Arhiva ‘Vesti’

Javni poziv za finansijsku podršku poslovnim inkubatorima

NACIONALN144c8cb49afb8cb390592bd4d9d44f3dA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ RASPISUJE JAVNI POZIV ZA FINANSIJSKU PODRŠKU POSLOVNIM INKUBATORIMA

Rok za prijavu: četvrtak, 01. oktobar 2015.

Program podrške razvoju poslovnih inkubatora – finansijska podrška u 2015. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: NARR) u skladu sa Programom rada NARR za 2015. godinu.

Korisnici sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi poslovni inkubatori koji se prijave putem javnog poziva, a koji ispunjavaju propisane uslove za učešće u Programu.
Poslovni inkubatori (u daljem tekstu: PI) je, u smislu ovog Programa, privredno društvo koje se bavi poslovnom inkubacijom, nezavisno od delatnosti njegovih stanara. Pod poslovnom inkubacijom se podrazumeva, proces poslovanja koji pospešuje i potpomaže razvoj novoosnovanih preduzeća u najranijoj fazi poslovanja.

Uslovi za podnošenje prijave
Pravo prijave na javni poziv imaju svi PI koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:
– da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
– da su osnovani u formi privrednog društva sa ograničenom odgovornošću;
– da su osnovani zaključno sa 31.12.2013. godine;
– da imaju najmanje jednog stalno zaposlenog u menadžment timu PI;
– da je bar jedno novoosnovano preduzeće postalo stanar PI u prethodne dve godine.
– da PI u tekućoj godini nisu koristili podsticajna sredstva po istom osnovu iz drugih budžetskih izvora finansiranja.
PI je dužan da obezbedi sredstva za sufinansiranje pre podnošenja zahteva za odobrenje sredstava po ovom programu, ukoliko pojedine projektne vrednosti prevazilaze odobrene iznose.

Finansijski okvir i namena bespovratnih sredstava
Za realizaciju Programa budžetom su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara, čija je osnovna namena podrška unapređenju funkcionisanja i stimulisanje razvoja postojećih PI.
PI se mogu prijaviti podnošenjem zahteva za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz bilo koje od navednih grupa projekata u definisanom finansijskom limitu po svakom projektu, tako da odobreni iznos sredstava po pojedinačnom PI može biti najviše do 3.000.000 dinara bez PDV.
Sredstva se dodeljuju PI u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Predmet finansiranja mogu biti sledeće projektne aktivnosti:
1. Podrška operativnom poslovanju PI, kroz finansiranje opravdanih operativnih troškova nastalih u tekućoj godini u PI pri podršci stanarima koji se nalaze u preinkubacionoj fazi ili u prve dve godine inkubacije – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 1.500.000 dinara bez PDV.
2. Podrška menadžment timu PI – kroz angažovanje konsultanta (pružaoca usluga za podršku poslovanju). PI sam bira kvalifikovanog konsultanta koji će obavljati ove poslove. Izabrani konsultanat treba da ima najmanje 3 godine iskustva u pružanju konsultanskih usluga i dokaz o kvalitetno pruženim uslugama – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.
3. Podrška marketing aktivnostima PI – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.
4. Infrastrukturni projekti – Za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 800.000 dinara bez PDV.
5. Oprema PI – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.

Način prijavljivanja
Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, na adresu Terazije 23/VII, Beograd, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške razvoju poslovnih inkubatora – finansijska podrška u 2015. godini.
Opšta dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva za finansiranje ili sufinansiranje nekog ili svih projekata iz ovog programa je sledeća:
1. Popunjen, potpisan i overen Obrazac 1 – Prijava;
2. Popunjen, potpisan i overen Obrazac 2 – Opis pojedinačnih projekata (zaseban obrazac za svaki pojedinačni projekat za koji se podnosi zahtev);
3. Popunjen, potpisan i overen Obrazac 3 – Izjava;
4. Fotokopija rešenja o upisu ili izvod iz registra;
5. Overena i potpisana izjava o stalno angažovanom licu u menadžment timu PI;
6. Fotokopija ugovora ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje da je novoosnovano preduzeće postalo stanar PI u prethodne dve godine.

