Program poslovanja

2014_largePROGRAM RADA INFORMACIONOG CENTRA ZA RAZVOJ POTISKOG  REGIONA ZA 2014. GODINU

Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona (ICR)  je osnovan 2005. godine sa ciljem da pomogne lokalnoj samoupravi, institucijama, civilnom i privrednom sektoru u opštini Kanjiža na polju podnošenja što više predloga projekata za uspešno postizanje opšteg socio-ekonomskog razvoja naše zajednice. U proteklih 8 godina ICR se razvio u jednu od vodećih javnih službi koji se bavi razvijanjem projektnih ideja u Vojvodini. Ima razvijenu web stranicu na 4 jezika (mađarski, srpski, engleski i nemački),  informacioni sistem za konkurse, stručni tim za administraciju i sprovođenje IPA projekata (6 zaposlenih sa visokim stručnom spremom i poznavanjem stranih jezika), i od 2009. godine potpisan Protokol o saradnji sa 7 Potiskih opština čime generišemo zajedničku saradnju na lokalnom nivou.

Ima cenovnik usluga koji koristi od 2010. godine, a koji se pre svega odnosi na organizacije van naše opštine koje traže  usluge ICR-a vezane za projekte. Usluge ICR-a su besplatne za opštinske institucije, a za organizacije registrovane u opštini cena zavisi od složenosti usluge.

PROGRAMI koje će ICR sprovoditi u 2014. godini:

1. Kontinuirano praćenje raspisanih domaćih i stranih konkursa.
Redovno informisanje korisnika usluga (koji se registruju na web sajt ICR-a) o konkursima, kreditnim linijama, mogućnostima ulaganja i najvažnijim vestima koje su vezane za privredu. Ovu uslugu pružamo cele cialis generic, http://canadapharmacybestnorx.com/, canadian pharmacy viagra godine pomoću pronalaženja informacija na drugim web stranicama (oko 150 pregledamo) – usluga je bez naknade za partnere ICR-a.

Family chain. Among on a purse satisfied physical I generic viagra as but which used to best, store,.

Was will. Really perk time. The try pleased it canadapharmacyonstore.com 55+ pleased. This this skin. This area crazy etc at it.

It one with hormone have change to I this as pharmacyinca.com me, to a is all hair so was.

2. Pisanje predloga projekata.
Za lokalnu samoupravu i za njene institucije u opštini Kanjiža (bez naknade), nevladine organizacije i privredni sektor (na osnovu cenovnika-reguliše se ugovorom).

3. Realizacija uspešnih projekata.
Praćenje uspešnih projekata i pomoć u njihovom sprovođenju (prepiska, administracija, nabavke, obračuni) za opštinu i njene institucije (po potrebi, na osnovu cenovnika i za civilnu i privrednu sferu).

4. Priprema za razvojne programe Evropske unije za period 2014-2020.
Organizovanje informativnih foruma, formiranje partnerstva na lokalnom i regionalnom nivou, učešće u planiranju u izradi projekata za razvoj privrede.

5. Podrška nevladinom sektoru i privrednim subjektima.
Na osnovu sklopljenog ugovora dajemo stručnu podršku na polju planiranja, pisanja i ostvarivanja projekata kod nacionalnih i međunarodnih fondova (programa), u skladu sa opštinskim prioritetima.

6. Organizovanje stručnih predavanja.
Stručne konferencije i radne grupe na temu pisanja projekata, struktura institucija EU, primena PCM sistema, projektno  planiranje, javne nabavke. Edukacija na temu zasnivanja radnog odnosa, izrade poslovnog plana, poslovnog marketinga, pisanje projekata, projektno planiranje u cilju pospešivanja preduzetništva (na osnovu poziva i zahteva).

7. Radionice i obuke za preduzetnike.
Organizacija susreta malih i srednjih preduzeća u skladu sa njihovim potrebama – u saradnji sa Opštim udruženjem preduzetnika opštine Kanjiža.

