Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”

srbija-protiv-rakaMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju  Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”, koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstva zdravlja.

1. OPŠTI USLOVI
Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU
Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma debelog creva, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma grlića materice prioritet u finansiranju imaće oni projekti čije aktivnosti predviđaju :
1.    jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova za sprovođenje ranog otkrivanja malignih bolesti, lečenja  i rehabilitacije onkoloških pacijenata;
2.    uspostavljanje kontrole kvaliteta usluga u sprovođenju skrininga;
3.    unapređenje kvaliteta života obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica
4.    stručno usavršavanje lekara specijalista u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja malignih bolesti, pod sledećim uslovima:
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka“;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama  koje su u Planu mreže;
g) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacija lekara specijalista u inostranstvu  u  maksimalnom iznosu do 500.000 dinara po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
•    Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
•    Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za edukaciju.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca aktivnosti projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja overeni detaljan narativni i finansijski izveštaj i popunjen obrazac za izveštavanje iz matrice M1, uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija ( kopije računa, fakture i dr).

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane sredstavima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja, odnosno koje predviđaju nabavku medicinske opreme, lekova i medicinskih sredstava smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta;  troškove finansijskih usluga.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode i realnih troškova koji proizilaze iz tih aktivnosti.

Napomena: Edukacije iz oblasti skrininga mogu sprovoditi isključivo sertifikovani supervizori.

3. NAČIN PRIJAVE
Sve zainteresovane zdravstvene ustanove prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M1 i M2 dostupnih na internet stranici Ministarstva zdravlja. Predloge projekata sa kompletnom dokumentacijom dostaviti putem preporučene pošte i putem elektronske pošte, uz napomenu  „Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite Srbija protiv raka” i to u tri overena i pečatirana primerka od strane direktora i sa zavodnim brojem zdravstvene ustanove.
U protivnom će se prijava smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

Prijava se dostavlja na adresu :
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu,
Odsek za programsku zdravstvenu zaštitu,
Ul. Omladinskih brigada 1 11070 Beograd

Napomena: prijavu projekta mogu u partnerstvu podneti dve ili više zdravstvenih ustanova.

4.ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok podnošenja projekata je 15 dana  od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja.
Prijave pristigle po proteku navedenog roka će se smatrati neblagovremenim i neće biti uzete u razmatranje.

5. TRAJANJE PROJEKATA
Projekti se sprovode zaključno sa 15. decembrom 2015.godine
Narativni i finansijski izveštaj o sprovedenom projektu dostavlja se Ministarstvu zdravlja do 31. decembra 2015. godine.

6. ROK I NAČIN  OBJAVLJIVANJA PRIHVAĆENIH PROJEKATA
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će spisak prihvaćenih projekata za finansiranje istaći javno na svojoj internet stranici www.zdravlje.gov.rs .

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja:
dr Vladimir Čakarević Email: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Dragan Đorđević Email: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Filip Lukinović Email: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs

tel: 011/2699-505

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti

thermal-envelopeUPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Opšti cilj javnog konkursa je podrška lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata revitalizacije, unapređenja i modernizacije infrastrukture koja doprinosi poboljšanju energetske efikasnosti.
Specifični ciljevi javnog konkursa su poboljšanje uslova za racionalno korišćenje energije, poboljšanje energetske efikasnosti, smanjenje potrošnje energije za grejanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu sanitarne tople vode i električne energije, smanjenje emisije štetnih gasova (ugljen-dioksida, sumpor-dioksida, azotnih oksida, itd), povećanje učešća obnovljivih izvora energije u ukupnom energetskom bilansu Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i smanjenje troškova za energiju i energente, afirmacija obnovljivih izvora energije, povećanje energetske nezavisnosti, omogućavanje sigurnijeg snabdevanja energijom, omogućavanje ušteda za energiju lokalnim samoupravama, revitalizacija postojećih objekata i sistema.

IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 53/2014), u članu 10, Razdeo 24 – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1007 – Podrška projektima u oblasti energetike i energetske efikasnosti – ekonomska klasifikacija – 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, predviđena su sredstva u iznosu od 120.000.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetike i energetske efikasnosti.

