Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2019. godini

1. Predmet oglašavanja

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programskih aktivnosti saveza udruženja osoba sa invaliditetom na republičkom ili pokrajinskom nivou koji aktivnosti realizuju neposredno, ili kroz rad lokalnih udruženja u svom sistemu, sa ciljem unap ređenja položaja osoba sa invaliditetom.
Sredstva za ovaj konkurs obezbeđena su u okviru budžeta Republike Srbije, u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 270.000.000,00 dinara čime se obezbeđuje finansiranje ili učešće u finansiranju sprovođenja aktivnosti koji za cilj imaju poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom kroz:

  • Poboljšanje pristupačnosti informacija i otklanjanja komunikacijskih barijera;
  • Sprovođenje stimulativnih i inkluzivnih programa radi što potpunijeg učešća osoba sa invaliditetom u životu šire društvene zajednice;
  • Podizanje nivoa svesti zajednice i izgradnju kapaciteta organizacija radi stvaranja jednakih mogućnosti za što samostalniji život osoba sa invaliditetom.

2. Podnosioci predloga programa

Podnosioci predloga programa moraju ispunjavati sledeće uslove:
• da su registrovani kao savezi udruženja građana najmanje pet godina, sa sedištem u Republici Srbiji, čija je oblast delovanja zaštita i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom;
• da u svom sastavu imaju najmanje tri lokalna udruženja koja imaju iskustva i neposredno sprovode aktivnosti u realizaciji programa iz oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom;
• da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju programa i
• da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili.

Predlozi programa koji se podnose na ovaj konkurs moraju ispunjavati sledeće uslove:

• trajanje programa može biti maksimalno 12 meseci;
• sve programske aktivnosti se moraju realizovati na teritoriji Republike Srbije i
• podnosilac može da podnese samo jedan predlog programa u okviru ovog konkursa.

3. Kriterujumi za izbor programa

Komisija za sagledavanje i procenu programa vrši procenu podnetih programa uzimajući u obzir sledeće kriterijume:

1) reference programa (oblast u kojoj se realizuje program, odnosno usklađenost sa ciljevima i prioritetima konkursa; trajanje programa; broj korisnika programa; mogućnost razvijanja programa i njegova održivost, odnosno opravdanost programa i inovativne aktivnosti čije se uvođenje planira u toku sprovođenja programa);
2) jasno definisane ciljeve koji se postižu (obim zadovoljavanja javnog interesa, odnosno važnost sprovođenja programa u zajednici; stepen unapređenja stanja u oblasti i merljivost rezultata programa);
3) precizno struktuiran, realan i opravdan budžet, u odnosu na predložene aktivnosti programa;
4) sufinansiranje programa iz drugih izvora (sopstveni prihodi, budžet Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa);
5) kapacitete podnosioca programa (tehnički i ljudski) za realizaciju programskih aktivnosti.

Vrednovanje i rangiranje predloga programa vrši se primenom kriterijuma za izbor programa u skladu sa:
• Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16/18);
• Pravilnikom o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite („Službeni glasnik RS”, br. 109/12 i 10/18) i
• Direktivom o načinu rada, postupanja i ponašanja u postupku raspodele sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa sa ciljem zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom br. 110-00-00423/2018-15 od 19. aprila 2018. godine i 110-00-00423/2018-15/1 od 28. septembra 2018. godine.

Propisi kojima je bliže uređeno vrednovanje i rangiranje predloga programa dostupni su i na internet prezentaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs/cir/dokumenti/invalidska-zastita/propisi-za-vrednovanje-programa-po-konkursima.

Predlozi programa se dostavljaju zaključno sa 20. januarom 2019. godine.