Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv kompanijama čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koje su zainteresovane za dobijanje znaka

prodexpoPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv kompanijama čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koje su zainteresovane za dobijanje znaka

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u okviru programa zajedničkog učešća privrede Srbije na 22. Međunarodnoj izložbi hrane i pića PRODEKSPO 2015, koja se održava u Moskvi, RF, od 09. – 13. 02. 2015. u organizaciji Privredne komore Srbije, će nastupiti sa programom izlaganja – proizvodi iz projekta „Najbolje iz Vojvodine”.
Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:
Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koje su zainteresovane za dobijanje znaka.
Kompanijama će na štandu biti obezbeđeno – zajednički izložbeni prostor sa pultom i vitrinom, upis u zajednički katalog izlagača, registracija učešća,prevodilačke usluge tokom trajanja izložbe, medijska promocija zajedničkog učešća na izložbi.

Kompanije koje budu učestvovale na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužne su da obezbede troškove puta i smeštaja, špediciju eksponata i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Prisustvo predstavnika kompanije na štandu je obavezno.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović
Tel 021/487 44 81 ; 487 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs
Fax 021/557 084

Javni poziv je otvoren do 01. 12. 2014.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju – rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1ha i ne većoj od 100 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini do 80% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima. Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se isključivo objekati za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali). Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 70.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava: 20.12.2014. godine

Detaljnije

Konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva

huntingMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije u lovnoj 2014/2015. godini

Rok za dostavljanje zahteva po ovom konkursu je 24.11.2014. godine.

Detaljnije

Dodela opreme za prijem signala digitalne televizije ugroženom stanovništvu

digi-tvMINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Dodela opreme za prijem signala digitalne televizije ugroženom stanovništvu

U okviru procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa Ministarstvo trgovine, turizima i telekomunikacija uputićuje Javni poziv ugrožnim potrošačima za prijavu za dodelu opreme za prijem signala digitalne televizije, odnosno Set Top Box uređaja (STB uređaj), koji omogućuje prijem digitalnog televizijskog signala na televizorima na kojima se program prati putem sobne ili krovne antene.

Besplatni set-top boks uređaj mogu dobiti građani koji su korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, korisnici prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica i korisnici prava na penziju koji su nosioci samačkog domaćinstva i čiji mesečni iznos penzije nije veći od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u osiguranju zaposlenih.

Prijavu za dodelu STB uređaja i neophodnu dokumentaciju građani podnose centrima za socijalni rad ili filijalama Fonda PIO, u zavisnosti od kategorije lica kojoj pripadaju.

Planirano je da prijavljivanje za dodelu STB uređaja traje do 31.01.2015. godine, kako bi korisnici bili u mogućnosti da pređu na prijem digitalnog signala televizije pre početka gašenja analognog signala.

STB uređaji će biti dostavljeni na kućnu adresu prijavljenih građana.

Detaljnije

Dodela bespovratna sredstva bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća

kucaPOKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama iz stava 1 smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 40.000.000,00 dinara.

Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

CILJEVI KONKURSA
Ciljevi konkursa usmereni su na:
– podsticanje razvoja ruralnih sredina
– oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta
– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti
– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju:
– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA
Učesnici konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:
1. da nisu stariji od 40 godina života
2. da nisu u krvnom srodstvu sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti
3. da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina
4. da je bar jedan supružnik/partner zaposlen
5. da imaju najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
6. da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 1.500.000,00 dinara.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Uz popunjenu prijavu potrebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:
1. Fotokopiju lične karte Učesnika konkursa i punoletne dece i izvod iz matične knjige rođenih za maloletnu decu;
2. Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju Učesnika konkursa
3. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije Učesnika konkursa;
4. Dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika konkursa, ne stariji od meseca dana), odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera o postojanju vanbračne zajednice;
5. Dokaz o zaposlenju Učesnika konkursa (fotokopija radne knjižice, prijava na zdravstveno osiguranje – M4, fotokopija Ugovora o radu i drugo)
6. Dokaz o stažu osiguranja Učesnika konkursa (fotokopija radne knjižice i drugo)
7. Overenu izjavu Učesnika konkursa i svih članova porodičnog domaćinstva da ne poseduju u vlasništvu ili suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat ili građevinsko zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina;
8. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva na ime Učesnika Konkursa, i svih članova porodičnog domaćinstva;
9. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta Učesnika konkursa i članova domaćinstva;
10. Izvod iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici konkursa predlažu za kupovinu;
11. Izjavu prodavca/prodavaca nepokretnosti da je/su prihvatio/li uslove Konkursa i da je/su saglasan/ni sa istim;
12. Potvrdu o prebivalištu Učesnika konkursa
13. Izjava Učesnika konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 10 godina od dana potpisivanja ugovora.

1. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom”.
2. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane  ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.
3. Dokumentacija se ne podnosi u originalu, već se prilaže fotokopija traženih dokumenata, s tim što Zavod zadržava pravo da pre potpisivanja ugovora zatraži original dokumentacije na uvid. Zavod ne vraća zaprimljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi Zavoda. Zavod nije u obavezi da o toku i rezultatima Konkursa informiše sva lica koja su se prijavila, već će kontaktirati samo lica koja su ušla u uži izbor, odnosno koja su se našla na predlogu Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.
4. Predlog odluke o dodeli bespovratnih sredstava sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.
5. Odluku o dodeli bespovratnih sredstava donosi direktorka Zavoda na predlog Komisije i uz saglasnost Upravnog odbora.
6. Nakon donete odluke o dodeli bespovratnih sredstava, korisnici se pozivaju da potpišu ugovor sa Zavodom. Ukoliko se korisnici ne odazovu pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da su im bespovratna sredstva odobrena, smatraće se da su odustali.

Prijave na Konkurs će se primati do 15. januara 2015. godine.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs , a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona 021/6615-177 i 021/6615-133 ili putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost @gmail.com i zavod.ravnopravnost @ vojvo dina.gov.rs, kao i u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na broj telefona: 021/487-43-00 ili putem imejl adrese: radizene@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija

laboratory-beakers-570x548POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u AP Vojvodini

Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom, sufinansirati programe/projekte u oblasti nauke i  tehnološkog razvoj nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu. Pravo učešća na javnom konkursu imaju nevladine organizacije registrovane u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Za programe/projekte u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini finansijska sredstva su namenjena za:
–    obezbeđivanje uslova za popularizaciju i podizanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada i tehnološkog razvoja,
–    poboljšanje uslova rada nevladinih organizacija u cilju realizacije programa/projekata u ovim oblastima delovanja,
–    sufinansiranje međuregionalnih i međunarodnih skupova u oblasti nauke i tehnološkog razvoja,
–    sufinansiranje organizovanja skupova, tribina, seminara, koji doprinose razvoju nauke i tehnološkog razvoja,
–    sufinansiranje publikovanja monografija, časopisa, elektronskih publikacija, specijalno dizajniranih internet prezentacija koji doprinose popularizaciji i razvoju nauke i tehnološkog razvoja.

Raspodela finansijskih sredstava utvrdiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1 vrsta, značaj i razlog planiranog programa/projekta;
2) podrška i razvoj programskoj i organizacionoj delatnosti nevladinih organizacija koja je usmerena na popularizaciju i podizanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada i tehnološkog razvoja;
3) realizacija interdisciplinarnih programa/projekata nevladinih organizacija kao i onih sa međunarodnim učešćem;
4) podrška izdavačkoj delatnosti (u papirnoj, elektronskoj i internet formi) nevladinih organizacija u oblasti koji doprinose popularizaciji i razvoju nauke i tehnološkog razvoja;
5) obezbeđivanje boljih uslova za realizaciju naučnoistraživačke delatnosti nevladinih organizacija;
6) ukupnih troškova potrebnih za realizaciju programa/projekata;
7) visine finansiranja iz drugih izvora;
8) ocene konkursne dokumentacije.
Podnosilac prijave, uz Obrazac koji se nalazi na web prezentaciji Sekretarijata, treba da priloži:
– fotokopiju registracije nevladine organizacije (rešenje APR-a);
– fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);
– zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci (ugovor sa bankom).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj,    Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
sa naznakom ”ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA”.

Konkurs je otvoren do utroška finansijskih sredstava za ove namene, a najduže do kraja godine.

Kontakt osoba: Biljana Juribašić, telefon: 021/487-46-36, e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane

iso halal globalgap kosherPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2014. godini

Predmet konkursa je dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije  sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2014. godini.

Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
1.    Troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2014. godini;
2.    Troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, sa geografskim poreklom čija je kontrola i sertifikacija proizvodnje završena u 2014. godini od strane ovlašćenih organizacija;
3.    Troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od strane ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2014. godini;
4.    Troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER u 2014. godini;
5.    Troškova za kontrolu i sertifikaciju proizvoda bez glutena u 2014. godini.

Pravo da konkurišu imaju:
•    pravna lica – registrovana u Agenciji za privredne registre;
•    fizičko lice – nosilac i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
•    zemljoradnička zadruga.

Detaljnije

Konkurs “GENiYOUTH” – nagrada za dobre prakse u oblasti rodne ravnopravnosti i rada s mladima

GENiYOUTH_logo_izbranoNALAS (Mreža asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope)

Konkurs “GENiYOUTH” – nagrada za dobre prakse u oblasti rodne ravnopravnosti i rada s mladima

NALAS (Mreža asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope) poziva lokalne samouprave i asocijacije lokalnih uprava da razmene dobru praksu u oblasti rodne ravnopravnosti i rada s mladima i nominuju je za dobijanje nagrade “GENiYOUTH Municipal Initiatives”. Vaše nominacije očekujemo u elektronskoj formi putem e-mail adrese geniyouth@nalas.eu najkasnije do 19. decembra 2014. godine.

