Dodela sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2011. godini – profesionalna rehabilitacija

Konkursi

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2011. godini – profesionalna rehabilitacija

1.    Predmet oglašavanja

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: preduzeća) se, u skladu sa Zakonom, mogu obezbediti sredstva za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta ili u druge svrhe.

Sredstva po ovom javnom pozivu predstavljaju osnov za dodelu horizontalne državne pomoći iz čl. 28. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RSˮ, broj 13/10) i koriste se za:
I.    obezbeđivanje građevinsko-tehničkih standarda i/ili
II.    obezbeđivanje standarda u pogledu opreme.
Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 420.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos sredstava po ovom javnom pozivu iznosi 12.000.000,00 dinara po preduzeću.

Sredstva po ovom javnom pozivu koriste se u roku od šest meseci od dana prenosa.

2.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeća podnose prijavu na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu: www.merr.gov.rs ili u prostorijama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15.

Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1.    dokaz o visini i nameni sredstava potrebnih za obezbeđivanje građevinsko tehničkih standarda, odnosno standarda u pogledu opreme;
2.    profakture po predračunskoj vrednosti programa;
3.    za namenu I. po potrebi dostaviti kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju sa građevinskom dozvolom i dokazom o vlasništvu nepokretnosti ukoliko se investira u proširenje, odnosno rekonstrukciju postojećih objekata;
4.    mišljenje nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje o potrebi za obukama na tržištu rada;
5.    plan sprovođenja programa obuke (dosadašnja iskustva u sprovođenju programa obuka, profil kandidata, vrste obuka, planirani broj lica koja mogu biti uključena u obuku i dr.);
6.    pisana izjava podnosioca prijave o svim drugim državnim pomoćima koje je koristio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste namene ili izjava podnosioca prijave da nije koristio državnu pomoć.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja može da zahteva dodatne informacije, dokumenta i dokaze od značaja za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu.

3.    Kriterijumi za dodelu sredstava

Kriterijumi za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu su:
•    očekivani efekti
•    opravdanost korišćenja sredstava.

4.    Odlučivanje i rokovi za dodelu sredstava

Prijava sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za zapošljavanje, počev od dana objavljivanja javnog poziva.

Procenu prijave i ispunjenost uslova za korišćenje sredstava po ovom javnom pozivu vrši Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave, prijave podnete od strane neovlašćenih lica i prijave koje ne ispunjavaju uslove iz ovog poziva.

Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja na osnovu predloga koji Komisija sačinjava, najmanje jednom mesečno.

Na osnovu Odluke o dodeli sredstava, a radi regulisanja međusobnih prava i obaveza zaključuje se ugovor kojim se uređuje predmet, odnosno namena sredstava, tačan iznos sredstava po namenama, instrumente obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava, obaveze ugovornih strana, rokovi za realizaciju ugovora i druga pitanja.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31. oktobra 2011. godine.

5.    Podnošenje prijave

Prijave sa naznakom „Javni poziv za dodelu sredstva preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dostavljaju se isključivo putem pošte na sledeću adresu:

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Sektor za zapošljavanje
Bulevar kralja Aleksandra br. 15
11120 Beograd

Preuzimanje dokumenta

Link