Arhiva ‘Vesti’

J A V N I P O Z I V

5 logos engInformacioni centar za razvoj Potiskog regiona (ICR) iz Kanjiže poziva mala i srednja preduzeća, zanatlije, proizvođače iz Ade, Čoke, Kanjiže, Novog Kneževca i Sente da učestvuju na profesionalnom sastanku i radionici unutar projekta „Trening za rumunsko-srpko prekogranično tržište rada“, sufinansiranog iz IPA programa prekogranične saradnje između Rumunije i Srbije.

Radionica će fokusirati na povezivanje pravnih lica i potencionalne radne snage koja je odslušala besplatni četvoromesečni kurs na temama razvoja malih i srednjih preduzeća, biogazdinstva i/ili pohađali kurs engleskog jezika.

Prilikom radionica polaznici će imati priliku da preuzmu sertifikat o pohađanom kursu.

ICR srdačno očekuje sva zainteresovana lica na sledećim mestima:
– 15. januar 2015.(četvrtak), 11 časova, Kanjiža, velika sala gradske kuće, Glavni trg 1.

– 16. januar 2015. (petak), 11 časova, Senta, zgrada Opšteg udruženja samostalnih preduzetnika, ulica  Boška Jugovića 24.

– 19. januar 2015. (ponedeljak), 11 časova, Novi Kneževac, zgrada Mesne zajednice, ulica Branka Radičevića 19.

Za sve ostale informacije interesovati se na telefon: 024/873-151 ili na info@icr.rs.

Labjegyzet angol

 

Preduzetnički informator Nov/1-2014

Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje!

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
•    Izmena Zakona o legalizaciji objekata
•    Pravilnik o načunu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda
•    Izmene i dopune Zakona o stečaju
•    Kaznene odredbe u Zakonu o radu

Detaljnije

Anketa – Učimo jedni od drugih – o Evropskoj uniji

eu_questionPoštovana/ Poštovani!

Zanima nas Vaše mišljenje o Evropskoj uniji. Anketa se može popuniti za deset minuta. Molimo Vas da odgovorite na pitanja i time doprinesite uspehu  ovog istraživanja kao i dobijanju realne slike o saznanjima i mišljenju o Evropskoj uniji i o vezi sa Evropskom unijom.

Zahvaljujemo Vam se na odvojenom vremenu i odgovorima!

Link ankete: https://docs.google.com/forms/d/1IgndARby9zYqO7w3RmihyGoy4M9JVGCFPaHUmIezykg/viewform

Javni oglas za prodaju putničkog vozila putem javne licitacije

Na osnovu tačke 5. i tačke  6. Odluke o prodaji putničkog vozila koju je doneo Upravni odbor Turističke organizacije opštine Kanjiža Komisija za prodaju putničkog vozila raspisuje

Javni oglas za prodaju putničkog vozila putem javne licitacije
I.    PODACI O VOZILU
1.    Putničko vozilo Zastava, model 101 SKALA 55, godina proizvodnje: 2006., broj šasije: VX1128a0001109545, broj motora: 128a0641610385, snaga motora: 41 KW, zapremina motora: 1116 cm3, ukupna masa: 1235, neregistrovano.
2.    Početna cena: 50.000,00 dinara, bez PDV-a.
3.    Vozilo se prodaje u viđenom stanju.

II.     PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uplate ili na dan licitacije prilože depozit u iznosu 10% od početne vrednosti vozila.
Uplata depozita može se izvršiti na račun broj: 840-315647-04 koji se vodi kod Uprave za trezor, filijala Kanjiža.

III.     DATUM I MESTO LICITACIJE
Licitacija će se održati dana 21. novembra 2014. godine u 12,00 časova u dvorištu Gradske kuće u Kanjiži, Glavni trg 1.

IV.    PREGLED VOZILA
Vozilo se može pogledati svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 12,00 sati u dvorištu Gradske kuće u Kanjiži, Glavni trg 1.

