Pályázat köztájékoztatási médiumtartalmak előállításának 2021. évi társtámogatására – Magyarkanizsa község

Pályázatok

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Pályázat köztájékoztatási médiumtartalmak előállításának 2021. évi társtámogatására

I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS ÖSSZEGE
A köztájékoztatási médiumtartalmak előállításának a 2021. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való pályázati társtámogatására szánt eszközök összege 3.000.000,00 dinár.
Az előző bekezdés szerinti eszközöket olyan médiumtartalmak előállításának társtámogatására kell odaítélni, amelyek elősegítik:
– a közérdeknek a köztájékoztatás terén való érvényesülését és előmozdítását, különös tekintettel a Magyarkanizsa községben élő lakosság valósághű, részrehajlástól mentes, késedelem nélküli és teljes körű tájékoztatására, az önkormányzat területén fennálló kulturális önazonosság megőrzésére, az emberi jogok és a demokrácia védelmére és fejlesztésére, a szociális és jogállam előmozdítására, a gyermekek és az ifjúság szabad személyiségfejlődésére és védelmére, a művelődési és művészi alkotótevékenység fejlesztésére; az oktatás fejlesztésére, ideértve a sajtóműveltséget mint az oktatási rendszer szerves részét; a tudomány, a sport és a mozgáskultúra fejlesztésére; a környezet és az emberi egészség védelmére; a médiumi és újságírói szakszerűség és egyéb olyan sajtótartalmak előmozdítására, amelyek elősegítik a lakosság körében az élet minden területén fölmerülő információk és tartalmak iránti igények hátrányos megkülönböztetés nélküli kielégítését;
– a nemzeti kisebbséghez tartozók anyanyelven történő valósághű, részrehajlástól mentes, késedelem nélküli és teljes körű tájékoztatásának megvalósítását, előmozdítását és minőségének emelését; a Magyarkanizsa község területén élő nemzeti kisebbségi lakosság kulturális és nyelvi önazonosságának megőrzését és alkotótevékenységének a közélet minden területén való ösztönzését.

II. RÉSZVÉTELI JOG
A pályázaton részt venni jogosult:

 1. a médiumjegyzékbe, illetve a Gazdasági Jegyzékeket Vezető Ügynökségnél a köztájékoztatási eszközök jegyzékébe fölvett minden olyan médium, amelynek székhelye legalább egy éve Magyarkanizsa község területén van, illetve az általa előállított programtartalom itt elérhető;
 2. médiumtartalom előállításával foglalkozó jogi személy, illetve vállalkozó, amely/aki becsatolja annak igazolását, hogy a társtámogatandó médiumtartalom olyan médium révén fog megvalósulni, amelyet fölvettek a médiumjegyzékbe, székhelye legalább egy éve Magyarkanizsa község területén van, illetve az általa előállított programtartalom itt elérhető.
  Közbevételből támogatott kiadó a pályázaton részt venni nem jogosult. A pályázaton részt venni nem jogosult az, aki az előző időszakban Magyarkanizsa községtől projekt-társtámogatásra szánt eszközökben részesült, de a projektum lebonyolításáról kellő időben és az előírt formában nem terjesztett be beszámolót.
  Pályázó csak egy projektummal pályázhat. Több médium kiadója médiumonként egy-egy projektummal pályázhat.
  A pályázó a projektértéknek legföljebb a 80%-ára nyújthat be társtámogatási igényt. Ha a pályázó a folyó naptári évben már köztársasági, tartományi vagy helyi szinten köztájékoztatási projekt-társtámogatásra szánt eszközöket vett igénybe, ugyanazon projektum társtámogatásására az adott évben csak még egyszer pályázhat, és csak akkora összegre, amely a korábban kapott eszközökkel együtt a projektérték 80%-át nem haladja meg.

III. A PROJEKTUMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK MÉRCÉI
A megpályáztatott projektumok értékeléséhez alapul szolgáló mércék:

 1. Az előterjesztett projekttevékenység milyen mértékben alkalmas a köztájékoztatási általános érdek érvényesítésére, különös tekintettel a Magyarkanizsa község területén hivatalos nyelvek használatára:
  1.1. az előterjesztett projekttevékenység és a megvalósításának ismertetett céljai mekkora súllyal esnek latba a pályázati cél elérésében;
  1.2. mekkora a valószínűsége, hogy az előterjesztett projekttevékenységek a kitűzött cél elérését fogják eredményezni (annak módja alapján ítélhető meg, ahogyan a tevékenységek és célok közötti kapcsolatot kifejtették, amilyen pontosak a sikermérés mutatói, amilyen az előterjesztett kiértékelési módszer minősége, a projektcsapat meghatározó tagjainak korábbi tapasztalata és a pályáztató szervezet által meghatározható egyéb tényezők);
  1.3. az előterjesztett költségek és a várható eredmények közötti viszony milyen mértékben utal arra, hogy a költségvetési eszközök igénybevétele a közérdeket a legésszerűbb módon érvényesítené.
 2. A szakmai és etikai médiumszabványok iránti elkötelezettség szavatolásának mértéke:
  2.1. a pályázóval szemben az utóbbi egy év során szakmai és etikai szabványok megszegése miatt állami szerv, szabályozó vagy önszabályozó testület rótt-e ki intézkedést;
  2.2. annak bizonyítása, hogy a büntetés vagy intézkedés kirovása után a pályázó olyan tevékenységekhez folyamodott, amelyek szavatolják, hogy hasonló eset nem fog megismétlődni.