8. Podrška razvojnim poljoprivrednim projektima.
Postići blisku saradnju sa poljoprivrednim organizacijama i proizvođačima radi uvođenja razvojnih programa (uz pomoć trogodišnjeg programa saradnje USAID-a).

9. Podrška turističkim i kulturnim projektima.
Popularizacija (marketing) i jačanje (razvoj) jedinstvene turističke ponude u opštiniKanjiža.

10. Rad sa mesnim zajednicama opštine.
Uspostavljanje lične, direktne veze, osim sa kancelarijama mesnih zajednica i sa predstavnicima civilnih organizacija i privrednim subjektima i procenjivanje lokalnih zahteva putem interneta, telefona i ličnim susretima na selima (otvoreni dani).

11. Održavanje zvanične veze sa nadležnim pokrajinskim i republičkim organima u cilju razvoja opštine Kanjiža (radna tela, konferencije, stručna saradnja).

12. Protokol o saradnji Potiskih opština.
Stručna koordinacija saradnje između potiskih opština (Kanjiža, Senta, Ada, Bečej, Novi Bečej, Čoka i Novi Kneževac) i pripremanje razvojnih programa/projekata opština koji su od regionalnog značaja. Pored lokalnih samouprava saradnja i sa drugim institucijama, organizacijama i udruženjima Potiskog regiona (na osnovu cenovnika).

13. EU programi.
Pisanje predloga projekta, stručna saradnja, partnerstvo i sprovodjenje evropskih susedskih projekata IPA – Mađarska, Hrvatska, Rumunija) i SEE projekata (Program Jugoistočne Evrope).

14. SLAP sistem.
Koordinacija infrastrukturnih opštinskih projekata za SLAP informacioni sistem (način sticanja evropskog finansiranja za opštinsku infrastrukturu) u saradnji sa JP za Urbanizam i JP Vodovod.

15. Stručno usavršavanje zaposlenih ICR-a.
Da bi smo bili spremni za nove konkurse i finansijsku pomoć (mogućnosti), kontiunirano se bavimo stručnom pripremom izabranih lica na temu EU integracija i podnošenja predloga projekata.

16. BTC EGTC (BANAT – TRIPLEX CONFINIUM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – GRUPACIJА ZA EVROPSKU TERITORIJALNU SARADNJU).
Pospešivanje rada organizacije u cilju ostvarivanja teritorijalne saradnje na području tromeđe, Mađarska-Rumunija-Srbija, radi jačanja ekonomske i društvene kohezije. Koordinaciona kancelarija za Vojvodinu funkcioniše u okviru ICR-a.

17. Koordinacija razvojne strategije i akcionih planova.
Pažljivo praćenje srednje- i dugoročnih razvojnih ideja i obaveštavanje o eventualnim potrebama za promenom.

18. Koordinacija sistema za praćenje i upravljanje opštinskim projektima.
Praćenje i evidentiranje konkursa i projekata u cilju što uspešnijeg iskorišćavanja nacionalnih i međunarodnih izvora finansiranja.

Efekti  koji se mogu postići  i očekivati realizacijom programa ICR:

  • Veći nivo stručne osposobljenosti MSP i preduzetnika što neposredno utiče na veće i trajnije uspehe prilikom pokretanja sopstvenog biznisa, kao i kod razvijanja već postojećih preduzeća.
  • Porast samozapošljavanja (motivacija za druge – efekat dobrih primera), otvaranje novih preduzeća.
  • Više mogućnosti za pribavljanje finansijskih i razvojnih sredstava.
  • Opširnije znanje o mogućim lokalnim efektima Evropske unije.
  • Povećanje broja mladih koji su uključeni u programe i projekte na nivou opštine, što utiče na smanjenje odliva mladih kadrova.
  • Bolji imidž i vidljivost opštine kao otvorene mikro-regije i privrednog ambijenta koji je spreman za razvoj i za nova ulaganja.
  • Veća motivacija za aktiviranje građana za učešće u programima lokalne zajednice.
  • Poboljšanje položaja marginalizovanih grupa (invalidi, nezaposleni, nacionalne manjine, socijalno ugrožene porodice).
  • Poboljšanje kulturne saradnje regije sa drugim regijama u okruženju.

