Konkurs MLADI I SELO

Konkursi

young farmerMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs MLADI I SELO za finansiranje mini projekata koji podstiču omladinski aktivizam u ruralnim sredinama

TEME KONKURSA
Cilj konkursa MLADI I SELO je razvijanje novih omladinskih inicijativa koje će uključiti mlade iz ruralnih sredina, kao i popularizacija ruralnog turizma Srbije.
Omladinski projekti treba da pokriju neku od sleećih tema:

1. MLADI I POLjOPRIVREDA:
• „Moja farma“
• „Moja bašta“
• „Moj špajz“

2. MLADI I TRADICIJA:
• Promocija starih muških i ženskih zanata
• Savremeni način odevanja sa motivima srpske (nacionalne i lokalne) narodne nošnje
• Promocija tradicionalnih srpskih (nacionalnih i lokalnih) jela i receptura
• Promocija srpskih (nacionalnih i lokalnih) muzičkih elemenata (instrumenata, igara, pesama i sl.)

3. MLADI I RURALNI TURIZAM:
• Uređivanje i promocija etno objekata (stare vodenice, vetrenjače, mlinovi, etno kuće i sl.)
• Organizovanje i promocija lokalnih događaja i akcija (vašari, kosidbe, seoske slave, dani kojima se slave i promovišu proizvodi po kojim je kraj poznat i sl.)
• Organizacija takmičenja/nadmetanja.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI
Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje tri člana uzrasta između 15 i 30 godine iz ruralnih područja sa teritorije Republike Srbije, pri čemu neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA VREDNOVANjE PREDLOŽENIH IDEJA
• Cilj omladinskog projekta (tačka 1 prijavnog formulara)
• Broj mladih uključenih u omladinski projekat (tačka 2 prijavnog formulara)
• Ostvarivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 3 prijavnog formulara)
• Očekivani rezultati, uticaj na ciljnu grupu, inovativnost i održivost omladinskog projekta (tačka 4 prijavnog formulara)
• Mogućnost finansiranja (tačka 5 prijavnog formulara)

IZNOS SREDSTAVA, VREME PRIMENE I FINANSIRANjA PROJEKATA
Predloženi omladinski projekti bi trebalo da budu sprovedeni u periodu od 15. avgusta do 15. oktobra 2013. godine.

Vrednost jednog omladinskog projekta može iznositi između 50.000,00 i 100.000,00 dinara.

Još nekoliko važnih napomena za vas:

• Organizator konkursa zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekata kroz pregovore sa podnosiocem prijave, umanji ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava nepotreban za njihovu realizaciju.
• Prihvatljivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za primenu omladinskih projekata i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata.
• Troškovi koji neće biti finansirani iz budžeta projekta su: honorari učesnika, kupovina tehničke opreme, štampanje materijala i troškovi prevoza.
 
PROCENA I ODABIR PROJEKATA
Po zatvaranju konkursa, petočlana Komisija koju formira Centar za unapređenje preduzetništva mladih će odabrati između 10 i 15 omladinskih projekata kojima se podstiče omladinski aktivizam u ruralnim sredinama i koji će biti finansirani u okviru kampanje MLADI I SELO u ukupnom iznosu od 1 milion dinara.

Prilikom selekcije vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti, kao i ravnomernoj zastupljenosti zadatih tema konkursa.

Konkurs je otvoren od 20.juna do 31. jula 2013. godine!

Rezultati konkursa biće objavljeni 12. avgusta, na Međunarodni dan mladih, nakon odluke Komisije.

Link