Arhiva ‘Vesti’

Do proleća zakoni o zanatstvu i zadrugama

Predlozi Zakona o zanatstvu i Zakona o zadrugama biće uobličeni do proleća naredne godine nakon čega će biti predati vladi i skupštini na usvajanje, najavio je danas ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić nakon sastanka sa predstavnicima Udruženja preduzetnka Srbije.

On je u Palati Srbija rekao da se na ovim zakonskim predlozima već odavno radi sa predstavnicima preduzetnika i zanatlija.

Dinkić je rekao da je na sastanku upoznao predstavnike preduzetnika kojih u Srbiji ima 300.000 sa namerama da u tekućem mesecu vlada i skupština usvoje tri važna zakona koji bi trebalo da dodatno poboljšaju uslove poslovanja preduzetnika i zanatlija.

Najvažniji je zakon o redovnosti plaćanja gde se uvodi obveza plaćanja privede u roku od 60 dana i obaveza države da privredi plaća u toku od 45 dana i postane generator finansijske discipline, dodao je on.

Ministar je istakao da su preduzetnici pozdravili predlog resornog ministarstva i vlade da se posebnim zakonom izvrši uslovni otpis zateznih kamata i odobri mirovanje poreskog duga za sve preduzetnike i mala i srednja preduzeća na period od dve godine.

“Na taj način podigle bi se blokade preduzetnicima koji imaju blokirane račune zbog neplaćenih poreskih dugovanja i svako bi dobio šansu da postane uredni poreski platiša tako što bi samo morao da uplati obaveze za novembar i decembar i od nove godine nastavi da redovno servisira obaveze”, objasnio je Dinkić.

Prema njegovim rečima, u finalnoj je fazi i zakon koji je usvojila prethodna vlada a sad se dorađuje, a to je Predlog izmena zakona o autorskim pravima kojim bi se trajno ukinuo “muzički dinar” za zanatlije i smanjio za ostale preduzetnike.

Ova tri zakonska predloga treba vlada da usvoji tokom ovog meseca i da ih, zajedno sa zakonom o budžetu, skupština usvoji početkom decembra, kazao je Dinkić.

Ministar je podsetio da je ukinuto 138 parafiskalnih nameta kao i fiskalne kase za zanatlije kao i da je donet zakon kojim će strogo biti kontrolisana crna ekonomija i sprečena nelojalna konkurencija jer će od nove godine Poreska uprava kontrolisati poslovanje neregistrovanih firmi, što je do sada bilo u nadležnosti tržišne inspekcije i bilo neefikasno.

Predstavnici preduzetnika i zanatlija pozitivno su ocenili današnji sasatanak sa ministrom Dinkićem istakavši da su direktni razgovori najbolji put da se reše svi problemi i unaprede uslovi poslovanja.

Kako su naglasili, sve što je ranije dogovoreno i obećano to je i ostvareno.

Prvi sastanak je održan četvrti dan po formiranju vlade Srbije u avgustu mesecu, a novi je dogovoren za početak februara 2013.

Link

Zakon o rokovima plaćanja povećava likvidnost

Uprava za trezor će kontrolisati da li država poštuje propisane rokove plaćanja, a predvidjene su novčane kazne za odgovorne ministre, pokrajinske sekretare, gradonačelnike, predsednike opština i direktore javnih preduzeća, rekao je ministar Mladjan Dinkić u PKS na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmirenju novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Upravni odbor Privredne komore Srbije još početkom  2010. godine predložio je da se propišu rokovi izmirivanja novčanih obaveza prema privredi, za sve korisnike budžetskih sredstava i javna preduzeća, jer država i preduzeća u njenom vlasništvu, kao najveći  naručioci roba i usluga, ne smeju biti generator nelikvidnosti, podsetio je predsednik PKS Miloš Bugarin na javnoj raspravi o Nacrtu zakona, koji treba da reguliše disciplinu u finansijskim transakcijama izmedju privrede i države, kao i izmedju privrednih subjekata. Zakon treba da bude usvojen tokom novembra, sa početkom važenja od 31. marta 2013. godine. Javna rasprava, na kojoj je Nacrt zakona predstavio ministar Mladjan Dinkić, okupila je veliki broj privrednika, predstavnika realnog sektora i javnih preduzeća, koji su izneli brojne predloge i sugestije. Neke od njih su, po rečima ministra Dinkića, prihvaćene odmah, a o drugima će se razgovarti.

