Arhiva ‘Konkursi’

Aktuelna tri konkursa za programe Trag fondacije

trag fondacijaTRAG FONDACIJA

Aktuelna tri konkursa za programe Trag fondacije

U toku su tri aktuelna konkursa za programe donacija Trag fondacija iz oblasti građanskog aktivizma, održivog razvoja i razvoja lokalne filantropije.  Konkursi su namenjeni organizacija civilnog društva ali i pojedincima, preduzetnicima i malim preduzećima (program Nacionalni forum za “Zelene ideje”).

Program Uspešni fandrejzing za cilj ima podršku udruženjima građana u postizanju održivosti kroz orijentisanje na raznovrsne izvore finansiranja, istraživanje novih načina prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici i podsticanje korporativne i individualne filantropije.  Pored novčane podrške udruženja kroz ovaj program dobijaju obuku za prikupljanje sredstava, kao i konsultantsku podršku.
Na konkurs mogu da se prijave registrovana udruženja građana sa područja Srbije, koja postoje duže od 1 godine i čija je primarna teritorija delovanja zajednica (mesto, mesna zajednica, opština, grad) u kojoj su registrovani.
Konkurs je otvoren do 18. maja 2015.godine.

Program Nacionalni forum za “Zelene ideje” Trag sprovodi u saradnji sa Fondom braća Rokfeler i Erste Bankom sa ciljem da se podstaknu pojedinci, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje  zasnovane na principima održivog razvoja. Podržavaju se ideje sa najvećim potencijalom ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na lokalnu zajednicu uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.
Tri najbolje ocenjene inovativne ideje zasnovane na principima održivog razvoja biće nagrađene sa po 5.000 dolara, namenjenih realizaciji ideje. Sve tri nagrađene ideje učestvovaće i na Regionalnom forumu Fonda braće Rokfeler (RBF) uz mogućnost da se takmiče za nagradu od 10.000 dolara.
Konkurs za prijavljivanje ideja je otvoren do 25. maja 2015. godine.

Program Aktivne zajednice je tematski neograničen, namenjen je lokalnim inicijativama koje se bave rešavanjem konkretnih problema građana u njihovim zajednicama. Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta projekta do 350.000,00 dinara. Konkurs je otvoren tokom cele godine, dok odbor za donacije zaseda tri puta godišnje.

Centrifuga – program donacija namenjen organizacijama i neformalnim grupama.

centrufugasupersteERSTE BANKA

Centrifuga – program donacija namenjen organizacijama i neformalnim grupama.

Centrifuga je program donacija namenjen organizacijama i neformalnim grupama koje žele da svoje društvenoodgovorne projekte razvijaju u održiva, dugoročna i celovita rešenja.

Svi koji svoju ideju prijave do 31. maja, imaju priliku da učestvuju u programu Centrifuga, u okviru kog će im biti pružena podrška mentora i podrška zajednice u daljem razvoju poslovnih ideja ili projekata. Deset najboljih inicijativa će biti nagrađeno sa po 500 000 dinara za realizaciju projekata!

Zvuči super, zar ne?

Ukoliko imate super ideju i želite da je prijavite na konkurs, imajte u vidu da:
•    bar polovina članova iz vaše organizacije mora imati manje od 35 godina;
•    vaša inovativna i sveža ideja za projekat iz oblasti preduzetništva, nauke ili umetnosti treba da doprinese dugoročnom unapređenju zajednice;
•    potrebna vam je podrška zajednice kako bi vaša ideja prošla u drugi krug takmičenja, a za to će vam, pored glasova na portalu Superste.net, biti potrebna i armija fanova na društvenim mrežama Fejsbuk i Tviter;
•    konkurs traje do kraja maja, a glasa se od trenutka kada se vaša prijava nađe na platformi do kraja leta.
Osim Centrifuge postoji i Klub Superste, koji zajednički čine osnovu celokupne Superste.net platforme, za promociju uspešnih inicijativa i projekata od društvenog značaja. Program organizuje Erste Banka u saradnji sa Fondacijom Dokukino.

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći u 2015. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, o čemu će Nacionalna služba izdtai saopštenje za javnost.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

education2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE  MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs  za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2015. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice će, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2015. godini, sufinansirati programe i projekte u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od  15.729.000,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2015. godinu.

