Archívum ‘Pályázatok’

„Szülőföldön magyarul”

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

„Szülőföldön magyarul” nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2017/2018-as tanévre.

Célja: a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Támogatásra jogosultak:

1. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr.) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek:
a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-as tanév kezdetétől Szerbiában működő akkreditált óvodában teljesen magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,

b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szerbiában működő, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják

ba) alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Szerbia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,

bb) egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. anyanyelvápolás) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,

bc) sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,

bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt,

c) továbbá azok a középiskolai tanulók, akik a 2017/2018-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.

2. a BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet:
– az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Jelen felhívás alapján a 2017/2018-as tanévre igényelhető támogatásokra 2018. január 31. – 2018. március 14. közötti időszakban lehet igényeket benyújtani. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2018. március 14.

Részletek

Az ICR külső munkatársat keres

Munkatársaink elkötelezettsége, és kreativitása tette lehetővé, hogy a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ – ICR folyamatosan teljesíteni tudja feladatait és elérje kitűzött céljait.

A munkafeladatok növekedésének köszönhetően folyamatosan keressük az új külmunkatársakat, akik szeretnének osztozni az ICR sikereiben.

Ha szeretne:
• önállóan, mégis csapatban dolgozni,
• folyamatosan fejleszteni képességeit,
• változatos, izgalmas munkát végezni

Legyen tagja csapatunknak!

Feltételek:
– egyetemi diploma
– felsőfokú magyar, szerb, angol nyelvtudás
– előnyt jelent a pályázati folyamatokban való jártasság

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– motivációs levél

Részletesebb információkért, lépjen velünk kapcsolatba:
Tel: +381 24 873 151
e-mail: info@icr.rs

Jelentkezési határidő: 2018. február 09., 12.00 óra.

Nyílt fölhívás a Magyarkanizsa község lakossága körében fölmerülő sportbeli igényeket és érdekeket szolgáló különleges programok támogatására

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Nyílt fölhívás a Magyarkanizsa község lakossága körében fölmerülő sportbeli igényeket és érdekeket szolgáló különleges programoknak a magyarkanizsai községi költségvetésből való 2018. évi támogatására

A 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/2017 sz.) különleges sportprogramok támogatására összesen 600.000,00 dinár összeget vett tervbe.

1. PROGRAMHORDOZÓ
A programhordozó köteles:
1) a törvénnyel összhangban szerepelni a megfelelő cégjegyzékben
2) kizárólag vagy túlnyomórészt nonprofit alapon működni, hacsak törvény eltérően nem rendelkezik
3) Magyarkanizsa község területén rendelkezni székhellyel
4) közvetlenül felelni a program megvalósításáért
5) megelőzően legalább egy év gyakorlattal rendelkezni a sportban
6) korábban jóváhagyott programok eredményes megvalósításával rendelkezni
7) a sportról szóló törvénnyel összhangban a programjavaslattal kapcsolatos sport- és egyéb tevékenységek ellátásához megkövetelt feltételeket teljesíteni
8) a program megvalósításához szükséges kapacitással rendelkezni.

Programhordozó nem lehet:
1) akinél felszámolási vagy csődeljárás van folyamatban, vagy a tevékenység gyakorlásától ideiglenesen eltiltották;
2) akinek üzleti számláját zárolták, adó- vagy társadalombiztosítási tartozása van;
3) akit az utóbbi két évben a tevékenységével kapcsolatban szabálysértés vagy gazdasági vétség miatt jogerősen elmarasztalták.

2. TÁMOGATANDÓ PROGRAMOK
A magyarkanizsai községi költségvetés az alábbi különleges progamokat támogatja:
1. óvodai és iskolai sport (iskolai sportkörök és egyesületek működése, községi és községközi iskolai sportversenyek stb.)
2. kiemelt községi jelentőségű sportversenyek szervezése.

3. A JELENTKEZÉS MÓDJA
Jelentkezés a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapján közzétett jelentkezési nyomtatványon (2. sz. nyomtatvány) nyomtatott formában a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán átadva vagy postai úton megküldve nyújtható be. A küldemény címzése: Magyarkanizsa Község, Fő tér 1., 24420 Magyarkanizsa, kötelező jelölése: „JELENTKEZÉS KÜLÖNLEGES SPORTPROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA”.

4. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ ÉS A JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSA
A nyílt pályázat 2018. január 31-éig érvényes, az önkormányzat világhálós honlapján és a helyi sajtóban kell közzétenni.

A programhordozók 2018. február 15–én kapnak értesítést a jóváhagyott programokról.

A programhordozó köteles a program megvalósulásának befejezésétől számított 15 napon belül – a programhordozó bélyegzőjével hitelesített – jelentést küldeni a bizottságnak a program megvalósulásáról, a felhasznált eszközök teljes dokumentácójának fénymásolataival, megjelölve az egyes okmányoknak a pénzügyi program adott költségfajtáihoz való kapcsolódását.

A nyílt fölhívással kapcsolatban további fölvilágosítás Vuković Igortól a 064-806-2198-as telefonon kapható.

Részletek

Kellemes ünnepeket kívánunk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívásai 2018

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt.

„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívásai 2018

1. A pályázat célja:
A Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázati felhívás tárgyai:
I. A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak támogatása

II. A magyar közösség céljait szolgáló oktatási tárgyú támogatások

III. A magyar közösség céljait szolgáló közművelődési tárgyú támogatások

IV. A magyar tudományos életet szolgáló támogatások

V. A magyar közösség céljait szolgáló művészeti tárgyú támogatások

VI. A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatása

VII. A magyar közösség céljait szolgáló, nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civil szervezetek támogatása

VIII. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek működésének, rezsi jellegű fenntartási költségeinek támogatása
• működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és iroda-fenntartási költségek)

IX. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása
• országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokat megvalósító intézmények és szervezetek infrastrukturális fejlesztése
• különösen indokolt esetben egyes felújítási költségek támogatása
• megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása

3. Támogatható kiadások:
• Az I-VII. pályázati tárgyak esetében a programok lebonyolításának költségei (anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai).
• Az I-VII. pályázati tárgyak esetében az igényelt támogatás a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre igényelhető.
• A VIII. pályázati tárgy esetében működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan – fenntartási költségek)

4. Nem támogatható kiadások:
• egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
• ingatlan- és gépjárművásárlás, ingatlan építése,
• jövedéki termékek költségei (alkohol, dohányáru, stb.),
• késedelmi kamat, bírság,
• vis maior támogatások,
• adótartózások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások).

5. A pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény) 1 §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szerbiai székhelyű:
• civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény
• kizárólag a VI. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
• egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

6. Nem részesülhetnek támogatásban:
6.1. politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
6.2. vállalkozások (kivételt képeznek a VI. számú pályázati tárgyra pályázatot benyújtó gazdasági társaságok),
6.3. egyéni vállalkozók,
6.4. azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),
6.5. azok az intézmények, szervezetek, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.6. azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.7. azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4 – 6.6. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

7. Igényelhető támogatás:
7.1. A minimálisan igényelhető összeg 100.000 Ft, a maximálisan igényelhető összeg 500.000 Ft.
7.2. A teljes támogatási keretösszeg 80 M Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján a Kollégium javaslatát figyelembe véve az Alap Bizottsága dönt.
7.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
7.4. A támogatás rendelkezésére bocsátása: A támogatási szerződés hatályba lépését követően egy összegű folyósítás, illetve a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás.
7.5. A BGA Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik elszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott elszámolás alapján kerül sor.
7.6. Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és a BGA Zrt. által kiírt központi pályázatra egyaránt. Amennyiben ez megtörténik, a BGA Zrt. mindkét pályázatot kizárja.
7.7. Maximális támogatás intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100% – a.
7.8. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

8. A pályázat megvalósulási paraméterei:
8.1. Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.
8.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15.
8.3. Benyújtási határidő: 2017. december 21. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4. Elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2019. január 30-ig.

A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás:
Személyes ügyfélfogadás útján a 24000 Szabadka, Maksim Gorkij utca 6/A.
Hétfőn: 8:30-tól 12:30 és 13-16 óráig.
Szerdán: 8:30-tól 12:30-ig.
Pénteken: 8:30-tól 12:30 óráig illetve telefonon minden munkanap 9-től 12 óráig fogadjuk hívását.

