Arhiva ‘Konkursi’

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na konkursu za jačanje kapaciteta za javno zastupanje

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na konkursu za jačanje kapaciteta za javno zastupanje

Konkurs se realizuje u okviru projekta: Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih roditelja na tržištu rada u Srbiji ref.br 2017/390-951, koji Fondacija Ana i Vlade Divac implementira u partnerstvu sa Centrom za dostojanstven rad. Projekat se realizuje od novembra 2017. godine do maja 2019. godine na teritoriji Republike Srbije, a uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Program podrške je kreiran u cilju jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva da osmisle, razviju i sprovedu lokalne inicijative zagovaranja i utiču na svoje lokalne samouprave i ostale aktere u zajednici.

Opšti cilj konkursa je da doprinese poboljšanju socio-ekonomskih i radnih prava samohranih roditelja kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje.

Specifični cilj je razvijanje konkretnih i efektivnih lokalnih inicijativa javnog zastupanja usmerenih na kreiranje povoljnijeg okruženja za zapošljavanje i pristup tržištu rada samohranih roditelja kroz povezivanje javnog, civilnog i biznis sektora.

Prioriteti konkursa
1. Uspostavljanje međusektorske saradnje na lokalnom nivou u cilju kreiranja povoljnijeg okruženja za zapošljavanje samohranih roditelja
2. Predlozi za izmenu ili dopunu postojećih regultiva i praksi na lokalnom nivou,
3. Promocija i/ili implementacija postojećih propisa
4. Podrška lokalnim inicijativama zastupanja za uspostavljanje, razvijanje ili održivost usluga/mera namenjenih samohranim roditeljima, a koje bi olakšale pristup tržištu rada i/ili usklađivanju rada i roditeljstva
5. Uticaj na donosioce odluka za uspostavljanje ekonomski i lokacijski lako dostupnih usluga vođenja domaćinstva i brige oko dece
6. Stvaranje podsticajnog okruženja na lokalnom nivou za razvoj preduzetništva, socijalnog i ženskog preduzetništva kroz promociju primera dobre prakse

Program podrške obuhvata:
1. Treninge za podizanje kapaciteta organizacije
2. Finansijsku podršku za implementaciju inicijativa javnog zastupanja

Celokupno trajanje programa podrške je 12 meseci i uključuje program za podizanje kapaciteta organizacije i mentorsku i finansijsku podršku u iznosu do 2.500 EUR u dinarskoj protivvrednosti za implementaciju projekata.

Sve informacije o pravilima konkursa (kriterijumima, dozvoljenim aktivnostima i važnim datumima) kao i prijavne obrasce možete preuzeti OVDE.

Pitanja u vezi sa konkursom mogu se postaviti na konkurs@divac.com

Rok za prijavljivanje na konkurs je 7. maj 2018. godine do 16:00 h

Detaljnije

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA U SARADNJI SA  OPŠTINOM KANJIŽA (LAPZ –Sopstveni program opštine)

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) na osnovu javnog konkursa.
Poslodavac – izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova samo ukoliko u ukupnom broju nezasposlenih lica uključenih u program javnih radova ima najmanje 70% nezaposlenih lica po pojedinačnoj prijavi, koja pripadaju sledećim kategorijama:
– radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi, lica bez kvalifikacija /sa niskim kvalifikacijama ,viškovi zaposlenih , lica koja posao traže duže od 18 meseci.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je šest meseci, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:
• održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
• održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:
• isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove po osnovu ugovora o radu na određeno vreme, u visini do 25.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđen iznos zarade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom;

• naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada angažovanih lica na javnim radovima, u visini do 2.000,00 dinara po licu srazmerno vremenu radnog angažovanja , uvećan za pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonomza svaki mesec angažovanja;

• naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim oblastima, jednokratno, u visini od:
– 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana
– 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca
– 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;

• naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove, odnosno za lica angažovana kod poslodavca – pružaoca usluga socijalne zaštite, u skladu sa zakonom; po završetku obuke licu se izdaje potvrda/sertifikat/licenca o stečenim kompetencijama; poslodavcu – izvođaču javnog rada, odnosno obrazovnoj ustanovi, isplaćuju se sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po licu koje je pohađalo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenim kompetencijama; naknada troškova obuke ne može biti isplaćena za lica koja su u prethodnom periodu već završila predviđenu obuku; Nacionalna služba procenjuje opravdanost potrebe za obukom, ukoliko isto nije regulisano zakonom.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:
• organi jedinica lokalne samouprave
• javne ustanove i javna preduzeća
• privredna društva
• preduzetnici
• zadruge
• udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.
Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac – izvođač može da ostvari pod uslovom da je registrovan za obavljanje delatnosti na teritoriji Opštine Kanjiža i da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

OSTALE INFORMACIJE
Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u Filijali Kikinda/Ispostavi Kanjiža, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs i sajtu opštine: www.kanjiza.rs

Javni konkurs je otvoren od 13.04.2018.godine do 23.04.2018.godine na sajtu www.nsz.gov.rs i sajtu opštine: www.kanjiza.rs.

Detaljnije

Razvoj inovativnih, integrisanih usluga koje odgovaraju mladima i aktivnih modela inkluzije

MINISTARSTVO FINANSIJE

Razvoj inovativnih, integrisanih usluga koje odgovaraju mladima i aktivnih modela inkluzije

Cilj je da se poveća zaposlenost putem jačana aktivnosti mladih, ranog sticanja radnog iskustva i preduzetničkih praksi, i aktivacija korisnika socijalne pomoći.

Poziv je podeljen na:

Lot 1: Zapošljivost mladih- fokusira se na socijalnu inovativnost u zapošljavanju mladih sa naglaskom na međusektorskoj saradnji da bi se došlo do održivih rešenja koja se bave problemima mladih.

Nezaposlena omladina (15-30), pogotovo
– Mladi bez/sa niskim kvalifikacijama
– NEET (nezaposleni, ne obrazuju se, ne edukuju se)
– Mladi iz ranjivih društvenih grupa (ljudi sa posebnim potrebama, nacionalne manjine, omladina koja napušta sistem socijalne zaštite, itd.)

Lot 2: Aktivna inkluzija- treba da se bavi implementacijom aktivnih mera inkluzije u Srbiji koje za ciljne grupe imaju ugrožen grupa, uglavnom primaoce socijalne pomoći.

Ranjive grupe i radno aktivne osobe sa višestrukim smetnjama (15-65), pogotovo nezaposleni odrasli primaoci socijalne pomoći, osobe sa višestrukim smetnjama koje prepoznaje NSZ, osobe sa višestrukim smetnjama koje sistem još ne prepoznaje. Pogotovo:
– Primaoci socijalne pomoći
– Dugoročno nezaposleni (na birou su duže od 1 godine)
– Osobe sa niskim kvalifikacijama i niskim obrazovnim nivoom (osnovna škola ili bez osnovnog obrazovanja)
– Druge ranjive i ugrožene grupe (povratnici, žrtve trgovine ljudima, izbeglice, prestupnici, itd.)

Prioriteti poziva su:
-Povećanje zapošljivosti ugroženih grupa: 1. Nezaposlena omladina (15-30), 2. Različite ugrožene grupe, a naročito primaoci socijalne pomoći
– Razvoj novih ili inovativnih usluga ili paketa prilagođenih potrebama ciljne grupe
– Razvoj i implementacija novih među-institucionalnih modela i među-sektorskih poslovnih rešenja za rad sa ugroženim grupama.

Veličina granta: minimum 60.000 EUR- maksimum 200.000 EUR

Pravo učešća imaju:
– Nevladine organizacije
– Lokalne vlasti
– Operateri u javnom sektoru
– Organizacije podrške javom sektoru (inkubatori, start up centri, itd.)
– Itd.

Kao vodeći partner mogu podneti samo jedan predlog projekta, a osim njega mogu biti partneri u još samo jednom.