Navedeni iznos sredstava opredeljuje se za:
1.    Finansiranje i sufinansiranje projekata rekonstrukcije, adaptacije i sanacije termičkih omotača, termotehničkih instalacija i postrojenja za proizvodnju toplotne energije na objekatima u javnoj svojini, kao i izgradnje postrojenja za korišćenje obnovljivih izvora energije u javnoj svojini u iznosu od 85.000.000,00 dinara;
2.    Finansiranje i sufinansiranje projekata rekonstrucije i sanacije javne rasvete u iznosu od 35.000.000,00 dinara.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata rekonstrukcije, adaptacije i sanacije termičkih omotača, termotehničkih instalacija i postrojenja za proizvodnju toplotne energije na objektima u javnoj svojini, izgradnju postrojenja za korišćenje obnovljivih izvora energije u javnoj svojini, kao i za rekonstrukciju i sanaciju javne rasvete.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodina za realizaciju projekata na svojoj teritoriji.
Podnosilac prijave može da podnese samo 1 (jednu) prijavu na javni konkurs.

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
Uslov za dodelu sredstava po javnom konkursu je da je realizacija projekta u skladu sa ciljevima i namenom javnog konkursa.
Dodatni uslovi za dodelu sredstava po javnom konkursu su da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014), da je izrađen elaborat energetske efikasnosti u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Sl. glasnik RS“, br. 25/2013) i da je izdat važeći akt nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS
Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži:
1.    Uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.EE1.01) u dva primerka;
2.    Kopiju glavne sveske tehničke dokumentacije u zavisnosti od klase i namene objekta (glavna sveska idejnog projekta, glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, glavna sveska projekta za izvođenje);
3.    Kopiju izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu;
•    Ukoliko je građevinska dozvola, odnosno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova izdato pre stupanja na snagu Zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br 145/2014), potrebno je dostaviti kopije naslovnih strana svih delova tehničke dokumentacije sadržane u građevinskoj dozvoli, odnosno rešenju kojim se odobrava izvođenje radova, kao i strana sa overom tehničke kontrole i overom nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja kojim se odobrava izvođenje radova (umesto dokumentacije navedene pod tačkom 2) i 3));
4.    Kopiju važećeg akta nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova;
5.    Kopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju,
6.    Za projekte za koje se u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Sl. glasnik RS“, br. 25/2013) izrađuje elaborat energetske efikasnosti:
•    Kopija elaborata energetske efikasnosti za postojeće stanje objekta i sistema i stanje nakon predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti objekta i sistema, sa energetskim pasošem za postojeće stanje i predlogom energetskog pasoša nakon implementacije predloženih mera energetske efikasnosti objekta i sistema, overeni i potpisani od strane odgovornih projektanata energetske efikasnosti i ovlašćenog pravnog lica za izdavanje energetskog pasoša;
•    Predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova overen i potpisan od strane odgovornog projektanta sa izjavom projektanta da su predmetni radovi u skladu sa merama iz Elaborata energetske efikasnosti, ne stariji od šest meseci sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum izrade);
•    Kopija tehno–ekonomske analize primene predloženih mera energetske efikasnosti radi procene opravdanosti ulaganja u projekat, potpisana i overena od strane pravnog lica koje je izradilo analizu. Tehno–ekonomska analiza obavezno mora da sadrži podatke o prosečnim troškovima  energenata za postojeće stanje prema stvarnom stanju potrošnje na godišnjem nivou, troškove energenata za postojeće stanje prema podacima iz elaborata energetske efikasnosti i troškove za novoprojektovano stanje prema podacima iz elaborata energetske efikasnosti, planirane uštede na godišnjem nivou na bazi podataka iz elaborata energetske efikasnosti i podatak o prostom periodu povraćaja investicije;
7.    Za projekte za koje se u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Sl. Glasnik RS“, br. 25/2013) ne izrađuje elaborat energetske efikasnosti:
•    Predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum izrade);
•    Kopija tehno–ekonomske analize primene predloženih mera energetske efikasnosti prikazanih u predmeru i predračunu, radi procene opravdanosti ulaganja u projekat, potpisana i overena od strane pravnog lica koje je izradilo analizu. Tehno–ekonomska analiza obavezno mora da sadrži podatke o prosečnim troškovima  energenata za postojeće stanje prema stvarnom stanju potrošnje na godišnjem nivou i troškove za novoprojektovano stanje, planirane uštede na godišnjem nivou i podatak o prostom periodu povraćaja investicije.
Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta.
Obrazac prijave (P.EE1.01) se popunjava elektronski i preuzima se sa internet stranice Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs.
Prijave sa priloženom dokumentacijom se, nakon sprovedenog javnog konkursa, ne vraćaju učesnicima na javnom konkursu.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Javni konkurs se objavljuje u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, dnevnom listu „Danas“, na internet stranici Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs.
Prijava za učešće na javni konkurs se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova ili putem pošte na adresu UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-2568/2015-01/2 Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti – NE OTVARATI“.