RASPODELA SREDSTAVA

A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
1.    za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 5.944.000,00 dinara,
2.    za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 4.275.000,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:
•    osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada, podizanje kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa, uvođenje inovacija i elemenata drugih nastavnih sistema (programirana, timska, problemska, projektna, egzemplarna, diferencirana, izokrenuta učionica i dr.), izradu nastavnih sredstava i dr.,
•    prosvetnu saradnju (međuregionalna i međunarodna saradnja),
•    negovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica,
•    očuvanje životne sredine,
•    bezbednost učenika,
•    inkluzivno obrazovanje,
•    razvoj talenata,
•    stručnu praksu, razvoj praktičnih i životnih veština,
•    takmičenja učenika koja nisu u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (međuregionalna, međunarodna….),
•    edukativne kampove i susrete učenika,
•    obeležavanje značajnih jubilarnih godišnjica postojanja,
•    usavršavanje nastavnog kadra (za nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalnih samouprava za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 104/2014)),
•    promociju i informisanje (štampanje biltena, časopisa, publikacija, kao i štampanje monografija povodom obeležavanja značajnih jubileja, tematski nagradni konkursi, izložbe i dr.).

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

B) Udruženja
1.    za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 2.850.000,00 dinara,
2.    za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja – 2.660.000,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:
•    osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada i podizanje kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa (vannastavne aktivnosti, produženi boravak), uvođenja inovacija,
•    prosvetnu saradnju (međuregionalnu i međunarodnu saradnju…),
•    negovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica,
•    očuvanje životne sredine,
•    bezbednost učenika,
•    inkluzivno obrazovanje,
•    razvoj talenata,
•    stručnu praksu, razvoj praktičnih i životnih veština,
•    takmičenja učenika koja nisu u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (čiji su inicijatori udruženja, međuregionalna i međunarodna),
•    edukativne kampove i susrete učenika,
•    usavršavanje nastavnog kadra – organizaciju stručnih skupova i seminara  (u skladu sa čl. 8. i 16. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. Glasnik RS“, broj 85/2013)),
•    promociju i informisanje (štampanje biltena, časopisa, publikacija, tematski nagradni konkursi, izložbe i dr.).

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidela aktivnosti u oblasti obrazovanja.

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:
I    Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
•    da je podnosilac prijave sa uspehom realizovao programe odnosno projekte iz prethodnih godina za finansiranje odnosno sufinansiranje iz budžeta AP Vojvodine i da je podneo programski i finansijski izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju odobrenih sredstava (eliminišući kriterijum),
•    da su programom odnosno projektom obuhvaćene oblasti navedene u ovom konkursu (eliminišući kriterijum),
•    da program odnosno projekat može pretežno da se realizuje u toku tekuće budžetske godine (eliminišući kriterijum),
•    stepen razvijenosti lokalne samouprave (prioritet nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalnih samouprava za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 104/2014)),
•    značaj i korisnost programa odnosno projekta za razvoj osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u APV,
•    obuhvat korisnika programom i projektom,
•    inovativnost i originalnost programa odnosno projekta,
•    tradicionalnost manifestacije tj. Aktivnosti,
•    uključenost većeg broja partnera na lokalnom, regionalnom i međunarodnom  nivou.

Udruženja, koja su potpisnici Protokola o saradnji sa Sekretarijatom, ne ulaze u sistem bodovanja i njihove prijave će se posebno razmatrati.

II    Podnosilac prijave, uz  prijavu na konkurs, treba da priloži:
1)    fotokopiju akta o upisu u sudski registar, odnosno fotokopiju rešenja o upisu u registar kod Agencije za privredne registre za udruženja,
2)    fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju,
3)   udruženja građana podnose i izvod iz APR kojim se dokazuje da je podnosilac prijave
registrovan za  poslove u oblasti obrazovanja,
4)   udruženja, koja imaju potpisan Protokol o saradnji sa Sekretarijatom, podnose
fotokopiju Protokola.