Najpre se predaje Koncept- rok: 03.05.2018. do 15.00 h. Pune aplikacije se šalju ako donator to traži.

Više informacija na http://www.cfcu.gov.rs/tender.php?id=468

Detaljnije

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA:

Cilj konkursa jeste održavanje i podizanje funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na viši nivo.

Predmet konkursa je uređenje otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljorivrednog zemljišta, pri čemu se sredstva opredeljuju za radove na kanalima, propustima, ustavama, crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima na kanalskoj mreži.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava, koji se dodeljuje po ovom konkursu, jeste 105.000.000,00 dinara.

Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 10.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Sredstva se kao bespovratna dodeljuju JVP „Vode Vojvodine“ u obimu do 30% od ukupne vrednosti radova bez PDV-a od strane Sekretarijata, za radove na uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, a preostali iznos obezbeđuju jedinice lokalne samouprave.

3. KORISNIK SREDSTAVA:

Korisnik sredstava je JVP „Vode Vojvodine“.
Podnosioci prijava na konkurs su jedinice lokalnih samouprava (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:

• U celosti izvršena avansna uplata na račun JVP „Vode Vojvodine“ po ugovoru zaključenim na bazi konkursa za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2017. Godini
• Saglasnost JVP „Vode Vojvodine“, na predlog radova.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA:

Konkurs je otvoren zaključno sa 30.04.2018. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. prijava na konkurs (obrazac prijave dostupan je u elektronskom obliku na veb-sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs);
2. akt – koji je potpisao gradonačelnik, odnosno predsednik opštine – o pristupanju uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, donet u toku 2018. godine, u kome je opredeljen iznos sopstvenih sredstava koja će jedinica lokalne samouprave obezbediti za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;
3. saglasnost JVP „Vode Vojvodine” na predlog radova koji je dostavila jedinica lokalne samouprave;
4. elaborat za učešće na konkursu za uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta sa svim potrebnim elementima. Elaborat treba da sadrži : ukupnu dužinu kanalske mreže kojom upravlja JVP „Vode Vojvodine” na teritoriji lokalne samouprave, situacioni plan s kanalima koje uređuju, tabelarni pregled katastarskih opština za koje se planiraju radovi s sdužinama kanala koji se uređuju po katastarskim opštinama i vrednostima radova s PDV-om i bez PDV-a po katastarskim opštinama, predmer i predračun radova sa uračunatim PDV-om i bez PDV-a. Elaborat izrađuje JVP „Vode Vojvodine” na osnovu predloga radova za sufinansiranje koji je dostavila jedinica lokalne samouprave;
5. izvodi stanja na računu jedinice lokalne samouprave, kao dokaz da je u celosti izvršena avansna uplata na račun JVP „Vode Vojvodine” po ugovoru zaključenom na bazi Konkursa za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA:

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu s Poslovnikom o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo od 20.02.2018. godine, i izmena i dopuna Poslovnika o radu od 21.03.2018. godine,a na osnovu kog je donet Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. Godini

8. VREME ZAKLJUČENJE UGOVORA:

Nakon donošenja konačne odluke o dodeli sredstava, Sekretarijat, jedinice lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“ će zaključiti trojne ugovore o uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, najkasnije u roku od deset (10) dana od dana donete Konačne odluke o dodeli sredstava.

9. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA:

1. sredstva po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno;
2. izvod iz opštinskog/gradskog budžeta, kojim se potvrđuje iznos sopstvenog učešća – dostaviti najkasnije 15 dana od dana potpisivanja ugovora; ukoliko nema navedena sredstva, nepohodno je dostaviti izjavu nadležnog organa potpisanu od ovlašćenog lica o tome da će ista obezbediti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora;
3. Sekretarijat, jedinice lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“ su saglasne da JVP “Vode Vojvodine”, odmah po zaključenju trojnih ugovora a najkasnije u roku od 10 dana, pokrenu postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama za izbor izvođača radova i da sa izabranim izvođačem zaključe ugovor o realizaciji poslova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, kao i da o tome dostavi dokaz davaocu sredstava – rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku i odluku o pokretanju postupka javne nabavke;
4. Rok za realizaciju ugovorenih radova je 31.10.2018. godine.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA:
Prijave se moraju dostaviti u zatvorenoj koverti i to poštom, na adresu: „Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad” ili lično – na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade (radnim danom do 14 časova). Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „Konkurs – uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja”, a na poleđini koverte – naziv i adresu podnosioca prijave.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE:
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4416.

INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI:
Tekst konkursa, obrazac prijave na konkurs i Pravilnik za dodelu podsticajnih sredstava putem konkursa za uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2018. Godini, mogu se preuzeti sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Detaljnije

Javni poziv za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

Podnosilac prijave projekta

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

II. Postupak sprovođenja podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

Postupak sprovođenja podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno, vrši se preostalim sredstvima zajma po osnovu finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu B” (u daljem tekstu: Sredstva).

III. Cilj i namena Sredstava

Cilj raspodele i korišćenja Sredstava je pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje realizacije projekata.

Sredstva su namenjena za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture, i to:

 • izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju puteva, ulica, biciklističkih staza i putnih objekata (mostovi, nadvožnjaci, pasarele i dr.);
 • izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata za potrebe predškolskog, školskog i drugih nivoa obrazovanja, objekata za učenički i studentski standard, kao i objekata za naučna istraživanja;
 • izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju školskih sportskih sala i terena;
 • izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata zdravstvene i socijalne infrastrukture (ustanove za pružanje zdravstvene i socijalne pomoći);
 • izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata kulturno-istorijskog nasleđa (objekti kulturno-istorijskog značaja koji podstiču razvoj turizma.

Učešće u sufinansiranju projekta

Iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva privrede sufinansira se projekat u visini do 50% vrednosti projekta bez PDV.

Iz budžeta jedinice lokalne samouprave sufinansira se preostala vrednost projekta bez PDV, kao i PDV na ukupnu vrednost prijavljenog projekta, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost.

V. Uslovi za dodelu Sredstava

Uslovi za dodelu Sredstava su:
da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Sredstava;
da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa.

VI. Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta

Ocenjivanje i odabir projekta vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • vrsta projekta (lokalni ili regionalni);
 • efekti projekta;
 • održivost projekta;
 • usklađenost projekta sa strateškim dokumentima;
 • broj direktnih korisnika projekta;
 • broj indirektnih korisnika projekta.

VII. Prijava projekta i dokumentacija za prijavljivanje projekta na javni poziv

Prijava projekta dostavlja se na Obrascu – Prijava projekta za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno, koji se preuzima na internet strani Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs.

Uz pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno, obavezno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta sa Izjavom o obezbeđenom iznosu sredstava za sufinansiranje projekta. Ukoliko sredstva za sufinansiranje projekta nisu predviđena u momentu podno šenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena odlukom o budžetu Podnosioca prijave u roku od deset dana od dodele sredstava;
 • projekat za izvođenje na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD);

Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:

 • skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
 • tekstualne i grafičke priloge (tehnički opis/izveštaj na osnovu kojeg je izrađen predmer i predračun iz projekta za izvođenje sa grafičkim prilozima: situacioni plan, karakteristične poprečne i podužne preseke u zavisnosti od objekta na koji se projekat odnosi, sve detalje navedene u predmeru i predračunu radova)
  predmer i predračun radova iz projekta za izvođenje u Excel formatu koji je u potpunosti usaglašen sa tehničkim opisom i grafičkom dokumentacijom (tekst formatiran – ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje.

Rok za podnošenje prijave projekta je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva privrede, broj: 011/333-4132 i 011/333-4149.

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2018. godini – IPA 2013

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2018. godini – IPA 2013

I OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

 • viškovi zaposlenih i
 • dugoročno nezaposleni

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) prema mestu zapošljavanja lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije, i iznosi:

• 150.000,00 dinara po licu, u prvoj i drugoj grupi JLS;
• 200.000,00 dinara po licu, u trećoj grupi JLS;
• 250.000,00 dinara po licu, u četvrtoj grupi JLS i devastiranim područjima.