Javni konkurs je otvoren od 18.05.2015. godine do 28.05.2015. godine do 16.00 časova.
Blagovremena prijava je prijava koja je primljena od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u utvrđenom roku, odnosno do 28.05.2015. godine do 16.00 časova. Kada je prijava upućena poštom preporučeno, dan predaje pošti smatra se danom predaje Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA I DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za ocenu projekata i dodelu sredstava su sledeći:
1.    Stepen opšteg uticaja i značaj projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: povećanje učešća obnovljivih izvora energije, stepen razvijenosti lokalne samouprave na čijoj se teritoriji realizuje projekat, smanjenje emisije CO2 na godišnjem nivou i smanjenje potrebne primarne energije na godišnjem nivou koja se postiže primenom predloženih mera;
2.    Opravdanost projekta se ocenjuje sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: stepen sufinansiranja projekta i prost period povraćaja investicije,;
3.    Stepen održivosti projekta se ocenjuju sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: finansijska održivost i institucionalna održivost;
4.    Stepen rizika i izvodljivost projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: procena rizika i izvodljivost projekta.

Neće se uzimati u razmatranje:
1.    neblagovremene prijave (prijave pristigle nakon isteka roka predviđenog u javnom konkursu);
2.    nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni javnim konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene);
3.    nerazumljive i nepotpune prijave (prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, prijave uz koje nije priložena sva dokumentacija predviđena konkursom, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, prijave koje sadrže nerazumljive i netačne podatke).
Podnosilac prijave se o nedostacima prijave obaveštava pisanim putem i na istu nema pravo žalbe.

DODELA SREDSTAVA
Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija koju obrazuje direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.
Komisija obavlja stručni pregled podnetih prijava, vrednuje i rangira predložene projekte u skladu sa uslovima i kriterijumima navedenim u javnom konkursu i dostavlja direktoru Uprave predlog odluke o dodeli sredstava sa obrazloženjem predloga u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Odluku o dodeli sredstava sa obrazloženjem donosi direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Odluka o dodeli sredstava se dostavlja svim učesnicima na javnom konkursu i objavljuje na internet stranici  Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs narednog dana od dana donošenja iste.
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava, Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i Korisnik sredstava zaključiće ugovor sa kojim će da regulišu prava i obaveze.

DODATNE INFORMACIJE
Sve informacije u vezi sa javnim konkursom, mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, pozivom na telefon broj 021.4881.783, svakog radnog dana od 09.00 časova do 15.00 časova u periodu od 18.05.2015. godine do 28.05.2015. godine, ili putem elektronske pošte na adresu radan.bobic@vojvodina.gov.rs .

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta

school sportUPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta, uključujući i školski sport.
Opšti cilj javnog konkursa je podrška lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju sporta.
Specifični ciljevi javnog konkursa su podsticanje i stvaranje uslova za razvoj sporta, promociju i podsticanje bavljenja sportom, a posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom, organizaciju takmičenja, razvoj vrhunskog sportskog stvaralaštva, unapređenje kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima, stvaranje uslova za celogodišnje odvijanje sportskih aktivnosti i poboljšanje uslova za odvijanje sportskih aktivnosti.

IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 53/2014), u članu 10, Razdeo 24 – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1011 – Podrška projektima u oblasti razvoja sporta – ekonomska klasifikacija – 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, predviđena su sredstva u iznosu od 200.000.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje:
1.    Izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije sportskih i školskih sportskih objekata u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
2.    Projektovanje i postavljanje balon-hala sportske namene u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
3.    Opremanje sportskih i školskih sportskih objekata u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, uključujući i nabavku sportskih sprava i rekvizita.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za realizaciju projekata na svojoj teritoriji.
Podnosilac prijave može da konkuriše sa najviše 2 (dve) prijave, pri čemu se prijave moraju odnositi na različite namene.
Prijave se podnose u posebnim kovertama.

