Arhiva ‘Konkursi’

Kreditna podrška za početnike – Start up krediti (preduzetnici)

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Kreditna podrška za početnike – Start up krediti (preduzetnici)

Detaljnije

Kratkoročni krediti za privredne subjekte

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJIE

Kratkoročni krediti za privredne subjekte

Detaljnije

Krediti za mikro, mala, srednja, pravna lica za održavanje tekuće likvidnosti

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJIE

Krediti za mikro, mala, srednja, pravna lica za održavanje tekuće likvidnosti za 2015. godinu

Detaljnije

Konkurs – Dekada inkluzija Roma

roma inclusionPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2015. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2015. godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA
Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od  2.000.000,00 dinara.

II. USLOVI KONKURSA
Rok za podnošenje prijava  04. maj 2015. godine.

•    Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja romske nacionalne zajednice sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili organizacije čija je delatnost  usmerena  na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2015. godini.
•    Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
•    Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, a do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
•    Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
•    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
•    Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
•    Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

III. PRIMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju člana 2. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R. Srbije”, broj 124/2012), odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće tih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV. NAMENSKI PODRAČUN KOD UPRAVE ZA TREZOR
Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS”, broj  8/2014), Ministarstva finansija Republike Srbije, Uprave za trezor – Sektora za javna plaćanja i fiskalnu statistiku, predviđa da se, zbog potrebe da se racionalizuje korišćenje resursa kod državnih organa i organa lokalnih vlasti, kao i  povećanja efikasnosti rada tih organa, izvrši sukcesivno ukidanje namenskih podračuna kod Uprave za trezor. Navedeno se odnosi na sve subjekte koji nisu direktni ili indirektni budžetski korisnici, tačnije na udruženja, fondacije i zadužbine, preduzetnike, crkve i verske zajednice, političke stranke (ove izmene se ne odnose na privredna društava).

Svi pomenuti subjekti su u obavezi da po realizaciji ranije doznačenih sredstva na podračun kod Uprave za trezor, izvrše ukidanje podračuna i brisanje iz Evidencije kod Uprave za trezor.
U skladu sa navedenim, sredstva po Konkursu će biti isplaćivana isključivo na račune subjekata kod poslovnih banaka.

V. NAČIN APLICIRANJA
•    Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima i pravilima može se preuzeti od 23. marta 2015. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

healthcare2UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite.
Opšti cilj javnog konkursa je podrška zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova, u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Specifični ciljevi javnog konkursa su obezbeđenje kontinuiranog pružanja zdravstvene zaštite, poboljšanje uslova rada u zdravstvenim ustanovama, obezbeđenje  zdravstvene zaštite koja je jednako dostupna svim građanima i očuvanje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 53/2014), u članu 10, Razdeo 24 – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1008 – Podrška projektima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite – ekonomska klasifikacija – 464 – dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, predviđena su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite .
Navedeni iznos sredstava opredeljuje se za:
1.    Finansiranje i sufinansiranje projekata nabavke medicinske opreme u ukupnom iznosu od  270.000.000,00 dinara,
2.    Finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata zdravstvenih  ustanova u ukupnom iznosu od 130.000.000,00 dinara.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata nabavke medicinske opreme za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova i projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
Uslovi za dodelu sredstava po javnom konkursu su: da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom javnog konkursa, a za projekte izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata i da je izrađena tehnička dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014)  i da je izdat važeći akt nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS
Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži:
1)    Uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.Z1.01) u dva primerka;

2)    Za projekte nabavke medicinske opreme za zdravstvene ustanove:
•    Tehničku specifikaciju neophodne opreme sa procenjenom vrednošću, numerisanu, overenu i potpisanu od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, ne stariju od šest meseci;

3)    Za projekte izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata zdravstvenih ustanova:
•    Kopiju glavne sveske tehničke dokumentacije u zavisnosti od klase i namene objekta (glavna sveska idejnog projekta, glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, glavna sveska projekta za izvođenje);
•    Kopiju izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu;
•    Ukoliko je građevinska dozvola, odnosno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova izdato pre stupanja na snagu Zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br 145/2014), potrebno je dostaviti kopije naslovnih strana svih delova tehničke dokumentacije sadržane u građevinskoj dozvoli, odnosno rešenju kojim se odobrava izvođenje radova, kao i strana sa overom tehničke kontrole i overom nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole;
•    Kopiju važećeg akta nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova;
•    Predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci.

4)    Kopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju;

5)    Kopiju potvrde o registraciji zdravstvene ustanove kod nadležnog organa.
Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta.
Obrazac prijave (P.Z1.01) se popunjava elektronski i može da bude preuzet sa internet stranice Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs .
Prijave sa priloženom dokumentacijom se, nakon sprovedenog javnog konkursa, ne vraćaju učesnicima na javnom konkursu.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Javni konkurs se objavljuje u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, dnevnom listu „Danas“ i na internet stranici Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs.
Prijava za učešće na javni konkurs se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova ili putem pošte, na adresu: UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-914/2015-01/2 – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite – NE OTVARATI“.

Javni konkurs je otvoren od 25.03.2015. godine do 06.04.2015. godine do 16.00 časova.

Blagovremena prijava je prijava koja je primljena od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u utvrđenom roku, odnosno do 06.04.2015. godine do 16.00 časova.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

women sportPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

PROJEKTI KOJI ĆE SE FINANSIRATI
•    Usavršavanja stručnjakinja u sportu i sportskih stručnjakinja;
•    Nabavke takmičarske oprema i sportskih rekvizita za sportistkinje;
•    Projekti naučno-stručnog karaktera sa ciljem smanjenja diskriminacije žena u sportu (istraživanja, skupovi, seminari, tribine i sl.).

