Arhiva ‘Vesti’

Do kraja godine digitalni katastar nepokretnosti u Srbiji

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Republički geodetski zavod će do kraja 2010. godine napraviti jedinstven digitalni katastar nepokretnosti u Srbiji, izjavio je danas (22. februar 2010. godine) direktor tog zavoda Nenad Tesla.

On je na regionalnoj konferenciji o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u zemljišnoj administraciji kazao da su svi podaci katastra nepokretnost dostupni na lokalnom nivou, a cilj je da se svima obezbedi dostupnost centralnom digitalnom registru.

Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Sajmon Grej (Simon Gray) kazao je da modernizacija informaciono komunikacionih sistema predstavlja pitanje od ključnoj značaja za pružanje usluga i da će omogućiti transprarentnost, efikasnosti i dostupnost podataka o zemljištu.

On je kazao da dobar informacioni sistem omogućava pružanje sigurnih vlasničniki prava, masovnu procenu nepokretnosti i koordinaciju državnih institucija.

– Za efikasno tržište nepokrestni potreban je sređen katastar, koji podrazumeva sigurno vlasništvo nad nepokretnostima, a to je uslov razvojne ekonomije – ocenio je Grej.

Republički geodetski zavod od 2004. godine realizuje projektat unapređenja katastra nepokretnosti i upisa prava u Srbiji, koji se delom finasira iz kredita Svetske banke.

– Rezultati u poboljšanju sređivanja katastra koje je Srbija postigla do sada su impresivni – ocenio je šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Sajmon Grej.

Fond za otvoreno društvo

KO MOŽE DA KONKURIŠE: pravna lica i pojedinci sa teritorije Srbije.
(више…)

Instruktivna obuka za samozapošljavanje

ICR
Instruktivna obuka za samozapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje je objavila Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

Subvencija se dodeljuje nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000 hiljada dinara, u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti.

I ove godine uslovi su dosta jednostavni:

  • lice mora da bude prijavljeno na evidenciji nezaposlenih,
  • završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje.

ICR želi da pomogne onima koji nameravaju iskoristiti ovu subvenciju. Zato organizujemo obuku koja će biti prihvaćena od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.

Cilj obuke će biti podizanje nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Obuka je besplatna.

Mesto predavanja je ICR-ova zgrada u Kanjiži u ul. Doža Đerđa br. 4., a datum je 8. mart, ponedeljak od 9.00 časova.

Pošto broj polaznika je ograničen, molim da Vaše prisustvo najavite na telefon 873 151 ili na kristina@icr.rs mejl adresu.

Registracija udruženja u APR

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

Registracija udruženja u APR
Narodna skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o udruženjima (“Službeni glasnik RS”, broj 51/09) koji je stupio na snagu  22.07.2009. godine, a počinje da se primenjuje istekom tri meseca od

U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu doneće propise za izvršavanje ovog zakona, a od 22.10.2009. godine vođenje Registra udruženja i Registra stranih udruženja preuzeće Agencija za privredne registre kao povereni posao.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu kao i Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, okončaće sve postupke započete do dana početka primene ovog zakona.

Ministarstvo za družavnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove će Agenciji za privredne registre predati predmete, arhivu i registraturski materijal nastao u radu na vođenju Registara u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Agencija za privredne registre će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, od nadležnih organa pribaviti postojeću evidenciju o stranim udruženjima.

Sve društvene organizacije, udruženja građana i njihovi savezi osnovani prema Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima građana, kao i oni koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, a upisani su u Registar prema Zakonu o udruživanju građana u
udruženja, društvene organizacije i političke organizacije, dužni su da u roku od 18 meseci od dana početka primene ovog zakona usklade svoj statut i druge opšte akte i Agenciji za privredne registre podnesu prijavu za upis usklađivanja.

Strana udruženja koja su otpočela sa delovanjem na teritoriji Republike Srbije pre dana početka primene ovog zakona, dužna su da svoje delovanje usaglase sa ovim zakonom i da podnesu prijavu za upis u Registar stranih udruženja, sa potrebnim dokumentima, u roku od 3 meseca od dana početka primene ovog zakona.