V.    OBAVEZE KUPCA
Kupac je dužan za kupljeno putničko vozilo uplatiti pun iznos, umanjen za iznos depozita, na račun Turističkog organizacija opštine Kanjiža u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja da je njegova ponuda prihvaćena.
Troškove poreza i prevođenja vozila, kao i ostale troškove snosi kupac.
Vozilo se preuzima u viđenom stanju,  dan nakon uplate postignute cene. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, gubi pravo na uplaćeni depozit.

VI.    DODATNE INFORMACIJE
Učesnicima konkursa čije ponude ne budu prihvaćene, depozit od 10% biće vraćen nakon završetka licitacije.
Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon: 024/873-249.

Predsednik Komisije

101 Z   Z 101

Preduzetnički informator Okt/1-2014

Idea-5-512Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje!

Sadržaj Preduzetničkog informatora:

  • Zaključivanje novih ugovora o radu u skladu sa novim zakonom o radu
  • Minimalna cena rada za 2015. godinu
  • Nova dinamika uvođenja obaveze podnošenja poreske prijave isključivo u elektronskom obliku
  • Ugovor o zajmu

Detalji

Novi Fond za podršku za dalji rast preduzeća

U Srbiji je počeo sa radom Fond za podršku daljeg rasta preduzeća (Enterprise Expansion Fund – ENEF), koji je u februaru 2014. godine osnovala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska unija, Evropski investicioni fonda i nemački DEG fond.

Fond je namenjen za finansiranje, pre svega srednjih preduzeća, koja imaju veliki potencijal za rast, i to u vidu direktnog učešća u kapitalu ili putem tzv. kvazi-kapitala odnosno instrumenata koji imaju karakteristike i duga i kapitala (konvertibilni dug, preferencijalne akcije, mezanin finansiranje, subordinirani dug itd.). Ukupna veličina fonda je 77 miliona evra. Upravljanje fondom je povereno EBRD-u.

Minimalan iznos investicije po projektu je 1 milion evra, dok je maksimalni 10 miliona evra. Kod investicija u kapital, učešće u vlasničkoj strukturi je uvek manjinsko i najčešće u rasponu od 20-35%. Period trajanja investicije u kapital je od 3 do 10 godina (najčešće od 5-7 godina). Mehanizam izlaska iz vlasničke sturkture je unapred definisan. Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Miloš Lukić, Tel: +381 11 21 20 635. (European Bank for Reconstruction and Development, Bluehouse Center, Španskih Boraca 3, 11070 Beograd, Srbija).

Projekat „Instrument za razvoj preduzeća i inovacija na Zapadnom Balkanu“- Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility (EDIF) je zajednički projekat Evropske komisije i međunarodnih finansijskih institucija, čiji je cilj unapređenje finansiranja malih i srednjih preduzeća, poboljšanje uslova za razvoj inovativnih i brzorastućih preduzeća i podsticanje stvaranja fondova preduzetnog kapitala na Zapadnom Balkanu, uključujući i Srbiju. Ukupna vrednost projekta je više od 140 miliona evra, a četiri osnovna dela projekta čine Fond za inovativna preduzeća (ENIF), Fond za podršku daljeg rasta preduzeća (ENEF), garancijski instrument  i tehnička podrška za unapređenje regulatornog okvira poslovanja inovativnih i brzorastućih malih i srednjih preduzeća, uključujući i stvaranje povoljnih uslova za razvoj fondova preduzetnog kapitala.

Detaljnije

Preduzetnički informator Sept/1-2014

reading-newspaperOvde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje!

Sadržaj Preduzetničkog informatora:

  • Prvi javni beležnici (notari) u Srbiji su počeli sa radom 01.09.2014. godine
  • Propisan novi kontni okvir i novi obrasci finansijskih izveštaja
  • Naknada troškova dolaska na posao i odlaska sa posla licima koji obavljaju privremene povremene poslove
  • Novi zakon o zaštiti potrošača
  • Zapuk pokretnih stvari u vlasništvu fizičkih lica pravnim licima i preduzetnicima

Detaljnije

Preduzetnički informator Aug/1-2014

woman_reading_newspaperBitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!

Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje!