ODLUČIVANJE O ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANJA
O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za poslove obrazovanja na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Prijava na konkurs se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata i koji sadrži cilj, aktivnosti, korisnike, finansijski plan i održivost programa i projekta sa rokom njegovog završetka.
Jedno pravno lice može da podnese najviše dve prijave.
Sekretarijat će sufinansirati pojedinačne programe/projekte maksimalno do 80% od ukupno traženog iznosa po programu/projektu, a najviše do iznosa od 300.000,00 dinara po programu odnosno projektu.
Sredstva za sufinansiranje programa/projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja će se dodeljivati samo za one programe/projekte koji će se pretežno realizovati tokom tekuće 2015. godine.
Rezultati konkursa se objavljuju na  internet stranici Sekretarijata.

Konkurs je otvoren od 30. 04. 2015.  do  15. 05. 2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini

Fair and people graphicPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU,ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sa ukupnim iznosom od 4.550.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2015. godinu (“Službeni list APV”, broj 53/2014) aktivnost1003 , ekonomska klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.000.000,00 dinara, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 3.200.000,00 dinara, 463- transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 350.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, refundiraće troškove organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini.

Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore, opštine i javna preduzeća sa teritorije AP Vojvodine i organizator „Tesla festa 2015″ i „Turističke berze 2015″.

2. Po ovom Konkursu refundiraće se do 50% ukupnih troškova organizovanja sajamske manifestacije i to za dole navedene kategorije:
• troškovi zakupa prostora u kome se organizuje sajamska manifestacija;
• troškovi izrade, tehničkog opremanja i vođenja štandova (isključuje se nabavka osnovnih sredstava);
• troškovi medijske promocije sajma, pripreme i štampanja propagandnog materijala za organizaciju sajma, refundiraće se u iznosu od 20% od odobrenog iznosa po korisniku.

Napomena: troškovi reprezentacije se isključuju iz pravdanja odobrenih sredstava.

3. Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na obrascu Prijave sa prilozima, najkasnije do 15.05.2015. godine.
Navedena Prijava može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

5. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs. Nakon završetka sajamske manifestacije i opravdanih troškova, sa Korisnicima sredstava zaključivaće se ugovori do iznosa odobrenih i opravdanih sredstava.

6. Refudnacija će se izvršiti prema dostavljenoj dokumentaciji u skladu sa kriterijumima. Pravdanje sredstava dostaviti u formi izveštaja, sa preciznom specifikacijom ukupnih troškova po kategorijama iz konkursa. Izveštaj treba da sadrži: račune- sa internom overom da je veran originalu; izvode iz banke o izvršenom plaćanju i izjavom da su navedeni podaci tačni.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4489.

Detaljnije

Otvoren Konkurs aktivan letnji raspust

aktivan letnji raspustPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Otvoren Konkurs aktivan letnji raspust

Konkurs je objavljen 30.04.2015. godine u dnevnom listu „Danas“ i traje do 20.5.2015.

Konkurs je namenjen javnim vaspitno-obrazovnim ustanovama (samostalno ili u saradnji sa organizacijom mladih, za mlade ili sportskim organizacijama), sa sedištem u AP Vojvodini, radi realizacije projekata namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom letnjeg raspusta (jun – avgust 2015. godine).

Detaljnije

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

Human_Rights[5]KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“.

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstavaudruženjimaregistrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1.    Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa, naročito imajući u vidu žrtve nasilja u porodici, žrtve trgovine ljudima, decu i mlade u riziku od socijalnog uključivanja, kao i pripadnike LGBT populacije.

2.    Razvoj i podsticanje obrazovanja i društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitosti  u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije

3.    Promocija i unapređenje poštovanja principa jednakosti i jednakih prava u cilju sprečavanja, odnosno smanjenja svih oblika i posebnih slučajeva diskriminacije osoba koje pripadaju osetljivim kategorijama stanovništva, koje su često suočene sa diskriminacijom (pripadnici nacionalnih  manjina, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije), kao i višestruko diskriminisanih osoba, putem sprovođenja niza aktivnosti koje će doprineti unapređenju položaja određene grupe/manjine, promociji vrednosti i načela neotuđivosti osnovnih ljudskih i manjinskih prava.

Opšti uslovi
Pravo učešća na konkursu imaju:

  • Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
  • jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće najmanje još jednog udruženja sa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
  • jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji”, dok se kao partner može pojaviti više puta;
  • udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
  • udruženje koje je nosilac projekta potrebno je da statutom prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa ili osnovne principe ljudskih prava.