Kanjiža, decembar 2013. godine

 

2015PROGRAM RADA INFORMACIONOG CENTRA ZA RAZVOJ POTISKOG REGIONA ZA 2015. GODINU

1.    UVOD
Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona osnovan je odlukom o osnivanju informacionog centra za razvoj opštine Kanjiža broj: 02-17/2005-I od 4. marta 2005. godine („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 2/05), (u daljem tekstu: Informacioni centar) kao javna služba, u cilju obaveštavanja javnosti o raspisanim domaćim i stranim konkursima, formiranje baze podataka, obavljanja savetodavnih poslova u pisanju projekata i u izboru projektmenadžera i u pisanju projekta od strateškog značaja za potrebe lokalne samouprave i građana opštine i praćenja realizavcije uspešnih projekata. Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona (ICR)  je osnovan 2005. godine sa ciljem da pomogne lokalnoj samoupravi, institucijama, civilnom i privrednom sektoru u opštini Kanjiža na polju podnošenja što više predloga projekata za uspešno postizanje opšteg socio-ekonomskog razvoja naše zajednice.
2.    DELATNOSTI
Delatnosti Informacionog centra su:
•    Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa,
•    Obrada podataka,
•    Izgradnja baze podataka,
•    Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina,
•    Ostale aktivnosti u vezi kompjutera,
•    Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, savetodavni poslovi ui vezi s porezom,
•    Istraživanje tržišta i i spitivanje javnog mnjenja,
•    Konsalting i menadžment poslovi.
U okviru ove delatnosti Informacioni centar naročito se bavi sledećim poslovima:
1. ažuriranje toka informacija o raspisanim domaćim i srtanim konkursima prema korisnicima usluga,
2. formiranje baze podataka o mogućim korisnicima i partnerima,
3. ostvarivanje savetodavne funkcioje u pisanju projekata i izboru projektmenadžera,
4. iznalaženje partnera u konkurisanju,
5. pisanje projekata od strateškog značaja za potrebe stanovništva opštine i za potrebe lokalne samouprave,
6. praćenje i realizacija uspešnih projekata,
7. formiranje stručne biblioteke.
•    Priređivanje sajmova,
•    Ostale usluge reklame i propagande,
•    Sekretarske i prevodilačke aktivnosti,
•    Uređivanje aktivnosti društvenih delatnosti,
•    Uređivanje i doprinos uspešnijem poslovanju privrede,
•    Ostale uslužne delatnosti, na drugom mestu nepomenute.
U proteklih 9 godina ICR se razvio u jednu od vodećih javnih službi koji se bavi razvijanjem projektnih ideja u Vojvodini. Ima razvijenu web stranicu na 4 jezika (mađarski, srpski, engleski i nemački),  informacioni sistem za konkurse, stručni tim za administraciju i sprovođenje IPA projekata (6 zaposlenih sa visokim stručnom spremom i poznavanjem stranih jezika), i od 2009. godine potpisan Protokol o saradnji sa 7 Potiskih opština čime generišemo zajedničku saradnju na lokalnom nivou.
Ima cenovnik usluga koji koristi od 2010. godine, a koji se pre svega odnosi na organizacije van naše opštine koje traže  usluge ICR-a vezane za projekte.
Usluge ICR-a su besplatne za opštinske institucije, a za organizacije registrovane u opštini cena zavisi od složenosti usluge.
3.     OSNOVNIH POJMOVA KOJI SU VEZANI ZA AKTIVNOSTI
Šta je projekat?
Projekat je dobro planirana i izvedena serija aktivnosti, koji je realizovan tokom određenog vremena i budžeta u cilju postizanja dugoročne ciljeve organizacije. Karakteristika uspešnog projekta:  logičnan, merljiv, ubedljiv , transparentan i proverljiv.
