Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2018. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2018. godini

Predmet konkursa jeste podrška projektima na teritoriji AP Vojvodine u oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva i to:
• proizvodnja domaćih igranih i dokumentarnih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova, koji obrađuju teme u vezi sa događajima, datumima i ličnostima od izuzetnog značaja za kulturno – istorijski prostor AP Vojvodine.

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2018. godini proizvodnju igranih i dokumentarnih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova, u ukupnom iznosu od 39.000.000,00 dinara (slovima: trideset devet miliona dinara i 00/100).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
Pravo učešća na konkursu imaju:
– privredna društva i preduzetnici, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, registrovani za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda (šifra delatnosti: 5911) i
– udruženja u kulturi, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Na konkursu, pod navedenim uslovima, mogu da učestvuju i podnosioci prijave iz Republike Srbije, čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko ispunjavaju bar jedan od kriterijuma:
– da su ideja, tema i sadržaj filma u vezi s kulturnim prostorom AP Vojvodine;
– da značajan deo članova filmske ekipe čine autori i/ili filmski radnici s teritorije AP Vojvodine;
– da će film u celosti ili delom biti snimljen na teritoriji AP Vojvodine.

Prijava se podnosi na obrascu Prijava – Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2018. godini.

Kontakt za dodatne informacije: Nataša Matijević 021/487 4714, natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

Obrasci prijava se mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs ili u prostorijama Sekretarijata (adresa: Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad).

Uz prijavu se obavezno podnose svi prilozi koji su u njoj navedeni. Za tačnost podataka unetih u prijavu krivično i materijalno odgovara podnosilac prijave.

Rok za podnošenje prijave na konkurs jeste 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik”.

Detaljnije