Külhoni működő magyar családi vállalkozások tevékenységének támogatása

Pályázatok

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Külhoni működő magyar családi vállalkozások tevékenységének támogatása

1. A pályázat célja

A) Magyarországgal szomszédos országokban (kivéve Ausztria) 2014. január 1. előtt alapított magyar családi vállalkozások támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, illetve forgalmazásával kapcsolatos fejlesztés/projekt valósul meg.

B) Magyarországgal szomszédos országokban (kivéve Ausztria) 2014. január 1. előtt alapított magyar családi vállalkozások támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében nem a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, illetve forgalmazásával kapcsolatos fejlesztés/projekt valósul meg.

2. A pályázati felhívás tárgya

Magyarországgal szomszédos országokban (kivéve Ausztria) nyilvántartott és működő magyar családi vállalkozások fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése, termelési feltételek biztosítása.

3. A pályázókkal kapcsolatos elvárások, pályázók köre

3.1 A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § és 3. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
– Gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy, vagy
– egyéni vállalkozó.

3.2 Pályázatot nyújthatnak be:
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv.definíciója szerinti mikro-, kisvállalkozás,
melyek 2014. január 1. előtt alapításra kerültek és azóta is folyamatosan működnek.

3.3 Pályázatot kizárólag családi vállalkozások nyújthatnak be, melyek az a.), b.) és c.) pontok közül egynek megfelelnek:

a.) két vagy több családtag többségi tulajdonrésszel rendelkeznek a vállalkozásban, vagy
b.) legalább két családtag a vállalkozásban teljes állásban van foglalkoztatva és a vállalkozás tulajdonosa családtag, vagy
c.) kizárólag kárpátaljai pályázók esetében lehetőség van két vagy több családtag vállalkozása közötti együttműködésének támogatására, amennyiben a vállalkozások ugyanazon tevékenységgel, illetve profillal rendelkeznek (csak egy vállalkozás támogatható az együttműködő vállalkozások közül), és ezt megfelelő dokumentumokkal alátámasztják.

3.4 A vállalkozóknak, vállalkozások tulajdonosainak, továbbá a 3.3 b.) pont esetében a foglalkoztatott családtagoknak meg kell felelniük a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) rendelkezéseinek különösen a személyi hatályt rendező 1. §-ban foglaltaknak, amely szerint a törvény hatálya a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos állam) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyre terjed ki.

3.5 Egy támogatást igénylő – beleértve partner-, vagy kapcsolt vállalkozásokat is (a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014 EU rendelet melléklete alapján meghatározva) – jelen pályázati felhívás kapcsán kizárólag egy pályázatot nyújthat be!

3.6 Egy vállalkozás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján „2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve” program keretében meghirdetett:
– „Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő induló külhoni magyar fiatal vállalkozások tevékenységének támogatására”,
– „Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő magyar családi vállalkozások tevékenységének támogatására”
– „Külhoni magyar fiatal vállalkozások együttműködésének támogatására”
pályázati felhívások közül kizárólag egy pályázati felhíváson indulhat, továbbá egy projekt kapcsán, kizárólag egy pályázat nyújtható be!

3.7 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében nyertes pályázók nem pályázhatnak.

3.8 A pályázó vállalkozásnak a helyi jogszabályoknak megfelelően hatósági nyilvántartásba vett vállalkozásnak kell lennie (előtársaság nem pályázhat).

3.9 A vállalkozás tulajdonosa(i) nem lehet tag, tulajdonos a pályázó vállalkozáson kívül egyéb vállalkozásban sem a pályázat benyújtásakor.

4. Támogatható kiadások:

a.) Eszközbeszerzés költségei

• új és használt tárgyi eszközök beszerzése beleértve a növény és állatállomány fejlesztését, illetve mezőgazdasági erőgépek (pl traktor) beszerzését, azok szállítás és üzembe helyezés, valamint a betanítás költségét, amennyiben közvetlenül az eszközhöz kapcsolódik;
• irodai, igazgatási berendezések, felszerelések (Irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc beszerzése támogatható;
• infokommunikációs eszközök (hardver, hálózati eszközök, nyomtató);
• egy számítógép konfiguráció és monitor, illetve laptop esetében maximum bruttó 250 000 Ft operációs rendszer nélküli beszerzési érték számolható el. Amennyiben a beszerzés értéke a felhívásban meghatározottól eltérő, a támogatást igénylőnek az üzleti tervben indokolnia kell szükségességét. .

