Nyílt pályázatot művelődési projektek 2021. évi teljes vagy résztámogatására – Magyarkanizsa község

Pályázatok

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Nyílt pályázatot művelődési projektek 2021. évi teljes vagy résztámogatására – Magyarkanizsa község

A művelődési projekteknek a 2021. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való teljes vagy résztámogatására odaítélendő eszközök összege 1.400.000,00 dinár.

A nyílt pályázatra való jelentkezés alkalmával a kérvényezők tartsák szem előtt a jelen járványügyi helyzetet, ami nem teszi lehetővé, hogy azok projektumok/programok kapjanak prioritást, melyek olyan rendezvényekre vonatkoznak, ahol nagyobb számú résztvevő jelenlétét tervezik, vagy nagyobb számú egyén utazásával és hasonlókkal járnak.

A nyílt pályázat az alábbi ágazatok művelődési projektjeire terjed ki:
1) irodalom (alkotótevékenység, műfordítás);
2) zene (alkotótevékenység, előállítás, előadás);
3) képző-, ipar-, vizuális művészet, formatervezés és építőművészet;
4) színművészet (színjátszás, előállítás, előadás);
5) művészi tánc – klasszikus balett, néptánc, moderntánc (alkotótevékenység, előállítás, előadás);
6) filmművészet és más audiovizuális alkotótevékenység;
7) filmművészethez és más audiovizuális alkotótevékenységhez kötődő rendezvények;
8) digitális és multimediális alkotótevékenység;
9) egyéb művelődési program és tartalom (musical, cirkusz, pantomim, utcaművészet stb.) kivitelezése.
Pályázni jogosultak:
– Magyarkanizsa község területén székhellyel rendelkező művelődési intézmények, kivételt képeznek azok a művelődési intézmények melyek alapítója Magyarkanizsa község,
– Magyarkanizsa község területén művelődési területre bejegyzett művelődési és más egyesületek,
– magánszemélyek (művészek, szakmunkatársak, azaz művelődési szakértők, akiknek státusát a törvénynek megfelelően határozták meg), akik projektjeiket Magyarkanizsa községben bejegyzett intézményekkel, egyesületekkel és szervezetekkel együttműködve valósítják meg
– valamint művelődés területen tevékenykedő más alanyok, kiknek Magyarkanizsa község területén van a székhelye, illetve tartózkodási helye.

A magyarkanizsai községi költségvetésből teljes vagy résztámogatásban részesítendő projektek kiválasztásának ismérveit és módját az egészében vagy részben a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzati egység költségvetéséből támogatott művelődési projektek kiválasztásának mércéiről, ismérveiről és módjáról szóló kormányrendelet 4. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 105/16. és 112/2017. sz.) határozza meg.

A nyílt pályázatra bejelentett projektek értékeléséhez alapul szolgáló mércék:
1) a projekt mennyire áll összhangban a művelődési közérdekkel, valamint a pályázat céljaival és prioritásaival;
2) a projekt színvonala és tartalmi újdonsága;
3) a projekt megvalósításához szükséges kapacitások, nevezetesen:
– a szakmai, illetve művészi kapacitások;
– a nélkülözhetetlen erőforrások;
4) pénzügyi terv: kidolgozottság, a projekt tevékenységi tervével való egybehangoltsága, gazdaságosság és minél több pénzforrás bevonása;
5) a projekt által a közösség művelődési életének minőségére gyakorolt hatás foka.

A hiányos és késve beérkezett, valamint a nyílt pályázat feltételeinek eleget nem tevő jelentkezéseket a kiíró nem fogja elbírálni.

Olyan egyszeri projekteket, amelyeket Magyarkanizsa község valamely korábbi pályázatán már támogatott, a kiíró nem fog elbírálni.
A projekt lebonyolításának határideje 2022. 02. 28.

A magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapjáról letölthetők a nyílt pályázaton való részvétel formanyomtatványai:
– a pályázati jelentkezési adatlap;
– a projekt megvalósításáról szóló jelentés nyomtatványa.
A pályázati jelentkezés formanyomtatványához csatolni kell:

 1. A projektumjavaslatot 2 példányban (nyomtatva és CD-n),
 2. A pályázó kilétének igazolását (illetékes szervnél való jegyzékbe vétel okmánya);
 3. Magánszemély esetén: szakmai önéletrajzot;
 4. A projekt részletesen kidolgozott ismertetését;
 5. A projektumban résztvevő partnerek alapvető adatait (a partnerségre és együttműködésre vonatkozó igazolás, szerződés, megállapodás stb.);
 6. A projektben részt vevők szakmai életrajzát;
 7. Alapszabályt (egyesület, intézmény)
 8. Részletesen kidolgozott költségvetést;
 9. Jelentést a kérelmező eddigi működésről, illetve megvalósított projektumokról, – további kép- és hangfölvételeket korábbi projektekről, valamint a pályázatra benyújtott projektről.
  Különkövetelmény:
  – Kiadótevékenység esetén be kell nyújtani egy ajánlást vagy recenziót és az elérhetőségét annak, akitől az ajánlás vagy recenzió származik;
  – Film- és színművészeti alkotótevékenység esetén be kell nyújtani a forgató-, illetve szövegkönyvet;
  – Rendezvény és fesztivál esetén be kell nyújtani a részletes műsort és a föllépők névsorát;
  – Kulturális csere és nemzetközi együttműködés esetén meghívólevelet kell benyújtani.
  Kizárólag azok a jelentkezések vehetők figyelembe, amelyek postai úton megérkeznek a következő címre: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG, FŐ TÉR 1, 24420 MAGYARKANIZSA – ezzel a megjelöléssel: „Pályázat 2021. évi művelődési projektek (rész)támogatására”.
  A pályázati jelentkezési lap elektronikus változatát a nvo@kanjiza.rs e-mail-címre is el kell juttatni.
  A pályázati jelentkezések átadásának határideje: a pályázatról szóló értesítésnek a Magyar Szó napilapban való megjelentetésétől számított 30 napon belül.
  A pályázati anyag nem jár vissza.
  A nyílt pályázat eredményeit a magyarkanizsai önkormányzat a világhálós honlapján (www.kanjiza.rs) legkésőbb a pályázat lejártát követő 60. napon teszi közzé.
  Hiánytalan a jelentkezés, ha tartalmazza:
  1) a szabályosan kitöltött és hitelesített jelentkezési adatlapot;
  2) a projekt részletes ismertetését;
  3) a projekt részletesen kidolgozott költségvetését;
  4) a pályázó, illetve a projektet megvalósító szakmai, illetve művészi teljesítményének adatait;
  5) valamint a pályázat szövegében nevesített többi okmányt.
  További felvilágosítás a 024/876 166-os telefonon, lokál 237. kapható. Kapcsolattartó: Vörös Túrú Anita.

http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index.html?id=2414