Posebna dokumentacija kojom se podnosi zahtev za finansiranje projekta iz određene grupe aktivnosti je sledeća:
Za I Projekat Podrška operativnom poslovanju PI – Priložiti fotokopije Ugovora o pružanju usluga poslovne inkubacije između PI i klijenata (stanara početnika koji su u preinkubacionoj fazi ili u prve dve godine inkubacije i koji su postali stanari PI najranije 01.01.2014. godine). Stanari iz ove grupe su registrovana pravna lica i preduzetnici ne stariji od dve godine.
Priložiti obračun troškova pruženih usluga (subvencionisane rente, troškova poslovanja, konsultantskih i ostalih usluga) stanarima početnicima, sa relevantnim dokaznicama počev od 01.01.2015. godine, i sa projekcijom troškova do kraja godine.
Za II Projekat – Podrška menadžment timu PI – Priložiti ponudu ili fotokopiju ugovora o pružanju konsultantskih usluga između PI i konsultanta, sa tačnim opisom planiranih aktivnosti, rokovima i cenom usluge. Izabrani konsultant mora da zadovoljava sledeće uslove: da ima najmanje 3 godine iskustva u pružanju konsultantskih usluga, što se dokazuje potvrdom poslodavca na memorandumu sa opisom posla ili ugovorom o angažovanju na pružanju konsultanskih usluga, i da priloži dokaz o kvalitetno pruženim uslugama (najmanje tri preporuke korisnika odgovarajućih usluga). Ukoliko je PI angažovao konsultanta nakon 01.01.2015. godine za ovu namenu, dostaviti fotokopiju računa za izvršene usluge, kao i izvod iz banke kao dokaz da je uplata izvršena.
Za III Projekat – Podrška marketing aktivnostima PI – Priložiti ponudu ili fotokopiju ugovora između PI i pružaoca usluga sa tačnim opisom aktivnosti, rokovima, cenom usluga i referencama. U slučaju sufinansiranja sajamskog nastupa, aplikant je obavezan da priloži fotokopiju prijave za sajamski nastup, overenu od strane sajma, i dokaz o uplati (npr. izvod iz banke) kao i nešto od pratećeg materijala kojim bi se dodatno potvrdilo učešće na sajmu: katalog učesnika, fotografije sa sajma i sl. Ukoliko je PI angažovao konsultanta nakon 01.01.2015. godine, dostaviti fotokopiju računa za izvršene usluge, kao i izvod iz banke kao dokaz da je uplata izvršena.
Za IV Projekat – Infrastruktura – Priložiti ponudu ili fotokopiju ugovora podnosioca prijave (PI) zaključenog sa ponuđačem infrastrukturnih aktivnosti (izrade projektno- tehničke dokumentacije, investicionog ili tekućeg održavanja objekta, rekonstrukcije, dogradnje, adaptacije ili sanacije objekta PI). Ponuda, odnosno ugovor, mora da sadrži tačan opis aktivnosti, rokove, dinamiku, cenu usluga i reference, ili, ukoliko su aktivnosti započete nakon 01.01.2015. godine, dostaviti fotokopiju računa (situacija) za izrađena dokumenta ili izvršene radove, kao i izvod iz banke kao dokaz da je uplata izvršena.
Za V Projekat – Oprema PI – Ukoliko je proces nabavke opreme planiran ili je u toku, priložiti fotokopije predračuna za nabavku opreme za PI. Ukoliko je nabavka izvršena počev od 01.01.2015. godine, dostaviti fotokopiju računa za nabavljenu opremu, kao i izvod iz banke kao dokaz da je uplata izvršena.

