Konkurs crkvama i verskim zajednicama

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE
Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu

Sredstva se odobravaju za sufinansiranje izgradnje novih i revitalizaciju postojećih sakralnih objekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica, za naučno-istraživačke i izdavačke projekte u okviru crkava, za organizaciju značajnijih verskih manifestacija, kao i za dobrotvorne i humanitarne aktivnosti organizacija i ustanova čiji su osnivači tradicionalne crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava je 18.200.000,00 dinara, a po konfesijama iznosi su sledeći: Srpska pravoslavna crkva – 9.100.000,00 dinara (Bačka eparhija – 2.730.000,00 dinara; Banatska eparhija – 2.990.000,00 dinara i Sremska eparhija – 3.380.000,00 dinara); Rimokatolička crkva – 5.840.000,00 dinara (Subotička biskupija – 2.920.000,00 dinara, Zrenjaninska biskupija – 1.620.000,00 dinara i Srijemski vikarijat – 1.300.000,00 dinara); Islamska zajednica – 260.000,00 dinara; Slovačka evangelistička a.v. crkva – 730.000,00 dinara; Jevrejska zajednica – 390.000,00 dinara; Reformatska hrišćanska crkva – 455.000,00 dinara; Evangelistička hrišćanska crkva – 390.000,00 dinara; Grkokatolička crkva – 390.000,00 dinara i Rumunska pravoslavna crkva – 520.000,00 dinara.

Takođe, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000 dinara za sufinansiranje troškova stručnih usluga, nastalih u postupku vraćanja imovine crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pravo na dodelu ovih sredstava imaju isključivo crkvene centrale – episkopije, biskupije, vikarijati i egzarhat.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 04. 02. 2010. godine.