Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima

Konkursi

metal symphonyPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i  preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme i softvera u 2016.godini broj: 144-401-4457-2/2016-02

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 36.493.669,00 dinara, koja su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu u okviru Programa 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, Programska aktivnost 1001 – Podrška razvoju preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, funkcionalna klasifikacija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz Budžeta.
Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

CILJ
Cilj Programa je osavremenjivanje, proširenje i povećanje obima procesa proizvodnje, stabilizacije proizvodnje, investiranja u savremena sredstva za rad i proizvodnju, radi povećanja konkurentnosti kod privrednih subjekata te ukupnog razvoja privrede i preduzetništva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena za subvencionisanje ili refundaciju troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera radi unapređenja postojeće delatnosti.

Sredstva se odobravaju za:
A)    Subvencionisanje troškova nabavke mašine ili opreme ili softvera na osnovu predračuna, ponude ili predugovora, koji mora da sadrži isključivo iznos vrednosti mašine ili opreme ili softvera, bez troškova isporuke, montaže, obuke, carinskih troškova i drugih zavisnih troškova, ili

B)    Refundaciju troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera koja je  kupljena i isplaćena u celosti nakon 21. marta 2016. godine.

U izuzetnim slučajevima, na predlog komisije, za pregled dokumenatcije, subvencionisaće se ili refundirati nabavka mašine ili opreme ili softvera do 70 odsto vrednosti.
Navedeni izuzetak se odnosi na privredne subjekte čije se sedište nalazi na teritoriji opština koje se prema Uredbi o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave svrstavaju u katageroju ispod 60% republičkog proseka.

VISINA SREDSTAVA
A) Subvencionisani iznos se odobrava u visini do maksimalno 50 odsto od ukupne vrednosti mašine ili opreme ili softvera (bez PDV-a) na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca, odnosno predugovora sa prodavcem.

B) Refundirani iznos se odobrava u visini do maksimalno 50 odsto od ukupne vrednosti mašine ili opreme ili softvera (bez PDV-a) na osnovu računa/otpremnice i izvoda računa iz banke o plaćanju istog.

Po osnovu tačke A) i B) sredstva se odobravaju za:
1.    Mašine ili opremu u visini od najmanje 300.000,00 dinara do najviše 2.000.000,00 dinara;
2.    Softver u visini od najmanje 30.000,00 dinara do najviše 300.000,00 dinara.
Neće se razmatrati prijave čija je vrednost za mašine ili opremu do 600.000, 00 dinara bez PDV, a za softver do 60.000,00 dinara bez PDV.

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava i ne obuhvata PDV.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Pravo da konkurišu imaju mikro i mala pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) pod sledećim uslovima:
1) da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31. decembra 2014. godine i imaju sedište odnosno registrovan ogranak na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
2)  da su pozitivno poslovali u 2015. godini;
3)  da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;
4)  da nad njima nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
5)  da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
6) da podnosilac prijave i dobavljač opreme ili mašine ili softvera  nisu povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima;
7) da podnosioci prijava prema finansijskim izveštajima iz 2015. godine, imaju najmanje jedno zaposleno lice;
8) da nisu u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
9) da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2014-2016 godina) nisu primili državnu pomoć čija visina prelazi iznos od 23.000.000,00 dinara; i
10) da nisu primili bespovratna sredstva na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme u 2014., 2015. i 2016 godini.

Učesnik konkursa može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše jednom prijavom i po jednom osnovu (refundacija ili subvencionisanje) i za jednu namenu (mašina/oprema/softver).

Učesnik konkursa kome su odobrena sredstva zaključenjem ugovora će se obavezati da opremu ili mašinu ili softver ne sme otuđiti, dati drugom privrednom subjektu u zakup ili na korišćenje, najmanje 36 meseci od dana zaključenja ugovora.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:
1)    Popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac prijave na Javni konkurs (preuzima se sa sajta Sekretarijata, www.spriv.vojvodina.gov.rs);

2) Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR  ne stariji od datuma objavljivanja javnog konkursa (original ili overena fotokopija);

3) 1 – Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva –fotokopija finansijskog izveštaja za 2015. godinu koji je predat APR-u,

2 – Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva –kopija bilansa uspeha za 2015. godinu (Obrazac BU) overen od strane poreske uprave,
3 – Paušalni poreski obveznici – fotokopija obrasca KPO, potvrda od poslovne banke o prometu na računu u 2016. godini i fotokopija Rešenja na porez od prihoda od samostalne delatnosti;

4) Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne Poreske uprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne starije od 15. oktobra 2016. godine (original ili overena fotokopija);

5) A) Predračun ili ponuda dobavljača ili predugovor sa prodavcem mašine ili opreme ili softvera; (original ili overena fotokopija);

B) Račun ili račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljenu mašinu ili opremu ili softver i izvod računa iz banke o plaćanju istog ne stariji od  21.03.2016. godine (original ili overena fotokopija)

V) Izjavu u prilogu prijavnog obrasca (na sajtu Sekretarijata);
6)    Potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave o ranije primljenoj de minimis državnoj pomoći.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA
Učesnik konkursa kojem sredstva budu odobrena dužan je da prilikom potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom dostavi:
Za mašine i opremu:
– bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, u vrednosti iznosa subvencije sa rokom trajanja do 31. marta 2017. godine i
– jednu blanko solo menicu registrovanu u poslovnoj banci sa meničnim ovlašćenjem.
Za softver:
– jednu blanko solo menicu registrovanu u poslovnoj banci sa meničnim ovlašćenjem.

DONOŠENJE ODLUKE
Odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam na predlog komisije.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

Sekretarijat će, nakon donošenja Odluke, kontaktirati samo učesnike konkursa kojima su sredstva odobrena.

Učesnik konkursa kojem su dodeljena sredstva zaključiće ugovor.

Prijave na Javni konkurs se podnose isključivo na konkursnom obrascu koji je sastavni deo Javnog konkursa i koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: ,,NE OTVARATI“ i ,,Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme i softvera u 2016. godini“ poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za podnošenje prijave je do 15.11.2016. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Korisnici sredstava koji nemaju otvoren namenski račun kod Uprave za trezor u obavezi su da ga pre zaključenja ugovora otvore.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Sekretarijatu, na brojeve telefona 021/487-4248 ili 021/487-4072.

Detaljnije

Save