Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti šumarstva i lovstva u AP Vojvodini u 2010. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti šumarstva i lovstva u AP Vojvodini u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2010. godini putem ovog konkursa sledeće programe i projekte:

1.  Proširene reprodukcije šuma, podizanje novih šuma i melioracije degradiranih šuma u iznosu od 25.000.000,00 dinara;

2. Unapređenja semenske i rasadničke proizvodnje i poboljšanje kvaliteta semena i sadnog materijala autohtonih vrsta drveća u iznosu od 8.000.000,00 dinara;

3. Unapređenje lovstva putem izgradnje i rekonstrukcije lovno tehničkih objekata u iznosu od 21.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkurs imaju:

– pod tačkom 1. pravna lica korisnici šuma i šumskog zemljišta sa područja AP Vojvodine. Prednost u sufinansiranju imaju projekti, podizanja šuma zaštitnog karaktera, područja sa niskom šumovitošću, kao i projekti za koje je podnosilac obezbedio veće sopstveno učešće.

– pod tačkom 2. pravna lica i registrovana poljoprivredna gazdinstva koji imaju registrovan rasadnik šumskog sadnog materijala. Prednost imaju proizvođači autohtonih šumskih vrsta (hrast, jasen, brest, domaće topole, dud, lipa i dr.), koje se koriste za potrebe podizanja i veštačkog obnavljanja šuma na području AP Vojvodine;

– pod tačkom 3. korisnici lovišta na teritorji AP Vojvodina i to za:

3.a – izgradnju i rekonstrukciju lovačkih domova

3.b – izgradnju i rekonstrukciju lovno tehničkih objekata za uzgoj divljači (prihvatilište, pojilišta, hranilišta)

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom  podnose se zaključno sa 10. julom 2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/ 487-44-07

Link