Napomena
Prijave se primaju počev od 15.06.2015. godine, a najkasnije do 01.10.2015. godine, odnosno do utroška raspoloživih sredstava.
Krajnji rok za realizaciju svih podržanih aktivnosti i sva plaćanja u vezi sa realizacijom je 20.12.2015. godine.
Ukoliko se raspoloživa sredstava utroše pre isteka krajnjeg roka za podnošenje prijava, obaveštenje o toj činjenici će biti dostupno na internet stranici NARR

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj sledećim kontakt osobama: Mileni Blagojević, telefon 064/8018-639, email: milena.blagojevic@narr.gov.rs i Nataši Milonjić, telefon 064/8018-677 email: natasa.milonjic@narr.gov.rs

Preduzetnički informator Maj/1-2015

summer holidayBitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
•    Kontrola legalnosti softvera
•    Obaveza poslodavca da o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenog odluči rešenjem

Detaljnije

China SMart Expo 2015 – Pronalaženje potencijalnih poslovnih partnera u Budimpešti

PrezentacijaChina SMart Expo

 

 

 

 

 

Detalji

 

 

 

 

 

Preduzetnički informator Mart/1-2015

Preduzetnicki informator mart 2015Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje!

Izvor

Nova kreditna linija za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima

siepa_logoNakon uspešne realizacije prve kreditne linije u vrednosti od 33,25 miliona evra, koju je koristilo preko 160 malih i srednjih preduzeća u Srbiji, Vlada Republike Italije odobrila je drugu kreditnu liniju od 30 miliona evra za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima. Kreditna linija Vlade Italije nudi nove mogućnosti malim i srednjim preduzećima u Srbiji za saradnju sa italijanskim preduzećima i upotrebu italijanskih tehnologija.

„Povoljniji uslovi nove kreditne linije su još jedna potvrda snažnog zalaganja Vlade Italije da podrži ekonomski i socijalni razvoj Srbije, sa posebnom pažnjom na razvoj malih i srednjih preduzeća koja, kao i u Italiji, predstavljaju stub privrede ove zemlje i za koja se nadamo da će sve više nabavljati i koristiti italijanske tehnologije i opremu“, izjavio je ambasador Italije u Srbiji, Đuzepe Manco.

Nova italijanska kreditna linija je među najpovoljnijim na srpskom tržištu, prvenstveno zahvaljujući uslovima kao što su efektivna kamatna stopa od 4,35% na godišnjem nivou, period počeka do 2 godine i period otplate do 8 godina. Kredit se sastoji iz dve komponente: 70% kredita se koristi za kupovinu dobara i usluga italijanskog porekla, dok preostalih 30% može da se koristi za pokrivanje lokalnih troškova, kao što su obrtna sredstva, oprema i sirovine neophodne za potrebe investicionih projekata.

Zainteresovani privrednici za detalje i uslove finansiranja i pristupanja povoljnim kreditima mogu da se obrate sledećim bankama preko kojih se kredit odobrava: Banka Intesa, Čačanska banka, Erste Bank, Eurobank, JUBMES banka, KBM Banka, Komercijalna banka, Sberbank Srbija, Unikredit Bank Srbija.

Izvor

Obaveštenje

OBUKAInformacioni centar za razvoj Potiskog regiona održaće jednodnevnu instruktivnu obuku za samozapošljavanje 09. aprila 2015. godine sa početkom od 10.00 časova u zgradi OKU “CNESA”.

Kontakt osoba: Kristina Molnar Makai
kristina@icr.rs
024/873-151
062/305-474

Obuka je besplatna, nastavni jezik je mađarski.

Preduzetnički informator Jan/1-2015

puzzledOvde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje.

Sadržaj Preduzetničkog informatora:

  • Novi Zakon o zapošljavanju stranaca
  • Obaveza usaglašavanja opštih akata i ugovora o radu sa Zakonom o radu

Link

Za poljoprivredu u Srbiji 175 miliona evra iz evropskih fondova

ipard-900x666Evropska komisija je usvojila Program Evropske unije za ruralni razvoj u Srbiji (IPARD) kojim će Evropska unija u narednih šest godina podržavati ruralni razvoj u Srbiji.

