Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Аutonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture – tehnička dokumentacija

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Аutonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture – tehnička dokumentacija
Broj: 143-401-5675/2020-05

Sredstva za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2020. godinu.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije (idejno rešenje, idejni projekat i/ili projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje) za:

I. Izgradnju kružnih tokova u naseljenim mestima.;
II. Opremanje svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforima) raskrsnica i pešačkih prelaza u naseljenim mestima.

II Ciljevi sufinansiranja

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, imaju za cilj povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

III Uslovi konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 18.000.000,00 dinara

2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije.

3. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednoj prijavi za

a) Namenu I je: 2.000.000,00 dinara;
b) Namenu II je: 400.000,00 dinara;

4. Jedna jedinica lokalne samouprave može konkurisati za najviše dve namene, odnosno podneti najviše dve prijave.

5. Jedna jedinica lokalne samouprave može da konkuriše samo sa jednom prijavom po nameni.

6. Rok za podnošenje prijave je 23. decembar 2020. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs podnose se putem konkursnih obrazaca (koji se mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata) i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, 21101 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte:
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV–tehnička dokumentacija – kružni tokovi ‘, ili
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV– tehnička dokumentacija – semafori“.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA KONKURS :

Zajednička dokumentacija za sve namene:
1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (Obrazac Prijave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
2. Overena Karta puteva lokalne samouprave sa označenom lokacijom planiranih radova i kategorijom puteva na kojima se planira investicija (Lok, Drž II, Drž I);
3. Fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju;
4. Ovlašćenje za zastupanje jedinice lokalne samouprave (fotokopija kartona deponovanih potpisa);
5. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
6. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
7. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj u poslednje 4 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
8. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):
a) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;
b) da će Sekretarijatu dostavljati izveštaje u skladu sa ugovornim obavezama.

9. Mišljenje nadležnog organa za poslove urbanizma da postoji planski osnov za planirane radove;
Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

Komisija neće uzeti u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

• neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokumenti, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Komisija neće uzeti u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Sekretarijata, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Sekretarijatu finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

V Odlučivanje o dodeli sredstava

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju (u daljem tekstu: Komisija). Komisija vrši pregled i bodovanje pristiglih prijava, formira rang listu na osnovu bodovanja i sastavlja zapisnik.
Pokrajinski sekretar na osnovu zapisnika i rang liste Komisije donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravno sredstvo.
Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

VI Ugovor o dodeli sredstava

Odlukom o dodeli sredstava utvrđuju se pojedinačni iznosi sredstava po korisniku.
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava Pokrajinski sekretar zaključuje sa korisnikom sredstava ugovor o dodeli sredstava.
Obavezni elementi ugovora su:
• podaci o korisniku sredstava
• iznos dodeljenih sredstava
• namena za koju se dodeljuju sredstva
• period na koji se zaključuje ugovor
• obaveze korisnika sredstava
• izveštaji koji se podnose Sekretarijatu
• ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

VII Praćenje izvršavanja ugovora

Korisnik sredstava je obavezan da Sekretarijatu podnese izveštaje (narativni-opisni i finansijski) o realizaciji projekta i namenskom i zakonitom utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj), najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom.

Finansijski izveštaj mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima, sa kompletnom dokumentacijom kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje dobijenih sredstava, kao i preostalih sredstava potrebnih za realizaciju projekta ( izvode iz banaka, fakture, ugovore, i drugu finansijsku dokumentaciju) overenom od strane ovlašćenih lica.

Davalac sredstava zadržava pravo da od Korisnika sredstava, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.

Pokrajinski sekretar rešenjem može da obrazuje posebnu komisiju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu za vršenje monitoringa i neposredne kontrole realizacije Projekata.

Sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koja su predmet ugovora, podležu kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, koju obavlja služba budžetske inspekcije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Korisnici sredstava dužni su da službi budžetske inspekcije omoguće nesmetanu kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja sredstava po predmetu ugovora.

Korisnici sredstava po javnom konkursu dužni su da kod svih javnih publikacija i objavljivanja o aktivnostima, merama i programima koje se finansiraju i sufinansiraju po javnom konkursu navedu da je u finansiranju i sufinansiranju istih učestvovala Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Izvor