Lokalne samouprave su pozvane da predlože svoje inicijative, iskustva, uspehe i naučene lekcije, detaljno opisujući dobre prakse, uključenost žena i mladih u njihovim zajednicama. Predlozi treba da uključuju do sada realizovane aktivnosti, metode i alate koji vode ka postizanju vidljivih i opipljivih rezultata.

Pet (5) najboljih praksi biće nagraćeno nagradom “GENiYOUTH Municipal Initiatives”. Ceremonija dodele nagrada biće upriličena u okviru sastanka Generalne skupštine NALAS-a 2015. godine u Plovdivu, u Bugarskoj. Sekundarni cilj ovog konkursa je da privuče pažnju donatorske zajednice zainteresovane da podrži proces ponavljanja i širenja dobrih praksi lokalnih vlasti u oblasti rodne ravnopravnosti i rada s mladima.

Za učešće na konkursu mogu se kandidovati dobre prakse u promociji rodne ravnopravnosti i rada sa mladima na lokalnom nivou, koje su implementirale lokalne vlasti, asocijacije lokalnih vlasti i organizacije civilnog društva, u poslednje tri godine. Detalje konkursa možete naći u sledećim dokumentima:
•    Open call “GENiYOUTH Municipal Initiatives Awards”
•    Application Form “GENiYOUTH Municipal Initiatives Awards”
•    Applicant declaration

Aktivnost će se odvijati u nekoliko faza:
1.    Prikupljanje prijava dobre prakse (do 19.12.2014.)
2.    Uspostavljanje “GENiYOUTH Municipal Initiatives Awards” odbora za evaluaciju (3.11 – 19.12. 2014)
3.    Evaluacija prijava i izbor (8.01 – 18.02. 2015):
– Dobrih praksi koje će biti uključene u publikaciju “Ponuda dobrih praksi”
– 5 nagrađenih praksi
4.    Izrada publikacije “GENiYOUTH Municipal Initiatives – Ponuda dobrih praksi” (18.2 – 30.4. 2015)
5.    Organizacija ceremonije dodele nagrada (18.2. – 14.05. 2015)
6.    Ceremonija dodele nagrada (14.5.2015)
7.    Promocija dobrih praksi (1.6.2015 – kontinuirano)
8.    Traženje mogućnosti za ponavljanje dobrih praksi (1.6.2015 – kontinuirano)

Detaljnije

Konkurs za mlade poljoprivrednike/ce

fondacijadivacFONDACIJA “ANA I VLADE DIVAC”

Konkurs za mlade poljoprivrednike/ce

Fondacija Ana i Vlade Divac objavila je Konkurs za mlade poljoprivrednike/ce u okviru Projekta podrške mladima u seoskim područjima da pokrenu sopstvene biznise u oblasti poljoprivrede. Putem konkursa će biti izabrano najmanje 5 mladih poljoprivrednika/ca do 35 godina koji će dobiti sredstva za pokretanje ili proširenje sopstvenog poljoprivrednog biznisa u iznosu do 330.000 dinara. Sredstva za realizaciju projekta Fondacija je obezbedila uz podršku Ambasade Kanade u Srbiji.

Konkurs je otvoren do 27. novembra 2014. godine. Odabrani mladi poljoprivrednici/ce će dobiti podršku i mentoring, ali i neophodnu  opremu i sertifikate.

Cilj projekta je kreiranje okruženja za razvijanje omladinskog preduzetništva, naročito u sektoru poljoprivrede.

Fondacija Ana i Vlade Divac već preko tri godine realizuje projekte podrške mladima sa ciljem njihovog osnaživanja i većeg uključivanja u lokalne zajednice, jer je jedan od najvećih problema mladih u Srbiji nezaposlenost.

Smernice, kao i informacije o uslovima, i prijavni formular možete preuzeti ovde.

Projekat realizuje Fondacija “Ana i Vlade Divac” uz podršku Ambasade Kanade u Srbiji.

Detaljnije

Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji

office-workersKANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji

Kancelarija za ljudska i manjinska prava poziva mlade – pripadnike albanske, bošnjačke i romske nacionalne manjine da se prijave na konkurs za „Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji“.

Šestomesečni Program stažiranja biće realizovan uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu. Cilj projekta je aktivnije učešće mladih pripadnika albanske, bošnjačke i romske nacionalne zajednice u javnom životu i njihovo veće uključivanje u rad državnih institucija u Srbiji.

Rok  za  prijavu  na  konkurs  i  podnošenje  neophodne  dokumentacije   je   najkasnije   do     17. novembra 2014. godine.

Prijavni formular i tekst oglasa sa svim neophodnim informacijama zainteresovani kandidati mogu pronaći na veb stranicama Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs i Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa www.kt.gov.rs. (formular će biti dostupan i u odeljenju Koordinacionog tela u Preševu i Bujanovcu).

Izabrani kandidati će potpisati ugovore sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava u kojima će biti definisana njihova prava i obaveze. Svi izabrani stažisti će dobijati mesečnu nadoknadu.

Detaljnije