Az e-pályázattal kapcsolatos központi ügyfélszolgálaton Szegvári András a +36-1-795-3831 telefonszámon, illetve info@bgazrt.hu e-mail címen válaszolja meg kérdéseit.

Kérjük, kövesse figyelemmel a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt található további információkat és elérhetőségeket a BGA Zrt. honlapján – bgazrt.hu

Link: http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_2018/vajdasagi_regionalis_palyazatok/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_regionalis_vajdasagi_palyazati_felhivasai_2018/

„A magyar kultúráért és oktatásért” KÖZPONTI pályázati felhívás

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

„A magyar kultúráért és oktatásért” KÖZPONTI pályázati felhívás

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: BGA Zrt) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázati felhívások tárgya
I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása
Ezen belül:
• a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok, szórványprogramok támogatása
• egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek)
• magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok támogatása
• szakképzést végző oktatási intézmények programjai
• magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása
• iskolabusz-üzemeltetésének támogatása
• amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása
• a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását elősegítő, azt fejlesztő kulturális programok támogatása

II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása
Ezen belül:
• magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás
• szakmai kiadványok támogatása
• honlap létrehozása és fejlesztése

III. Civil szervezetek, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása
Ezen belül:
• jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázói kör részére működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)
• a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása
• magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények valamint országos és regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések.

3. Egy pályázó pályázati tárgyanként (az I.-II.-III. római számmal jelölt, vastagon szedett címsorok, a címsorok alatt olvasható francia bekezdéssel jelölt témák nem képeznek külön pályázati tárgyat!) csak egy pályázatot nyújthat be.
Magyarországi pályázók kizárólag az I., és a II. pályázati tárgyra nyújthatnak be pályázatot.
Támogatható kiadások:
• Az I., és a II. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai). Az I. tárgy esetében az eszközbeszerzésre tervezett összeg nem haladhatja meg a pályázatban igényelt költségvetés 15%-át.
• A III. pályázati tárgy esetében működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek, ingatlan beruházások).

4. Nem támogatható kiadások:
• egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
• ingatlan- és gépjárművásárlás,
• jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),
• késedelmi kamat, bírság,
• vis maior támogatások,
• adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások).

5. Pályázók köre:
A BGA törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és magyarországi székhelyű:
• civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény, melyek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával .
• kizárólag a II. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
• egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

6. Nem részesülhetnek támogatásban:
6.1. politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
6.2. vállalkozások (kivételt képeznek a II. számú pályázati tárgyra pályázatot benyújtó gazdasági társaságok),
6.3. egyéni vállalkozók,
6.4. azok a magyarországi intézmények, szervezetek, amelyek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségüknek nem tettek eleget és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg
6.5. azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, és az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),
6.6. azok az intézmények, szervezetek, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.7. azok a magyarországi intézmények, szervezetek, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
6.8. azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, és amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.9. azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4 – 6.8. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll,
6.10. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-ban meghatározott személyek és szervezetek.

7. Igényelhető támogatás:
7.1. Igényelhető 500.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti összeg
7.2. A teljes támogatási keretösszeg 726.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve az Alap Bizottsága dönt.
7.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
7.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása: a támogatási szerződés hatályba lépését követően egy összegű folyósítás, vagy a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás.
7.5. Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik elszámolási és hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott elszámolás alapján kerül sor.
7.6. Az 500.000 Ft-nál kisebb költségvetésű programok támogatására a BGA Zrt. Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján lebonyolító szervezetek közreműködésével, önálló nyílt pályázati felhívást jelentet meg. Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és a BGA Zrt. által kiírt központi pályázatra is.
7.7. Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.8. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
7.9. Amennyiben a Pályázó a projekt/program megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a Pályázó felel.

8. A pályázat megvalósítási paraméterei:
8.1. Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.
8.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15.
8.3. Benyújtási határidő: 2017. december 19. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4. Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

Ha a pályázatokkal kapcsolatban további információra van szüksége:
személyes ügyfélfogadás útján a 1016, Budapest, Gellérthegy utca 30-32. szám alatt
Hétfőn 8.30-tól 12-30-ig és 13-16 óráig
Szerdán 8.30-tól 12.30-ig
Pénteken: 8.30-tól 12.30 van lehetőség,
telefonon: minden munkanap 9-től 12 óráig fogadják hívását.

Az e-Pályázattal kapcsolatos központi ügyfélszolgálaton Szegvári András a +36 1-795 3831 telefonszámon és info@bgazrt.hu email címen válaszolja meg kérdéseit.
Kérjük, kövesse figyelemmel a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt található további információkat és elérhetőségeket az Alapkezelő honlapján – bgazrt.hu

Link: http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_2018/kozponti_palyazatok/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_kozponti_palyazati_felhivas_2018/

Pályázati felhívás ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény(a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági közösségek támogatása által.

2. A pályázati felhívás tárgya
A 15-29 éves korú ifjúsági korosztály közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatása.
A Pályázat keretében nincs lehetőség oktatási intézmények támogatására, diák- és hallgatói önkormányzatok által szervezett, az oktatási intézmény működésébe tartozó rendezvények támogatására.
A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

3. Támogatható kiadások:
• a programok lebonyolításának költségei: (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai),

4. Nem támogatható kiadások:
• egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
• ingatlan- és gépjárművásárlás,
• eszközbeszerzés,
• jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),
• késedelmi kamat, bírság,
• vis maior támogatások,
• adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások),
• honlap-fejlesztés.

5. Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §- ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és a diaszpóra országaiban székhellyel rendelkező:
• olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági civil szervezet és/vagy egyházi jogi személy, amely az ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalta fel létesítő okiratában, jellemzően tevékenységének célcsoportja a 15-29 év közötti korosztály tagjai

6. Nem részesülhetnek támogatásban:
6.1. politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
6.2. vállalkozások,
6.3. egyéni vállalkozók,
6.4. azok a szervezetek, amelyek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg,
6.5. azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, és az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),
6.6. azok az intézmények, szervezetek, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.7. azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, és amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.8. azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4 – 6.7. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

7. Igényelhető támogatás:
7.1 A teljes támogatási keretösszeg 200.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve az Alap Bizottsága dönt.
7.2 Megpályázható összeghatár 500.000 Ft – 1.000.000 Ft közötti összeg.
7.3 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a BGA Zrt.
7.4 A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadását követően utófinanszírozással.
7.5 Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik beszámolási és hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, esetükben a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerülhet sor.
7.6 Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.7 A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
7.8. A pályázat során elnyert támogatást a kedvezményezettek gazdasági tevékenységhez nem használják fel.

8. A pályázat megvalósítási paraméterei:
8.1. Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.
8.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15.
8.3. Benyújtási határidő: 2017. december 18. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4. Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) felületén.
A pályázati csomag elemei:
• pályázati felhívás
• pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei
• 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató
• Általános Szerződési Feltételek

További információk a BGA Zrt. bgazrt.hu honlapján – a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak. Ügyintéző Nagy Beáta, telefon: +36-1-795-3218, e-mail cím: beata.nagy@bgazrt.hu

 

Pályázati felhívás „Testvér-települési programok és együttműködések”

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás „Testvér-települési programok és együttműködések”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.

2. A pályázati felhívás tárgya:
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása. Ezen belül:
• meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között,
• a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
• a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása,
• a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása
• új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.
A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

3. Támogatható kiadások:
• A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai)

4. Nem támogatható kiadások:
• egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
• ingatlan- és gépjárművásárlás,
• jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),
• késedelmi kamat, bírság,
• vis maior támogatások,
• adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások).

5. Pályázásra jogosultak köre:
A BGA törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
• magyarországi települési és megyei önkormányzat.

6. Partnerek száma:
A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli településsel együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.

7. A megvalósítandó programok helyszíne:
A tevékenységeket a programban/projektben részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikében kell megvalósítani.

