Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2023. godini

Ministarstvo turizma i omladine raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i transfera za finansiranje projekata razvoja turizma u 2023. godini.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama imaju: destinacijske menadžment organizacije, privredna društva odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinice lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture.
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti imaju: organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon, 47/18 i 111/21 – dr. zakon), kao i turističke organizacije i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma.

Namena sredstava

Subvencije i transferi namenjeni za razvoj turizma koriste se za sledeće namene:
• izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);
• uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu propisima kojima se uređuje plovidba, javni toaleti;
• uređenje javnih površina (trgovi, platoi, amfiteatri, parkovi, natkrivene komunikacije, prodajno-izložbeni prostori, sportsko-rekreativni tereni, dečija igrališta, plaže);
• izgradnja/uređenje hidrotehničkih objekata u cilju razvoja nautičkog turizma (uređenje obala reka i jezera, izgradnja marina, pristaništa, infrastruktura pristaništa i dr.);
• uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, planinarske staze, sportsko-rekreativne staze, panoramski putevi, zabavni adrenalin parkovi i dr.);
• rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, pozorišta, galerije, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, velnes i spa centri, sportsko-rekreativne dvorane, klizališta, kongresne dvorane, turistički kampovi, objekti lovnog turizma, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, prodajno-izložbeni štandovi itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima
• postavljanje turističke signalizacije i info – pultova.

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju navedenih projekata može biti do 100% ukupne vrednosti tog projekta.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava i prilozi

Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava podnose se Ministarstvu turizma i omladine na odgovarajućem obrascu koji se može preuzeti putem linka https://mto.gov.rs/vest/1750/konkurs-za-dodelu-subvencija-i-transfera-namenjenih-za-projekte-razvoja-turizma-u-2023-godini.php

Pored zahteva, potrebno je obezbediti i dostaviti sledeću dokumentaciju:
1. Rešenje o upisu u registar nadležnog organa, odnosno Obaveštenje o razvrstavanju za jedinice lokalne samouprave – kopija neoverena;
2. OP obrazac – kopija overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RSˮ, br. 93/14, 22/15 i 87/18).

Jedan podnosilac može podneti više zahteva, ali može ostvariti pravo na korišćenje subvencije i transfera samo po jednom zahtevu.
Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava podnosi se Ministarstvu turizma i omladine, Sektor za turizam, ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava podnose se zaključno sa 30. septembrom 2023. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na telefon: 011/3139-685 u periodu od 9-15 časova.

Detaljnije