Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za nacionalnе savetе u oblasti obrazovanja

school-stuff2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

 

Konkurs za nacionalnе savetе u oblasti obrazovanja

 

Konkurs je otvoren do 22. avgusta 2014. godine

 

Detaljnije

Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
 
Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 7.700.000,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 09 – Razvoj klastera u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, 4511 – Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

1. Pravo i uslovi za učešće na konkursu

Pravo da konkurišu imaju:

1) Pravna lica ili udruženja, organizovana kao klaster organizacije registovana u APR-u (u daljem tekstu: klasteri), koja u osnivačkim aktima imaju za cilj unapređenje konkurentnosti privrede AP Vojvodine putem poslovnog udruživanja i umrežavanja pravnih lica sa potpornim organizacijama (razvojnim agencijama, školskim i visokoškolskim ustanovama, naučnim institutima i dr.);

2) Klasteri koji imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;

3) Klasteri koji imaju najmanje 10 članica.

Klasteri koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu, a ugovorena obaveza je istekla, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

Učesnici na Konkursu moraju ispunjavati sve navedene uslove. Klasteri koji ispunjavaju uslove mogu konkurisati sa jednim projektom na ovom Konkursu.

2. Namena sredstava

Sredstva su namenjena za podsticanje razvoja klastera na teritoriji AP Vojvodine, kroz projekte koji treba da sadrže:

– aktivnosti na jačanju i upravljanju klaster organizacija s ciljem unapređenja konkurentnosti privrede;
– aktivnosti na izradi i razvoju zajedničkih proizvoda i/ili usluga, odnosno poboljšanju postojećih proizvoda i/ili usluga kojima se doprinosi jačanju konkurentnosti članica klastera (izrada studija izvodljivosti, angažovanje eksperata za razvoj novih proizvoda i/ili usluga, odnosno poboljšanje postojećih proizvoda i/ili usluga i sl.);
– aktivnosti na organizovanju „B2B” susreta (susreti privrednika) stručnih studijskih poseta i ostalih konferencija i radionica edukativnog, informativnog i promotivnog karaktera, kojima se doprinosi jačanju kapacitata klastera;
– aktivnosti na razvoju informacionih sistema koji su potrebni većini članica klastera, i uspostavljanje zajedničkih servisa kojima se unapređuje konkurentnost članica klastera.

Po ovom Konkursu sufinansiraće se troškovi realizacije projekata klastera do 1.500.000,00 dinara.

Minimalno učešće klastera u troškovima realizacije projekta je 50 odsto od ukupne vrednosti projekta.

Kao učešće klastera u smislu prethodnog stava, prihvatiće se troškovi za operativni rad kancelarije klastera (zarade i troškovi prevoza zaposlenih i/ili angažovanih lica, troškovi nabavke kancelarijskog materijala, troškovi usluge vođenja poslovnih knjiga, režijski troškovi i dr.), direktno povezani sa projektom u odgovarajućem periodu.

3. Dokumentacija za prijavu na Konkurs

1) popunjen obrazac prijave sa izajvom o tačnosti podataka,

2) budžet projekta,

3) pregled članica klastera i potpornih organizacija,

4) fotokopija Izvoda o registraciji iz APR,

5) fotokopija akta o osnivanju.

4. Sredstva obezbeđenja

Klasteri kojima sredstva budu odobrena dužni su da prilikom potpisivanja ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dostave dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza.

5. Donošenje Odluke

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.
Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa biće objavljena na internet adresi Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs .

Klasteri organizovani kao privredno društvo (d.o.o, a.d, o.d, ili komanditno društvo) u obavezi su da pre zaključenja ugovora otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

6. Ostale informacije

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „Ne otvarati – prijava na Konkurs za KLASTERE”, poštom ili lično preko pisarnice Pokrajinskih organa.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 30. septembar 2014. godine.

Prijave koje se dostave posle navedenog roka i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Informacije: 021/487-4250, 487-4248, radnim danom.

Detaljnije

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova, na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2014. godini, na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

Rok za podnošenje prijave za javne radove je do 29.08.2014. godine.

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za osobe za invaliditetom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za osobe za invaliditetom u 2014. godini

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdojenih za ovu namenu.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca za osobe sa invaliditetom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca za osobe sa invaliditetom u 2014. godini

Javni poziv je otvoren do utroška finansijskih sredstava, najkasnije do 01.12.2014. godine.

Detaljnije

Refundacija troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

Javni poziv je otvoren do utroška finansijskih sredstava, najkasnije do 01.12.2014. godine.

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2014. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih z aovu namenu.

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse za osobe sa invaliditetom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse za osobe sa invaliditetom u 2014. godini

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava, najkasnije do 10.12.2014.

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2014. godini

Rok za podnošenja zahteva sa biznis planom je 29.08.2014. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

Konkurs je otvoren do utroška finansijskih sredstava, a najkasnije do 05.12.2014. godine.

Detaljnije