“A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás

Pályázatok

Bethlen Gabor logoBetlen Gabor alapkezelo logoBETHLEN GÁBOR ALAP

“A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás

A pályázat célja:

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

A pályázati felhívások tárgya

I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása
•    a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok támogatása, különös tekintettel a szórványprogramokra
•    egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek)
•    magyar nyelvű köznevelési (oktatási- nevelési)  programok támogatása, különös tekintettel az általános iskolák felső tagozatosainak programjaira a tehetséggondozás, a személyiségfejlesztés, az ismeretterjesztés és tudomány, az intézményen kívüli közösségszervezés és pályaválasztás témaköreiben
•    magyar nyelvű szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása
•    iskolabusz-üzemeltetés,
•    amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása

II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása
•    magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás
•    szakmai kiadványok támogatása
•    honlap létrehozása és fejlesztése
•    dokumentum- és kisjátékfilm-készítés

III. Civil szervezetek, illetve egyház, belső egyházi jogi személyek által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása
•    jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázati kör részére működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai,  kis értékű eszközbeszerzés , szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)
•    országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések
•    a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
•    korábbi években megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása
•    magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények infrastrukturális fejlesztése

Magyarországi pályázók kizárólag az I., és a II. pályázati tárgyra nyújthatnak be pályázatot. Egy pályázó pályázati tárgyként csak egy pályázatot nyújthat be, de összesen legfeljebb 10.000.000 Ft támogatásban részesülhet.

Támogatható kiadások:
•    Az I., és a II. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai).
•    A III. pályázati tárgy esetében működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés , szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek, ingatlan beruházások, nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése)
4. Nem támogatható kiadások:
•    egyéb személyi juttatások (napidíj, étkezési- és internetutalvány, prémium, végkielégítés, stb.)
•    ingatlan- és gépjárművásárlás,
•    telekadó, ingatlanadó, gépjárműadó

Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1 §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
•    civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,
•    kizárólag a II. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
•    egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

Igényelhető támogatás:
•    Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja esetében 600.000 Ft – 5.000.000 Ft közötti összeg
•    Horvátország, Szlovénia esetében 200.000 – 5.000.000 Ft közötti összeg
•    Magyarország esetében 200.000 – 4.000.000 Ft közötti összeg
•    A teljes támogatási keretösszeg 400.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
•    A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egyösszegben vagy részletekben folyósít a Támogató.
•    Az 600.000 Ft-nál kisebb költségvetésű programok támogatására az Alapkezelő Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján lebonyolító szervezetek közreműködésével, önálló nyílt pályázati felhívást jelentet meg. Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra.
A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész biztosítását, de amennyiben rendelkezik a pályázó a program megvalósításához saját forrással, úgy ezt megjelölni szükséges.

A pályázat megvalósítási paraméterei:
Megvalósítási időszak: 2014. január 1. – 2014. december 31.
A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2014. január 15.
Benyújtási határidő: 2014. február 17. déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.
Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2015. január 30-ig.

A felhívás részletei