Ministarstvo će, prema novom zakonu o udruženjima, odlučivati o žalbama na prvostepena rešenja registratora udruženja i registratora stranih udruženja i vršiti nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Sve informacije o predmetima po kojima je započet postupak upisa udruženja građana u Registar udruženja, društvenih organizacija i političkih organizacija, kao i o postupcima za promenu podataka u Registru i brisanje udruženja građana i društvenih organizacija, kao i o početku rada Registra udruženja pri Agenciji za privredne registre, mogu se dobiti putem telefona:

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu: 011 2646 964 i 011 2685 379
Agencija za privredne registre: 011 202 33 50.

http://www.drzavnauprava.gov.rs

IPA 2009 Rezime rada ICR-a na međunarodnim projektima za 2009.

Vrlo je verovatno da je opština Kanjiža zajedno sa ICR-om bila jedna od najaktivnijih, ako ne i najaktivnija opština na polju potsticanja međunarodne saradnje u vidu kreiranja međunarodnih projekata. Sledi skraćeni pregled po pozivima.

IPA CBC Romania-Serbia, rok konkursa 29.jul 2009.

Dugo najavljivan i očekivan poziv za IPA prekograničnu saradnju između Srbije i Rumunije došao je početkom godine. ICR je napisao, pomogao u pisanju ili koordinisao pisanje 4 projekta.

1. Poboljšanje kapaciteta za upravljanje projektima Banata (570.195 SOK: 401.495)

2. Povećanje turističkih kapacitetau u Banatskom regionu (314.108, SOK: 49.514)

3. Promocija razvoja malih i srednjih preduzeća u prekograničnom regionu Rumunija-Srbija (737.573, SOK: 70.4110, MZ TS: 25.000, MZ Ho: 70.000)

4. Rekonfiguracija i metode promocije ruralnog turizma u Banatu (314.108, SOK: 49.514)

Ova 4 projekta prošli su prvobitno administrativnu proveru.

Osim toga predat je i jedan projekt vezan za vatrogasce, na žalost taj projekat nije prošao administrativnu proveru.

Kao što se vidi, akcenat je bio na turizmu, jačanju projekt medažerskih kapaciteta za upravljanje projektima, i MSP. Ukupan iznos projekata je1.821.401 EUR, od kojih je deo budžeta za opština Kanjiža 646.790 EUR, dok je ukupno sopstveno učešće 97.025,75 EUR. Naša je procena da nam je potrebno 40% predfinansiranja od našeg dela kako bi projekti funkcionisali normalno a to je oko 256.000 EUR.

IPA CBC Hrvatska-Srbija, rok za predaju 16.10.2009

Sticajem okolniosti, po okrućnoj podeli, opština Kanjiža ne spada u opštine koje mogu da konkurišu na poziv IPA prekogranične saradnje izmešu Srbije i Hrvatske. Ipak, ICR je našao načina da konkuriše i na ovom pozivu, zastupajući tako opštinu i na ovom pozivu. Naime, uz dogovoru sa opštinom Bečej, potpisnicom Potiskog ugovora, iskoristili smo lične veze i uspostavili saradnju sa Valpovo. Rezultat saradnje je projekt:

1. Razvoj međunarodne saradnja putem razvoja MSP, potsticanjem prekogranične privredne saradnje (130.817 EUR, SO Bečej 71.511)

Osim toga, po pozivu iz Subotice, autori smo i projekta:

2. Razvoj međunarodne saradnja putem kreiranja alternativnih kurseva tj. specijalizacija  za mlade učitelje putem novih pravaca za Master studije

IPA CBC Mađarska-Srbija, rok za predaju 31.12.2009.

Konkursi prokogranične saradnje između Mađarske i Srbije oduvek su bili u glavnom fokusu pažnje iz nacionalnih kao i praktičnih razloga za ICR i Kanjižu. I ovaj put, na poziv IPA HU-SRB najviše se radilo. Sledi niz porjekata na kojima učestvuju ili Opština Kanjiža, pojedine mesne zajednice, CNESA ili ICR.