Prioriteti konkursa
Osnov za definisanje prioriteta konkursa su mere i aktivnosti predviđene Strategijom prevencije i zaštite od diskrininacije („Službeni glasnik RS“, broj 60/2013),  Akcionim planom za primenu Strategije prevenicje („Službeni glasnik RS“, broj 107/2014)

Način finansiranja
Kancelarija za ljudska i manjinska prava zaključuje ugovor o međusobnim pravima sa udruženjima koja su nosioci projekta. Po potpisivanju ugovora sredstva se uplaćuju nosiocu projekta na račun poslovne banke, koji je ugovoren. Sa računa poslovne banke, u skladu sa odobrenim budžetom finansiraju se sve aktivnosti, kao i predviđeni honorari.

Nosilac projekta je odgovoran za namensko trošenje sredstava.

Nosilac projekta je dužan da zaključi ugovor sa ovlašćenim revizorom, čije se usluge plaćaju  iz budžeta projekta. Primerak ugovora sa revizorom (original) dostavlja se  Kancelariji za ljudska i manjinska pravaprilikom potpisivanja ugovora za odobreni projekat.

Nosilac projekta je dužan da nakon završetka projekta, na predviđenim formularima dostavi završni izveštaj koji se sastoji od detaljnog narativnog i finansijskog izveštaja, kao i izveštaj ovlašćenog revizora. Formulari izveštaja dostupni su na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs. Rok za dostavljanje završnog izveštaja je 30 dana od završetka projekta.

Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane projekte iznose 18.927.000,00 dinara (slovima:osamnaestmilionadevetstotinadvadesetsedamdinara), odnosno maksimalno do 1.000.000,00 dinara (slovima:jedan milion dinara), za izabraniprojekat.

Finansiranje projekata vrši se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Kancelarije  za ljudska i manjinska prava, kojim se definišu uslovi plaćanja.

Trajanje projekta
Projektne aktivnosti realizuju se u roku od 4 (četiri) meseca, od dana prenosa sredstava što će se posebno precizirati ugovorom o realizaciji.

Konkursna dokumentacija, vreme i način prijave
Konkurs je javan i objavljuje se na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava: www.ljudskaprava.gov.rs.

Obrasci za predloge projekata, budžet (tabelarni i narativni) i izjave udruženja partnera na projektu sa Smernicama za podnosioce predloga projekata, mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna  dokumentacija:
•    Obrazac predloga projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projektai overen pečatom udruženja,
•    Obrazac budžeta projekta – narativni  i tabelarni , potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projekta i overen pečatom udruženja;
•    Obrazac/obrasci izjave o saradnji udruženja – partnera na projektu sa nosiocem projekta kojima se potvrđuje saradnja, koje potpisujulica ovlašćena za zastupanje udruženja partnera na projektu i overena pečatimapartnerske organizacije;
•    Biografije članova projektnog tima;
•    Kompaktni disk (CD) sa obaveznom i pratećom dokumentacijom

Dostavlja se jedan potpisan i pečatiran original, jedna kopija obavezne dokumentacije i CD. Predloge projekata dostaviti poštom ili lično na adresu: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina br 2, 11070Novi Beograd, najkasnije do 11.05.2015. godine u 15.30 časova.  Na koverti ispod adrese obavezno napisati „PRIJAVA ZA KONKURS ZA PROJEKTE UDRUŽENJA U CILJU REALIZACIJE PROGRAMA SPROVOĐENJE ANTIDISKRIMINACIONIH POLITIKA U REPUBLICI SRBIJI– NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJEˮ.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti/kurirskoj službi/pisarnici najkasnije do 11.05.2015. godine u 15.30 časova (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Detaljnije

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

turisticka ponudaMINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude.

Konkurs je otvoren do 01.11.2015. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

economy riseUPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.

Opšti cilj javnog konkursa je podrška lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime.

