POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST – Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2023. godini

U cilju realizacije aktivnosti poboljšanja položaja naučno-istraživačkih radnika u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost će ( u daljem tekstu Sekretarijat), u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati učešće naučnih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate na naučnim skupovima u inostranstvu, do 500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Ovaj konkurs je otvoren do 01. decembra 2023. godine, a prijave za tekuću godinu se podnose najmanje 30 dana pre održavanja skupa. Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na organizaciju ili tip skupa.

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima:
1. da prijavu podnosi:
-registrovana naučnoistraživačka organizacija s teritorije AP Vojvodine u kojoj je kandidat zaposlen;
-mladi istraživači ili redovni studenti i studenti postdiplomskih studija, koji su pokazali posebne rezultate na fakultetima gde realizuju školovanje, a koji imaju odluku nadležne institucije o upućivanju na naučni skup u inostranstvu. Prijave za ovu kategoriju kandidata podnosi matični fakultet;

2. da je učešće na međunarodnom naučnom skupu u funkciji ostvarivanja i unapređivanja naučnoistraživačkog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine i uspostavljanja međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti naučnoistraživačke delatnosti;

3. da prijavljeni kandidat ima nastavno-naučno zvanje ili istraživačko zvanje (izuzev kandidata čiji su rad ili rezultati, prema mišljenju stručnog saveta, preporuka za upućivanje na naučni skup), da ima rad prihvaćen za usmeno izlaganje / poster izlaganje u koji je uneta afilijacija pripadajućeg univerziteta, poziv za učešće na skupu ili potvrda o prihvatanju rada odnosno dokument na osnovu kog se vidi da je kandidat na listi učesnika skupa.

4. da je rad prethodno verifikovalo nastavno-naučno veće fakulteta, naučno veće instituta, odnosno odgovarajuće telo institucije podnosioca prijave.

Prednost prilikom odlučivanja imaće kandidati koji učestvuju u radu na svetskim kongresima ili predsedavaju stručnim sekcijama; kandidati koji saopštavaju rezultate značajne za međuregionalne projekte AP Vojvodine; kandidati koji u prethodnoj kalendarskoj godini imaju jedan rad u referentnom časopisu međunarodnog značaja ili dva rada u prethodne dve godine; mladi istraživači do 35 godina života.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa strukturom budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i finansijskim mogućnostima Sekretarijata. Za ove namene Finansijskim planom Sekretarijata planirana su sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara za 2023. godinu.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom “za učešće na naučnom skupu“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad, u dva primerka, na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/

Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Za dodatne informacije možete se obratiti Danijeli Doveden, na telefon 021-487-45-50, ili na e-mail: danijela.culic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije