Arhiva ‘Konkursi’

KREATIVNA EUROPA (2014. – 2020.) Potprogram Kultura

Logo20EACEAPoziv za podnošenje prijedloga:

EACEA 29/2015: Potpora za evropske projekte saradnje

Sprovođenje potprograma Kultura programa Kreativna Evropa: “Potpora za evropske projekte saradnje”

Poziv se zasniva na Uredbi br. 1295/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. decembra 2013. o uspostavljanju programa Kreativna Evropa (2014. – 2020.), u daljem tekstu “Uredba”, a osobito na poglavlju III. Uredbe, člancima 12. i 13. o sprovođenju potprograma Kultura.

Detaljni uslovi ovog poziva za podnošenje predloga mogu se pronaći u smernicama za “podršku za evropske projekte saradnje” (vidi deo VI.). Smernice predstavljaju sastavni deo ovog poziva za podnošenje predloga.

I. Postavke potprograma Kultura
U skladu sa Uredbom o uspostavi programa Kreativna Evropa prioriteti su sledeći:
– Promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalaca u cilju omogućavanja njihove međunarodne saradnje i internacionalizacije njihovih karijera i delatnosti u Evropskoj uniji i šire, kad god je moguće na osnovu dugoročnih strategija, te promovisanje transnacionalnog kretanja kulturnih i kreativnih dela u cilju promovisanja kulturnih razmena, interkulturnog dijaloga , razumevanja za kulturnu raznolikost i socijalnu uključenost;
– Jačanje razvoja publike kao načina podsticanja interesovanja za i poboljšanje pristupa evropskim kulturnim i kreativnim delima te materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini. Razvojem publike nastoji se pomoći umetnicima / kulturnim radnicima u Evropi da njihova dela dopru do što većeg broja ljudi širom Evrope te proširiti pristup kulturnim delima nedovoljno zastupljenim grupama. Takođe, nastoji se pružiti pomoć kulturnim organizacijama da se na nove i inovativne načine prilagode potrebi za angažovanjem sa publikom kako bi zadržale postojeću i doprle do nove publike, kako bi se postigla raznolikost publike uključujući dopiranje do trenutačno nezainteresovane publike te poboljšao doživljaj za sadašnju i buduću publiku i produbio odnos s njom;
– Podsticanje kreativnosti, inovativnih pristupa stvaranju i novih načina stvaranja efekta prelivanja na ostale sektore. Razvoj i ispitivanje novih i inovativnih modela stvaranja prihoda, upravljanja i marketinga u kulturnim sektorima, posebno u pogledu prelaza na digitalne tehnologije. Posebna pažnja biće posvećena potpornim aktivnostima koje kulturnim radnicima omogućavaju sticanje novih veština, aktivnostima sa obrazovnom dimenzijom te aktivnostima kojima se ekoloskom interkulturni dijalog i međusobno razumevanje među pripadnicima različitih kultura ili različitog porekla te koje se nadograđuju na kulturu u cilju potpomaganja borbe protiv svih oblika diskriminacije.

II. Opšti uslovi učešća
Opšti uslovi učešća u programima potprograma Kultura utvrđeni su u ovom odeljku dok su posebni uslovi za svaki program navedeni u odeljku III. u nastavku. Svi uslovi određeni su u skladu sa Uredbom.

Prihvatljive zemlje
Zahtevi pravnih subjekata osnovanih u jednoj od sledećih kategorija zemalja podobni ako su ispunjeni svi uslovi iz člana 8 i Komisija je s tom zemljom započela pregovore:
1. države članice EU-a i prekomorske zemlje i područja koja su prihvatljiva za učešće u programu u skladu sa članom 58. Odluke Saveta 2001/822 / EZ;
2. države pristupnice, države kandidatkinje i potencijalne države kandidatkinje koje ostvaruju korist od pretpristupne strategije, u skladu sa opštim principima i opštim uslovima za učešće tih zemalja u programima Unije utvrđenim u odgovarajućim okvirnim sporazumima, odlukama Saveta za pridruživanje ili sličnim sporazumima;
3. države EFTA-e koje su stranke Sporazuma o EGP-u u skladu sa odredbama Sporazuma o EGP-u;
4. Švajcarska Konfederacija, na osnovu bilateralnog sporazuma koji treba sklopiti sa tom zemljom;
5. zemlje obuhvaćene Evropskom politikom susedstva u skladu sa postupcima definisanim s tim zemljama prema okvirnim sporazumima kojima se predviđa njihovo učešće u programima EU-a.