Otvarajući raspravu, predsednik PKS Miloš Bugarin podsetio je na vladinu uredbu iz oktobra 2011. godine, čiji efekti su praktično zanemarljivi. Od novog zakona, kojim je predvidjeno da rok za izmirivanje novčanih obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima ne može biti duži od 45 dana, dok je opšti rok za izmirivanje obaveza 60 dana, očekuje se da se odrazi na povećanje likvidnosti privrede i omogući pravilno funkcionisanje tržišta, rekao je Bugarin. Istovremeno, uspostavljanje pravnog okvira za skraćivanje rokova plaćanja i za uvodjenje redovnosti u plaćanju novčanih obaveza, pozitivno će se odraziti i na privlačenje potencijalnih investitora.

Bugarin je istakao opravdanost ovakvog zakona, imajući u vidu opštu finansijsku nedisciplinu i činjenicu da je u Srbiji prosečan rok izmirivanja obaveza  više od 120 dana. Po mišljenju predsednika PKS, zakonom propisani najduži rokovi u izmirivanju obaveza izmedju privrednih subjekata su potrebni, ne da bi se ograničila sloboda ugovaranja, već da bi se sprečila zloupotreba slobode ugovaranja, koja je danas široko rasprostranjena. Kao pozitivne strane nacrta, Bugarin je istakao naglašenu odgovornost države i javnog sektora, kao i primenu hitnog postupka u sudovima kod nebglagovremenog izmirivanja obaveza, čime se štiti poverilac, a ne dužnik. Bugarin je takodje rekao da je za rešavanje problema opšte nelikvidnosti u privredi potrebno razmotriti ugovorne odnose zasnovane pre početka važenja zakona i preduzeti mere da javni sektor izmiri prethodno dospele obaveze prema privredi, čime bi se pokrenuo lanac razduživanja.

Predstavljajući Nacrt, ministar Mladjan Dinkić je naglasio da važenje zakona počinje  31. marta iduće godine kako bi se država i privreda pripremile za njegovu primenu. Prema Dinkićevim rečima, ovaj zakon treba da preokrene dosadašnju situaciju u kojoj je država bila generator nelikvidnosti. Zakon se neće primenjivati retroaktivno, rekao je Dinkić, mada privrednici već dve godine traže da se ograniče rokovi plaćanja i da se prekine lanac nelikvidnosti u privredi. On je naglasio da će se u slučaju kršenja propisanih rokova primenjivati zatezne kamate, Uprava za trezor  će kontrolisati da li država poštuje propisane rokove plaćanja, a predvidjene su novčane kazne za odgovorne ministre, pokrajinske sekretare, gradonačelnike, predsednike opština i direktore javnih preduzeća.

Dinkić je naveo i da postoje odredjeni izuzeci od propisanih rokova, koji se odnose na fond za zdravstvo (RFZO), poljoprivrednike i zemljoradničke zadruge, a  u slučaju da ugovorene obaveze izmedju privrednih subjekata zahtevaju isplatu u ratama rok za izmirenje obaveze je 90 dana u dve jednake rate, što će se pre svega odnositi na sektor trgovine. On je rekao i da su trgovinski lanci podeljeni oko odredbi ovog zakona i da se polovina izjasnila da može da ispoštuje ove rokove, a polovina je tražila dodatnu relaksaciju uslova. Minsitar je naglasio da neće biti “razblaživanja” ovog zakona i poručio trgovinskim lancima koji ne mogu da ispoštuju ovaj zakon da ustupe mesto na tržištu onima koji mogu.Ugovori izmedju privrednih subjekata koji bi predvidjali izmirivanje obaveza u roku dužem od onoga koji predvidja zakon,  smatraće se ništavnim. Dinkić je naglasio da je je ideja ovog zakona da se uvede ozbiljna disciplina u državi. Podsetivši da je država već preduzela neke mere za povećanje likvidnosti privrede kroz izmene zakona o PDV-u i subvencionisane kredite, on je najavio da će pored zakona o ograničavanju rokova plaćanja biti donet i set drugih mera, od kojih je sledeća donošenje zakona o instrumentima bezbednosti plaćanja.

Nacrt ovog zakona je u velikoj meri harmonizovan sa zakonodavstvom Evropske unije, rekla je Dragijana Radonjić Petrović iz Ministarstva finansija i privrede, i naglasila da se njime definišu rokovi, kamate, kaznene odredbe i nadzor. Po njenim rečima, propisane su kazne od 10 odsto od neizmirenog dela duga, ali ne manje od 100 000 dinara, koliko iznosi kazna i za odgovorno lice.

