Arhiva ‘Vesti’

Obaveštenje

OBUKAInformacioni centar za razvoj Potiskog regiona održaće jednodnevnu instruktivnu obuku za samozapošljavanje 09. aprila 2015. godine sa početkom od 10.00 časova u zgradi OKU “CNESA”.

Kontakt osoba: Kristina Molnar Makai
kristina@icr.rs
024/873-151
062/305-474

Obuka je besplatna, nastavni jezik je mađarski.

Preduzetnički informator Jan/1-2015

puzzledOvde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje.

Sadržaj Preduzetničkog informatora:

 • Novi Zakon o zapošljavanju stranaca
 • Obaveza usaglašavanja opštih akata i ugovora o radu sa Zakonom o radu

Link

Za poljoprivredu u Srbiji 175 miliona evra iz evropskih fondova

ipard-900x666Evropska komisija je usvojila Program Evropske unije za ruralni razvoj u Srbiji (IPARD) kojim će Evropska unija u narednih šest godina podržavati ruralni razvoj u Srbiji.

Srpskim poljoprivrednicima će kroz IPARD biti na raspolaganju 175 miliona evra, prvenstveno u vidu grantova za sufinansiranje investicija uz javni doprinos od maksimalno 70% prihvatljivih troškova. Glavni ciljevi Programa su unapređenje bezbednosti hrane u Srbiji i razvoj konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i prerade, kao i usklađivanje sa standardima Evropske unije u ovim oblastima.

Na osnovu detaljne analize sektora i nakon konsultacija sa interesnim grupama, izdvojeni su sledeće prioritetne oblasti:

1) Investicije u poljoprivredna gazdinstva – grantovi će se davati proizvođačima mleka, mesa, voća i povrća i drugih useva;

2) Investicije za preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda – namenjene mikro, malim i srednjim preduzećima za preradu mleka, mesa, voća i povrća;

3) Organska proizvodnja – podrška će se pružati poljoprivrednim proizvođačima koji uvode metode organske proizvodnje;

4) Sprovođenje strategija lokalnog razvoja – u okviru takozvanog “LIDER” pristupa, lokalne akcione grupe (posebno osnovana javno-privatna partnerstva) će dobiti podršku za sprovođenje lokalnih ruralnih strategija;

5) Diverzifikacija aktivnosti u ruralnim sredinama i poslovni razvoj – ova mera će pomoći da se razviju privatni kapaciteti za ruralni turizam;

6) Tehnička pomoć – stručnjaci iz Evropske unije će pomoći domaćim vlastima u realizaciji programa.

Prvi konkursi za podnošenje predloga projekata koji će biti finansirani iz IPARD-a će biti raspisani kada se završi faza usklađivanja sa evropskim sistemom upravljanja i kontrole u domenu poljoprivrede.

Izvor

Preduzetnički informator Dec/1-2014

Information-mag-glass-1024x1024Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!

Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje!

 

Sadržaj Preduzetničkog informatora:

 • Obavezan popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2014. godine
 • Dostavljanje finansijskog izveštaja za statističke i druge potrebe do kraja februara 2015. godine
 • Obaveza neaktivnih pravnih lica
 • Primena novog Zakona o računovodstvu za pravna lica, druga pravna lica i preduzetnike
 • Dužnost preduzetnika da pismeno obaveste Agenciju za privredne registre o vođenju poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva za 2014. godinu
 • Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • Nastupajući praznici koji će se praznovati

Detaljnije

J A V N I P O Z I V

5 logos engInformacioni centar za razvoj Potiskog regiona (ICR) iz Kanjiže poziva mala i srednja preduzeća, zanatlije, proizvođače iz Ade, Čoke, Kanjiže, Novog Kneževca i Sente da učestvuju na profesionalnom sastanku i radionici unutar projekta „Trening za rumunsko-srpko prekogranično tržište rada“, sufinansiranog iz IPA programa prekogranične saradnje između Rumunije i Srbije.

Radionica će fokusirati na povezivanje pravnih lica i potencionalne radne snage koja je odslušala besplatni četvoromesečni kurs na temama razvoja malih i srednjih preduzeća, biogazdinstva i/ili pohađali kurs engleskog jezika.

Prilikom radionica polaznici će imati priliku da preuzmu sertifikat o pohađanom kursu.

ICR srdačno očekuje sva zainteresovana lica na sledećim mestima:
– 15. januar 2015.(četvrtak), 11 časova, Kanjiža, velika sala gradske kuće, Glavni trg 1.

– 16. januar 2015. (petak), 11 časova, Senta, zgrada Opšteg udruženja samostalnih preduzetnika, ulica  Boška Jugovića 24.

– 19. januar 2015. (ponedeljak), 11 časova, Novi Kneževac, zgrada Mesne zajednice, ulica Branka Radičevića 19.

Za sve ostale informacije interesovati se na telefon: 024/873-151 ili na info@icr.rs.

Labjegyzet angol

 

Preduzetnički informator Nov/1-2014

Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje!

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
•    Izmena Zakona o legalizaciji objekata
•    Pravilnik o načunu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda
•    Izmene i dopune Zakona o stečaju
•    Kaznene odredbe u Zakonu o radu

Detaljnije

Anketa – Učimo jedni od drugih – o Evropskoj uniji

eu_questionPoštovana/ Poštovani!

