Pályázati felhívás az oklevelek és tudományos fokozatok honosítási vagy elismerési költségeinek támogatására

Pályázatok

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Pályázati felhívás az oklevelek és tudományos fokozatok honosítási vagy elismerési költségeinek támogatására

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiája 2016–2020 alapján támogatást nyújt a külföldi felsőoktatási intézményekben 2008. január 1-je óta szerzett:
• főiskolai és egyetemi oklevelek, továbbá
• posztgraduális tudományos fokozatok
szerbiai honosítására vagy elismerésére.
Az utófinanszírozású támogatás a főiskolai és egyetemi oklevelek, valamint a posztgraduális tudományos fokozatok már elvégzett, illetve folyamatban lévő szerbiai honosítása vagy elismerése során, Szerbia területén felmerült tényleges – számlákkal, nyugtákkal, befizetési bizonylatokkal igazolható – már kifizetett költségekre (fordítás, eljárási díjak, illetékek) vonatkozik. Kivételesen, amennyiben az eljáró szerv nem igényli a dokumentumok fordítását, a támogatás vonatkozhat az egyes dokumentumok hitelesítési költségeire is.

A pályázatok beadási ideje: 2020. október 30. – 2020. december 14.
A pályázaton a Szerbiában állandó lakcímmel rendelkező magyar anyanyelvű személyek vehetnek részt.

II. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázatot elektronikus űrlapon keresztül kell kitölteni, majd benyújtani a Magyar Nemzeti Tanács részére.
Az űrlap elérhetősége: https://forms.gle/CcrQUnTkUVv8XLxN7
Az űrlap mellékleteként a pályázónak a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolnia:
• személyi igazolványának fénymásolatát, amely tartalmazza állandó szerbiai lakhelyének adatait;
• a magyar anyanyelvet igazoló dokumentumot (magyar nyelven végzett általános és/vagy középiskolai bizonyítvány, főiskolai vagy egyetemi diploma);
• az oklevél másolatát;
• az oklevél honosításáról vagy elismeréséről szóló döntés fénymásolatát, míg a folyamatban lévő honosítások vagy elismerések esetében az eljárást folytató felsőoktatási intézmény, vagy ENIC/NARIC által kiállított igazolást arról, hogy az eljárás folyamatban van;
• a Szerbia területén ténylegesen felmerült és már kifizetett költségeket igazoló, a pályázó nevére szóló és a megfelelő rendeltetés megjelölését tartalmazó pénzügyi dokumentumok (számlák, nyugták, befizetési bizonylatok) fénymásolatát;
• a kérelmező szerbiai bank által kiadott saját névre szóló bankkártyájának vagy más számlaszám-azonosító okiratának fénymásolatát.
A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.
A pályázatok átadásának végső határideje: 2020. december 14., 14 óra.
A pályázatokat elektronikus úton, majd papír alapon kell benyújtani a Tanács által meghatározott űrlapon.

III. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
Elbírálásra és rangsorolásra csak a határidőn belül beadott, szabályosan kitöltött, a mellékleteket tartalmazó pályázatok kerülnek.
A pályázati kiírás közzétételét, a kérelmek feldolgozását és rendszerezését a Tanács Hivatala végzi.

A pályázatokat a Tanács elnöke bírálja el.

A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Tanács elnökénél, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Tanács elnöke nyolc napon belül dönt.

A jogosultsági rangsorról a pályázók értesítést kapnak, valamint az a Tanács hivatalos honlapján kerül kihirdetésre.

A későn beérkezett, hiányosan vagy szabálytalanul kitöltött, a kötelező mellékleteket nem tartalmazó, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A Szerbia területén ténylegesen felmerült és a már kifizetett költségeket nem igazoló, nem a pályázó nevére szóló és nem a megfelelő rendeltetés megjelölést tartalmazó pénzügyi dokumentumokat a Tanács Hivatala nem veszi figyelembe.

A Tanács Hivatala a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács nem küldi vissza.

IV. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
Az elbírálást követően a Tanács a sikeres pályázókkal szerződést köt, amely meghatározza a támogatás összegét, valamint a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket.

A pályázók a szerződés aláírásával szereznek jogot a támogatás folyósítására.

A pályázók a szerződéskötéskor kötelesek átadni papír alapon a dokumentumok (számlák, anyakönyvi kivonat, középiskolai oklevél, felsőoktatási végzettséget igazoló oklevél, honosítási bizonylat, bankszámla szám igazolás) eredeti példányát vagy hiteles másolatát.

A szükséges dokumentumok másolatát az eredetiek bemutatásával a Tanács Hivatala díjmentesen hitelesíti.

A megítélésre kerülő támogatás átutalása – a szerződés megkötését követően – kizárólag szerbiai székhelyű banknál, a támogatott nevére nyitott dinár alapú lakossági folyószámlára történhet.

https://www.mnt.org.rs/palyazati-felhivas-az-oklevelek-es-tudomanyos-fokozatok-honositasi-vagy-elismeresi-koltsegeinek-3