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
Uslov za dodelu sredstava po javnom konkursu je da je realizacija projekta u skladu sa ciljevima i namenom javnog konkursa.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS
Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži:
1)    Uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.SP2.01) u dva primerka;

2)    Kopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju;

3)    Za projekte izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije sportskih i školskih sportskih objekata:
a)    Kopiju glavne sveske tehničke dokumentacije u zavisnosti od klase i namene objekta (glavna sveska idejnog projekta, glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, glavna sveska projekta za izvođenje);
b)    Kopiju izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu ili,
•    Ukoliko je građevinska dozvola, odnosno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova izdato pre stupanja na snagu Zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br 145/2014), potrebno je dostaviti kopije naslovnih strana svih delova tehničke dokumentacije sadržane u građevinskoj dozvoli, odnosno rešenju kojim se odobrava izvođenje radova, kao i strana sa overom tehničke kontrole i overom nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole (umesto dokumentacije navedene pod tačkama a) i b));
c)    Kopiju važećeg akta nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova;
d)    Predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum izrade);

4)    Za projektovanje i postavljanje balon-hala sportske namene:
a)    Kopije plana katastarske parcele i izvoda iz lista nepokretnosti;
b)    Kopiju informacije o lokaciji izdate od strane nadležnog organa;
c)    Tehničku specifikaciju sa procenjenom vrednošću projektovanja i postavljanja balon-hale sportske namene overenu i potpisanu od strane odgovornog projektanta koji je izradio tehničku specifikaciju, ne stariju od šest meseci sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum);

5)    Za opremanje sportskih i školskih sportskih objekata:
a)    Tehničku specifikaciju neophodne opreme sa procenjenom vrednošću overenu i potpisanu od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, ne stariju od šest meseci sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum).

Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta.

Obrazac prijave (P.SP2.01) se popunjava elektronski i preuzima se sa internet stranice Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs .

Prijave sa priloženom dokumentacijom se, nakon sprovedenog javnog konkursa, ne vraćaju učesnicima na javnom konkursu.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Javni konkurs se objavljuje u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, dnevnom listu „Danas“ i na internet stranici Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs.

Prijava za učešće na javni konkurs se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova ili putem pošte na adresu UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-2565/2015-01/2 – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata projekata u oblasti razvoja sporta –  NE OTVARATI“.

Javni konkurs je otvoren od 18.05.2015. godine do 28.05.2015. godine do 16.00 časova.
Blagovremena prijava je prijava koja je primljena od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u utvrđenom roku, odnosno do 28.05.2015. godine do 16.00 časova. Kada je prijava upućena poštom preporučeno, dan predaje pošti smatra se danom predaje Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA I DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za ocenu projekata i dodelu sredstava su sledeći:
1.    Stepen opšteg uticaja i značaj projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: značaj projekta, povezanost projekta sa strateškim dokumentima, stepen razvijenosti lokalne samouprave na čijoj se teritoriji realizuje projekat, međusobna povezanost i usaglašenost elemenata projekta, očekivani efekti projekta;
2.    Opravdanost projekta se ocenjuje sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: stepen sufinansiranja projekta, odnos troškova i očekivanih rezultata;
3.    Stepen održivosti projekta se ocenjuju sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: finansijska održivost i institucionalna održivost;
4.    Stepen rizika i izvodljivost projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: procena rizika i izvodljivost projekta.

Neće se uzimati u razmatranje:
1.    neblagovremene prijave (prijave pristigle nakon isteka roka predviđenog u javnom konkursu);
2.    nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni javnim konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene);
3.    nerazumljive i nepotpune prijave (prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, prijave uz koje nije priložena sva dokumentacija predviđena konkursom, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, prijave koje sadrže nerazumljive i netačne podatke).
Podnosilac prijave se o nedostacima prijave obaveštava pisanim putem i na istu nema pravo žalbe.

DODELA SREDSTAVA
Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija koju obrazuje direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.

Komisija obavlja stručni pregled podnetih prijava, vrednuje i rangira predložene projekte u skladu sa uslovima i kriterijumima navedenim u javnom konkursu i dostavlja direktoru Uprave predlog odluke o dodeli sredstava sa obrazloženjem predloga u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluku o dodeli sredstava sa obrazloženjem donosi direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o dodeli sredstava se dostavlja svim učesnicima na javnom konkursu i objavljuje na internet stranici  Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs  narednog dana od dana donošenja iste.

Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava, Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i Korisnik sredstava zaključiće ugovor sa kojim će da regulišu prava i obaveze.

DODATNE INFORMACIJE
Sve informacije u vezi sa javnim konkursom, mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, pozivom na telefon broj 021.4881.806, svakog radnog dana od 09.00 časova do 15.00 časova u periodu od 18.05.2015. godine do 28.05.2015. godine, ili putem elektronske pošte na adresu: marko.svorcan@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Konkurs – Razvoj saobraćaja i putne infrastrukture

putna infrastrukturaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2015. godini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), u okviru programske aktivnosti Razvoj saobraćaja i putne infrastrukture u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 65.000.000,00 dinara (Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti).

Ciljevi sufinansiranja su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i razvoj biciklističkog saobraćaja u naseljenim mestima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

NAMENE KONKURSA SU:

a) sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja;

b) sufinansiranje izgradnje raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja;

c) sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije i postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja u neposrednoj blizini školskih i predškolskih ustanova;

d) sufinansiranje izmeštanja autobuskih stajališta sa saobraćajnih traka kolovoza;

e) sufinansiranje izgradnje biciklističkih odnosno pešačko-biciklističkih staza sa posebnim akcentom na turističke destinacije.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave u AP Vojvodini. Lokalne samouprave mogu da konkurišu isključivo sa jednom prijavom za jednu od namena Konkursa.

2. Najveći iznos traženih sredstava je ograničen, po namenama:

a) na 1.000.000,00 dinara,
b) na 12.000.000,00 dinara,
c) na 2.000.000,00 dinara,
d) na 2.500.000,00 dinara i
e) na 5.000.000,00 dinara.

3. Minimalno sopstveno učešće lokalne samouprave je 20% u odnosu na ukupnu vrednost investicije sadržane u prijavi. Prednost pri odlučivanju za dodelu sredstava imaju lokalne samouprave, koje obezbede veće sopstveno učešće.

4. Za slučaj izbora namene a, potrebno je dostaviti lokacijsku dozvolu ili lokacijske uslove, izdate od strane organa nadležnog za poslove urbanizma, kao i planiranu vrednost javne nabavke za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

U slučajevima izbora namene b,c,d i e, uzimaće se u razmatranje isključivo projektno-tehnička dokumentacija na osnovu koje se neposredno može pristupiti izvođenju radova. U slučaju da se prijava odnosi na više lokacija, za svaku je potrebno dostaviti odgovarajuću projektno-tehničku dokumentaciju.

5. Prijave na Konkurs podnose se putem konkursnih obrazaca, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: „Ne otvarati –

Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV – 2015.”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.
 
6. Rok za podnošenje prijave je 15.06.2015. godine.

7. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon:021 487 43 24 ili e-mail: endre.surjan@vojvodina.gov.rs
Detaljnije

Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti

Visual_Arts_Title_Page_by_theodosius123MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2015. godinu

Predmet konkursa
Predmet konkursa je finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika.

Cilj konkursa
Cilj konkursa je podsticanje razvoja vizuelnih umetnosti putem osavremenjivanja umetničkih zbirki (kolekcija) i jačanja kapaciteta ustanova kulture, podrška savremenim vizuelnim umetnicima i osnaživanja sistemskog razvoja umetničkog tržišta, razvijanja vizuelne kulture, kao i kroz razvijanje intersektorske (javni, civilni i privatni sektor) i interresorne saradnje (kultura-prosveta, kultura- zdravstvo itd.).
umetnici (fizička lica), kao podnosioci prijave zajedno sa ustanovom čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (ustanove kulture, prosvete, zdravstva, itd.) kao korisnikom sredstva. Pravo učešća nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kriterijumi konkursa
Projekti i umetnička dela koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a koja su predmet konkursa, moraju da ispunjavaju najmanje tri od sledećih kriterijuma propisanih Pravilnikom o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije:
1) kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;
2) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
3) održivost projekta;
4) obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;
5) promovisanje kulture Republike Srbije u svetu i njihova uključenost u međunarodne mreže i projekte;
6) podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
7) podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
8) obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji i Srba u inostranstvu;
9) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;
10) primena novih tehnologija i umrežavanje;
11) da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;
12) dugoročnost projekta;
13) realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);
14) da je autor, odnosno organizator projekta izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i Ministarstvu.

