Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droge u AP Vojvodini

Konkursi

no-drugsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droge u AP Vojvodini

Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata oraganizacija mladih i za mlade, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, radi realizacije Akcionog plana za borbu protiv droge u AP Vojvodini.

PRIORITET će imati projekti koji podrazumevaju:
•    ravnomernu i što veću pokrivenost teritorije AP Vojvodine (Banat, Bačka, Srem)
•    partnersku saradnju između više udruženja sa obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, kao i Kancelarijama za mlade

PROJEKTNI ZADACI:
1.    Edukacija roditelja i zaposlenih u vaspitno obrazovnim ustanovama o metodama prevencije
2.    Sprovodjenje programa promocije zdravih stilova života
3.    Kontinuirana saradnja sa javnim glasilima i drugim sredstvima javnog informisanja i njihovo uključivanje u preventivne aktivnosti (uslov: potpisan sporazum o saradnji sa medijskom kućom ili pisanim medijem)

USLOVI KONKURSA:
•    Predlozi projekata se podnose na formularima koji se mogu preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs
•    Udruženja moraju da budu registrovana u Agenciji za privredne registre te da prilože rešenja o registraciji.
•    Konkursna dokumentacija se podnosi preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi (formular i budžet na CD-u), na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili lično u pisarnici Vlade AP Vojvodine. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za realizaciju Akcionog plana za borbu protiv droga u APV“. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu.
•    Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 2.000.000,00 dinara. Ciljevi Akcionog plana za borbu protiv droga u APV, obuhvaceni ovim konkursom su sadržani u tačkama 4.3., 4.5., 4.9., 7.3.
•    Iznos honorara članova projektnog tima ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom
•    Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa (31.10.2013.)
•    Realizacija projekta ne može trajati kraće od 90 dana i duže od septembra meseca 2014. godine
•    Jedna organizacija ne može da konkuriše sa više projekata

Dokument Akcionog plana politike za borbu protiv droge u AP Vojvodini do 2014. godine možete naći na sajtu www.vojvodina.gov.rs  i   www.omladina.info

Kriterijumi za dodelu sredstava su formulisani u Pravilniku o dodeli sredstava za realizaciju Akcionog plana za AP Vojvodinu do 2014. godine.

Sve dodatne informacije, u vezi sa Konkursom, možete dobiti pozivom na telefon 021/ 487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs

Detaljnije o konkursu