Nem támogatható mobiltelefon, járművek (személygépkocsi, kisteherautó, teherautó, lakókocsi, utánfutó, stb.), kivéve mezőgazdasági erőgépek.

b.) Immateriális javak beszerzésének

• licenc költségei;
• immateriális javakként aktivált szoftver beszerzése beleértve a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva);
• domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely díja (maximum bruttó. 40 000 Ft);
• domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást) (maximum bruttó. 200.000 Ft).

c) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége

• képzéshez kapcsolódó költségek;
• banki szolgáltatások;
• kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta);
• informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja;
• jogi és tanácsadói, könyvviteli, egyéb szakértői szolgáltatás költsége;
• közüzemi szolgáltatások;
• hatósági, igazgatási szolgáltatási költségek;
• marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei (max a projekt összköltség 30%-a):
o marketing eszközök elkészítése, design tervezése,
• vásárokon, kiállításokon való részvétel:
o beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja;
o kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.);
o kötelező regisztráció/katalógus beiktatás költsége;
o területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl. kötelező biztosítás);
• szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj:
a munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához, szükséges eszköz és üzlethelyiség, iroda bérlése, amennyiben az üzleti tervben/támogatási kérelemben indoklásra kerül, költséghatékonysága bemutatásra kerül. A gazdasági tevékenység ellátásához szükséges ingatlan és eszköz (üzlethelyiség vagy iroda) bérletének elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összköltségének 30%-át.

d) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek

szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (munkakör betöltéséhez szükséges
munkaruha, munkavédelmi felszerelés, továbbá egyéb, nettó 100 000 Ft egyedi beszerzési összeget el nem érő kis értékű eszköz).

Kötelezően megvalósítandó:

e) Nyilvánosság biztosítása

magyar nyelvű honlap létrehozása, honlapon aloldal létrehozása a támogatás keretében létrehozott fejlesztésről (amennyiben rendelkezik már magyar nyelvű honlappal, akkor csak egy aloldalon szükséges tájékoztatás a támogatásról)
Elszámolható összeg maximum 250 000 Ft.

Amennyiben a benyújtott támogatási kérelem nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett támogatás odaítélésére kerül sor, azonban erre akkor van lehetőség, ha a projekt a csökkentést követően is megfelel a Felhívás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja érdemben a projekt eredeti célját és megfelel a pályázati feltételeknek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag a megvalósítási időszakban, azaz 2017. január 01. és 2018. február 28. között teljesült gazdasági események számolhatóak el.

5. Nem támogatható kiadások:

• személyi jellegű ráfordítások juttatások (bérköltség, prémium, végkielégítés);
• jövedéki termékek (pl. alkohol, dohányáru termékek költségei);
• járművek (kivétel mezőgazdasági erőgépek), mobiltelefon;
• ingatlanfejlesztés, építés;
• további nem támogatható kiadások lásd. Pályázati és elszámolási útmutató.

6. Nem részesülhetnek támogatásban:

6.1. politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
6.2. azok a szervezetek, akik a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg,
6.3. azok a vállalkozások és tulajdonosai, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),
6.4. azok a vállalkozások és tulajdonosai, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.5. azok a vállalkozások és tulajdonosai, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.6. azok a vállalkozások és tulajdonosai, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.1 6.5. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll,
6.7. közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, illetve ilyen tevékenységet fejleszteni kívánó vállalkozások, vállalkozók.

 

A pályázat megvalósítási paraméterei:

o Megvalósítási időszak: 2017. január 1 – 2018. február 28.
o A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. június 16.
o Benyújtási határidő: 2017. július 17. 12,00 óra
o Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. március 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) felületén.

Részletek: http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2017/2017_a_kulhoni_magyar_csaladi_vallalkozasok_eve_program/kulhoni_mukodo_magyar_csaladi_vallalkozasok_tevekenysegenek_tamogatasa/