Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj objavio je 12 javnih poziva

Konkursi

science-teachingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj je objavio 12 javnih poziva

1.    Konkurs za sufinansiranje programa / projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 01. marta 2016. godine.

2.    Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2016. godini

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 01. marta 2016. godine.

3.    Prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu”

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 01. aprila 2016. godine.

4.    Konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

Konkurs je otvoren do utroška sredstva, a najkasnije do 1. decembra 2016. godine.

5.    Konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2016. godini

Javni konkurs je otvoren do 01. decembra 2016. godine, a prijave se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, izuzev u slučajevima kada je javni konkurs za tekuću godinu objavljen u toku tog perioda.

6.    Konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2016. godini

Konkurs je otvoren do 01. decembra 2016. godine

7.    Konkurs za finansiranje / sufinansiranje projekata od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine za projektni ciklus 2016-2019. godine

Rok za podnošenje prijava je 01. april 2016. godine

8.    Konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

Konkurs je otvoren do 01. decembra 2016. godine

9.    Konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

Konkurs je otvoren do 04.03.2016. godine

10.    Konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

11.    Konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

Konkurs je otvoren do 01. oktobra 2016. godine

12.    Konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

Konkurs je otvoren do 01. oktobra 2016. godine

Link