PODNOSIOCI ZAHTEVA
1.    Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;
2.    Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
•    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine,
•    da dostave kopiju ugovora i diplome o angažovanju kandidatkinje za koju podnose zahtev,
•    da dostave dokaz o važećoj licenci kandidatkinja,
•    da dostave predračun za nabavku opreme/rekvizita koja je predmet zahteva,

UKUPNA SREDSTVA ZA RASPODELU
3.000.000,00 dinara

ROK ZA PRIJAVU

9. april 2015.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finansiranje projekata za afirmaciju žena u sportu“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastukture čiji su nosioci udruženja

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastukture čiji su nosioci udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2015. godini

Rok: 08.04.201

Detaljnije

Sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja

EducationProjectManagementPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina za 2015. godinu

Konkurs je otvoren od datuma objavljivanja do 01.10.2015. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina za 2015. godinu

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, obezbediti sredstva ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za rad sa darovitim studentima odnosno obezbediti materijalnu naknadu darovitim studentima od strane Sekretarijata zajedno sa nadoknadom koju obezbeđuju privatne kompanije. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 dinara. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.

Sredstva se raspodeljuju za darovite studente ustanova visokog obrazovanja (u daljem tekstu Ustanova) čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Visina sredstava koje obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj je 15.000,00 dinara bruto, mesečno, po studentu. Iznos sredstava koji obezbeđuje kompanija i koji je specificiran međusobnim ugovorom između studenta i privatne kompanije treba da bude dodatnih najmanje 15.000,00 dinara bruto, mesečno, po studentu. Sekretarijat će preneti sredstva Ustanovi u iznosu 10 mesečnih isplata u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju ustanove visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Pravo apliciranja za ova sredstva kod Ustanova imaju daroviti studenti, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta,
2) da imaju državljanstvo Republike Srbije,
3) da nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja,
4) da nisu korisnici studentskih stipendija od strane nadležnih ministarstava, nadležnih pokrajinskih organa uprave, lokalnih samouprava i drugih institucija, fondova i fondacija,
5) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog stepena studija koji nisu u radnom odnosu, odnosno koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena.
Student-kandidat podnosi dokumentaciju Ustanovi, a ustanova prilaže objedinjenu dokumentaciju za sve prijavljene studente (najviše 7 po jednoj privatnoj kompaniji) Sekretarijatu. Kompletna dokumentacija treba da sadrži sledeće:
1) PRIJAVU (Obrazac br. 7);
2) UVERENJE o upisanoj školskoj godini i statusu na odgovarajućoj godini studija;
3) Uverenje o ostvarenoj prosečnoj oceni položenih ispita odnosno postignutom uspehu i broju ostvarenih ESPB, zaključno sa završetkom prethodne školske godine;
4) Potpisan UGOVOR između kandidata (studenta) i privatne kompanije o sufinansiranju ili stipendiranju studenta od strane kompanije, obavljanju prakse i zapošljavanju nakon završetka studija;
5) Izjava kandidata (studenta) da nije korisnik drugih stipendija;
6) Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je student na studijama drugog stepena pored gore navedenih podnosi i sledeća dokumenta:
7) Fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama;
8) Dokaz da nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, 21108 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

Konkurs je otvoren od datuma objavljivanja do 15.04.2015. godine.

Konkurs se objavljuje u “Službenom listu APV”, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine i na internet stranici Sekretarijata.
O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle prijave. Sekretarijat može po potrebi, zatražiti dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.
Neblagovremene, nepotpune, nepravilno popunjene prijave, prijave podnete od strane neovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa neće se razmatrati. Kontakt osoba za dodatne informacije: dr Goran Stojanović, telefon 021/487-4504, e-mail: Goran.Stojanovic@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima

Fair and people graphicPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU,ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji koji se održavaju u periodu januar – decembar 2015. godine

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom i domaćem tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru programske aktivnosti 1003, ekonomska klasifikacija 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, sa ukupnim iznosom od 10.800.000,00 dinara, refundiraće troškove učešća privrednih subjekata sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji, koji se održavaju u periodu januar – decembar 2015. godine.

Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mali i srednji privredni subjekti i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, koji će u periodu januar – decembar 2015. godine, izlagati na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji ( u daljem tekstu: izlagači)

Pravo učešća na Konkursu imaju izlagači koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu refundiraće se do 50% sledeći troškovi izlagača na sajmovima:
• troškovi zakupa, opremanja i vođenja štanda;
• troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

Maksimalni iznosi refundacije za sajmove iznose:
• do 50% cene zakupa, opremanja i vođenja štanda po izlagaču, a najviše do 500.000,00 dinara za sajmove u Evropi i 400.000,00 dinara za međunarodne sajmove u Republici Srbiji
• do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 50.000,00 dinara za sajmove u Evropi i 30.000,00 dinara za međunarodne sajmove u Republici Srbiji

3. Prijave na Konkurs podnose se na obrascu, koji se može preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za sajmove”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

4. Rok za podnošenje prijava za učešće na sajmovima u periodu januar-jun 2015. je 27. 03. 2015. godine, a za učešće na sajmovima u periodu septembar- decembar 2015. je 15. 09. 2015. godine.

5. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati, kao ni prijave izlagača koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su Korisnici sredstava organizovani kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4489.

Detaljnije