Konkurs za ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija – Vojvodina”

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija – Vojvodina”

I
Oglašava se ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija-Vojvodina” i to ribolovne vode reke Krivaje i AK „Velebit“, na period od 10 godina.

II
Pravo prijave na konkurs imaju privredna društva ili javna preduzeća, ukoliko ispunjavaju uslove iz člana 5. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda.

III
Uz prijavu na konkurs, podnosilac prijave prilaže sledeću dokumentaciju:

1) rešenje o upisu u registar privrednih subjekata;

2) dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 5. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, i to:
(1) prevozna i transportna sredstva u vlasništvu (prilog: fotokopija saobraćajne dozvole), posedovanje poslovnog prostora, čamaca i plovila (uz dokaz),
(2) dokaz da je lice sa VII stepenom stručne spreme ili master studije (uz isprave kojima se dokazuje stručna sprema) u stalnom radnom odnosu kod poslodavca, ili ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa ovlašćenom stručnom ustanovom, uz odobrenje ministra,
(3) dokaze da su lica zaposlena kao ribočuvari u stalnom radnom odnosu,
(4) uverenje suda ili drugog nadležnog organa o nekažnjavanju za privredne prestupe ili prekršaje u roku od dve godine pre objavljivanja konkursa,

3) potvrdu nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje da je podnosilac prijave izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije;

4)prikaz mera i aktivnosti za zaštitu i unapređenje ribljeg fonda koje podnosilac prijave planira da preduzme u periodu korišćenja ribarskog područja;

5) biografiju odgovornog lica.

IV
Kriterijumi za ocenjivanje i rangiranje prispelih prijava:
– broj ribočuvara,
– tehnička osposobljenost (poslovni prostor, vozila, čamci i plovila, sredstva veze,),
– mere i aktivnosti koje podnosilac prijave planira da preduzme u cilju zaštite i unapređenja ribljeg fonda u periodu korišćenja ribarskog područja,
–  biografija odgovornog lica (stručna sprema i iskustvo),
–  izveštaj o rezultatima rada u predhodnom periodu (za pravna lica koja su uprethodnom periodu bili korisnici),
– reference pravnog lica u obavljanju poslova korisnika ribarskog područja  (za pravna lica koja su u prethodnom periodu bili korisnici).

V
Prijave na konkurs podnose se Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „Za javni konkurs za ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija-Vojvodina”.

Blagovremenim će se smatrati prijave poslate na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine najkasnije do 31.12.2013. godine.

Prijave koje se ne podnesu u određenom roku kao i prijave sa nepotpunom, neurednom, nečitkom ili netačnom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

Telefon za informacije 021/487-4658,  E-mail ekolog@vojvodina.gov.rs

Link