Dogoročni krediti za privredu

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Dogoročni krediti za privredu

Konkurs za dugoročno kreditiranje razvojnih programa u oblasti privrede na teritoriji AP Vojvodine u 2009. godini

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni ciljevi dodele sredstava su podsticanje privredne aktivnosti, povećanje nivoa tehničke opremljenosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja subjekata u oblasti privrede, stvaranje uslova za povećanje obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje prehrambenih proizvoda, podizanje stepena konkurentnosti i povećanje izvoza i zaposlenosti.

2. NAMENA SREDSTAVA

Po ovom konkursu krediti će se odobravati:

2.1. U oblasti proizvodnje i usluga za nabavku osnovnih sredstava – opreme i licencnih prava.

Pravo učešća imaju mala i srednja preduzeća sa većinskim privatnim kapitalom i preduzetnici, svi sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

2.2. U oblasti poljoprivrede za nabavku mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, višegodišnjih zasada voća i vinove loze, osnovnog stada i matičnog jata.

Pravo učešća imaju:

 • mala i srednja preduzeća sa većinskim privatnim kapitalom,
 • preduzetnici,
 • zemljoradničke zadruge i
 • fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
 • svi sa sedištem, odnosno prebivalištem (fizička lica) na teritoriji AP Vojvodine.

Finansirani projekti po navedenim namenama moraju biti realizovani na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva za finansiranje programa po ovom konkursu nisu namenjena za kupovinu i izgradnju novih ili adaptaciju postojećih građevinskih objekata, za kupovinu zemljišta, za opremanje ugostiteljskih objekata i trgovine, za nabavku putničkih automobila i za obrtna sredstva.

Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. USLOVI KREDITIRANJA

Mogući odobreni iznos kredita:

 • mala preduzeća i preduzetnici

– koji posluju u periodu kraćem od tri godine do 2.000.000,00 dinara

– koja posluju u periodu dužem od tri godine do 5.000.000,00 dinara

 • srednja preduzeća

– ko

ja posluju u periodu kraćem od tri godine do 5.000.000,00 dinara

– koja posluju u periodu dužem od tri godine do 10.000.000,00 dinara

 • zemljoradničke zadruge do 5.000.000,00 dinara
 • fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva do 2.000.000,00 dinara.

Sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50% predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)

Rok vraćanja kredita: 3 godine u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita od 12 meseci, odnosno 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen period otplate kredita od 24 meseca za kredite kojima se finansira kupovina osnovnog stada i višegodišnjih zasada. U periodu mirovanja kredita obračunava se interkalarna kamata i pripisuje osnovnom dugu.

Primena valutne klauzule

Kamatna stopa:

 • 2,8% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke ili menicama avaliranim od strane poslovne banke
 • 4,2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno.

Instrumenti obezbeđenja kredita:

 • garancija poslovne banke ili
 • menice avalirane od strane poslovne banke ili
 • založno pravo prvog reda na nepokretnostima, i to:
 • založno pravo prvog reda na građevinskim objektima u korist Fonda u 2,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu do 1.000.000,00 dinara  ili
 • založno pravo prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u privatnoj svojini, svojini privrednih društava ili zadružnoj svojini (zadružna svojina u skladu sa članom 49. Zakona o zadrugama) u korist Fonda, u 1,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu do 5.000.000,00 dinara.

Krediti u iznosu od 5.000.000,00 i više dinara obezbeđuju se isključivo garancijom poslovne banke ili menicama avaliranim od strane poslovne banke.

Konkurs je otvoren zaključno sa 28.10. 2009. godine.

http://www.vdf.org.rs

zp8497586rq