Podsećajući na činjenicu da se u Srbiji samo dva odsto dobijenih presuda sudski naplati, Rajko Latinović, direktor Imes PKB, podsetio je da su manji problem oni koji su zakasnili da plate, od onih koji nemaju nameru da izmir svoja dugovanja. Mihajlo Antonović, privrednik iz Negotina, predložio je da zakonodvac napravi razliku u visini kazne izmedju nenamerno učinjene greške i one učinjene s namerom. Petrašin Jakovljević, direktor Metalca iz Gornjeg Milanovca, upozorio je na mogućnost zaobilaženja ovog zakona, koji predstavlja šok terapiju, putem prodaje na odjavu, dok je predsednik Zajednice preduzetnika PKS izrazio očekivanje da se veliki broj preduzetničkih radnji koje sada posluju u sivoj zoni, vrati u legalne tokove. Bratislav Ivančić iz kompanije Ivančić i sinovi, rekao je da je kazna od 100 000 dinara za odgovorno lice nedovoljna, jer se sa odredjenih pozicija mogu ugovoriti milionski poslovi. Milan Beslać, predstavnik Galeb Grupe, negodovao je što su iz obaveze poštovanja rokova plaćanja izuzeta preduzeća u restrukturiranju, koja mnogo duguju drugim privrednim subjektima. Dušan Nedeljković, direktor kompanije Farmasvis, koja se bavi proizvodnjom lekova, ukazao je na neusaglašenost rokova plaćanja kod veledrogerija i za RFZO, na šta već duže ukazuju grupacije veledrogerija i proizvodjača lekova u PKS. Ministar Dinkić se složio sa primedbom i prihvatio da se ovi rokovi usaglase na 60 dana. Dinkić je ukazao na problem velikih dugova i RFZO i bolnica, koji će biti tretirano kao javni dug.

Ovim zakonom dali smo šansu svima u tržišnoj utakcmici, rekao je Dinkić, da otpišu zatezne kamate i da plate samo poreski dug, velike firme za jednu, a mala i srednja preduzeća za dve godine. Dinkić je najavio novu meru vlade koja će obezbediti državne garancije bankama za garantovanje dela rizika u izvoznim poslovima.

Izvor: Privredna komora Srbije

Dobrom saradnjom prevazići poteškoće

KANjIŽA: Delegacija Vlade Vojvodine sa pokrajinskim sekretarima za energetiku i mineralne sirovine Natašom Pavićević Bajić i za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju profesorkom dr Vesnom Kopitović i
v. d direktora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nebojšom Malenkovićem bila je juče u opštini Kanjiža i Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju„Banja Kanjiža„, gde su razgovarali sa čelnicima lokalne samouprave i rukovodiocima ustanova iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite.

Pomoćnici predsednika opštine dr Zoltan Šarnjai i Vladimir Hajder izrazili su zadovoljstvo saradnjom sa pokrajinskim organima i projektima koji se ostvaruju, očekujući da će se ta saradnja u narednom periodu još intezivirati u rešavanju problema.

Nataša Pavićević Bajić je naglasila da je kanjiška opština u prethodnom periodu pokazala dobru organizovanost, pa su realizovani projekti rekultivacije napuštenog kopa, koji će se nastsviti i eneregtske efikasnosti u „Banji Kanjiža„.

– Treba da vidimo kako zajedno možemo da doprinesemo razvoju energetske efikasnosti, posebno u javnim objektima, jer postoji velika potreba i mogućnost za uštede i ostvarivanje drugih pozitivnih efekata. Tome će doprineti i protokol o saradnji sa Fondom za kapitalna ulaganja Vojvodine, koji će finansirati ne samo izradu projekata nego i sufinansirati njihovu relaizaciju – rekla je Nataša Pavićević Belić.

Profesorka dr Vesna Kopitović konstatovala je da će sekretarijat na čijem je čelu nastaviti saradnju sa ustanovama čiji su osnivači lokalna samouprava i Pokrajina. Ona je navela da je do sada u „Banju Kanjiža„ uloženo 40 miliona dinara i namera je da se ulaganja nastave u interesu bolje zdravstvene zaštite, a namera je da se pomogne Domu zdravlja, Centru za socijalni rad i Gerontološkom centru u Kanjiži kroz strategiju razvoja socijalne zaštite.

Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine, prema rečima Nebojše Malenkovića, u poslednjih nekoliko godina je odlukama Uprvanog odbora opredelio za ulaganja u kanjiškoj opštini preko 930 miliona dinara, za projekte koji se tiču poboljšanja kvaliteta života.

