Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija

Photo by: Cristina SampaioPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2015. godinu i Finansijskog plana za 2015. godinu, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija.

Cilj konkursa: Jačanje kapaciteta i uloge lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija putem povećanja stepena razumevanja i podrške procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i podizanje nivoa svesti o uticaju integracija na svakodnevni život građana. Od ključnog značaja je promovisanje evropskih vrednosti i dostignuća građanima u procesu evropskih integracija.

Projekti organizacija civilnog društva treba da doprinesu:
 
•    podsticanju konkretnih aktivnosti i debate na temu zajedničkih evropskih vrednosti i perspektive;
•    podizanju nivoa informisanosti građana o značaju evropskih integracija i uloge lokalne zajednice u tom procesu;
•    podizanju kapaciteta predstavnika civilnog društva i građana na lokalnom nivou za primenu usvojenih dokumenata, preporuka i strategija.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 3.500.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 53/2014) u okviru Programa 0601 Podrška pristupanju Srbije EU, Programska aktivnost 06011002 Upoznavanje javnosti o procesu evropskih integracija i politikama EU, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima konkursa.

Iznos sredstava koji odobrava Sekretarijat po projektu iznosi maksimalno 180.000,00 dinara.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1.    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.
2.    Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.
3.    Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.
4.    Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs
5.    Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).
6.    Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta ili učešće drugih donatora mora biti najmanje 15% od iznosa koji dodeljuje Sekretarijat.
7.    Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija“.
8.    Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
9.    Rok za predaju predloga projekta je 27. mart 2015. godine.
10.    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
11.    Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.
12.    Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs.
13.    Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.
14.    Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-45-42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje za 2015. godinu

medjunarodna saradnjaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni  konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje za 2015. godinu

Prijave za pripremu predloga aktivnosti međunarodne saradnje mogu da podnose registrovane naučnoistraživačke organizacije u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, a izuzetno i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkim radom i prema posebnoj odluci. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 9.000.000,00  dinara za 2015. godinu.

Sekretarijat sufinansira isključivo one pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje koje se podnose međunarodnim institucijama i fondovima, kao i one koje se podnose na otvorene pozive za bilateralnu i multilateralnu saradnju.

Prioritet će imati prijave za program Horizont 2020.

Prijava predloga aktivnosti međunarodne saradnje sadrži:
–    Naziv institucije podnosioca predloga aktivnosti međunarodne saradnje;
–    Naziv predloga aktivnosti međunarodne saradnje;
–    Ime i prezime rukovodioca aktivnosti međunarodne saradnje iz AP Vojvodine;
–    Naziv programa za koji se konkuriše;
–    Relevantni deo iz predloga projekta koji se odnosi na učesnike na projektu;
–    Podatke o vrednosti predloga aktivnosti međunarodne saradnje;
–    Relevantni deo iz predloga projekta sa sledećim podacima: opšti podaci o projektu,  kratak sadržaj projekta, osnovne projektne aktivnosti i ciljevi koji će se postići projektom, što će biti korišćeno kao osnovni materijal za pribavljanje mišljenja eksperta koji će dati relevantnu ocenu (do 10 strana).

Obrazac prijave propisuje Sekretarijat.

Javni konkurs je otvoren od datuma raspisivanja do 1. decembra 2015. godine.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, u dva primerka na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs  Tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje i obrazac  prijave nalaze se na  sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs).

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o sufinansiranju pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje.
Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 021/487-4576 dr Dragici Koldžin ili pitanje poslati na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Dodela sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite

AA027270MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite

Predmet oglašavanja
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće:

1.    Uspostavljanje usluga socijalne zaštite
2.    Razvoj i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite i poboljšanje njihovog kvaliteta
3.    Zaštitu prava najugroženijih kategorija stanovništva

Sredstva za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite obezbeđuju se Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 142/14), razdeo 28 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, program 0902- Socijalna zaštita, funkcija 070- Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, programska aktivnost 0004- Podrška udruženjima i lokalnim zajednicama, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama.

