Konkurs za stažiranje u institucijama i organizacijama koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem

Konkursi

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za stažiranje u institucijama i organizacijama koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem

Projekat: Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Pozicija: Stažista/kinja u institucijama i organizacijama koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem

Trajanje: Tri meseca (biće napravljena lista kandidata/kinja koji će se određenim redom i po potrebi primati na angažman po tri meseca u određenim institucijama tokom 2012. godine)

Opis projekta:
Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške i uz stručnu i tehničku saradnju i podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sprovodi projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ (u daljem tekstu Projekat SRZN). Pored Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti Projekat SRZN je zasnovan na međunarodnim dokumentima u oblasti nasilja nad ženama, kao i na zaključcima Nacionalne konferencije o nasilju nad ženama održane 2007. godine.

Cilj Projekta SRZN je jačanje kapaciteta Uprave za rodnu ravnopravnost u okviru Ministarstva rada i socijalne politike za razvoj i uvođenje sistemskih rešenja u oblasti SRZN, jačanje kapaciteta ustanova i institucija koje se bave zaštitom žrtava nasilja, kao i ustanovljavanje i primenjivanje mehanizama koji će obezbediti postupanje u skladu s međunarodnim obavezama vezanim za ljudska prava u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Projekat takođe ima za cilj jačanje zakonodavnog okvira u oblasti zaštite žrtava nasilja, razvoj standardnih procedura i protokola o postupanju relevantnih institucija, razvoj koherentnog sistema za prikupljanje podataka o SRZN i podizanje svesti javnosti i građana/ki o neprihvatljivosti nasilja kao modela ponašanja u cilju doprinosa stvaranju socijalnog ambijenta koji bi imao preventivnu funkciju.

Dužnosti i odgovornosti:
Opis radnog zadatka:
Stažiranje će se odvijati u institucijama i organizacijama koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem sa više različitih aspekata. Program rada stažista/kinja će napraviti institucija u kojoj se sprovodi stažiranje. Stažista/kinja je u obavezi da se pridržava plana i programa i da pruži ugovorom definisanu pomoć u radu, kao i administrativnu, logističku i tehničku podršku.

Merljivi rezultati radnog zadatka:
– Praćenje plana i programa rada koji je predviđen u instituciji u kojoj se sprovodi stažiranje
– Ispunjavanje radnih obaveza definisanih ugovorom
– Pružanje pomoći u radu zaposlenima u instituciji
– Pružanje administrativne, logističke i tehničke podrške u okviru institucije
– Pisanje mesečnih izveštaja o radu i ličnom napretku
– Vršenje ostalih dužnosti po nalogu

Pokazatelji uspešnosti:
– Ispunjeni radni zadaci predviđeni planom i programom institucije
– Pružena pomoć u radu zaposlenih u instituciji
– Pružena administrativna, logistička i tehnička podrška u radu institucije
– Dostavljeni izveštaji na kraju svakog meseca Timu projekta SRZN

Veštine i sposobnosti:
– Veštine održavanja međuljudskih odnosa, ophođenje sa svima na isti način, bez pristrasnosti
– Senzitivnost i prilagodljivost u pogledu kulturne i rodne pripadnosti, veroispovesti, rasne i nacionalne pripadnosti i starosne dobi
– Sposobnost fokusiranja na efekte i rezultate i pozitivno odgovaranje na povratne komentare
– Pristup u radu sa entuzijazmom, na pozitivan i konstruktivan način
– Veštine usmene i pisane komunikacije
– Poznavanje engleskog jezika
– Upotreba kompjutera, poznavanje Microsoft Office-a
Stručna sprema i radno iskustvo:
– Završena srednja škola
– Završna godina fakulteta ili diploma fakulteta stečena u poslednje dve godine ili studiranje na poslediplomskim studijama u oblasti društvenih nauka
– Radno iskustvo nije potrebno

Zainteresovani/e kandidati/kinje treba da dostave kratke biografije i motivaciono pismo, sa naznakom da konkurišu za stažiranje u naslovu elektronske poruke koju će poslati na srzn@minrzs.gov.rs najkasnije do 5.12.2011. godine. Svi kandidati/kinje će biti obavešteni/e o prijemu prijave. Samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Link