Obuka osposobljavanja za rukovodioce HACCP-a, 10. – 12. novembra 2010.

Vesti

Regionalana privredna komora Pančevo i Consact Kanjiža obaveštava sve zainteresovane privrednike i preduzetnike, da u saradnji sa “Consact“ d.o.o. iz Kanjiže organizuje stručnu obuku osposobljavanja rukovodioca HACCP tima u periodu od 10. – 12. novembra 2010. godine. Obuka će biti organizovana u prostorijama RPK Pančevo

Prema Zakonu o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS 41/2009, član 47) „subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP)“ a prema Zakonu o veterinarstvu (Sl. glasnik RS 91/2005), od 01.01.2009. primena HACCP-a je obavezna za „pravno lice i preduzetnik koji obavlja delatnost klanja životinja, proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, kao i sakupljanje, preradu i uništavanje otpadaka životinjskog porekla…“ (član 82.).

Prema navedenim zakonima subjekti u poslovanju hranom su dužni da za sprovođenje HACCP programa imaju odgovorno lice u stalnom radnom odnosu. HACCP sistem, pored zadovoljenja zakonskih zahteva, omogućava i optimalno upravljanja rizicima po bezbednost hrane, a osnova je za implementacija „viših standarda“ bezbednosti hrane – BRC, IFS, ISO 22000 i dr.

Registrovano stručno osposobljavanje sadašnjih i potencijalnih rukovodilaca HACCP timova pruža mogućnost za sticanje znanja i veštine u razumevanju i u pravilnoj primeni HACCP principa, kako tokom implementacije tako i u okviru svakodnevne primene HACCP sistema – tj. za osposobljavanje odgovornih lica za sprovođenje HACCP programa u subjektima u poslovanju sa hranom.

Nosilac organizacije je Regionalna privredna komora Pančevo, a realizator osposobljavanja je „Consact“ d.o.o. iz Kanjiže, kao ogranak »Consact International Consulting Group«, a kurs se održava kao jedan od 68 registrovana kursa „CONSACT“ Kft. iz Budimpešte.

Osposobljavanje se završava pismenom proverom znanja. Polaznici koji uspešno polože završni ispit stiču diplomu koja ima karakter javne isprave u Mađarskoj, a samim tim i u EU. Osposobljavanje se sprovodi sa kratkim teoretskim uvodom, primerima i vežbama u ukupnom trajanju od 21 sati intenzivnog rada. Odnos teorijskog dela i praktičnog rada je 35% – 65%. Vežbe se sprovode timskim radom u malim grupama. Sa ciljem da se obezbedi kvalitet rada kurs se realizuje za striktno ograničen broj učesnika. Maksimalan broj učesnika, zbog interaktivnog rada i vežbi, je 20 po kursu.

Kontakti za dodatne informacije:
RPK Pančevo
tel: 013/343-255 i 354-056
kontakt osobe:
Marija Stanišić
marija.stanisic@komora.net
Mirjana Šteler
mirjana.steler@komora.net

Zainteresovani za nastup mogu se se obratiti kontakt:
Zoran Černoh
telefon 013/ 343-255 ili 354-055
e-mail : zoran.cernoh@komora.net