Trajanje konkursa:
Konkurs je otvoren od 14. maja do 30. juna 2015. godine.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na konkurs zainteresovani se Ministarstvu kulture i informisanja mogu obratiti telefonom, kao i na navedenu elektronsku adresu:
Telefon: 011 3398 026
Elektronska adresa: dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Youngpeople490MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni konkurs za finansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u svim delovima konkursa (A, B ili V) imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi, pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi Ministarstvo.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Detaljnije

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme

Energetska efikasnostGARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije

Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za finansiranje nabavke energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije.

Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva (mikro, mala i srednja), preduzetnici i registrovana poljoprivredna gazdinstva, koji ispunjavaju sledeće uslove:
1.Privredna društva (mikro, mala i srednja), i preduzetnici
• Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
• Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
• Poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja;
• Podnosilac zahteva posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih pravnih lica koje posluju više od 3 godine, gde zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koje se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatra povezanim pravnim licem;
• Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu;
• Uredna kreditna istorija;
• Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda.
2. Fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, moraju da ispunjavaju i sledeće minimalne uslove:
• Prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
• Manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta.

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za finansiranje nabavke energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije, s tim da banka može, u skladu sa svojom poslovnom politikom, ugovoriti da se do 25% sredstava kredita može koristiti za dodatne troškove koji su direktno povezani sa finansiranim projektom.

Pod energetski efikasnom opremom podrazumeva se oprema koja dovodi do smanjenja potrošnje energije za minimalno 20% i koja dovodi do smanjenja emisije CO2 od minimalno 20%.Ukoliko se u okviru jednog kredita finansira više različitih mera energetske efikasnosti, svaka mera, odnosno oprema koja se finansira mora ostvariti uštedu od minimalno 20%.

Podržavaće se samo projekti koji će se realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

Detaljnije

Konkurs – unapređenje višejezičnosti

talking peoplePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica za 2015. godinu

Sredstva u iznosu od 9.500.000,00 dinara će se dodeliti za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju aktivnosti čiji je cilj unapređivanje ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

 • organi jedinica lokalne samouprave s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, u kojima je statutom grada, odnosno opštine utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica na celoj teritoriji jedinice lokalne samouprave ili u naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;
 • mesne zajednice na teritoriji gradova i opština iz prethodne alineje;
 • drugi organi, organizacije, službe i ustanove, korisnici budžetskih sredstava, koji imaju sedište na teritoriji lokalne samouprave ili koji obavljaju delatnost na teritoriji lokalne samouprave, iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:

 • osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama, da se koriste jezikom nacionalne manjine – nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi, naročito zaposlenih na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti.
 • troškova izrade i postavljanja tabli s nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenih mesta i drugih geografskih naziva na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova, kao i drugih obaveštenja i upozorenja za javnost ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu ili naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca, službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Visina sredstava za dodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • broj jezika i pisama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na celoj teritoriji opštine, grada ili naseljenog mesta;
 • procentualno učešće pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica čiji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u ukupnom broju stanovništva prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, na osnovu poslednjeg popisa stanovništva;
 • ukupni materijalni troškovi potrebni za realizaciju aktivnosti;
 • postojanje drugih izvora finansiranja aktivnosti;
 • kontinuitet u finansiranju aktivnosti od strane Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 15. juna 2015. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva

information societyMINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2015. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu.

Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u okviru sledećih tema:
• Bezbednost dece na internetu
• Takmičenja u oblasti računarstva i informatike, matematike i fizike
• Organizacija letnjih škola u oblasti računarstva i informatike
• Digitalizacija kulturne baštine
• Unapređenje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom primenom informaciono-komunikacionih tehnologija

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 2.000.000,00 dinara.

Način pisanja predloga programa: Predlog programa dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja predloga programa: Rok za podnošenje programa je 05.06.2015.godine do 15 časova.

Blagovremenim će se smatrati predlozi programa koji pristignu na pisarnicu Ministarstva do navedenog datuma i vremena.

U slučaju da podnosioci svoje programe upućuju putem pošte, blagovremenim se smatraju one prijave koje su predate pošti do isteka navedenog roka.

Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase/biogasa

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

biomasa2

I UVOD I PREDMET
1.    U okviru međunarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i UNDP sprovode projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”.

2.    Cilj Projekta je održivo korišćenje energije kroz diversifikaciju izvora energije i razvoj tržišta biomase za korišćenje u energetske svrhe u Republici Srbiji.