Zanima nas Vaše mišljenje o Evropskoj uniji. Anketa se može popuniti za deset minuta. Molimo Vas da odgovorite na pitanja i time doprinesite uspehu  ovog istraživanja kao i dobijanju realne slike o saznanjima i mišljenju o Evropskoj uniji i o vezi sa Evropskom unijom.

Zahvaljujemo Vam se na odvojenom vremenu i odgovorima!

Link ankete: https://docs.google.com/forms/d/1IgndARby9zYqO7w3RmihyGoy4M9JVGCFPaHUmIezykg/viewform

Javni oglas za prodaju putničkog vozila putem javne licitacije

Na osnovu tačke 5. i tačke  6. Odluke o prodaji putničkog vozila koju je doneo Upravni odbor Turističke organizacije opštine Kanjiža Komisija za prodaju putničkog vozila raspisuje

Javni oglas za prodaju putničkog vozila putem javne licitacije
I.    PODACI O VOZILU
1.    Putničko vozilo Zastava, model 101 SKALA 55, godina proizvodnje: 2006., broj šasije: VX1128a0001109545, broj motora: 128a0641610385, snaga motora: 41 KW, zapremina motora: 1116 cm3, ukupna masa: 1235, neregistrovano.
2.    Početna cena: 50.000,00 dinara, bez PDV-a.
3.    Vozilo se prodaje u viđenom stanju.

II.     PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uplate ili na dan licitacije prilože depozit u iznosu 10% od početne vrednosti vozila.
Uplata depozita može se izvršiti na račun broj: 840-315647-04 koji se vodi kod Uprave za trezor, filijala Kanjiža.

III.     DATUM I MESTO LICITACIJE
Licitacija će se održati dana 21. novembra 2014. godine u 12,00 časova u dvorištu Gradske kuće u Kanjiži, Glavni trg 1.

IV.    PREGLED VOZILA
Vozilo se može pogledati svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 12,00 sati u dvorištu Gradske kuće u Kanjiži, Glavni trg 1.

V.    OBAVEZE KUPCA
Kupac je dužan za kupljeno putničko vozilo uplatiti pun iznos, umanjen za iznos depozita, na račun Turističkog organizacija opštine Kanjiža u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja da je njegova ponuda prihvaćena.
Troškove poreza i prevođenja vozila, kao i ostale troškove snosi kupac.
Vozilo se preuzima u viđenom stanju,  dan nakon uplate postignute cene. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, gubi pravo na uplaćeni depozit.

VI.    DODATNE INFORMACIJE
Učesnicima konkursa čije ponude ne budu prihvaćene, depozit od 10% biće vraćen nakon završetka licitacije.
Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon: 024/873-249.

Predsednik Komisije

101 Z   Z 101

Preduzetnički informator Okt/1-2014

Idea-5-512Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje!

Sadržaj Preduzetničkog informatora:

 • Zaključivanje novih ugovora o radu u skladu sa novim zakonom o radu
 • Minimalna cena rada za 2015. godinu
 • Nova dinamika uvođenja obaveze podnošenja poreske prijave isključivo u elektronskom obliku
 • Ugovor o zajmu

Detalji

Novi Fond za podršku za dalji rast preduzeća

U Srbiji je počeo sa radom Fond za podršku daljeg rasta preduzeća (Enterprise Expansion Fund – ENEF), koji je u februaru 2014. godine osnovala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska unija, Evropski investicioni fonda i nemački DEG fond.

Fond je namenjen za finansiranje, pre svega srednjih preduzeća, koja imaju veliki potencijal za rast, i to u vidu direktnog učešća u kapitalu ili putem tzv. kvazi-kapitala odnosno instrumenata koji imaju karakteristike i duga i kapitala (konvertibilni dug, preferencijalne akcije, mezanin finansiranje, subordinirani dug itd.). Ukupna veličina fonda je 77 miliona evra. Upravljanje fondom je povereno EBRD-u.

Minimalan iznos investicije po projektu je 1 milion evra, dok je maksimalni 10 miliona evra. Kod investicija u kapital, učešće u vlasničkoj strukturi je uvek manjinsko i najčešće u rasponu od 20-35%. Period trajanja investicije u kapital je od 3 do 10 godina (najčešće od 5-7 godina). Mehanizam izlaska iz vlasničke sturkture je unapred definisan. Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Miloš Lukić, Tel: +381 11 21 20 635. (European Bank for Reconstruction and Development, Bluehouse Center, Španskih Boraca 3, 11070 Beograd, Srbija).

Projekat „Instrument za razvoj preduzeća i inovacija na Zapadnom Balkanu“- Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility (EDIF) je zajednički projekat Evropske komisije i međunarodnih finansijskih institucija, čiji je cilj unapređenje finansiranja malih i srednjih preduzeća, poboljšanje uslova za razvoj inovativnih i brzorastućih preduzeća i podsticanje stvaranja fondova preduzetnog kapitala na Zapadnom Balkanu, uključujući i Srbiju. Ukupna vrednost projekta je više od 140 miliona evra, a četiri osnovna dela projekta čine Fond za inovativna preduzeća (ENIF), Fond za podršku daljeg rasta preduzeća (ENEF), garancijski instrument  i tehnička podrška za unapređenje regulatornog okvira poslovanja inovativnih i brzorastućih malih i srednjih preduzeća, uključujući i stvaranje povoljnih uslova za razvoj fondova preduzetnog kapitala.

Detaljnije