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima su de minimis državna pomoć.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Pravo na dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih poslodavac može ostvariti pod uslovom da:

 • pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
 • registrovan je najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva;
 • u zakonskim rokovima izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);
 • poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 • izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;
 • ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem, podnosiocem zahteva
 • nalazi se u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
 • Maksimalni iznos sredstava koji na ime subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima može biti dodeljen jednom poslodavcu – podnosiocu zahteva, određuje se na osnovu Praktičnog vodića – nabavke i grantovi za spoljne aktivnosti Evropske unije -PRAG (važeći od 15. Januara 2016.godine, verzija 2016.0 Odeljak 6.9.2). Maksimalni iznos sredstava odnosi se na ugovore o subvenciji subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima zaključene u toku realizacije projekta i ne može biti veći od 60.000 evra u dinarskoj protivvrednosti

Pravo na subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih ne mogu ostvariti:

 • državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava;
 • poslodavci kod kojih se broj zaposlenih smanjio za prethodna tri meseca, osim u slučaju prirodnog odliva zaposlenih i drugih opravdanih razloga (ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog, otkaz od strane zaposlenog i istek rada na određeno vreme);
 • poslodavci koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u tekućoj i prethodne 3 godine, računajući od dana odobravanja sredstava;
 • poslodavci koji obavljaju delatnost koja se nalazi na spisku delatnosti koji je sastavni deo ovog javnog poziva.

Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane i stepenu razvijenosti opština u Republici Srbiji, mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 11.06.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini – IPA 2013

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini – IPA 2013

I OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Kategorije nezaposlenih na koje se ova subvencija odnosi su:

 • viškovi zaposlenih i
 • mladi do 30 godina starosti.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.
Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposleni

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis državna pomoć.

Maksimalni iznos sredstava koji na ime subvencije za samozapošljavanje može biti dodeljen jednom poslodavcu – podnosiocu zahteva, određuje se na osnovu Praktičnog vodića – nabavke i grantovi za spoljne aktivnosti Evropske unije – PRAG (važeći od 15. Januara 2016.godine, verzija 2016.0 Odeljak 6.9.2). Maksimalni iznos sredstava odnosi se na ugovore o subvenciji za samozapošljavanje zaključene u toku realizacije projekta i ne može biti veći od 60.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:
– prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe;
– završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije;
– izmirilo ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje i
– u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne može da ostvari:
– za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;
– za osnivanje udruženja i
– ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe.
– ako je već ostvarilo pravo na subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe u 2018.godini.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
– obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći male vrednosti, na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim i
– dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva
Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs.

IV DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30 dana od dana isteka javnog poziva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane delatnosti pre donete odluke o dodeli subvencije za samozapošljavanje, ne stvara obavezu na strani Nacionalne službe da će subvencija biti odobrena.

Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe.

Spisak odobrenih subvencija za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj tabli nadležne filijale.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 11.06.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2018. godini – IPA 2013

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2018. godini – IPA 2013

I OSNOVNE INFORMACIJE
Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju programa obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama.

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:

 • realizaciju obuke u trajanju od 160 do 480 časova (u zavisnosti od vrste, složenosti poslova i drugih elemenata od značaja za trajanje obuke), u skladu sa standardima nivoa obuka1, ili
 • realizaciju obuke u trajanju manjem od 160 časova, kada je to propisano posebnim zakonom ili pravilnikom, ili
 • realizaciju obuke za osobe sa invaliditetom u skladu sa programom obuke za koju je izdato odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja i
 • zasnivanje radnog odnosa sa licima koja su sa uspehom završila obuku.

Na osnovu obrazloženog zahteva Nacionalnoj službi, poslodavac može da zasnuje radni odnos sa polaznikom i tokom obuke.