Sadržaj Preduzetničkog informatora:

– Izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

– Zakon o izmenama i dopunama zakona o postupku registracije u agenciji za privredne registre

– Odluka o visini minimalne zarade za period jul-decembar 2014. godine

– Najniža propisana osnovica za obračun socijalnih doprinosa

– Ispravka grešaka pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja

Detaljnije

Javni oglas za prodaju putničkog vozila putem javne licitacije

Florida1Florida Na osnovu tačke 3., 4 i tačke  5. Odluke o prodaji putničkog vozila koju je doneo Upravni odbor Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona, Komisija za prodaju putničkog vozila raspisuje

 

 

Javni oglas za prodaju putničkog vozila putem javne licitacije

I.    PODACI O VOZILU
1.    Putničko vozilo Zastava, model Florida IN 1.6 L, godina proizvodnje: 2006., broj šasije: VX1103A0000029151, broj motora: PSANFV10FX7C2756438, snaga motora: 70 KW, zapremina motora: 1587 cm3, ukupna masa: 1400, neregistrovano.
2.    Početna cena: 60.000,00 dinara, bez PDV-a.
3.    Vozilo se prodaje u viđenom stanju.

II.     PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uplate ili na dan licitacije prilože depozit u iznosu 10% od početne vrednosti vozila.

Uplata depozita može se izvršiti na račun broj: 840-318647-25 koji se vodi kod Uprave za trezor, filijala Kanjiža.

III.     DATUM I MESTO LICITACIJE
Licitacija će se održati dana 10. oktobra 2014. godine u 12,00 časova u dvorištu Gradske kuće u Kanjiži, Glavni trg 1.

IV.    PREGLED VOZILA
Vozilo se može pogledati svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 12,00 sati u dvorištu Gradske kuće u Kanjiži, Glavni trg 1.

V.    OBAVEZE KUPCA
Kupac je dužan za kupljeno putničko vozilo uplatiti pun iznos, umanjen za iznos depozita, na račun Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja da je njegova ponuda prihvaćena.
Troškove poreza i prevođenja vozila, kao i ostale troškove snosi kupac.
Vozilo se preuzima u viđenom stanju, jedan dan posle uplate postignute cene. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, gubi pravo na uplaćeni depozit.

VI.    DODATNE INFORMACIJE
Učesnicima konkursa čije ponude ne budu prihvaćene, depozit od 10% biće vraćen nakon završetka licitacije.
Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon: 024/873-151.

Predsednik Komisije

 

JAVNI POZIV

5 logos srb

J A V N I   P O Z I V

Informacioni centar za razvoj potiskog regiona (ICR) iz Kanjiže poziva mala i srednja preduzeća, zanatlije, proizvođače, nezaposlene i sve građane opštine Ade, Čoke, Kanjiže, Novog Kneževca i Sente da učestvuju na info danima i obrazovnim kursevima projekta „Trening za rumunsko-srpsko pregranično tržište rada“ sufinansiranog iz Rumunija-Srbija IPA prekograničnog programa.

Unutar projekta realizovaće se tri obrazovna modula:

1. Razvoj malih i srednjih preduzeća
2. Biogazdinstvo
3. Kurs engleskog jezika

Povodom obrazovnog programa organizatori će održati info dane na sledećim mestima, prilikom kojih će zainteresovani isto tako moći da se prijave:

– sreda 17. septembar 2014 – 10 časova, Kanjiža Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, , Glavni trg 9.
– sreda 17. septembar 2014 – 13 časova, Novi Kneževac, zgrada Mesne zajednice, Branka Radičevića 19.,
– četvrtak 18. septembar 2014 – 9 časova, Ada Gradska kuća – svečana hala, Trg slobode 1
– četvrtak 18. septembar 2014 – 12 časova, Senta Opšte udruženje samostalnih preduzetnika, Boška Jugovića 24
– petak 19. septembar 2014 – 9 časova, Čoka Gradska kuća – mala sala, Potiska 20

Za sve ostale informacije pozovite 024/873-151.

Prijavni formular se može skinuti sa sajta www.icr.rs.

Rok za prijavu na kurseve je ponedeljak, 29. septembar 2014., 13 časova.

 

PRIJAVNI FORMULAR

 

Labjegyzet szerb