Specifični ciljevi javnog konkursa su povećanje lokalne i regionalne konkurentnosti, unapređenje privrednog kapaciteta jedinica lokalne samouprave, obezbeđenje dostupnosti i funkcionalno integrisanje poslovne infrastrukture u okruženje, razvoj preduzetničke kulture, podrška ruralnom razvoju i smanjenje regionalnih dispariteta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 53/2014), u članu 10, Razdeo 24 – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1005 – Podrška projektima u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja – ekonomska klasifikacija – 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, predviđena su sredstva u iznosu od 200.000.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za:
•    Finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata poslovne infrastrukture u javnoj svojini, uključujući i infrastrukturu koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne infrastrukture u okruženje (saobraćajna, komunalna, elektroenergetska, energetska infrastruktura i sl.);
•    Finansiranje i sufinansiranje projekata koji podrazumevaju projektovanje i izgradnju objekata poslovne infrastrukture u javnoj svojini, uključujući i infrastrukturu koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne infrastrukture u okruženje (saobraćajna, komunalna, elektroenergetska, energetska infrastruktura i sl.). Sredstva nisu namenjena za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije, već za finansiranje i sufinansiranje projekata koji podrazumevaju projektovanje i izgradnju objekata poslovne infrastrukture.
Pod poslovnom infrastrukturom se podrazumevaju industrijske zone, radne zone, poslovni inkubatori, industrijski parkovi, tehnološki parkovi sa pripadajućim objektima i pratećom infrastrukturom.
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu se ne mogu koristiti za izgradnju priključaka na javnu mrežu.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za realizaciju projekata na svojoj teritoriji.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu (1) prijavu.

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKU
Uslov za dodelu sredstava po javnom konkursu je da je realizacija projekta u skladu sa ciljevima i namenom javnog konkursa.
Dodatni uslovi za dodelu sredstava po javnom konkursu za projekte izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata su tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014) i izdat važeći akt nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova.
Dodatni uslovi za dodelu sredstava po javnom konkursu za projekte koji podrazumevaju projektovanje i izgradnju objekata su izrađeno idejno rešenje u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014) i važeći lokacijski uslovi izdati od strane nadležnog organa.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS
Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži:
1)    Uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.ER1.01) u dva primerka;
2)    Dokaz o pravu svojine na zemljištu ili objektu;
3)    Kopiju plana predmetne parcele;
4)    Za projekte izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata:
a)    Kopiju glavne sveske tehničke dokumentacije u zavisnosti od klase i namene objekta (glavna sveska idejnog projekta, glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, glavna sveska projekta za izvođenje);
b)    Kopiju izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu;
•    Ukoliko je građevinska dozvola, odnosno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova izdato pre stupanja na snagu Zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br 145/2014), potrebno je dostaviti kopije naslovnih strana svih delova tehničke dokumentacije sadržane u građevinskoj dozvoli, odnosno rešenju kojim se odobrava izvođenje radova, kao i strana sa overom tehničke kontrole i overom nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja kojim se odobrava izvođenje radova (umesto dokumentacije navedene pod tačkom a) i b));
c)    Kopiju važećeg akta nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova;
d)    Predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum izrade);
5)    Za projekte koji podrazumevaju projektovanje i izgradnju objekata:
a)    Kopiju idejnog rešenja objekta (glavna sveska, opšta, tekstualna i grafička dokumentacija);
b)    Procenjenu vrednost izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova na izgradnji objekta, overenu i potpisanu od strane odgovornog projektanta, ne stariju od šest meseci (dokument obavezno sadrži datum izrade);
c)    Kopiju lokacijskih uslova izdatih od strane nadležnog organa;
6)    Kopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta.
Obrazac prijave (P.ER1.01) se popunjava elektronski i preuzima se sa internet stranice Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs .
Prijave sa priloženom dokumentacijom se, nakon sprovedenog javnog konkursa, ne vraćaju učesnicima na javnom konkursu.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Javni konkurs se objavljuje u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, dnevnom listu „Danas“ i na internet stranici Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs.
Prijava za učešće na javni konkurs se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova ili putem pošte na adresu UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-2063/2015-01/2 – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja – NE OTVARATI“.

Javni konkurs je otvoren od 27.04.2015. godine do 13.05.2015. godine do 16.00 časova.

