Konkurs za dugoročno finansiranje podsticaja izvozno orijentisane proizvodnje

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dugoročno finansiranje podsticaja izvozno orijentisane proizvodnje

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele sredstva je stvaranje uslova za podsticanje i privlačenje stranih investicija i ulaganja u pokretanje proizvodnje kroz upošljavanje postojećih kapaciteta, izgradnju novih proizvodnih pogona i otvaranje novih radnih mesta radi povećanja privredne aktivnosti i zaposlenosti u AP Vojvodini, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja izvoza.

2. NAMENA SREDSTAVA

Po ovom konkursu krediti će se odobravati za kupovinu zemljišta radi izgradnje i izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, kupovinu i rekonstrukciju postojećih proizvodnih kapaciteta i njihovo opremanje.

Pravo učešća imaju pravna lica – privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:
–    da su registrovana kod Agencije za privredne registre Republike Srbije,
–    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine i kod kojih se sedište matičnog preduzeća nalazi van teritorije Republike Srbije
–    da su sa većinskim privatnim kapitalom – kapitalom matičnog preduzeća.

Finansirani projekti moraju biti realizovani na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva za finansiranje programa po ovom konkursu nisu namenjena za finansiranje proizvodnje i prometa roba i usluga koja se, prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

3. USLOVI KREDITIRANjA

  • mogući odobreni iznos kredita: do 50.000.000,00 dinara
  • sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50% predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)
  •  rok vraćanja kredita: pet godina u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita od 12 meseci.

U periodu mirovanja kredita obračunava se interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope i pripisuje osnovnom dugu.

  • primena valutne klauzule
  • kamatna stopa: 2,8% na godišnjem nivou
  • anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno
  • instrumenti obezbeđenja kredita

–    garancija poslovne banke ili
–    menice avalirane od strane poslovne banke.
Pored navedenih instrumenata obezbeđenja, obaveza korisnika je da dostavi i odgovarajući (ugovoreni) broj blanko sopstvenih menica.

4. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA

Podnosioci zahteva po ovom konkursu preuzimaju obrasce zahteva i saglasnosti i predaju kreditnu dokumentaciju u Fondu za razvoj AP Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, po izvršenim uplatama:
1.    naknade za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 10.000,00 dinara
2.    naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa: 1.200,00 dinara.
Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 335-9776-24.

4.1.  POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.    Popunjen obrazac zahteva sa dokazom o uplati navedenih iznosa
2.    Popunjen obrazac saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
3.    Poslovni plan urađen po metodologiji Fonda ili studija opravdanosti investicije. Metodologija za izradu poslovnog plana preuzima se u Fondu za razvoj AP Vojvodine ili sa internet prezentacije Fonda, www.vdf.org.rs.
Investitor koji je korisnik kredita po ovom konkursu u obavezi je da zaposli najmanje onaj broj radnika koji je naveden u poslovnom planu, odnosno studiji.
4.    Predračun predmeta kreditiranja
5.    Kod kupovine zemljišta ugovor o kupovini zemljišta
6.    Kod izgradnje ili rekonstrukcije građevinskih objekata – lokacijska i građevinska dozvola, odnosno potvrda o podnetom zahtevu za izdavanje građevinske dozvole, izdate od strane nadležnog organa uprave i dokumentaciju sa predmerom i predračunom radova na izgradnji-rekonstrukciji objekata.
7.    Fotokopija osnivačkog akta
8.    Rešenje o upisu pravnog lica u registar Agencije za privredne registre
9.    Rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB
10.    Potvrde poslovnih banaka o prosečnom stanju i prometu na računu u prethodnih šest meseci, odnosno za period poslovanja
11.    Fotokopije finansijskih izveštaja matičnog preduzeća za prethodne tri poslovne godine sa prevodom na srpski jezik, overenim od strane sudskog tumača
12.    Dokaz o unetih 50% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava)
–    dokumentaciju o izvršenim ulaganjima matičnog preduzeća ili partnera
–    račune i dokumentaciju o izvršenom plaćanju (izvodi sa tekućih računa na kojima su evidentirana plaćanja).
Navedena ulaganja moraju biti u okviru investicije koja se finansira traženim kreditom i moraju biti izvršena u poslednjih godinu dana.
Podnosioci zahteva koji će svoje učešće ostvariti putem plaćanja najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja, nisu u obavezi dostavljanja dokumentacije navedene pod ovom tačkom.
13.    Dokumentacija za obezbeđenje kredita
–    Pismo o namerama izdavanja garancije, odnosno avaliranja menica od strane poslovne banke.

Prioritet u dodeli sredstava imaju podnosioci zahteva:
–    koji realizacijom projekta omogućuju zapošljavanje većeg broja radnika
–    koji u strukturi planiranih prihoda iskazuju veći udeo prihoda od izvoza
–    čiji projekat se realizuje na teritoriji nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava.

Fond slobodno odlučuje o odobrenju kredita.

Fond zadržava diskreciono pravo da, u cilju očuvanja sredstava Fonda, odobri ili ne odobri traženi kredit i nije u obavezi da u slučaju neodobrenja kredita daje obrazloženje podnosiocu kreditnog zahteva.

Usmene informacije koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Konkursu ne obavezuju Fond.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Fondu za razvoj AP Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 11,  tel: 021/4830-656; faks 021/4830-668; e-mail: sonja.jovic@vdf.org.rs .

Link