Javni poziv domaćim kompanijama iz AP Vojvodine za dostavljanje biznis planova za investicione projekte

Konkursi

investment projectFOND ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – VIP

Javni poziv domaćim kompanijama iz AP Vojvodine za dostavljanje biznis planova za investicione projekte

Fond za podršku investicija u Vojvodini – VIP objavljuje javni poziv domaćim kompanijama iz Vojvodine za dostavljanje biznis planova za investicione projekte usmerene ka traženju stranih strateških partnera i investitora.

Zadatak VIP Fonda je privlačenje stranih direktnih investicija u Vojvodinu, podrška u realizaciji investicionih projekata stranih kompanija, kao i podrška u realizaciji zajedničkih ulaganja u kojima učestvuju strane i domaće kompanije. S tim u vezi, pozivamo domaće firme iz Vojvodine, koje imaju spremne investicione projekte i za čiju realizaciju su im potrebni strani partneri, da popune prijavu uz ovaj javni poziv i da nam dostave biznis plan za investicioni projekat/projekte.

Cilj programa je proširivanje investicione ponude Vojvodine i pronalaženje adekvatnih stranih partnera i investitora za domaće kompanije, putem promocije investicionih projekata na relevantnim događajima u zemlji i inostranstvu od strane VIP Fonda.

Investicioni projekat u vezi sa ovim programom podrazumeva:
•    Ulaganje u izgradnju novih ili proširenje postojećih proizvodnih kapaciteta
•    Uvođenje nove tehnologije u proizvodni proces
•    Uvođenje novih proizvoda
•    Izlazak na nova tržišta

Investicioni projekat treba da bude prezentovan i dostavljen VIP Fondu u vidu poslovnog (biznis) plana, koji treba da sadrži sledeće elemente:
•    Osnovne podatke o preduzeću (uključujući i analizu i ocenu razvojnih mogućnosti i opis projekta koji je predmet poslovnog plana)
•    Operativni plan (tehničko-tehnološka analiza, opis odabranog tehničko-tehnološkog rešenja, podaci vezani za proizvodni i kadrovski kapacitet, lokaciju, organizacionu strukturu, uticaj na životnu sredinu)
•    Marketing plan (plan prodaje, promocije i distrubucije, politika cena, plan nabavke)
•    Finansijski plan (dinamika ulaganja, izvori finansiranja, projektovani bilansi stanja i uspeha i novčani tok, finansijski pokazatelji)

Pravo na učešće u programu imaju privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:
1.    Da posluju u sektoru prerađivačkih delatnosti ili u industriji informacionih tehnologija (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti  „Sl.Glasnik RS“, br.54/2010 –sve delatnosti iz sektora C, kao i delatnost 62.01 iz sektora J)
2.    Da imaju većinsko domaće vlasništvo i sedište registrovano na teritoriji AP Vojvodine
3.    Da nemaju neizmirenih dospelih obaveza prema Republici Srbiji u trenutku objave konkursa
4.    Na javni poziv se ne mogu prijaviti privredni subjekti u teškoćama (u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći), u stečaju ili postupku likvidacije.

Ispunjenost uslova 1, 2.  utvrdiće se na osnovu podataka iz registraAPR-a.

Ispunjenost uslova 3. i 4. kompanija dokazuje dostavljanjem izjave koja je sastavni deo dokumentacije.

Odabrane kompanije će biti u obavezi da stave na raspolaganje VIP Fondu sve neophodne informacije u vezi sa investicionim projektom koje su potrebne radi predstavljanja projekta potencijalnim stranim partnerima i investitorima.

Za tačnost dostavljenih podataka će biti odgovorna sama kompanija.

Aktivnosti VIP Fonda: izrada investicionog tizera na osnovu dostavljenog biznis plana u formatu i dizajnu napravljenom od strane VIP Fonda, promocija investicionih projekata odabranih kompanija na događajima u inostranstvu (sajmovi, konferencije, prezentacije), u odnosu na usklađenost tematike i svrhe događaja sa investicionim projektom; pretraga baze podataka kompanija kojoj VIP Fond ima pristup, priprema liste potencijalnih stranih partnera iz baze, analiza kompanija sa liste i kontaktiranje istih sa ciljem prezentovanja investicionih projekata domaćih kompanija.

VIP Fond ne snosi odgovarnost za konačan ishod i rezultat investicionog projekta, kao i za sve poslovne procese koji nastanu prilikom, tokom ili nakon realizacije projekta.

VIP Fond će na osnovu sledećih kriterijuma, a u skladu sa Pravilnikom za ocenjivanje prijava, odabrati investicione projekte za koje će tražiti strane partnere/investitore:
1.    atraktivnost poslovne ideje (originalnost, inovativnost)
2.    procenjena tehnička, pravna i tržišna izvodljivost;
3.    kapacitet (organizacioni, kadrovski, finansijski) kompanije da realizuje investicioni projekat
4.    finansijska analiza projekta i procenjena isplativost projekta
5.    potencijal nalaženja strateškog partnera/investitora

Za učešće u programu neophodno je popuniti Prijavu i poslati biznis plan sa napred navedenim elementima. Takođe treba priložiti Izjavu o prihvatanju i ispunjavanju uslova. Prijava za Program i Izjava nalaze se na internet stranici VIP Fonda.

Molimo Vas da popunjenu prijavu pošaljete na adresu: Fond za podršku investicija u Vojvodini, Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, sa naznakom „JAVNI POZIV DOMAĆIM KOMPANIJAMA IZ AP VOJVODINE ZA DOSTAVLJANJE BIZNIS PLANOVA ZA INVESTICIONE PROJEKTE“.

Rok za podnošenje prijave je 20. avgust 2015. godine.

VIP Fond zadržava pravo da zatraži dostavljanje dodatne dokumentacije, koja nije navedena u konkursu, a u svrhu preciznijeg vrednovanja prijave. Naknadno pristigle i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za više informacija, molimo Vas da se obratite Aleksandri Matić na telefon 021/472-32-40 ili email: aleksandra.matic@vip.org.rs

Detaljnije