1. Niz kutlurnih manifestacija na obe strane granice (103.585, SOK: 26.279)

2. Održivi turistički razvoj mrtvaja reke Tisa (96.170, SOK:44.617)

3. Obnavljanje strategija razvoja opština i definisanje zajedničkog sektorskog prekograničnog razvoja i operativnih programa(111.000, SOK: 46.900)

4. Razvoj sadržaja i usluga MSP i osnivanje i funkcionisanje Zajedničke razvojne mreže biznisa (110.620, SOK: 46.460)

5. Standardizovan prekograničn mikroregionalni on-line informacioni sistem i sistem za planiranje ruta. (260.000, SOK: 100.000)

6.  Ekološki program zaštite izvora pijacće vode na pograničnom predelu HU-SRB (648.987, SOK: 239.085)

7. Stvaranje sistema za zaštitu od poplava i podzemnih voda uz reku Tisa na pograničnom području Mađarske i Srbije (977.368, SOK 319.284)

8. Potpomaganje EU integracionih procesa na Srspkoj i Mađarskoj strani granice (81.792, ICR: 47.967)

9. Rukovanje – razvoj srpskih i mađarskih sistema edukacije kroz treninge (400.000, CNESA: 84.810)

10. Centri protiv nasilja i za odvraćanja od kriminala za prekogranične ruralne sredine (115.370, Trešnjevac: 38.840,00)

Skoro sve teme i oblasti su pokrivene. Sa deset projekata opština Kanjiža je verovatno najaktivnija u regiona, možda i u celoj Vojvodini. Ukupan iznos projekata je 2.904.892 EUR, od kojih je deo budžeta za opština Kanjiža 994.242 EUR, dok je ukupno sopstveno učešće 140.913 EUR. Procena od 40% predfinansiranja od našeg dela kako bi projekti funkcionisali normalno stoji i za ovaj poziv, a iznosi 397.696 EUR.

South East Europe (SEE) poziv

Osim ovih Opština Kanjiža i ICR učestvuju sa po jednim projektom u SEE pozivu.

1. I oN TISA – Međunarodna mreža za zaštitu Tise (1.070.600, ICR: 87.600)

2. KTTIC – Transfer znanja i tehnologije kroz institucionalnu saradnju lokalnih administracija u regionu Južne i Istočne Evrope(800.000, SOK: 100.000)

Zaključak:

Verujem da su Opština Kanjiža i ICR zadržali svoju vrlo dobru poziciju na evrospkim projektima i zadržali epitet jedne od projektno najaktivnijih opština u regionu. IPA se pokazala kao vrlo izazovan sistem konkurisanja, sa novim pravilima i različitim aplikacionim formularima, kao i potpuno različitom logikom za svaki poziv. Za IPA HU-SRB i ROM-SRB uveden je sistem delimičnog predfinansiranja i kvartalnog izveštavanja i post-finansiranja, što je upravo razlog da smatramo da je za projekt potrebno da imamo 40% ukupnog iznosa. Ovo nije slučaj sa IPA CRO-SRB, pošto je ovo prvi poziv prekogranične saradnje ove dve države, i uslovi su povoljniji sa 80% predfinansranja od strane EU (kao nekada Susedski programi i Exchange 1).

Da rezimiramo:
IPA ROM-SRB: 4 projekta,
IPA HU-SRB: 10 projekata,
IPA CRO-SRB: 2 projekta,
SEE: 2 projekta

Jača saradnja Vojvodine i italijanskih regija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Jača saradnja Vojvodine i italijanskih regija

Jača saradnja Vojvodine i italijanskih regija

Italijanske regije su zainteresovane da u Vojvodini otvore predstavništva putem kojih bi bila uspostavljana poslovna i administrativna saradnja, saopštio je Pokrajinski sekretarijat za informacije.

Regije Umbria i Molize bi bile prve predstavljene u budućoj “italijanskoj kući” u Vojvodini, dogovoreno je prilikom posete srpske delegacije Italiji , u kojoj su bili direktor Kancelarije za evropske poslove Predrag Novikov, pokrajinski sekretar za privredu Siniša Lazić i pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja Jelena Marjanović.

Lazić je pozvao italijanske privrednike da u što većem broju prisustvuju predstojećim sajmovima u Vojvodini, poručivši da je naša pokrajina pogodno tlo za veće italijanske investicije.

Sa predstavnicima regija Friuli-Venecija-Đulija, Sangro Aventino i Bareze razgovarano je o mogućnostima ulaganja u građevinski sektor Srbije, navedeno je u saopštenju.