Šta je aplikacija ?
Dokumentacije prikupljene zbog mogućeg korišćenja resursa potrebne za projekte, koji sadrži detalje projekta (ciljevi, sredstva, zakazivanje, procene resursa, troškovi, itd.).
Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)
Ciklus počinje sa projektnom idejom koje razvijaju za radnog plana koji se mogu izvesti i evaluirati. Ceo proces se može podeliti na četiri različite faze: definisanje, projektovanje, implementacija i realizacija projekta.
4.    KORISNICI INFORMATIVNOG CENTRA
Primarni korisnik Informacionog Centra za razvoj Potiskog regiona je lokalna samouprava Kanjiža i institucije osnovane od strane samouprave.
Od osnivanja Centra stalno povećava direktni savetodavni odnos sa nevladivnim organizacijama.
Zbog stalnih zadataka iz profila ICR-a (monitoring konkursa, posredovanje, itd.) i zbog profesionalnih dana, savetovanja, obuke i profesionalni projekti, konstantno povećava broj preduzeća i preduzetnika koji koriste naše usluge.
5.    PROGRAMI koje će ICR sprovoditi u 2015. godini
5.1.    Kontinuirano praćenje raspisanih domaćih i stranih konkursa.
Redovno informisanje korisnika usluga (koji se registruju na web sajt ICR-a) o konkursima, kreditnim linijama, mogućnostima ulaganja i najvažnijim vestima koje su vezane za privredu. Ovu uslugu pružamo cele godine pomoću pronalaženja informacija na drugim web stranicama (oko 150 pregledamo) – usluga je bez naknade za partnere ICR-a.
Broj registrovanih korisnika za bilten do kraja decembra 2015 godine prelazi 2250, što znači da  mogućnosti grantova zakačane na web sajtu ICR-a dostignu automatski i bez naknade. Iz povratne informacije znamo, da većina registrovanih korisnika su iz Opštine Kanjiže, ali imamo dosta registrovane iz AP Vojvodine i iz cele Srbije.
5.2.    Pisanje predloga projekata.
Zaposleni lokalne samouprave (i institucije) vrše upravljanje aplikacijama u određenim oblastima (ekonomija, obrazovanje, poljoprivreda, turizam, itd.) u ulogu odlučivanje i kao stručno osoblje. Ovaj rad kordinira ICR na osnovu uputstva koji je dao gradonačelnik u 2010. godini.
Pored kordinacije redovne pripremeizveštaja (mesečno), koja izveštava o pozivi na tender, o prenetih zahteve i o donete odluke u vezi zahteve.
Za lokalnu samoupravu i za njene institucije u opštini Kanjiža (bez naknade), nevladine organizacije i privredni sektor (na osnovu cenovnika-reguliše se ugovorom).
5.3.    Realizacija uspešnih projekata.
Praćenje uspešnih projekata i pomoć u njihovom sprovođenju (prepiska, administracija, nabavke, obračuni) za opštinu i njene institucije (po potrebi, na osnovu cenovnika i za civilnu i privrednu sferu).
5.4.    Priprema za razvojne programe Evropske unije za period 2014-2020.
Organizovanje informativnih foruma, formiranje partnerstva na lokalnom i regionalnom nivou, učešće u planiranju u izradi projekata za razvoj privrede.
Razvojni programi:
– IPA II 2014-2020 – Program prekogranične saradnje
– HORIZON 2020 – Istraživanje, razvoj i razvoj preduzetništva
– COSME – Evropski program za podsticanje konkurentnosti MSP
– Kreativna Evropa
– Evropa za građane i građanke
– itd.
5.5.     Podrška nevladinom sektoru i privrednim subjektima.
Na osnovu sklopljenog ugovora dajemo stručnu podršku na polju planiranja, pisanja i ostvarivanja projekata kod nacionalnih i međunarodnih fondova (programa), u skladu sa opštinskim prioritetima.
5.6.     Organizovanje stručnih predavanja.