8. Nem részesülhetnek támogatásban:
8.1. azok az önkormányzatok, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, és az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget), vagy amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
8.2. azok a magyarországi önkormányzatok, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
8.3. azok az önkormányzatok, amelyek ellen adósságrendezési eljárás van folyamatban,
8.4. azok az önkormányzatok, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 8.1 – 8.3. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

9. Igényelhető támogatás:
9.1. Az igényelhető támogatás összege 500.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet.
9.2. A teljes támogatási keretösszeg 250.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve az Alap Bizottsága dönt.
9.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató.
9.4. A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási kötelezettséggel.
9.5. A BGA Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik beszámolási és hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerül sor.
9.6. Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
9.7. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

10. A pályázat megvalósítási paraméterei:
10.1. Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.
10.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15.
10.3. Benyújtási határidő: 2017. december 15., 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
10.4. Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

További információk a BGA Zrt. http://bgazrt.hu honlapján a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.

 

Pályázati felhívás a diaszpórában élő magyarság szervezetei számára

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás a diaszpórában élő magyarság szervezetei számára

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:
Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek boldogulásának, valamint az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. A magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása. A felhívás a világ magyarságának összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó tevékenységek megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázati felhívások tárgya
I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, családi, egyházi és cserkész programok támogatása
Ezen belül:
• a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok és gyermekfoglalkozások támogatása
• egyházi és cserkész programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek)
• amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása
• értékes magyarországi művészeti produkciók befogadásának támogatása, valamint képzőművészeti tevékenységek és kiállítások finanszírozása
• közösségek közötti szakmai kapcsolatok kialakítása és erősítése

II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása
Ezen belül:
• magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás
• szakmai kiadványok támogatása
• honlap létrehozása és fejlesztése

III. Szervezetek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása
Ezen belül:
• jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázói kör részére működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)
• a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások kiegészítő támogatása
• infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések.

3. Egy pályázó pályázati tárgyanként 1 pályázatot, azaz összesen legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be.
Támogatható kiadások:
• Az I., és a II. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai);
• A III. pályázati tárgy esetében működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek, ingatlan beruházások).

4. Nem támogatható kiadások:
• egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
• ingatlan- és gépjárművásárlás,
• jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),
• késedelmi kamat, bírság,
• vis maior támogatások,
• adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások).

5. Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be a világ bármely részén (kivéve szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és magyarországi székhelyű) a magyar kultúra, az anyanyelv megőrzését célul kitűző:
• bejegyzett civil szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával
• egyházi jogi személy.

6. Nem részesülhetnek támogatásban:
6.1. politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
6.2. vállalkozások
6.3. azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, és az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),
6.4. azok az intézmények, szervezetek, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.5. azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, és amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.6. azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.3 – 6.5. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll,
6.7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §. meghatározott személyek és szervezetek.

7. Igényelhető támogatás:
7.1. Az igényelhető támogatás mértéke: 500.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg
7.2. A teljes támogatási keretösszeg 300.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
7.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
7.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása: a támogatási szerződés hatályba lépését követően egy összegű folyósítás, és a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás.
7.5. Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik elszámolási és hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott elszámolás alapján kerül sor.
7.6. Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.7. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
7.8. Amennyiben a Támogatottat a projekt/program megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a Támogatott felel.

8. A pályázat megvalósítási paraméterei:
8.1. Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.
8.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15.
8.3. Benyújtási határidő: 2018. január 15. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4. Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

A pályázati csomag elemei:
• pályázati felhívás
• pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei
• 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató
• Általános Szerződési Feltételek

Ha a pályázatokkal kapcsolatban további információra van szüksége:
• személyes ügyfélfogadás útján a 1016, Budapest, Gellérthegy utca 30-32. szám alatt
• telefonon: minden munkanap fogadják hívását. Ügyintéző: Pappné Popovics Judit, telefon: +36-1-795-65-82
Az e-Pályázattal kapcsolatos központi ügyfélszolgálaton Szegvári András a +36 1-795 3831 telefonszámon és info@bgazrt.hu email címen válaszolja meg kérdéseit.
Kérjük, kövesse figyelemmel a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt található további információkat és elérhetőségeket a BGA Zrt. honlapján – bgazrt.hu

Link: http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/diaszpora_palyazatok_2018/palyazat_a_diaszpora_szervezetek_reszere_2018/palyazati_felhivas_a_diaszpora_szervezetek_reszere_2018/

