Pályázat a médiában foglalkoztatottak ösztöndíjainak odaítélésére a 2012/2013-as tanévre vonatkozólag

Pályázatok

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Pályázat a médiában foglalkoztatottak ösztöndíjainak odaítélésére a 2012/2013-as tanévre vonatkozólag

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
A Magyar Nemzeti Tanács 2012/2013-as tanévre odaítélendő a médiában foglalkoztatottak  felsőoktatási ösztöndíjára  azok a szerbiai lakhellyel rendelkező magánszemélyek  pályázhatnak,akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
–   munkaviszonyban vannak a Vajdaság Autonóm Tartományban működő, valamely magyar nyelvű            köztájékoztatást szolgáltató nyomtatott vagy elektronikus médiában és abban magyar nyelven újságírói, riporteri munkát végeznek,
– tanulmányaikat akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alap- illetve osztatlan képzésen folytatják,
– magyar nyelven végezték az általános vagy a középiskolai tanulmányaikat.

A jelen pályázati felhívás 2012. december 15-től december 31-ig áll nyitva.
 
II. A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA ÉS NAGYSÁGA
Az ezen pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma a Magyar Nemzeti Tanács költségvetési lehetőségeitől függ, de legkevesebb 5 ösztöndíj.

Az ösztöndíjak havi összege nettó 80 euró dinár ellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint), amelyeknek pontosítására  a Közigazgatási Hivatallal megkötendő szerződésben kerül sor a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott határozat rendelkezései szerint. Az ösztöndíjat az MNT a 2012/2013 tanév folyamán október hónaptól kezdődően 10 hónapon keresztül folyósítja.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet (T1 melléklet) két eredeti példányban, a nyilatkozatot (T2 melléklet) adatkezelési hozzájárulást (T3) pedig egy eredeti példányban kell átadni zárt borítékban.

A teljes pályázati dokumentáció a formanyomtatványokkal együtt 2012. december 15-től letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs)  honlapjáról.

A pályázati formanyomtatványokhoz a következő iratokat és iratmásolatokat kell csatolnia a pályázónak:
– a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,
– az általános iskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolás fénymásolata, amennyiben a hallgató a középiskolai tanulmányait nem magyar nyelven végezte,
– a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi bizonyítványok fénymásolat a,
– a felsőoktatási intézménybe való felvételről szóló igazolás (eredeti vagy hitelesített fénymásolat),
–  foglalkoztatási bizonylat a munkaadótól (eredeti vagy hitelesített fénymásolata)
–  az eddigi tanulmányai eredményeiről szóló igazolás, amennyiben nem elsős hallgatóról van szó, (eredeti vagy hitelesített fénymásolat)
– az eddigi szakmai eredményeire vonatkozó (a média területén) munkáltatói értékelés, (eredeti vagy hitelesítet fénymásolat)

Szükség szerint csatolandó:
– a magyar névjegyzéken való szereplésről szóló igazolás vagy a névjegyzékre való felvételről szóló határozat, illetve annak hitelesített másolata.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

Az iratok hitelesítése az eredeti bemutatása mellett a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalában történik.

A pályázatok átadásának határideje: 2012. december 31.
 
A pályázatokat a jelentkezők zárt borítékban adhatják át a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalában, cím: Szabadka, Ago Mamužić u 11/II., Tel.: 024/524-534,  e-mail: office@mnt.org.rs

Postai továbbítással a pályázatok a következő címre küldhetők:
MAGYAR NEMZETI TANÁCS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA, 24 000 Szabadka, AgoMamužić u 11/II.

A pályázatokat az „MÉDIA-ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2012/2013 – ne nyisd fel” megjelöléssel ellátva, a pályázó nevével és  címével  kell beadni

IV. ELBÍRÁLÁS
A pályázat elbírálása során a Közigazgatási Hivatal elnöke, az érvényes pályázatokat  a kövekező szempontok figyelembe vételével rangsorolja:
– középiskolai tanulmányi eredmények az első éves hallgatók esetében, az eddigi tanulmányok eredményei a felsőbb évesek esetében,
– eddigi szakmai eredmények a média területén, munkáltatói értékelés,
– a választott felsőoktatási szakirány és az eddigi újságírói munka közötti szoros összefüggés,
– családi, szociális körülmények, családos jelöltek előnyt élveznek.

A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Közigazgatási Hivatal elnöke külön határozattal dönt.

A Közigazgatási Hivatal elnökének döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Magyar Nemzeti Tanács elnökénél, amennyiben a rangsor ellentétes a pályázati kiírásban meghatározottakkal, illetve ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Magyar Nemzeti Tanács elnöke  nyolc napon belül dönt.

A jogosultsági rangsorról meghozott döntésről a pályázók hivatalos írásos értesítést kapnak, de az a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapján is kihirdetésre kerül.
A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személy által aláírt valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Közigazgatási Hivatal nem küldi vissza.
 
V. AZ ÖSZTÖNDÍJAK FOLYÓSÍTÁSA
Az elbírálást követően a sikeres pályázók a Közigazgatási Hivatallal szerződést kötnek, amely szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket
A hallgató a szerződés aláírásával szerez jogot az ösztöndíj folyósítására.

Link