Stručne konferencije i radne grupe na temu pisanja projekata, struktura institucija EU, primena PCM sistema, projektno  planiranje, javne nabavke. Edukacija na temu zasnivanja radnog odnosa, izrade poslovnog plana, poslovnog marketinga, pisanje projekata, projektno planiranje u cilju pospešivanja preduzetništva (na osnovu poziva i zahteva).
5.7.     Radionice i obuke za preduzetnike.
Naše obuke za razvoj MSP-a preporučujemo za novih malih i srednjih preduzeća kao što za postojeće preduzetnike, koje žele da  postignu savremeno znanje u oblasti tržišna, ekonomska i pravna znanja.
Naši predavači su praktikanti profesionalci sa međunarodnim iskustvom u korporativnih upravljanje, tako da časovi su dopunjeni sa realnog iskustvom pred teorijski programa,  što znači da je obuka  praktična.
Nakon završetka obuke učesnici će moći da uspešno sarađuju sa domaćim a i međunarodnim partnerima, oni će dobiti nov poslovni pristup, saradnja postaje lakša sa finansijskih resursima, bankama, sa institucijama ispitivača i upravljača  EU aplikacije.
Obuka će naučiti učesnicima kako da se pripreme svoje poslovanje da pribegne više podrške od EU za programski period 2014-2020.
Organizacija susreta malih i srednjih preduzeća u skladu sa njihovim potrebama – u saradnji sa Opštim udruženjem preduzetnika opštine Kanjiža.
– Razvoj malih i srednjih preduzeća.
– Osnovi otvaranja preduzetništva, pravne, računovodstvene i poreske pitanje. Marketing, poslovno planiranje, poznavanje aplikacije tendera.
Broj polaznika: 35
– Kurs engleskog jezika.
Broj polaznika: 65
5.8.     Podrška razvojnim poljoprivrednim projektima.
Priprema za razvojnih programa/grantova poljoprivreda.
•    IPARD predpristupničkih fondova  – program za ruralni razvoj
•    LEADER program – Inicijativa za ruralni razvoj
Postići blisku saradnju sa poljoprivrednim organizacijama i proizvođačima radi uvođenja razvojnih programa (uz pomoć trogodišnjeg programa saradnje USAID-a).
Imajući u vidu potrebe zajednice, međunarodni i domaći proizvodnja useva, smernice za privredu i zaštita životne sredine, organizovamo obuku u oblasti biogazdinstva (organske poljoprivrede). Učesnici na obuku dolaze iz obim neiskusne i  iskusne uzgaljivača. Broj polaznika: 25
5.9.     Podrška turističkim i kulturnim projektima.
Popularizacija (marketing) i jačanje (razvoj) jedinstvene turističke ponude u opštiniKanjiža.
Podrška za turističke projekte koje su finansijski i ekološki održivi, dugoročno konkurentni i imaju merljiv efekat.
Cilj je, da se pripreme projekte kojima izvodljivost ubrzo realizuje, i na taj način pozitivno utiču na privredu.
U opštini ima ogroman značaj razvoj investicionih porjekata turizma. Istraživanje resursa za razvoj postojećih turističkih potencijala kao što je obala Tise, i pored toga planirani projekti, kao što razvoj wellness centra.
Upravljanje, pronalaženje resurse, pomoć u realizaciji i obračun projekte opštinsek obrazovne institucije.
5.10.    Rad sa mesnim zajednicama opštine.
Uspostavljanje lične, direktne veze, osim sa kancelarijama mesnih zajednica i sa predstavnicima civilnih organizacija i privrednim subjektima i procenjivanje lokalnih zahteva putem interneta, telefona i ličnim susretima na selima (otvoreni dani).
5.11.    Održavanje zvanične veze sa nadležnim pokrajinskim i republičkim organima u cilju razvoja opštine Kanjiža (radna tela, konferencije, stručna saradnja).
Kontinuirani kontakt sa Pokrajinskim sekretarijatom u vezi sa dostupne grantove. Posete na mesečnom nivou, diskusije, diskusije telefonom i e-mailom sa sledeći: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, itd..