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Banja Kanjiža„ pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr Vesna Kopitović uručila je pet invalidskih kolica, a pre posete Kanjiži, pet invalidskih kolica uručila je i Udruženju obolelih od multiple skleroze Severnobanatskog okruga sa sedištem u Novom Kneževcu, koje  okuplja 115 članova sa teritorije opština Ade, Sente, Čoke, Kanjiže, Kikinde i Novog Kneževca.

Izvor: Dnevnik, M. Mitrović

Produžen konkurs za najbolje biznis ideje mladih

Konkurs za biznis ideje, koji je raspisan 25.septembra u okviru programa ”Biznis mladih Srbije”, produžen je do 3. novembra.

Na konkurs je do sada stiglo preko sto prijava, ali su organizatori odlučili da podrže još više mladih ljudi u pokretanju sopstvenog biznisa. Konkurs je namenjen mladima uzrasta do 35 godina, sa prebivalištem na teritoriji gradova i opština: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han, Leskovac, Novi Sad, Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Gornji Milanovac, Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Subotica, Sombor i Kanjiža. Ovi gradovi i opštine članovi su međuopštinskih partnerstava predvođenih Nišem, Novim Sadom, Kraljevom i Suboticom, formiranih uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja tokom 2011. godine.

Prijavom na konkurs, mladi dobijaju mogućnost da prođu niz treninga koji će im pomoći da unaprede svoje biznis ideje i razviju ih u biznis planove, koji će u februaru 2013. godine biti razmatrani za kreditiranje u okviru „Superstep” kreditne linije Erste Banke namenjene mladima koji započinju sopstveni posao.  Za mlade koji uspešno prođu sve treninge i osnuju sopstveni biznis biće obezbeđene i dodatne obuke iz različitih oblasti poslovanja kao i biznis mentorstvo u trajanju od godinu dana.

„Cilj ovog konkursa je da svima onima koji razmišljaju o pokretanju posla i misle da imaju dobru ideju omogućimo da tu ideju preispitaju i izbruse, i da nauče šta je sve potrebno za vođenje biznisa. Da im zatim pomognemo da razviju dobre biznis planove i omogućimo početna sredstva. Za one najbolje i najupornije koji osnuju preduzeća – podrška se nastavlja kroz prenos iskustava biznis mentora, koji će sa njima raditi tokom godinu dana, i znanja koje će dobijati kroz biznis treninge. Takva sveobuhvatna podrška daje sjajne rezultate i očekujemo da oko 70% preduzeća mladih ljudi koja osnujemo i podržimo na ovaj način opstane na tržištu i nakon najkritičnije tri godine poslovanja”, izjavila je Neda Stanković, koordinatorka programa Biznis mladih Srbije iz Smart kolektiva.

Mladi zainteresovani za ovakvu vrstu podrške mogu da se prijave na konkurs popunjavanjem formulara na sajtu http://www.biznismladihsrbije.org/ do 3. novembra 2012.

„Biznis mladih Srbije” je sveobuhvatni program podrške za ekonomsko osnaživanje mladih koji ima za cilj da putem razvoja preduzetništva i radnih praksi pomogne mladim ljudima da ostvare ekonomski napredak i započnu sopstveni posao. Pokrenut je kao partnerska inicijativa Smart kolektiva, Erste Banke i Nacionalne službe za zapošljavanje, uz finansijsku podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.

Link

Reprogramiranje pojedinih kreditnih linija

Savet Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede na sednici koja je održana 19.10.2012 godine doneo je odluku o reprogramiranju pojedenih kreditnih linija na osnovu preporuke Vlade AP Vojvodine o ublažavanju štete koje su nastale kao posledica sušе.

Reprogramiraju se:

1. Kreditna linija za podizanje višegodišnjih zasada voća do 15.oktobra 2013 godine.
2. Kreditna linije za nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarastvu do 15.oktobra 2013 godine.
3. Kreditna linija za nabavku kvalitetne teladi za tov – reprogram je 6 meseci.
4. Kreditna linija za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) za – reprogram je 6 meseci.
5. Kreditna linija za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu za – reprogram je 6-12 meseci (u zavisnosti od regiona).

Neće se reprogramirati:

– Već dospela stara dugovanja korisnika kredita
– Kreditne linije korisnika kredita za plastenike, navodnjavanje i pčelarstvo

Korisnici kreditnih linija za koje se vrši reprogram, ukoliko žele odlaganje treba da podnesu pismeni zahtev Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivredе.

