Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti

Visual_Arts_Title_Page_by_theodosius123MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2015. godinu

Predmet konkursa
Predmet konkursa je finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika.

Cilj konkursa
Cilj konkursa je podsticanje razvoja vizuelnih umetnosti putem osavremenjivanja umetničkih zbirki (kolekcija) i jačanja kapaciteta ustanova kulture, podrška savremenim vizuelnim umetnicima i osnaživanja sistemskog razvoja umetničkog tržišta, razvijanja vizuelne kulture, kao i kroz razvijanje intersektorske (javni, civilni i privatni sektor) i interresorne saradnje (kultura-prosveta, kultura- zdravstvo itd.).
umetnici (fizička lica), kao podnosioci prijave zajedno sa ustanovom čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (ustanove kulture, prosvete, zdravstva, itd.) kao korisnikom sredstva. Pravo učešća nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kriterijumi konkursa
Projekti i umetnička dela koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a koja su predmet konkursa, moraju da ispunjavaju najmanje tri od sledećih kriterijuma propisanih Pravilnikom o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije:
1) kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;
2) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
3) održivost projekta;
4) obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;
5) promovisanje kulture Republike Srbije u svetu i njihova uključenost u međunarodne mreže i projekte;
6) podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
7) podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
8) obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji i Srba u inostranstvu;
9) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;
10) primena novih tehnologija i umrežavanje;
11) da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;
12) dugoročnost projekta;
13) realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);
14) da je autor, odnosno organizator projekta izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i Ministarstvu.

Trajanje konkursa:
Konkurs je otvoren od 14. maja do 30. juna 2015. godine.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na konkurs zainteresovani se Ministarstvu kulture i informisanja mogu obratiti telefonom, kao i na navedenu elektronsku adresu:
Telefon: 011 3398 026
Elektronska adresa: dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Youngpeople490MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni konkurs za finansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u svim delovima konkursa (A, B ili V) imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi, pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi Ministarstvo.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Detaljnije

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme

Energetska efikasnostGARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije

Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za finansiranje nabavke energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije.

Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva (mikro, mala i srednja), preduzetnici i registrovana poljoprivredna gazdinstva, koji ispunjavaju sledeće uslove:
1.Privredna društva (mikro, mala i srednja), i preduzetnici
• Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
• Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
• Poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja;
• Podnosilac zahteva posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih pravnih lica koje posluju više od 3 godine, gde zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koje se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatra povezanim pravnim licem;
• Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu;
• Uredna kreditna istorija;
• Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda.
2. Fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, moraju da ispunjavaju i sledeće minimalne uslove:
• Prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
• Manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta.

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za finansiranje nabavke energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije, s tim da banka može, u skladu sa svojom poslovnom politikom, ugovoriti da se do 25% sredstava kredita može koristiti za dodatne troškove koji su direktno povezani sa finansiranim projektom.

Pod energetski efikasnom opremom podrazumeva se oprema koja dovodi do smanjenja potrošnje energije za minimalno 20% i koja dovodi do smanjenja emisije CO2 od minimalno 20%.Ukoliko se u okviru jednog kredita finansira više različitih mera energetske efikasnosti, svaka mera, odnosno oprema koja se finansira mora ostvariti uštedu od minimalno 20%.

Podržavaće se samo projekti koji će se realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

Detaljnije

Konkurs – unapređenje višejezičnosti

talking peoplePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica za 2015. godinu

Sredstva u iznosu od 9.500.000,00 dinara će se dodeliti za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju aktivnosti čiji je cilj unapređivanje ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

 • organi jedinica lokalne samouprave s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, u kojima je statutom grada, odnosno opštine utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica na celoj teritoriji jedinice lokalne samouprave ili u naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;
 • mesne zajednice na teritoriji gradova i opština iz prethodne alineje;
 • drugi organi, organizacije, službe i ustanove, korisnici budžetskih sredstava, koji imaju sedište na teritoriji lokalne samouprave ili koji obavljaju delatnost na teritoriji lokalne samouprave, iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:

 • osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama, da se koriste jezikom nacionalne manjine – nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi, naročito zaposlenih na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti.
 • troškova izrade i postavljanja tabli s nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenih mesta i drugih geografskih naziva na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova, kao i drugih obaveštenja i upozorenja za javnost ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu ili naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca, službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Visina sredstava za dodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • broj jezika i pisama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na celoj teritoriji opštine, grada ili naseljenog mesta;
 • procentualno učešće pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica čiji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u ukupnom broju stanovništva prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, na osnovu poslednjeg popisa stanovništva;
 • ukupni materijalni troškovi potrebni za realizaciju aktivnosti;
 • postojanje drugih izvora finansiranja aktivnosti;
 • kontinuitet u finansiranju aktivnosti od strane Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 15. juna 2015. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva

information societyMINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2015. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu.

Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u okviru sledećih tema:
• Bezbednost dece na internetu
• Takmičenja u oblasti računarstva i informatike, matematike i fizike
• Organizacija letnjih škola u oblasti računarstva i informatike
• Digitalizacija kulturne baštine
• Unapređenje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom primenom informaciono-komunikacionih tehnologija

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 2.000.000,00 dinara.

Način pisanja predloga programa: Predlog programa dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja predloga programa: Rok za podnošenje programa je 05.06.2015.godine do 15 časova.

Blagovremenim će se smatrati predlozi programa koji pristignu na pisarnicu Ministarstva do navedenog datuma i vremena.

U slučaju da podnosioci svoje programe upućuju putem pošte, blagovremenim se smatraju one prijave koje su predate pošti do isteka navedenog roka.

Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase/biogasa

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

biomasa2

I UVOD I PREDMET
1.    U okviru međunarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i UNDP sprovode projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”.

2.    Cilj Projekta je održivo korišćenje energije kroz diversifikaciju izvora energije i razvoj tržišta biomase za korišćenje u energetske svrhe u Republici Srbiji.

3.    Sredstva za finansiranje projekata iz ovog javnog poziva, obezbeđuje Globalni fond za životnu sredinu i UNDP.

4.    U okviru Projekta obezbeđena su bespovratna finansijska sredstava kao podrška investitorima (u daljem tekstu: bespovratna sredstva) za izgradnju do osam postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase ili biogasa.

5.    Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji su predmet ovog javnog poziva iznosi 1,6 miliona USD i biće raspoređeni od strane Ministarstva rudarstva i energetike u skladu sa ovim pozivom.

6.    Ministarstvo rudarstva i energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva sva zainteresovana lica koji imaju pravo učešća u ovom postupku da dostave svoje prijave, pod uslovima iz ovog poziva za predmetni postupak dodele bespovratnih sredstava.

7.    Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar 2015. godine do 12,00 časova. Prijave podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom pozivu, smatraće se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja prijava vraćene neotvorene podnosiocima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

8.    Prijave se dostavljaju u jednom primerku u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom  ili lično na adresu Ministarstva: MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE, ul. Kralja Milana 36, 11 000 Beograd sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA ZA POSTUPAK DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE/BIOGASAˮ, sa pozivom na broj 312-01-00709/2013-04. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i telefon podnosioca prijave.

9.    Pravo učešća na otvaranju prijava imaju ovlašćeni predstavnici podnosioca, što će dokazati predajom potpisanog i overenog punomoćja, isključivo u originalu. Faksovi i fotokopije se neće uvažiti.

10.    Izbor najboljih projekata izvršiće se na osnovu kriterijuma predviđenih ovom konkursnom dokumentacijom.

11.    Lice za kontakt: Rastislav Kragić, 011/334-67-55. E-mail: oie@mre.gov.rs

II UPUTSTVO UČESNICIMA KAKO DA SAČINE PRIJAVU

Uslovi za prijavu

1. Na javni poziv mogu se prijaviti privredna društva, zadruge i fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost (preduzetnici i poljoprivredna gazdinstva), podnošenjem prijave na propisanom obrascu (a koji se može preuzeti ovde: 01 OBRAZAC PRIJAVE) i koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • većinski su u privatnoj, odnosno zadružnoj svojini;
 • ispunjavaju uslove za izgradnju postrojenje za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije koje kao primarno gorivo – energent koristi biomasu u smislu zakona kojim se uređuje energetika;
 • ukupna vrednost investicije u postrojenje iz prethodne tačke je najmanje 1.200.000,00 USD;
 • obezbedili su kredit od banke za izgradnju postrojenja iz tačke 2).
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • da do dana raspisivanja ovog javnog poziva postrojenje nije priključeno na elektrodistributivnu, odnosno prenosnu mrežu

2. Dokazivanje ispunjenosti uslova za učestvovanje na javnom pozivu utvrđuju se sledećom dokumentacijom koja se podnosi uz prijavu:

 • izvod iz registra privrednih subjekata – za privredna društva, zadruge i preduzetnike;
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – za poljoprivredno gazdinstvo;
 • projekat za građevinsku dozvolu potvrđen potpisom i pečatom lične licence glavnog projektanta u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
 • akt banke o odobrenju kredita podnosiocu prijave;
 • studiju opravdanosti, odnosno biznis (poslovni) plan sa podacima o:
  – vrsti, poreklu, donjoj toplotnoj moći i planiranoj količini na godišnjem nivou;
  – svakog energenta koje će postrojenje koristiti;
  – planiranoj godišnjoj proizvodnji i isporuci električne energije;
  – planiranoj godišnjoj proizvodnji i isporuci toplotne energije;
  – instalisanoj električnoj snazi postrojenja;
  – instalisanoj toplotnoj snazi postrojenja;
  – vrednosti investicije celog projekta;
 • izveštaj tehničkog konsultanta banke;
 • potvrda nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;
 • potvrda nadležnog organa da podnosiocu prijave u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • popunjen i potpisan model ugovora koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije kojim se učesnik u postupku saglašava sa uslovima i sadržinom ugovora (a koji se može preuzeti ovde: 02 UGOVOR O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA);
 • predugovor ili ugovor o prodaji toplotne energije ako ga podnosilac prijave poseduje.

Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar 2015. godine do 12,00 časova.

Detaljnije

Javni poyiv privrednim subjektima sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na 48. Sajmu privrede,zanatstva i preduzetništva u Celju

mos_sajam_celje_871145772POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poyiv privrednim subjektima sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na 48. Sajmu privrede,zanatstva i preduzetništva u Celju (Republika Slovenija) od 08. do 13. septembra 2015. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 48. Sajmu privrede, zanatstva i preduzetništva u Celju predstavlja i promoviše privredu Autonomne pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju koizlagači:
– privredni subjekti koji se bave proizvodnom delatnošću;
– privredni subjekti koji ostvaruju izvoz robe;
– privredni subjekti koji su i potencijalni izvoznici;
– privredni subjekti koji imaju poslovni interes za nastup na Sajmu u Celju.

Koizlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje, izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore, kao i troškovi organizovanog prevoza sajamskih eksponata.

Koizlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužni su da obezbede troškove puta i smeštaja, kao i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović

Tel 021/487 44 81 ; 487 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs
Fax 021/557 084

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 20.05.2015. GODINE.

Detaljnije

Jаvni konkurs privrednim subjektima za zajednički nastup na 53. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA

agra_logo_neu_7402POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Jаvni konkurs privrednim subjektima za zajednički nastup na 53. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni (Republika Slovenija) od 22. do 27. avgusta 2015. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 53. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni predstavlja i promoviše privredu Autonomne pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju privredni subjekti-koizlagači sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine i to:

– Privredni subjekti čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koji su zainteresovani za dobijanje znaka;
– Privredni subjekti kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu proizvoda;
– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora;
– Izvoznici i potencijalni izvoznici iz poljoprivredno – prehrambenog sektora;
– Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima.

Koizlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Koizlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužni su da obezbede troškove puta i smeštaja, dopremanje robe – sajamskih eksponata, kao i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović

Tel 021/487 44 81 ; 487 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs

Fax 021/557 084

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 20.05.2015. GODINE.

Detaljnije

Konkurs – obrazovanje – dvojezična nastava – Projekat Pokrajinske vlade

obrazovanje-deca se javljajuPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs – obrazovanje – dvojezična nastava – Projekat Pokrajinske vlade

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekta Pokrajinske vlade „Uvođenje dvojezičke nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanove obrazovanja i vaspitanja na teritoriji AP Vojvodine” u 2015. Godini

Konkurs je otvoren do 20 maja 2015. godine

Detaljnije

Aktuelna tri konkursa za programe Trag fondacije

trag fondacijaTRAG FONDACIJA

Aktuelna tri konkursa za programe Trag fondacije

U toku su tri aktuelna konkursa za programe donacija Trag fondacija iz oblasti građanskog aktivizma, održivog razvoja i razvoja lokalne filantropije.  Konkursi su namenjeni organizacija civilnog društva ali i pojedincima, preduzetnicima i malim preduzećima (program Nacionalni forum za “Zelene ideje”).

Program Uspešni fandrejzing za cilj ima podršku udruženjima građana u postizanju održivosti kroz orijentisanje na raznovrsne izvore finansiranja, istraživanje novih načina prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici i podsticanje korporativne i individualne filantropije.  Pored novčane podrške udruženja kroz ovaj program dobijaju obuku za prikupljanje sredstava, kao i konsultantsku podršku.
Na konkurs mogu da se prijave registrovana udruženja građana sa područja Srbije, koja postoje duže od 1 godine i čija je primarna teritorija delovanja zajednica (mesto, mesna zajednica, opština, grad) u kojoj su registrovani.
Konkurs je otvoren do 18. maja 2015.godine.

Program Nacionalni forum za “Zelene ideje” Trag sprovodi u saradnji sa Fondom braća Rokfeler i Erste Bankom sa ciljem da se podstaknu pojedinci, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje  zasnovane na principima održivog razvoja. Podržavaju se ideje sa najvećim potencijalom ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na lokalnu zajednicu uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.
Tri najbolje ocenjene inovativne ideje zasnovane na principima održivog razvoja biće nagrađene sa po 5.000 dolara, namenjenih realizaciji ideje. Sve tri nagrađene ideje učestvovaće i na Regionalnom forumu Fonda braće Rokfeler (RBF) uz mogućnost da se takmiče za nagradu od 10.000 dolara.
Konkurs za prijavljivanje ideja je otvoren do 25. maja 2015. godine.

Program Aktivne zajednice je tematski neograničen, namenjen je lokalnim inicijativama koje se bave rešavanjem konkretnih problema građana u njihovim zajednicama. Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta projekta do 350.000,00 dinara. Konkurs je otvoren tokom cele godine, dok odbor za donacije zaseda tri puta godišnje.