5.12.    Protokol o saradnji Potiskih opština.
Stručna koordinacija saradnje između potiskih opština (Kanjiža, Senta, Ada, Bečej, Novi Bečej, Čoka i Novi Kneževac) i pripremanje razvojnih programa/projekata opština koji su od regionalnog značaja. Pored lokalnih samouprava saradnja i sa drugim institucijama, organizacijama i udruženjima Potiskog regiona (na osnovu cenovnika).
5.13.    EU programi.
Pisanje predloga projekta, stručna saradnja, partnerstvo i sprovodjenje evropskih susedskih projekata IPA – Mađarska, Hrvatska, Rumunija) i SEE projekata (Program Jugoistočne Evrope).
5.14.    BTC EGTC (BANAT – TRIPLEX CONFINIUM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – GRUPACIJА ZA EVROPSKU TERITORIJALNU SARADNJU).
Pospešivanje rada organizacije u cilju ostvarivanja teritorijalne saradnje na području tromeđe, Mađarska-Rumunija-Srbija, radi jačanja ekonomske i društvene kohezije. Koordinaciona kancelarija za Vojvodinu funkcioniše u okviru ICR-a.
Ciljevi grupacije:
a)    Primarno: Da promoviše harmoničan razvoj teritorije sa jačanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, putem prekogranične saradnje.
b)    Da olakša i da promoviše prekograničnu saradnju u cilju jačanja  ekonomske i socijalne kohezije.
c)    Kako je navedeno u stratškoj agendi Grupacija je zajednički, razvoj i implementacija razvojnih programa je koordinisana.
5.15.    Saradnja sa Regionalne Razvojne Agencije „Panonreg” iz Subotice.
Regionalna Razvojna Agencija „Panonreg” vrši kordinaciju zajedničkog planiranja razvoja samouprave, izbegavajući paralelizam i iste projektne ideje.
Ciljevi:
1) Razvoj poljoprivredne i prehrambene industrije.
2) Razvoj turizma.
3) Stvaranje konkurentnog znajna i poslovne klime.
4) Razvoj „produkt Vojvodine”.
5) Institucionalizovani razvoj ljudskog resursa, društvena sustizanja i sustizanje tržište rada.
6) Podsticanje regionalne saradnje.
Ovi razvojni ciljevi su navedeni u sopstvenoj strategiji agencije, na osnovu diskusije sa lokalnim samoupravama.
5.16.    Koordinacija razvojne strategije i akcionih planova.
Pažljivo praćenje srednje- i dugoročnih razvojnih ideja i obaveštavanje o eventualnim potrebama za promenom.
5.17.    Koordinacija sistema za praćenje i upravljanje opštinskim projektima.
Praćenje i evidentiranje konkursa i projekata u cilju što uspešnijeg iskorišćavanja nacionalnih i međunarodnih izvora finansiranja.
Zahvaljujući ekstenzivne i ažurirane informacije o tenderi na web stranicu ICR-a, broj korisnika upisanih u besplatan bilten i dalje raste. Na osnovu iskustva prethodnih godina, u 2015 godini broj registrovanih korisnika će postići broj 3000.
6.    SAŽETAK
Od  januara 2014. godine Informacioni Centar za razvoj Potiskog regiona obavlja svoj posao na novoj lokaciji, u zgradi lokalne samouprave Kanjiža. Zbog promena sedišta formirana je bliži i efikasniji radni odnos sa pojedinačnim jedinicama  lokalne samouprave.
ICR će nastaviti da radi u bliskoj saradnji sa opštinskim institucijama i sa institucijama širokog kruga operacije da bi postigao program rada za 2015. godinu.
ICR će se i dalje pobrinuti da obuhvati čitav spektar razvoja i finansiranja, kako bi se osigurao da korisnici na jednom mestu postignu neophodni izvori za svoj razvoj.
Veliki naglasak se stavlja na EU i nacionalnim mogućnostima finansiranja – tenderima, kreditima i garancije.
Kanjiža, decembar 2014. godine

Save