Za realizaciju obuke Nacionalna služba:

1. poslodavcu na osnovu zahteva može da isplati:

 • sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke, zavisno od dužine trajanja teorijsko-praktične obuke, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku; sredstva se isplaćuju u dva dela – prvi po otpočinjanju obuke i drugi nakon završetka obuke, odnosno po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni i zaposleni;
 • sredstva dodeljena po osnovu sprovedenih obuka na zahtev poslodavca su de minimis državna pomoć;
 • Maksimalni iznos sredstava koji na ime obuke na zahtev poslodavca može biti dodeljen jednom poslodavcu – podnosiocu zahteva, određuje se na osnovu Praktičnog vodiča – Nabavke i grantovi za spoljne aktivnosti Evropske unije – PRAG ( verzija 2016.0, Odeljak 6.9.2. od 15. januara 2016. godine). Maksimalni iznos sredstava odnosi se na ugovore o sprovođenju obuke na zahtev poslodavca zaključene u toku perioda realizacije projekta, i ne može biti veći od 60.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

2. nezaposlenom polazniku isplaćuje:

 • mesečnu novčanu pomoć u visini od 6.000,00 dinara za pun fond časova,
 • sredstva za troškove prevoza;

3. nezaposlenom polazniku – osobi sa invaliditetom isplaćuje:

 • mesečnu novčanu pomoć u visini 20% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, za pun fond časova, ako se obuka izvodi u trajanju od najmanje 100 časova i ako osoba sa invaliditetom nije korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom,
 • sredstva za troškove prevoza, i za pratioca ako je potreban, u visini neoporezivog iznosa, u skladu sa zakonom.

4. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti za polaznike obuke, u skladu sa zakonom.

Sredstva namenjena nezaposlenom polazniku Nacionalna služba isplaćuje i u slučaju kada poslodavac snosi troškove obuke.
Novčana pomoć se ne isplaćuje polazniku obuke koji je korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti.

II USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća u realizaciji programa obuke na zahtev poslodavca može ostvariti poslodavac pod uslovom:

 • da pripada privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%), odnosno da je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje posluje sa većinskim državnim kapitalom;
 • da je u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
 • da ima plan i program po kome će se lice obučavati;
 • da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
 • da u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 • da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
 • da obučava i zapošljava nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji Nacionalne službe i koje zadovoljava opšte i posebne uslove za uključivanje u obuku, u skladu sa važećim aktima Nacionalne službe i koje nije bilo u radnom odnosu kod poslodavca – podnosioca zahteva u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva i pripada nekoj od sledećih kategorija nezaposlenih lica, bez obzira na godine života:
  • mladi do 30 godina;
  • dugoročno nezaposleni;
  • viškovi zaposlenih;
  • stariji od 50 godina;
  • sa niskim/bez kvalifikacija;
  • Romi
  • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
  • ostala teže zapošljiva lica, u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja (NAPZ).
 • da ima kadrovske kapacitete za realizaciju programa obuke, odnosno da obezbedi instruktora koji:
  • ima minimum završenu srednju školu,
  • zaposlen je ili radno angažovan kod podnosioca zahteva sa fondom radnih sati koji je jednak dnevnoj dinamici realizacije obuke, odnosno zaposlen je ili angažovan u obrazovnoj ustanovi/organizaciji registrovanoj za obrazovanje odraslih, ukoliko se obuka realizuje u saradnji sa istom,
  • ima najmanje 12 meseci radnog iskustva na poslovima za koje se lice obučava i stručnu kvalifikaciju koja je u skladu sa poslovima za koje se lice obučava, odnosno, ima najmanje 24 meseca radnog iskustva na poslovima za koje se lice obučava, ukoliko nema odgovarajuću stručnu kvalifikaciju;
 • poslodavac ima obavezu da obezbedi jednog instruktora za jednu obrazovnu grupu od najviše 10 polaznika; obuka mora da se realizuje u jednom ciklusu, sa mogućnošću formiranja više polazničkih grupa;
 • da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za realizaciju programa obuke, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju veličini obrazovne grupe i u skladu su sa radnim mestom za koje se lica obučavaju, kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu, odnosno ugovor o realizaciji obuke ili njenog dela sa odgovarajućom obrazovnom ustanovom ili organizacijom registrovanom za obrazovanje odraslih, ukoliko se obuka realizuje u saradnji sa istom.