Blagovremena prijava je prijava koja je primljena od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u utvrđenom roku, odnosno do 13.05.2015. godine do 16.00 časova.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA I DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za ocenu projekata i dodelu sredstava su sledeći:
1.    Stepen opšteg uticaja i značaj projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: značaj projekta, povezanost projekta sa strateškim dokumentima, stepen razvijenosti lokalne samouprave na čijoj se teritoriji realizuje projekat, međusobna povezanost i usaglašenost elemenata projekta, očekivani efekti projekta;
2.    Opravdanost projekta se ocenjuje sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: stepen sufinansiranja projekta, odnos troškova i očekivanih rezultata;
3.    Stepen održivosti projekta se ocenjuju sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: finansijska održivost i institucionalna održivost;
4.    Stepen rizika i izvodljivost projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: stepen pripremljenosti projekta, procena rizika i izvodljivost projekta.

Neće se uzimati u razmatranje:
1.    neblagovremene prijave (prijave pristigle nakon isteka roka predviđenog u javnom konkursu);
2.    nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni javnim konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene);
3.    nerazumljive i nepotpune prijave (prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, prijave uz koje nije priložena sva dokumentacija predviđena konkursom, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, prijave koje sadrže nerazumljive i netačne podatke).
Podnosilac prijave se o nedostacima prijave obaveštava pisanim putem i na istu nema pravo žalbe.

DODELA SREDSTAVA
Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija koju obrazuje direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.
Komisija obavlja stručni pregled podnetih prijava, vrednuje i rangira predložene projekte u skladu sa uslovima i kriterijumima navedenim u javnom konkursu i dostavlja direktoru Uprave predlog odluke o dodeli sredstava sa obrazloženjem predloga u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluku o dodeli sredstava sa obrazloženjem donosi direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o dodeli sredstava se dostavlja svim učesnicima na javnom konkursu i objavljuje na internet stranici  Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs narednog dana od dana donošenja iste.

Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava, Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i Korisnik sredstava zaključiće ugovor sa kojim će da regulišu prava i obaveze.

DODATNE INFORMACIJE
Sve informacije u vezi sa javnim konkursom, mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, pozivom na telefon broj 021.4881.779, svakog radnog dana od 09.00 časova do 15.00 časova u periodu od 27.04.2015. godine do 13.05.2015. godine, ili putem elektronske pošte na adresu milan.radusin@vojvodina.gov.rs .

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme

toolsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 115.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu u okviru Programa 1504 – Podsticaji razvoju privrede, Programska aktivnost 1001 –podrška razvoju preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, 454 – subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz Budžeta.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za refundaciju/subvencionisanja troškova nabavke mašina i/ili opreme radi osavremenjivanja procesa proizvodnje, stabilizacije proizvodnje, investiranja u nova i savremena stredstva za rad i proizvodnju u cilju razvoja privrede i preduzetništva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Sredstva se odobravaju za:

A) Refundaciju troškova nabavke mašina i/ili opreme koja je kupljena u 2015. godini, a najkasnije do dana objavljivanja Javnog konkursa.
Refundirani iznos se odobrava u visini do maksimalno 60 odsto od ukupne vrednosti mašine i/ili opreme, na osnovu računa/otpremnice i izvoda računa iz poslovne banke o plaćanju istog.

B) Subvencionisanje troškova nabavke mašine i/ili opreme.

Subvencionisani iznos sredstva se odobrava na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca, odnosno predugovora sa prodavcem za kupovinu mašine i/ili opreme. Predračun mora da sadrži isključivo iznos vrednosti mašine i/ili opreme, bez troškova isporuke, montaže, obuke, carinskih troškova i drugih zavisnih troškova.

VISINA SREDSTAVA

Sredstva se u oba slučaja odobravaju u visini od najmanje 200.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara (sa PDV).
Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava i obuhvata PDV.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo da konkurišu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) radi unapređenja svoje delatnosti, jačanja konkurentnosti i kapaciteta pod sledećim uslovima:

• da su registrovani najmanje šest meseci pre raspisivanja Konkursa i imaju sedište na teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine;
• da su pozitivno poslovali u 2014. godini;
• da uredno uplaćuju obaveze javnih prihoda;
• da nisu koristili sredstva po ovom osnovu u 2013. i 2014. godini.

Učesnik konkursa može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše jednom prijavom i po jednom osnovu (refundacija ili subvencionisanje).

Rok za podnošenje prijave je do 08.05.2015. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Uputstvo u vezi sa Javnim konkursom nalazi se na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom i u Sekretarijatu, na brojeve telefona 021/487-4248 ili 021/487-4072.

Detaljnije