Srpskim poljoprivrednicima će kroz IPARD biti na raspolaganju 175 miliona evra, prvenstveno u vidu grantova za sufinansiranje investicija uz javni doprinos od maksimalno 70% prihvatljivih troškova. Glavni ciljevi Programa su unapređenje bezbednosti hrane u Srbiji i razvoj konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i prerade, kao i usklađivanje sa standardima Evropske unije u ovim oblastima.

Na osnovu detaljne analize sektora i nakon konsultacija sa interesnim grupama, izdvojeni su sledeće prioritetne oblasti:

1) Investicije u poljoprivredna gazdinstva – grantovi će se davati proizvođačima mleka, mesa, voća i povrća i drugih useva;

2) Investicije za preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda – namenjene mikro, malim i srednjim preduzećima za preradu mleka, mesa, voća i povrća;

3) Organska proizvodnja – podrška će se pružati poljoprivrednim proizvođačima koji uvode metode organske proizvodnje;

4) Sprovođenje strategija lokalnog razvoja – u okviru takozvanog “LIDER” pristupa, lokalne akcione grupe (posebno osnovana javno-privatna partnerstva) će dobiti podršku za sprovođenje lokalnih ruralnih strategija;

5) Diverzifikacija aktivnosti u ruralnim sredinama i poslovni razvoj – ova mera će pomoći da se razviju privatni kapaciteti za ruralni turizam;

6) Tehnička pomoć – stručnjaci iz Evropske unije će pomoći domaćim vlastima u realizaciji programa.

Prvi konkursi za podnošenje predloga projekata koji će biti finansirani iz IPARD-a će biti raspisani kada se završi faza usklađivanja sa evropskim sistemom upravljanja i kontrole u domenu poljoprivrede.

Izvor

Preduzetnički informator Dec/1-2014

Information-mag-glass-1024x1024Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!

Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje!

 

Sadržaj Preduzetničkog informatora:

  • Obavezan popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2014. godine
  • Dostavljanje finansijskog izveštaja za statističke i druge potrebe do kraja februara 2015. godine
  • Obaveza neaktivnih pravnih lica
  • Primena novog Zakona o računovodstvu za pravna lica, druga pravna lica i preduzetnike
  • Dužnost preduzetnika da pismeno obaveste Agenciju za privredne registre o vođenju poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva za 2014. godinu
  • Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
  • Nastupajući praznici koji će se praznovati

Detaljnije

J A V N I P O Z I V

5 logos engInformacioni centar za razvoj Potiskog regiona (ICR) iz Kanjiže poziva mala i srednja preduzeća, zanatlije, proizvođače iz Ade, Čoke, Kanjiže, Novog Kneževca i Sente da učestvuju na profesionalnom sastanku i radionici unutar projekta „Trening za rumunsko-srpko prekogranično tržište rada“, sufinansiranog iz IPA programa prekogranične saradnje između Rumunije i Srbije.

Radionica će fokusirati na povezivanje pravnih lica i potencionalne radne snage koja je odslušala besplatni četvoromesečni kurs na temama razvoja malih i srednjih preduzeća, biogazdinstva i/ili pohađali kurs engleskog jezika.

Prilikom radionica polaznici će imati priliku da preuzmu sertifikat o pohađanom kursu.

ICR srdačno očekuje sva zainteresovana lica na sledećim mestima:
– 15. januar 2015.(četvrtak), 11 časova, Kanjiža, velika sala gradske kuće, Glavni trg 1.

– 16. januar 2015. (petak), 11 časova, Senta, zgrada Opšteg udruženja samostalnih preduzetnika, ulica  Boška Jugovića 24.

– 19. januar 2015. (ponedeljak), 11 časova, Novi Kneževac, zgrada Mesne zajednice, ulica Branka Radičevića 19.

Za sve ostale informacije interesovati se na telefon: 024/873-151 ili na info@icr.rs.

Labjegyzet angol