3.    Sredstva za finansiranje projekata iz ovog javnog poziva, obezbeđuje Globalni fond za životnu sredinu i UNDP.

4.    U okviru Projekta obezbeđena su bespovratna finansijska sredstava kao podrška investitorima (u daljem tekstu: bespovratna sredstva) za izgradnju do osam postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase ili biogasa.

5.    Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji su predmet ovog javnog poziva iznosi 1,6 miliona USD i biće raspoređeni od strane Ministarstva rudarstva i energetike u skladu sa ovim pozivom.

6.    Ministarstvo rudarstva i energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva sva zainteresovana lica koji imaju pravo učešća u ovom postupku da dostave svoje prijave, pod uslovima iz ovog poziva za predmetni postupak dodele bespovratnih sredstava.

7.    Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar 2015. godine do 12,00 časova. Prijave podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom pozivu, smatraće se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja prijava vraćene neotvorene podnosiocima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

8.    Prijave se dostavljaju u jednom primerku u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom  ili lično na adresu Ministarstva: MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE, ul. Kralja Milana 36, 11 000 Beograd sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA ZA POSTUPAK DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE/BIOGASAˮ, sa pozivom na broj 312-01-00709/2013-04. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i telefon podnosioca prijave.

9.    Pravo učešća na otvaranju prijava imaju ovlašćeni predstavnici podnosioca, što će dokazati predajom potpisanog i overenog punomoćja, isključivo u originalu. Faksovi i fotokopije se neće uvažiti.

10.    Izbor najboljih projekata izvršiće se na osnovu kriterijuma predviđenih ovom konkursnom dokumentacijom.

11.    Lice za kontakt: Rastislav Kragić, 011/334-67-55. E-mail: oie@mre.gov.rs

II UPUTSTVO UČESNICIMA KAKO DA SAČINE PRIJAVU

Uslovi za prijavu

1. Na javni poziv mogu se prijaviti privredna društva, zadruge i fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost (preduzetnici i poljoprivredna gazdinstva), podnošenjem prijave na propisanom obrascu (a koji se može preuzeti ovde: 01 OBRAZAC PRIJAVE) i koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • većinski su u privatnoj, odnosno zadružnoj svojini;
 • ispunjavaju uslove za izgradnju postrojenje za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije koje kao primarno gorivo – energent koristi biomasu u smislu zakona kojim se uređuje energetika;
 • ukupna vrednost investicije u postrojenje iz prethodne tačke je najmanje 1.200.000,00 USD;
 • obezbedili su kredit od banke za izgradnju postrojenja iz tačke 2).
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • da do dana raspisivanja ovog javnog poziva postrojenje nije priključeno na elektrodistributivnu, odnosno prenosnu mrežu

2. Dokazivanje ispunjenosti uslova za učestvovanje na javnom pozivu utvrđuju se sledećom dokumentacijom koja se podnosi uz prijavu:

 • izvod iz registra privrednih subjekata – za privredna društva, zadruge i preduzetnike;
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – za poljoprivredno gazdinstvo;
 • projekat za građevinsku dozvolu potvrđen potpisom i pečatom lične licence glavnog projektanta u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
 • akt banke o odobrenju kredita podnosiocu prijave;
 • studiju opravdanosti, odnosno biznis (poslovni) plan sa podacima o:
  – vrsti, poreklu, donjoj toplotnoj moći i planiranoj količini na godišnjem nivou;
  – svakog energenta koje će postrojenje koristiti;
  – planiranoj godišnjoj proizvodnji i isporuci električne energije;
  – planiranoj godišnjoj proizvodnji i isporuci toplotne energije;
  – instalisanoj električnoj snazi postrojenja;
  – instalisanoj toplotnoj snazi postrojenja;
  – vrednosti investicije celog projekta;
 • izveštaj tehničkog konsultanta banke;
 • potvrda nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;
 • potvrda nadležnog organa da podnosiocu prijave u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • popunjen i potpisan model ugovora koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije kojim se učesnik u postupku saglašava sa uslovima i sadržinom ugovora (a koji se može preuzeti ovde: 02 UGOVOR O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA);
 • predugovor ili ugovor o prodaji toplotne energije ako ga podnosilac prijave poseduje.

Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar 2015. godine do 12,00 časova.

Detaljnije