Javni konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs je namenjen sportskim organizacijama, savezima za školski sport jedinica lokalnih samouprava i nadležnim teritorijalnim sportskim savezima jedinica
lokalnih samouprava, koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
  • da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju, ili da su iz sportskih oblasti prepoznatih u Republici Srbiji;
  • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
  • da su direktno odgovorne za realizaciju programa;
  • da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana;
  • da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata);
  • da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom;
  • da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta;

PROGRAMI KOJI ĆE SE FINANISIRATI
Na osnovu konkursa će se finansirati projekti i programi kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini, a koji, pre svega, imaju za cilj:
1. unapređenje sporta dece i mladih uključujući i školski sport;
2. povećanje obuhvata građana bavljenjem sportom kroz razvoj i unapređenje sportske rekreacije;
3. razvoj i unapređenje vrhunskog sporta;
4. podizanje kapaciteta sporta na svim nivoima u AP Vojvodini.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 9.000.000,00 (devet miliona) dinara.

TRAJANJE KONKURSA I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja obaveštenja o raspisivanju u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 1. oktobra 2021. godine.
Nakon isteka roka trajanja ovog Konkursa, stručna Komisija će vrednovati podnete predloge projekata, te dostaviti pokrajinskom sekretaru predlog za finansiranje. Nakon donošenja odluke na internet stranici Sekretarijata će se objaviti spisak podnosilaca čiji su predlozi projekta odobreni. Objavljivanjem ove liste, smatraće se da su podnosioci predloga projekata koji nisu na listi, odbijeni sa zahtevom za finansiranje, te da su na ovaj način o tome obavešteni.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u koverti sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za finasiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.“, putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije