Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sa ukupnim iznosom od 4.850.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu (“Službeni list APV”, broj 50/2013) aktivnost 10, ekonomska klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.500.000,00 dinara, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 2.900.000,00 dinara, 463- transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 450.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, refundiraće troškove organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini.

Uslovi Konkursa:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore, opštine i javna preduzeća sa teritorije AP Vojvodine i organizator „Tesla festa 2014″ i „Turističke berze 2014″.

2. Po ovom Konkursu refundiraće se do 50% ukupnih troškova organizovanja sajamske manifestacije i to:
• troškovi zakupa prostora u kome se organizuje sajamska manifestacija,
• troškovi izrade i tehničkog opremanja štandova i
• troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za organizaciju sajma

3. Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na obrascu Upitnika sa prilozima, najkasnije do 10.05.2014. godine.
Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

5. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs,. Nakon završetka sajamske manifestacije i opravdanih troškova, sa Korisnicima sredstava zaključivaće se ugovori do iznosa odobrenih i opravdanih sredstava.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4489.

Detalji

Konkurs „Aktivan raspust“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs „Aktivan raspust“

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju vaspitno-obrazovnih ustanova (samostalno ili u saradnji sa organizacijom mladih i za mlade), sa sedištem u AP Vojvodini, radi realizacije projekata namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom letnjeg raspusta (jul i avgust 2014. godine).

KONKURSNI ZADACI
•    Realizacija različitih sportskih sadržaja u skladu sa postojećim programom školskih sportskih sekcija;
•    Promocija zdravih stilova života, negovanja fer pleja i kulture navijanja;
•    Realizacija sportskih aktivnosti i fizičkog vežbanja koji nisu dostupni učenicima i učenicama kroz redovnu nastavu;
•    Realizacija neformalnog obrazovanja iz sledećih oblasti: pozorište, film, fotografija, zaštita životne sredine, izviđačke aktivnosti, muzika, slikarstvo, vajarstvo, književnost i sl. (radionice, seminari, treninzi, akcije, koncerti, projekcije filmova, predstave, forum teatri itd.).

PRIORITET imaju projekti:
•    koji se realizuju u okviru objekata vaspitno-obrazovnih ustanova;
•    koji se realizuju u saradnji sa organizacijom mladih i za mlade, sportskom organizacijom i sl.
•    imaju interdisciplinarni pristup;
•    realizuju se po principu „kampa“.

USLOVI KONKURSA:
•    Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 10.000.000,00 dinara;
•    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
•    Predlozi projekata se podnose isključivo na formularu koji se nalazi na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs;
•    Neophodna je biografija koordinatora, trenera, edukatora;
•    Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave neće se razmatrati;
•    Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20% od ukupnih troškova projekta;
•    Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla   Pupina   br.   16,   21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “Ne otvarati – prijava za Konkurs Aktivan raspust”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa (do 06.05.2014. godine).

Detaljnije

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

U cilju podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa Evropskom unijom (EU) i procesom pristupanja Republike Srbije EU, a u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o procesu evropske integracije Republike Srbije.

Na javni konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti organizacije civilnog društva koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, individualno ili u saradnji sa partnerima (lokalna samouprava, privredni sektor, akademska zajednica, nastavnici i učitelji, druge OCD, mediji).

Rok za podnošenje prijava je do 13. maja 2014. godine.

Dokument „Smernice za podnosioce predloga projekta“ možete da preuzmete ovde.

Obrazac budžeta projekta možete da preuzmete ovde.

Obrazac za podnosioce predloga projekata možete da preuzmete ovde.

Neophodne formulare za prijavljivanje takođe možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.
Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@seio.gov.rs

Detalji

Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

MINISTARSTVO O MLADINE I SPORTA

Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 16. maj 2014. godine.

Detalji

Konkurs za za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 16. maj 2014. godine.

Detalji

Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora i sufinansiranje programa i projekata koji se sufinansiraju iz sredstava IPA fondova

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora i sufinansiranje programa i projekata koji se sufinansiraju iz sredstava IPA fondova i sredstava drugih međunarodnih donatora

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta; kao i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/10), koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 12. maj 2014. godine.

Detalji

Stipendija za boravak studenata u Berlinu

Nemački Bundestag u saradnji sa tri univerziteta u Berlinu nudi stipendije visoko-kvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim osobama iz zemalja istočne i jugoistočne Evrope. Mladim ljudima iz Srbije pruža se mogućnost da u toku petomesečnog boravka u Nemačkoj u periodu od 1. marta do 31. jula 2015. godine upoznaju politički sistem Savezne Republike Nemačke i Evropske unije.

Stipendisti će u okviru svoje prakse aktivno učestvovati u radu kancelarije jednog od poslanika Bundestaga i tako se upoznati sa parlamentarnim sistemom i političkim procesom donošenja odluka u Nemačkoj.

Konkurisati mogu diplomirani studenti koji su državljani Republike Srbije, imaju dobro znanje nemačkog jezika i koji su rođeni posle 1. marta 1985. godine.

Detaljne informacije o programu, formulari za prijavljivanje i uslovi za apliciranje mogu se naći na web stranici: www.bundestag.de/ips

Rok za predaju aplikacija je 30. jun 2014. godine.

Za sva pitanja u vezi sa programom u ambasadi SR Nemačke na raspolaganju je gospođa Andrea Bibić-Vasović (ips@bele.diplo.de; 011-3064-318).

Konkurs za male prerađivačke kapacitete

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za male prerađivačke kapacitete

Konkurs traje: do 06.10.2014.

Predmet konkursa je proširenje privrednih aktivnosti na selu. Podsticajna sredstva će se koristiti za sufinansiranje adaptacije objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda, nabavku opreme za preradu voća i povrća, grožđa, uljanih kultura, lekovitog, začinskog, aromatičnog bilja, pčelinjih proizvoda, košnica i pčelinjih društava.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici registrovani na teritoriji AP Vojvodine:
1. Fizičko lice – nosilac i članovi registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
2. Zemljoradnička zadruga, registrovano poljoprivredno gazdinstvo,
3. Preduzetnik – fizičko lice upisano u Agenciji za privredne registre i registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Za realizaciju Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje malih prerađivačkih kapaciteta u AP Vojvodini u 2014. godini predviđen je ukupan iznos do 46.277.915,00 dinara.

Detaljnije

Konkurs za održavanje tradicionalnih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za održavanje tradicionalnih manifestacija

Konkurs traje: do 31.07.2014.

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava kojima će se sufinansirati podrška organizovanja tradicionalnih manifestacija u 2014. godini, u cilju jačanja i podizanja kapaciteta ruralne sredine, povezivanje poljoprivrednika, promocija ruralne sredine i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

Ukupan iznos sredstava namenjen za podršku organizatorima manifestacija iznosi 11.000.000,00 dinara.

Detaljnije

Konkurs za lokalne samouprave – razvoj usluga socijalne zaštite

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za lokalne samouprave – razvoj usluga socijalne zaštite

1.     Uslovi konkursa
Na konkursu mogu učestvovati   opštine treće i četvrte grupe i devastirana područja u skladu sa Urebom Vlade Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu, ( «Službeni glasnik RS» br.62/2013):
Alibunar, Bajna Bašta, Batočina, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bogatić, Boljevac, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladimirci, Despotovac, Dimitrovgrad, Žabalj, Žabari, Ivanjica, Irig, Knić, Kovačica, Kovin, Koceljeva, Kraljevo, Leskovac,  Majdanpek, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Pazar, Opovo, Osečina, Paraćin, Prokuplje, Svilajnac,  Smederevska Palanka, Soko Banja, Srbobran, Titel, Trstenik, Ćićevac, Ćuprija, Ub, Čoka, Šid, Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Doljevac, Žagubica, Žitište, Žitorađa, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljig, Ljubovija, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Petrovac na Mlavi, Plandište, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Rača, Raška, Rekovac, Svrljig, Sečanj, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin i Crna Trava

Kriterijumi za pružaoce usluge
Lokalna samouprava mora angažovati pružaoca usluge u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti (čl.64., čl.65., čl.66. i čl.67.) koji ispunjava neke od sledećih kriterijuma:
•    Da je registrovana nevladina organizacija (udruženje građana);
•    Da je javna ustanova koja pripada sistemu socijalne zaštite;
•    Da je druga javna ustanova na lokalnom ili na regionalnom nivou;
1.3  Partnerstvo pružaoca usluga
Organizacija koja je odabrana od strane lokalne samouprave za pružaoca usluge, uslugu može pružati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama.

USLUGE KOJE SE MOGU PODRŽATI U OKVIRU KONKURSA

  • dnevnih usluga u zajednici: dnevni boravak, pomoć u kući, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju.
  • usluga podrške za samostalan život: stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu.

Korisnici usluga mogu biti sva lica koja imaju potrebu za socijalnom zaštitom. Direktni korisnici su deca, stari, žrtve nasilja i druge osetljive grupe, a indirektno, korisnici usluga su i odrasla i radno sposobna lica iz porodica teško zapošljivih lica i porodica lica direktno pogođenih ekonomskom krizom, koja se mogu angažovati na poslovima podrške direktnim korisnicima.

Sredstva namenjena finansiranju projekata lokalnih samouprava
Ukupna raspoloživa sredstva namenjena konkursu iznose 100.000.000,00 (stomiliona) dinara i  obezbeđena su od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u Budžetu Republike za 2014. godinu. Iznos sredstava za koje može konkurisati jedna lokalna samouprava ne može biti veći od 1.500.000,00 (jedanmilionpetstotinahiljada) dinara .

KRITERIJUMI ZA SADRŽAJ PROJEKATA ZA KOJE SE MOŽE PODNETI PRIJAVA
Trajanje: Finalizacija projekata očekuje se do kraja decembra 2014. godine.

Lokacija: Projekti se moraju realizovati na teritoriji opštine koja se prijavljuje.

Broj predloga i odobrenih projekata po podnosiocu prijave
Opština podnosilac prijave može da podnese najviše jedan projekat.

Modifikacije predloga projekta
Nakon isteka roka za dostavu predloga projekta, a pre donošenja konačne odluke o finansiranju Komisija za procenu predloga projekata Ministarstva može podnosiocu prijave sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekta, u smislu budžeta i u smislu aktivnosti planiranih u projektu. Podnosilac predloga projekta ima pravo da prihvati ili odbije sugestije.

Kriterijumi za troškove koji se mogu uvrstiti u budžet projekta
Preporuke za dodelu sredstava uvek podležu procesu provere koji prethodi potpisivanju ugovora – utoliko se može pojaviti situacija koja zahteva promenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za promenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata Ministasrtva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Stoga je u interesu svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi
Da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
•    budu neophodni za sprovođenje usluge i da su usaglašeni sa principima poštenog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
•    budu stvarni troškovi pružaoca usluge ili njihovih partnera tokom perioda realizacije projekta,
•    tokom realizacije projekta, budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima pružaoca usluge ili njegovih partnera, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom.

U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora, prihvatljivi troškovi uključuju: nabavke materijala i sredstava za rad, troškove osoblja koje pruža usluge korisnicima, tekuće troškove održavanja, komunalne usluge i slično.

Neprihvatljivi troškovi
Sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:
•    opremanje i adaptacije objekata;
•    kupovina opreme;
•    edukacije;
•    dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
•    pristigle pasivne kamate;
•    stavke koje se već finansiraju iz drugih okvira;
•    honorari za osoblje angažovano na poslovima upravljanja projektom;
•    troškovi kampanja.

Doprinosi opština
Svaki doprinos je dobrodošao i potrebno ga je iskazati u predlogu projekta i u narativnom budžetu. Opština obezbeđuje iz vlastitih sredstava naknade osoblja angažovanog na upravljanju projektom, kao i sve ostale troškove ukoliko su neophodni za sprovođenje projekta, a koje ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike ne finansira i u ovom konkursu se nalaze pod stavkom «neprohvatljivi troškovi».

KAKO SE PRIJAVITI I PO KOJOJ PROCEDURI
Razmatraće se samo one prijave koje su napravljene na utvrđenom obrascu za prijavu na konkurs. Obrazac za prijavu na konkurs treba da bude dostavljen u elektronskoj i štampanoj formi. Štampana forma treba da sadrži originalne potpise i zvanične pečate.

Prijave treba da budu popunjene od strane opštine koja podnosi projekat. Prijavu potpisuje i overava odgovorno lice iz lokalne samouprave (predsednik opštine, gradonačelnik).

Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike se šalje obavezna dokumentacija:
•    Popunjeni formulari za prijavu (Dokument 1)
•    Tabelarni (Dokument 2) i Narativni (Dokument 3) budžet
•    Odluka lokalne samouprave o uspostavljanju usluge socijalne zaštite čije finansiranje se na ovom konkursu traži
•    Odluka o načinu i visini participacije korisnika

Potrebno je poslati:
•    Jedan štampani original i jednu štampanu kopiju celokupne dokumentacije, kao i CD sa navedenom dokumentacijom (Dokumenta se overavaju pečatom opštine)
Podnosioci prijava svoje predloge projekata popunjavaju ćirilicom na srpskom jeziku.

Gde i kako poslati prijave
Sva dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.
Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu:

Adresa
Ministasrtvo rada, zapošljavanja i socijane politike
Nemanjina 22-26 (II sprat C krilo, kancelarija br.15.)
11000 Beograd

Prednja strana koverte mora sadržati sledeće podatke:
Prijava na konkurs za lokalne samouprave
Naziv opštine
Adresa opštine podnosioca prijave
«NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA»

Krajni rok za prijavu
Krajnji rok za slanje prijava je 5  maj 2014. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog datuma.

Detalji