Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih strateškim pravcima razvoja AP Vojvodine u oblasti unapređenja položaja i afirmacije stvaralaštva žena i mladih na teritoriji AP Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih strateškim pravcima razvoja AP Vojvodine u oblasti unapređenja položaja i afirmacije stvaralaštva žena i mladih na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru realizacije ciljeva Programa za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja ranjivih grupa žena u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 2009-2011. godine, shodno Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Službeni list APV“, broj 20/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (slovima:sedammilionadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena i mladih u AP Vojvodini.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– podrška programima ekonomskog osnaživanja žena i mladih,
– podsticanje stvaralaštva i ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti pružanja usluga u etno i agro turizmu,
– podsticanje stvaralaštva i ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti starih zanata,
– podizanje sposobnosti zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih žena i mladih iz nerazvijenih i nedovoljno razvijenih sredina, kao i seoskih sredina bez obzira na nivo razvijenosti.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije i udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine.
2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 (slovima:tristohiljadadinara).
3. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili sa sajta www.psrzrp.vojvodina.gov.rs
4. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta
– podatke o organizaciji/udruženju
– budžet projekta
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih strateškim pravcima razvoja AP Vojvodine u oblasti unapređenja položaja i afirmacije stvaralaštva žena i mladih na teritoriji AP Vojvodine“.
5. Nepotpune prijave neće se razmatrati.
6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.
7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije istog.

Konkurs je otvoren do 1. novembra 2010. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Link