Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine

diversityPOKRAJINSKI SKERTARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2015. godine

Projektne oblasti koje će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:

1.    Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa;
2.    Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume);
3.    Promocija zaštićenih područja.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva:
1.    Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervat prirode, predeo izuzetnih odlika, park prirode i zaštićeno stanište, sa 1 projektom za svako zaštićeno područje kojim upravljaju, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 900.000,00 dinara;
2.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 20.235.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:
1.    Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs
2.    Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta; ime i prezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije; očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; detaljan opis projekta; visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trećih lica za su/finansiranje projektnih aktivnosti.
3.    Potrebno je pribaviti akt o uslovima i merama zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Novi Sad, Radnička 20a), u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS″ 36/09, 88/10, 91/10-ispr.) za radove i aktivnosti na terenu.

Uslovi konkursa:
1.    Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata;
2.    Projekat mora biti u skladu sa aktom o uslovima i merama zaštite prirode;
3.    Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumi za dodelu sredstava:
Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava, posebno će se uzimati u obzir:
1.    dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projektne aktivnosti;
2.    primena aktivnih mera zaštite u cilju očuvanja i unapređenja biodiverziteta;
3.    nacionalni i međunarodni status zaštićenog područja;
4.    procena medijskog publiciteta projekta, posebno u lokalnoj sredini;
5.    nova kreativna rešenja u oblasti zaštite prirode.

Rokovi za sprovođenje konkursa:
•    dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 01.09.2015. godine;
•    donošenje odluke o dodeli sredstava: kontinuirano u roku od 30 dana  po pristizanju projekata;
•    rok izvršenja ugovorene obaveze: 01.12.2015. godine;
•    rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 15.12.2015. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
1.    Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem;
2.    O podnetim projektima odlučuje Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i sačinjava izveštaj o stručnoj oceni prijavljenih projekata;
3.    Nakon realizacije projektnih aktivnosti potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava;
4.    Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, vrsta i obim projektnih aktivnosti; vreme realizacije projekta; visina dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projektnih aktivnosti i rokove za realizaciju projekta i dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs se dostavljaju Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs) putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za su/finansiranje projektnih aktivnosti upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2015. godine“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Lorand Vig, telefoni: 021/487-4486; 021/557-283).
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Detalji

Garancije

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Garancije

Detaljnije

Krediti za trajna obrtna sredstva

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti za trajna obrtna sredstva

Detaljnije

Krediti za razvoj preduzetništva

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti za razvoj preduzetništva

Detaljnije

Reprogram

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Reprogram

Detaljnije

Investicioni krediti

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Investicioni krediti

Detaljnije

 

Kreditna podrška za početnike – Start up krediti (privredna društva)

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Kreditna podrška za početnike – Start up krediti (privredna društva)

Detaljnije

Kreditna podrška za početnike – Start up krediti (preduzetnici)

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Kreditna podrška za početnike – Start up krediti (preduzetnici)

Detaljnije

Kratkoročni krediti za privredne subjekte

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJIE

Kratkoročni krediti za privredne subjekte

Detaljnije

Krediti za mikro, mala, srednja, pravna lica za održavanje tekuće likvidnosti

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJIE

Krediti za mikro, mala, srednja, pravna lica za održavanje tekuće likvidnosti za 2015. godinu

Detaljnije