Konkurs za izbor Resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih

Konkursi

mladi su zakonMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za izbor Resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih i promocije programa MLADI SU ZAKON

Pravo učešća na konkursimu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 28. mart 2014. godine.

Detalji konkursa