Link

Za poboljšanje energetske efikasnosti javnih objekata u Vojvodini 200 miliona dinara

Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine izdvojiće 200 miliona dinara za finansiranje projekata za poboljšanje energetske efikasnosti javnih objekata u toj pokrajini, a protokol o saradnji potpisali su pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine Nataša Bajić Pavićević i direktor Fonda Nebojša Malenković.

– Potpisivanje sporazuma je prvi korak u saradnji Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i Fonda za kapitalna ulaganja, kojim se predviđa da 2013. godina bude godina energetske efikasnosti – rekao je Nebojša Malenković.

On je napomenuo da će se kroz konkretna ulaganja i putem poziva, koji će biti upućen lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine, omogući da se za objekte koji su u javnoj svojini konkuriše, da izradi projektno-tehnička dokumentacija koja će biti preduslov za podizanje nivoa energetske efikasnosti objekata u narednim godinama, kroz konkretne radove, kao i kroz projekte uštede u energiji.

Izvor: eKapija

SME WEEK 2012. “Zadržite fokus i planirajte buduće korake”

U okviru Evropske manifestacije SME WEEK 2012. – “Nedelja malih i srednjih preduzeća”, za privrednika iz Jagodine i okoline, biće održana konferencija na temu “Zadržite fokus i planirajte buduće korake”, u prostorijama “HillHotela”; 24.10.2012. (Sreda od 11:00 do 15:00h)

Na konferenciji će u okviru tri panel diskusije, biti razgovora na temu
I – “Strategija i strateško planiranje”, Rade Nikolić
II – “Definisanje plana prodaje”; Miodrag Kostić
III – “Sertifikacija sistema kvaliteta”; Igor Panin

Kroz diskusiju i analizu, pitanja i odgovore, sa privrednicima će biti definisane buduće perspektive, nove vrednosti i preporuke za dalji način poslovanja.

Agendu konferencije možete preuzeti OVDE.

Prezentaciju “Strategija i strateško planiranje”; Rade Nikolić, možete preuzeti OVDE.
Mesto održavanja, “HillHotel”, Stevana Ivanovića 3, 35000 Jagodina, Srbija.

Detalji

Internet za svakog preduzetnika!

Na inicijativu privrednog društva PanonNet doo pozivamo Vas da prisustvujete prezentaciji ponude usluga pomenutog privrednog društva koja će biti održana u sredu, 17. oktobra 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama RPK Subotica, Senćanski put 15/II, 24000 Subotica.

Panonnet Wireless Internet Provider, osnovan je septembra 2004. godine sa ciljem da ponudi Wireless Internet servise kao i sve ostale usluge u oblasti računarskih komunikacija na teritoriji Subotice, Kanjiže i šire okoline.

Neprekidno ulaganje u infrastrukturu i rad na unapredjenju kvaliteta  usluga, visokoprofesionalni tim inženjera koji imaju višegodišnje iskustvo i bogato znanje iz ove oblasti, kao i briga o korisnicima karakterišu njihovo poslovanje.

Sa željom da se svim malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima pomogne da što bolje i lakše savladaju korišćenje savremene internet tehnologije u svom poslovanju, i unaprede svoje postojeće kapacitete za elektronsku komunikaciju, sa Regionalnom privrednom komorom Subotica je dogovorena prezentacija pod naslovom:

Internet za svakog preduzetnika!

U sklopu prezentacije PanonNET doo je spreman da Vam ponudi novu uslugu 5 G  INTERNET, koja se zasniva na najnovijoj tehnologiji bežičnog internet povezivanja.

U promotivnom periodu svojim budućim korisnicima PanonNET doo je spreman da ponudi novu uslugu po vrlo povoljnim uslovima korištenja.  Pored izrazito konkurentnih cena i vrlo atraktivnih paketa usluga, korisnici koji sklope ugovor sa PanonNET doo o korištenju usluga, na period od 12 meseci, obezbeđuje se BESPLATNA oprema na korištenje, kao i besplatna montaža opreme usled postojanja tehničkih uslova.

Mesečni paketi su dostupni već od  800 din ( sa PDV-om )!

Svi korisnici Panon 5G internet paketa, u promotivnom periodu dobijaju gratis dva meseca na izabranom paketu!

Kompletan cenovnik i paketi su vam dostupni na stranici www.panonnet.net.

Uz minimalne dodatne troškove PanonNET doo je spreman pomoći u stvaranju tehničkih uslova – optičke vidljivosti.