Isplaćeno preko 60 miliona dinara po osnovu 10 000 dinara po hektaru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Isplaćeno preko 60 miliona dinara po osnovu “10 000 dinara po hektaru”

Po osnovu uredbe o regresiranju repromaterijala (“10000 dinara po hektaru”) do 17.aprila je na račune registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, koja su podnela validne zahteve, isplaćeno ukupno 60 513 219, 92 dinara.

Počela podela Poljoprivrednog informatora za 2008. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Počela podela Poljoprivrednog informatora za 2008. godinu

Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je danas (14. april 2008. godine) da je počelo je distribuciju Poljoprivrednog informatora za 2008. godinu u kom se se nalaze podaci o 29 uredbi i načinu na koji poljoprivrednici mogu da dođu do sredstava iz agrarnog budžeta.

Odštampano je 450.000 primeraka koji će za nekoliko dana stići na adrese svih registrovanih poljoprivrednih proizvođača, rekao je ministar poljoprivrede Slobodan Milosavljević na konferenciji za novinare.

Informatori će biti dostupni i u 67 kancelarija za ruralni razvoj, a biće deljen i na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Milosavljević je kazao da je od početka godine usvojeno 38 uredbi i istakao da je u prva tri meseca ove godine čitav agrarni budžet postao operativan, te da su po svim stavkama poljoprivrednicima krenula agrarna plaćanja.

Govoreći o rezultatima ankete koja je ocenjivala mere agrarne politike, a koju je Ministarstvo poljoprivrede prethodni mesec sprovodilo na svom internet sajtu (www.minpolj.sr.gov.yu), Milosavljević je kazao da je 81,4% onih koji su učestvovali u istraživanju pozitivno ocenilo sprovedene mere.

Ministar poljoprivrede je najavio da se u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku traži način da se nekomercijalnim, staračkim poljoprivrednim gazdinstvima isplati jednokratna pomoć od 50.000 dinara.

Milosavljević očekuje da se za oko dve sedmice javnosti predstavi konkretan način pomoći.

190 miliona dinara za 6 projekata u oblasti turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta

POKRAJINSKI FONDA ZA KAPITALNA ULAGANJA
Fond za kapitalna ulaganja odobrio 190 miliona dinara za 6 projekata u oblasti turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta u Vojvodini

Pokrajinski fond za kapitalna ulaganja odobrio je 190 miliona dinara za šest projekata u oblasti turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta u Vojvodini, izjavila je predsednica Saveta za investicione poslove u oblasti turizma Lukrecija Đeri.

– Za izgradnju aqua-parka i velnes centra u Apatinu i izgradnju i rekonstrukciju omladinskog naselja “Letenka” u opštini Novi Sad opredeljeno je po 80 miliona dinara – rekla je Đeri na konferenciji za novinare u Bačkoj Topoli.

Ona je dodala da će uređenje kompleksa “Kupinovo” i turističko-rekreativnih sadržaja na obali Obedske bare biti podržano sa skoro 11 miliona dinara, dok je za lovačko-ugostiteljski objekat sa smeštajnim kapacitetima opredeljeno sedam miliona dinara.

– Projekat pod nazivom “Projektovanje i destinacija koridora za turizam i aktivnosti slobodnog vremena u funkciji održivog razvoja Potisja” u opštini Senta podržan je sa 7,51 miliona dinara – kazala je Đeri, istakavši da će izgradnju i opremanje sportsko-rekreativnog centra “Šumice” u opštini Odžaci Fond finansirati sa 3 miliona dinara.

Početak prve faze poribljavanja reke Tise

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Početak prve faze poribljavanja reke Tise

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Saša Dragin, direktor Državne lutrije Srbije Tijana Anđelić i generalni direktor NIS-a Miloš Saramandić otpočeće u ponedeljak, 7. aprila, prvu fazu poribljavanja reke Tise.

Akcija poribljavanja dela toka reke Tise počeće u 10.30 časova u Senti (kej kod Kapetanije), a nastaviće se u 14 časova u blizini Žablja (kod šljunkare i mosta na Zrenjaninskom putu).

Kontakt osoba je Bojana Nedeljković, telefon 064/ 8166-331