Romski program i Program javnog zdravlja

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Romski program i Program javnog zdravlja Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj: • monitoring sprovođenje Akcionih planova Vlade RS za Dekadu inkluzije Roma 2005-2011 i drugih javnih politika i zalaganje (advocacy) za unapređivanje njihovog sprovođenja ili za uključivanje romske dimenzije […]

Nastavi

Podrška obrazovanja i omladine

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Podrška obrazovanja i omladine Rok za predaju dokumentacije: 31. decembar 2013. Krug aplikanata: Državni i pokrajinski organi i tela, organi lokalne (samo)uprave, škole i druge obrazovne institucije, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije. Prioriteti programa su: • Aktuelizovanje pitanja reforme obrazovanja i njeno […]

Nastavi

Inicijative civilnog društva i Program "Istok-Istok"

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Inicijative civilnog društva i Program „Istok-Istok“ Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj: • podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih (samo)uprava sa ciljem da se osigura njihovo informisano učestvovanje u procesima reformi, evropeizaciji, pridruživanja EU i dijalogu sa institucijama EU […]

Nastavi