Za realizaciju obuke na zahtev poslodavca za nezaposlene osobe sa invaliditetom, poslodavac mora da ispunjava kadrovske, tehničke, prostorne i druge kapacitete za realizaciju programa obuke u skladu sa odobrenjem za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije izdatim od strane ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 11.09.2018. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2018. godini

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2018. godini

I
Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2018. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 1.800.000,00 (jedanmilionosamstohiljada) dinara.

II
Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih crkava i verske zajednice koje se nalaze na teritoriji opštine Kanjiža.

III
Sredstva iz tačke I dodeljuju se za sufinansiranje projekata koji se odnose na:
1. investicione radove na crkvenim hramovima i drugim sakralnim objektima
2. obnovu postojećih crkvenih hramova koji nisu obnavljani preko 10 i više godina, a posebno crkvenih hramova koji su spomenici kulture
3. obnovu parohijskih domova
4. uređenje i revitalizaciju prostora verskih grobalja
5. izgradnju i obnovu kapela na grobljima
6. obnovu zvonika
7. obnovu fasada i krečenje crkvenih hramova
8. obnovu krova
9. presecanje i saniranje vlage na zidovima crkvenog hrama
10. organizovanje tradicionalnih godišnjica i datuma koji su posvećeni imenu koje crkva nosi
11. organizovanje crkvenih manifestacija.

IV
Podnosilac prijave dostavlja:
1. popunjenu prijavu na Obrascu br. 1
2. dokaz o podnosiocu prijave – izvod iz registra u kojem je subjekat registrovan
3. pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti i sl.)
4. detaljan opis projekta za čije sufinansiranje se podnosi prijava
5. predmer i predračun radova (za prijave predloga projekata koji se odnose na graditeljsku delatnost, tačke 1-9)
Projekat koji bude odobren mora biti realizovan najkasnije do 31.12.2018. godine.

V
Kriterijumi za određivanja visine sredstava za sufinansiranje pojedinačnog projekta su:
1. da li je verski objekat pod zaštitom kao kulturno dobro
2. broj vernika prema poslednjem popisu stanovništva na teritoriji opštine
3. postojanje i visina sredstava za samofinansiranje projekta
4. visina sredstava ostvarenih iz opštinskog budžeta u prethodnoj kalendarskoj godini
5. vrsta radova – obnova, adaptacija ili rekonstrukcija postojećeg objekta,
6. mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture o predmetu projekta,
7. karakter hitnosti koji se ostvaruje neposrednim uvidom – izlaskom na teren Komisije i stručnih lica organizacione jedinice Opštinske uprave opštine Kanjiža nadležne za poslove građevinarstva.
Ako se projekat podnosi za sufinansiranje manifestacije, procenjuje se karakter i značaj manifestacije.

VI
Prijava na konkurs podnosi se Komisiji za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama, na obrascu „Prijava na konkurs za dodelu sredstava radi sufinansiranja projekata crkava i verskih zajednica” (Obrazac br. 1) koji je dostupan i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs).
Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili poštom na adresu: Opština Kanjiža, Glavni trg 1, 24420 Kanjiža, sa naznakom „Konkursna dokumentacija za crkve i verske zajednice“.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 024 875 166 lokal 229, ili lično u kancelariji broj 9 (Atila Kasa).

Detaljnije

Centrifuga 2018.

SUPERSTE

Centrifuga 2018.

Centifuga je deo programa Superste.net kojim podržavamo super ideje organizacija i neformalnih grupa.

Za novi ciklus Centrifuge za 2018. godinu svoju ideju možete prijaviti do 7. maja u 12h.

Detaljnije