Podnosioci prijava
Podnosioci predloga projekata mogu biti isključivo:
4.    Registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji
5.    Udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 31.03.2015. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs ili pozivom na brojeve telefona: +381 11 2642 054 i +381 11 363 1731.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana

Social-Care-1POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacijepronatalitetne politike u 2015. godini

PREDMET KONKURSA
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dodeljuje sredstva po ovom konkursu za finansiranje programa od javnog interesa ili za obezbeđenje nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i programskih aktivnosti i neophodnih funkcionalnih rashoda koje realizuju udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u ukupnom iznosu od 18.000.000,00 dinara od čega:
-za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom u iznosu od 10.000.000,00 dinara;
-za oblast društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u iznosu od 1.000.000,00 dinara;
-za oblast boračko-invalidske zaštite u iznosu od 5.000.000,00 dinara;
-za oblast zdravstvene zaštite u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Danas”.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Andreja Stajšić, telefon 021/487-4400, e-mail: andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

vodovod_070607POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

Predmet konkursa je sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda radi unapređenja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a cilj je obezbeđenje sanitarno čiste  pijaće vode za potrebe domaćinstva i bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz domaćinstava i delom od korisnika iz industrijskih pogona. Obezbeđivanjem dostojnih uslova življenja sprečava se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja.

Radovi u smislu ovog konkursa, se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju objekata vodosnabdevanja, kao što je bušenje i opremanje bunara, objekata i opreme za poboljšanje kvaliteta vode-fabrika vode, crpnih stanica, nabavke i ugradnje elektromašinske opreme, rezervoara, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije, odnosno za odvođenje otpadnih – fekalnih voda: kolektorskih vodova (bez kućnih priključaka), crpnih stanica, nabavku elektromašinske opreme i uređaja za prečišćavanje otpadnih – fekalnih voda.

Prijave na konkurs podnose se zaključnosa 15.04.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta

odvodnjavanjePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini

Za realizaciju radova na uređenju otvorene kanalske mreže kojom upravlja JVP „Vode Vojvodine“ i koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, raspisuje se konkurs za sredstva u iznosu do 590.000.000,00 dinara.

Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi/opštine) sa teritorije AP Vojvodine, koje pristupaju radovima na uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.
Sredstva za sufinansiranje u visini do 60% od ukupne vrednosti radova obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  (u daljem tekstu: Sekretarijat). Preostala sredstva obezbeđuju lokalne samouprave.

Konkurs je otvoren zaključno sa 24.04.2015. godine.

Detaljnije

Podsticajna sredstva za izgradnju skladišnih kapaciteta za čuvanje poljoprivrednih proizvoda – silosa

SilosiPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju skladišnih kapaciteta za čuvanje poljoprivrednih proizvoda – silosa na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini

Cilj konkursa je razvoj sela i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2015. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke nove opreme za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju zrnastih poljoprivrednih kultura – silosa od pocinkovanog čeličnog lima : minimalne zapremine od 150 tona do maksimalne zapremine 400 tona. Sufinansira se maksimalno dve ćelije silosa sa sledećom obaveznom opremom:
1.    mašinsko tehnološkom opremom za usipni koš;
2.    mašinsko tehnološkom opremom silosa;
3.    mašinsko tehnološkom opremom za punjenje i pražnjenje silosa.

Konkurs je otvoren do utrošaka sredstava, a zaključno sa 30.09.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda

3153-757055POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2015. godinu

Cilj konkursa je povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradnih mreža u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2015 godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke protivgradnih mreža u voćarskoj proizvodnji.

Konkurs je otvoren do utrošaka sredstava, a zaključno sa 30.09.2015. godine.

Detaljnije

Sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji MZ Jamena, opština Šid

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji MZ Jamena, opština Šid u 2015.godini

Cilj konkursa je intenzivnije korišćenje postojećih zemljišnih resursa u MZ Jamena – Opština Šid u 2015 godini i podrška proizvođačima za nabavku konstrukcija i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji MZ Jamena – Opština Šid koja je bila poplavljena u 2014.godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora; folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje kap po kap; instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i sistema za zagrevanje.

Konkurs je otvoren do utrošaka sredstava, a zaključno sa 30.06.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

zasticeni prostorPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2015.godini

Cilj konkursa je intenzivnije korišćenje postojećih zemljišnih resursa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2015. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora; folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje kap po kap; instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i sistema za zagrevanje.

Konkurs je otvoren do utrošaka sredstava, a zaključno sa 30.09.2015. godine.

Detaljnije