Pályázati felhívás a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:
Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar iskolák boldogulásának, valamint az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. A magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása az új generációk számára. A felhívás a világ magyarságának összetartozása jegyében értékteremtő, az első vagy többedgenerációs, külhonban élő magyar gyermekek és fiatal felnőttek magyar identitását erősítő, magyar származásnyelvi tudását fejlesztő, valamint magyar művészeti és kulturális élményanyagát bővítő tevékenységek megvalósítására szeretne ösztönözni a szervezeteket, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázati felhívás tárgya
Az anyanyelvi oktatásra irányuló tevékenységek és hozzá kapcsolódó működési támogatások (hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák)
Ezen belül:
• oktatási célból terem, helyiség (iroda, raktárhelyiség) bérléséhez való hozzájárulás
• általános működési költségek (személyi, tárgyi vagy dologi)
• taneszközök (technikai és tárgyi eszközök) beszerzésének támogatása
• szakmódszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzésének, kiadásának és fejlesztésének támogatása
• oktatók béréhez való hozzájárulás
• oktatók utaztatásához való hozzájárulás
• továbbképzések szervezése, azon való részvétel támogatása
• programok szervezéséhez való hozzájárulás
• hétvégi magyar iskolák egymás közötti, vagy valamely Kárpát-medencei magyar iskolával kialakuló testvérkapcsolatának támogatása
• a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok és gyermekfoglalkozások támogatása
• értékes magyarországi művészeti produkciók befogadásának támogatása

3. Egy pályázó  legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

Támogatható kiadások:
• A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai),
• A működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek, terembérlet),
• A taneszközök finanszírozásának támogatása (módszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzése, szállítása, fejlesztése és kiadása),
• Oktatói munka támogatása (bérekhez való hozzájárulás, utazás, továbbképzéseken való részvétel, azok szervezése, lebonyolítása).

4. Nem támogatható kiadások:
• egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
• ingatlan- és gépjárművásárlás,
• jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),
• késedelmi kamat, bírság,
• vis maior támogatások,
• adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások).

5. Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be a világ bármely részéről (kivéve szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és magyarországi székhelyű) a magyar kultúra, az anyanyelv továbbörökítését célul kitűző, oktatási és/vagy gyermekfoglalkoztatói tevékenységet végző:
• bejegyzett civil szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával
• önálló jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek esetében:
• a működtető civil, egyházi vagy ernyőszervezet által
• jogi személyiséggel bíró befogadó szervezet által
• egyházi jogi személy

6. Nem részesülhetnek támogatásban:
6.1. politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
6.2. vállalkozások
6.3. azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, és az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),
6.4. azok az intézmények, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.5. azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, és amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.6. azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.3 – 6.5. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll,
6.7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §. meghatározott személyek és szervezetek.

7. Igényelhető támogatás:
7.1. Az igényelhető támogatás mértéke: 500.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti összeg
7.2. A teljes támogatási keretösszeg 200.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
7.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
7.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása: a támogatási szerződés hatályba lépését követően egy összegű folyósítás, vagy a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás.
7.5. Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik elszámolási és hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott elszámolás alapján kerül sor.
7.6. Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.7. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
7.8. Amennyiben a Támogatottat a projekt/program megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a Támogatott felel.

8. A pályázat megvalósítási paraméterei:
8.1. Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.
8.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15.
8.3. Benyújtási határidő: 2018. január 15. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4. Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

Ha a pályázatokkal kapcsolatban további információra van szüksége:
• személyes ügyfélfogadás útján a 1016, Budapest, Gellérthegy utca 30-32. szám alatt
• telefonon: minden munkanap fogadják hívását. Ügyintéző: Pappné Popovics Judit, telefon: +36-1-795-65-82
Az e-Pályázattal kapcsolatos központi ügyfélszolgálaton Szegvári András a +36 1-795 3831 telefonszámon és info@bgazrt.hu email címen válaszolja meg kérdéseit.
Kérjük, kövesse figyelemmel a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt található további információkat és elérhetőségeket a BGA Zrt honlapján – bgazrt.hu

Link: http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/diaszpora_palyazatok_2018/palyazat_a_hetvegi_magyar_iskolak_reszere_2018/palyazati_felhivas_a_diaszporaban_talalhato_magyar_nyelvu_oktatast_vegzo_szervezetek_szamara_2018/