Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

Konkursi

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

1. Predmet  konkursa

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije, za IV kvartal 2010. i 2011. godinu.

Podsticajna sredstva dodeljuju se u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 67/2010 i 101/2010).

2. Korisnici  sredstava
Na javni kokurs mogu se prijaviti:

– operateri postrojenja za ponovno iskorišćavanje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10), odnosno potvrdu
о    ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole izdatu od strane nadležnog organa
–    kolektivni operateri za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom.

3. Konkursna dokumentacija

3.1. Konkursna dopkumentacija za pojedinačne operatere:

1)    prijava za dodelu podsticajnih sredstava  (www.sepf.gov. rs),
2)    dozvolu za rad koju je operateru postrojenja izdao nadležni organ u skladu sa zakonom, odnosno potvrdu o ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole izdatu od strane nadležnog organa
3)    zaključen ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada,
4)    kvartalni izveštaj o količini otpada koji je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao do konačnog zbrinjavanja
5)    nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao otpad do konačnog zbrinjavanja, u periodu iz prethodne tačke (nalaz se izdaje na osnovu dozvole za tretman otpada, dokumenata o kretanju otpada,
kapaciteta opreme za reciklažu, evidencije nastalih materijalnih tokova posle reciklaže, vođenja propisane dokumentacije i opšte ocene o postupanju sa predmetnim otpadom, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, merama naloženim rešenjem o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i svih drugih relevantnih elemenata),

3.2.    Na javni konkurs za dodelu sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme može se prijaviti kolektivni operater za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom:
1) čiji osnivački kapital je najmanje u visini godišnjih troškova tretmana otpadne opreme u količini ne manjoj od kapaciteta postrojenja kojim upravlja kolektivni operater;
2) koji upravlja najmanje jednim postrojenjem za tretman otpadne električne i elektronske opreme ili ga kontroliše i na čije je ime izdata dozvola za tretman električnog i elektronskog otpada;3)    koji upravlja postrojenjem ili postrojenjima koja su uključena u sertifikovani sistem zaštite životne sredine (EMAS).

Uz prijavu za dodelu podsticajnih sredstava kolektivni operater prilaže:

1)    plan upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom;2)    dozvole za rad postrojenja za tretman otpadne električne i elektronske opreme koje je izdao nadležni organ, u skladu sa zakonom;
3)    zaključen ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada od električne i elektronske opreme;
4)    kvartalni izveštaj o količini otpada od električne i elektronske opreme za koje je kolektivni operater za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom obezbedio tretman do konačnog zbrinjavanja;
5)    nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je kolektivni operater za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom u postrojenjima za tretman otpadne električne i elektronske opreme obezbedio tretman do konačnog zbrinjavanja, u skladu sa propisom koji uređuje način i postupak upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (nalaz se izdaje na osnovu dozvole za tretman otpada, dokumenata o kretanju otpada, kapaciteta opreme za reciklažu, evidencije nastalih materijalnih tokova posle reciklaže, vođenja propisane dokumentacije i opšte ocene o postupanju sa predmetnim otpadom, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, merama naloženim rešenjem o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i svih drugih relevantnih elemenata),

4. Iznos podsticajnih  sredstava
4.1. Podsticajna sredstva dodeljuju se u sledećim iznosima:

–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine – 15.300,00 dinara po toni,
–    za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.000,00 dinara po toni,
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine – 9,00 dinara po kilogramu,
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora – 13,50 dinara po kilogramu
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosivih akuulatora ili startera – 135,00 dinara po kilogramu
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme u 2010. godini – 55,00 dinara po kilogramu za svih deset razreda električne i elektronske opreme

4.2. Podsticajna sredstva kolektivnom operateru za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom za investiciju u nova postrojenja za upravljanje otpadnom električnom i    elektronskom opremom:

1)    u  prvoj  godini  investicije  u  visini  80%  vrednosti  investicije  ali  ne  više  od 75% od iznosa koji su na ime naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada uplatile članice kolektivnog operatera za isti period,
2) u drugoj godini investicije u visini 40% vrednosti investicije ali ne više od 37,5% od iznosa koji su na ime naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada uplatile članice kolektivnog operatera za isti period.

Kolektivnom operateru za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom podsticajna sredstva se mogu dodeliti samo za investiciju u nova postrojenja za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom koja ne može biti manjeg kapaciteta na godišnjem nivou od količine proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, a koje članice kolektivnog operatera stavljaju godišnje na tržište Republike Srbije.

Uz prijavu za dodelu podsticajnih sredstava kolektivni operater prilaže:

–    glavni projekat postrojenja na koji je saglasnost dalo ministarstvo nadležno za poslove životne sredine,
–    ugovore s izvođačima radova i dobavljačima opreme,
–    izveštaj o izvedenim radovima sa izdatim situacijama i originalnim računima.

5. Realizacija dodeljenih sredstava

Odluke o dodeli podsticajnih sredstava donosi Upravni odbor Fonda. Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom podsticajnih sredstava zaključiti ugovor. Podsticajna sredstva su bespovratna.

6. Dostavljanje  prijava
Konkurs je otvoren do 31.12.2011. godine.

Prijave se podnose na obrascu „Prijava za dodelu podsticajnih sredstava“. Prijave se obavezno podnose i u pisanoj i u elektronskoj formi.

Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom iz tačke 3. Konkursa dostavljaju se na adresu: Fond za zaštitu životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava“.
Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu: podsticajnasredstva@sepf.gov.rs
Nepotpune prijave kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija iz tačke 3. Konkursa neće se razmatrati.

Link