Sa svojim stručnim timom a po potrebi posebnih zahteva korisnika PanonNET doo je spreman da reši i specifične probleme povezivanja korisnika.

Uručeni ugovori o podsticajnim sredstvima – 22 kompanije zapošljavaju 5.000 ljudi i investiraju 120 mil EUR

Ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić uručio je danas ugovore o dodeli podsticajnih sredstava domaćim i stranim kompanijama koje u naredne tri godine planiraju da zaposle oko 5.000 radnika i investiraju 120 mil EUR u otvaranje fabrika širom Srbije.

Dinkić je rekao da je prioritet Vlade Srbije borba protiv nezaposlenosti i privlačenje investicija, a da su ugovori dodeljeni kompanijama iz Evrope, SAD i Kine, što pokazuje da je Srbija otvorena za investitore iz celog sveta.
Dinkić je precizirao da je od 22 kompanije, kojima su dodeljeni ugovori, 11 domaćih, koje će uglavnom investitrati u prehrambenu i laku industriju i 11 stranih, koje ulažu u auto i elektronsku industriju.

On je ukazao na to, da će ove godine iz budžeta za te podsticajne programe, biti izvdvojeno 6,5 milijardi dinara, a 2013, 8 milijardi, jer je to najefikasniji način da se ulože sredstva.

Ministar je naglasio da je pored italijanskog proizvođača obuće “Geox”, sa kojim je nedavno potpisan ugovor, drugi najveći investitor američka kompanija “Cooper Standard” koja će u Sremskoj Mitrovici, u proizvodnju auto delova, uložiti 20 mil EUR i zaposliti 500 radnika.

On je izrazio očekivanja da će to povući dolazak drugih američkih investitora iz oblasti autoindustrije.

Direktor SIEPA, Božidar Laganin rekao je da su za 22 kompanije dodelje subvencije od ukupno 32 mil EUR.

Podsticajna sredstva za kompanije kreću se od 4.000 do 10.000 EUR po radnom mestu, što zavisi od razvijenosti opštine i sektora u koji će se investirati.

Novac za zapošljavanje su dobili: “Gorenje aparati za domaćinstva” Valjevo (18,72 mil EUR/400), “Milšped” (2,26 mil EUR/200), “Lenada” Baljevac (2,54 mil EUR/143), “Fulgar East” Zrenjanin (3,3 mil EUR/60), “Proleter” Ivanjica (2,6 mil EUR/171), “Cooper Standard Balkan” (20,14 mil EUR/500), “Power Symbol Technology” Beograd (1 mil EUR/35), “Technic Development”/ Geox (15,18 mil EUR/1.250), “Agroplod” Prijepolje (800.000 EUR/50), “Aunde Srbija” Beograd (1,4 mil EUR/100), “Meggle Srbija” Kragujevac (1,5 mil EUR/50), “Plastika” Nova Varoš (1 mil EUR/85), “Jeanci konfekcija tekstil industrija i trgovina” Leskovac (6 mil EUR/760), “Dedro Pro” Čačak-“Nova Šumadija” Grocka (1,5 mil EUR/98), “Tajfun Ris” – “Tajfun Planina” Slovenija (6 mil EUR/85), “Seavus” (782.615 EUR/30), “Greenprode Investment Turska” (5,24 mil EUR/100), “TZR & Katarina” Mladenovac (1 mil EUR/56), “Eurogate Sportswear” – u osnivanju (4 mil EUR/600), Fabrika konditorskih proizvoda Paraćinka (1,1 mil EUR/70), “Elektrawinds NV”-“Energo Zelena” (15,5 mil EUR/72), “Alubond Europe” Banatski Karlovac (6,6mil EUR/64).

Izvor: eKapija

DAČIĆ: “Gorenje” seli polovinu proizvodnje u Srbiju

Predsednik Vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da slovenačka kompanija “Gorenje” planira da preseli proizvodnju iz nekih evropskih zemalja u Srbiju i da tu ostvaruje polovinu ukupne proizvodnje.

On je novinarima u Bajinoj Bašti rekao da je razgovarao sa predstavnicima kompanije “Gorenje” koja ima tri lokacije i 30% proizvodnje u Srbiji, a koja namerava da 50% proizvodnje ostvaruje u našoj zemlji, umesto u Švedskoj i nekim drugim evropskim državama.

– Sve to govori o interesovanju za našu zemlju i to je jedna velika nova šansa za Srbiju – poručio je Dačić.

Izvor: eKapija