Konkurs za opštine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini, za su/finansiranje izrade:
1.    planova generalne regulacije za naseljena mesta do 30.000  stanovnika,
2.    projektno-tehničke dokumentacije infrastrukturnih objekata u lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine,
3.    projektno-tehničke dokumentacije za objekte javne namene sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima se planira unapređenje primene obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, upotreba ekoloških građevinskih materijala i primena novih tehnologija u građenju u cilju stvaranja planskog osnova, a radi podsticanja planskog uređenja prostora i definisanja pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima održivog razvoja, sve u funkciji razvoja naseljenih mesta, a time i stvaranja kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva:

1.    Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.
2.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 25.100.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs dostavlja se Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Obrazac za prijave možete preuzeti ovde.
2.    Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv plana ili projekta; naziv i sedište podnosioca prijave; ime i prezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije; očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; dinamiku upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije posla; visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trećih lica za su/finansiranje izrade plana ili projektno-tehničke dokumentacije.
3.    Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
–      odluku o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa, donetu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US i 24/11), od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave ili predlog odluke o izradi planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, utvrđen od strane opštinskog/gradskog veća jedinice lokalne samouprave ukoliko do dana podnošenja prijave nije doneta odluka o izradi tog planskog dokumenta, odnosno izjavu predsednika opštine/grada o stepenu prioriteta investicije prema strategiji razvoja jedinice lokalne samouprave ili nekom drugom važećem dokumentu za izradu projektno-tehničke dokumentacije,
–      informaciju o lokaciji ili lokacijsku dozvolu za izradu projektno-tehničke dokumentacije, u skladu sa članom 53. ili 54. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US i 24/11),
–      fotokopiju PIB obrasca,
–      fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
–      izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
–      izjavu da je ugovor o izradi planske ili projektno – tehničke dokumentacije potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama (ukoliko je već ugovorena izrada planske ili projektno-tehničke dokumentacije).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
–      broj naseljenih mesta i površina obuhvata plana, odnosno broj stanovnika u naseljenim mestima za koje se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija za infrastrukturne objekte,
–      stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
–      faza postupka izrade – usklađenosti planskog dokumenta po Zakonu o planiranju i izgradnji,
–      visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planske ili projektno-tehničke dokumentacije,
–      opravdanost korišćenja prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:
–      dostavljanje prijava: do 30.03.2012. godine,
–      donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:  10.04.2012. godine,
–      rok izvršenja ugovorene obaveze:
•     za planska dokumenta 9 meseci od dana potpisivanja ugovora,
•     za projektno-tehničku dokumentaciju 6 meseci od dana potpisivanja ugovora,
–      rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
1.    Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.
2.    Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
3.    O podnetim prijavama na konkurs odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave na konkurs i utvrđuje predlog odluke.
4.    Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za su/finansiranje izrade planske ili projektno-tehničke dokumentacije podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
5.    Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.
6.    Nakon realizacije ugovorenih obaveza jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Za konkurs – su/finansiranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba za prijave je  Aurela Šimudvarac-Luči na telefon: 021/487-4246). Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link