A projektumok értékelésének különleges mércéi:

 1. a projektum milyen mértékben segíti elő a Magyarkanizsa község területén élő lakosság körében a nemzeti közösségek nemzeti és kulturális önazonosságának és nyelvének megőrzését;
 2. a téma időszerűsége (európai integrációk, környezetvédelem, korrupció, szegénység, gyűlöletbeszéd, népszaporulat stb.);
 3. az előterjesztett projektum milyen mértékben segíti elő meghatározott társadalmi csoportok (fiatalok, gazdaságilag és szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok, nők, időskorúak, az LGBT-közösséghez tartozók stb.) helyzetének és egyenjogúságának előmozdítását;
 4. milyen mértékben segíti elő a projektum a sajtóműveltség előmozdítását;
 5. a téma eredetisége.
  A nemzeti kisebbséghez tartozók tájékoztatásának megvalósítására, előmozdítására és minőségének emelésére irányuló projektumok értékelésének különleges mércéi:
 6. milyen mértékben segíti elő az előterjesztett projektum a Magyarkanizsa község területén élő nemzeti kisebbségiek anyanyelvű tájékoztatáshoz való jogosultságának előmozdítását;
 7. milyen mértékben segíti elő az előterjesztett projektum a Magyarkanizsa község területén élő nemzeti kisebbségiek alkotótevékenységének a kulturális és nyelvi önazonosság terén való előmozdítását;
 8. a téma eredetisége.

IV. HATÁRIDŐK
Pályázni a pályázatnak a magyarkanizsai önkormányzat honlapján való közzétételét követő 15 napon belül lehet. Az eszközök odaítéléséről legkésőbb a pályázat lezárultát követő 90 napon belül kell döntést hozni. A kedvezményezett a projektum befejeztével, de legkésőbb 2022. január 15-éig az eszközök felhasználásáról köteles beszámolót benyújtani.

V. DOKUMENTÁCIÓ
A pályázó a pályázati részvételi adatlapot kitöltve egy példányban köteles benyújtani. Az adatlap formanyomtatványa a magyarkanizsai önkormányzat honlapján érhető el.
A pályázónak egy példányban csatolnia kell az alábbi okmányok másolatát is:

 1. a jogi személynek vagy vállalkozónak a Gazdasági Jegyzékeket Vezető Ügynökségnél való bejegyzésről szóló határozat;
 2. a Gazdasági Jegyzékeket Vezető Ügynökség médiumjegyzékébe való bejegyzésről szóló határozat (a köztájékoztatási eszközök jegyzékébe való bejegyzésről szóló határozatok nem lesznek figyelembe véve);
 3. a rádió- és vagy televíziós műsorsugárzásra az Elektronikus Médiumok Szabályozó Testülete részéről kiadott engedély;
 4. a Szerb Nemzeti Banki igazolása a pályázó ügyviteli számláinak zárolásmentességéről;
 5. a médium(ok) hitelesített nyilatkozata/vállalása, hogy a programtartalmat az adott médium fogja sugározni/közzétenni (kötelezően csak a televízós és rádiós műsorgyártásra bejegyzett jogi személyek és vállalkozók esetében);
 6. az előterjesztett médiumtartalom képi ábrázolása (trayler, lappéldány, hangszignál stb.)

VI. FÖLHÍVÁS A BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉSRE
A pályázat kiírása előtt legalább három évvel bejegyzett újságírói és médiumegyesületeket a pályáztató fölhívja, hogy javasoljanak tagokat a pályázati bizottságba. A bizottsági munkában érdekelt sajtószakembereket is fölhívja, hogy írásban keressék meg a magyarkanizsai önkormányzatot. A tagjelöléshez csatolni kell a jelölt rövid életrajzát is. Jelölés a pályázat lezárultáig küldhető.

VII. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A pályázatot és a jelentkezési adatlap formanyomtatványát a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján és a helyi tájékoztatási eszközökben kell közzétenni, és ott a pályázat teljes időtartama alatt láthatónak és hozzáférhetőnek kell lenniük.
A kiírt pályázat szerinti projekt-társtámogatásról hozott határozatot a pályáztató közzéteszi a magyarkanizsai önkormányzat honlapján (www.kanjiza.rs), valamint elektronikus formában megküldi minden pályázónak.
A pályázati anyag nem jár vissza. Nem vehet részt a pályázaton a határidőn túl érkezett vagy rossz formanyomtatványon előterjesztett pályázati jelentkezés.
A jelentkezések címzése: Magyarkanizsa község, 24420 Magyarkanizsa, Fő tér 1, megkülönböztető jelölés: „Köztájékoztatási társtámogatási pályázat”.
További fölvilágosítás hétköznap 08.00 és 14.00 óra között a 024/873-249-es telefonon kapható.

http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index.html?id=2421