Agencija može odabrati predloge podnosioca zahteva iz zemalja koje nisu članice EU-a pod uslovom da su na datum donošenja odluke o dodeli potpisani sporazumi kojima se utvrđuju dogovori za učešće tih zemalja u programu uspostavljenom gore navedenom Uredbom.

Prihvatljivi podnosioci zahteva
Programi su otvoreni kulturnim i kreativnim subjektima koji deluju u kulturnim i kreativnim sektorima kako su definisani u članu 2. Uredbe i koji su registrovani u jednoj od zemalja koje učestvuju u potprogramu Kultura.

Programi su otvoreni kulturnim subjektima koji su imali pravnu ličnost najmanje dve godine na dan roka za podnošenje zahteva i koji mogu dokazati da postoje kao pravne osobe. Fizička lica ne mogu se prijaviti za dodelu bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi projekti
Potprogramima Kultura neće se podržavati projekti pornografskog ni rasističkog sadržaja ni oni kojima se zagovara nasilje. Potprogramima Kultura posebno se podržavaju neprofitni projekti.

Posebni kriterijumi prihvatljivosti, u odnosu na svaki program, određeni su u odeljku III. u nastavku.

Prihvatljive aktivnosti:
Prihvatljive aktivnosti moraju nastojati da postignu ciljeve i prioritete određene potprogramima Kultura.

Aktivnosti moraju biti povezane sa kulturnim i kreativnim sektorima kako su definisani u članu 2. Uredbe i kojom se stavljaju van snage odluke br. 1718/2006 / EZ, 1855/2006 / EZ i 1041/2009 / EZ. Aktivnosti namenjene isključivo audiovizuelnim sektorima nisu prihvatljive u sklopu potprograma Kultura. Međutim, audiovizuelne aktivnosti mogu biti prihvatljive dok god su pomoćne onim aktivnostima namenjenim kulturnim i kreativnim sektorima koje nisu audiovizuelne.

Kriterijumi za isključenje
Podnosioci zahteva ne smeju biti u situaciji koja će ih isključiti iz učešća i / ili dodele kako je određeno Finansijskom uredbom primjenjivom na opšti budžet Unije i njenim pravilima za podnošenje zahteva.
Kriterijumi za odabir
Sledeći se kriterijumi primenjuju na sve programe, osim ako je drugačije određeno u odredbama detaljno opisanim u nastavku.

Podnosioci zahteva moraju imati stabilne i dovoljne izvore finansiranja (finansijska sposobnost) da bi održavali svoje aktivnosti tokom perioda u kojem se projekat sprovodi i da bi učestvovali u njegovom finansiranju. Organizacije koje podnose zahtev moraju biti stručno osposobljene i imati kvalifikacije potrebne da završe predloženi projekat (operativna sposobnost).

Podnosioci zahteva moraju podneti časnu izjavu, ispunjenu i potpisanu, kojom dokazuju svoj status pravnog lica i svoju finansijsku i operativnu sposobnost da završe predložene aktivnosti.

Osim časne izjave, organizacije koje podnose zahtev za dodelu bespovratnih sredstava većih od
60.000 € moraju zajedno sa zahtevom da podnese dodatne i obavezne dokumente kako je opisano u posebnim smernicama.

Revizorski izveštaj
Zahtjevu za bespovratna sredstva mora biti priloženo izveštaj o spoljnoj reviziji koje je sastavio ovlašćeni spoljni revizor, ako je zatraženi iznos 750.000 € ili veći ili ako se prijava odnosi na okvirni sporazum o partnerstvu. Tim se izveštajem potvrđuju finansijske izveštaje za poslednje dve dostupne finansijske godine.

Ova se obaveza ne odnosi na javna tela i međunarodne organizacije osnovane na osnovu javnog prava. Ta se obaveza ne mora primeniti na ustanove za obrazovanje i osposobljavanje ako tako odluči nadležni zvaničnik za ovjeravanje na osnovu svoje analize rizika upravljanja.

III. Posebni uslovi za učestvovanje
Ovaj poziv obuhvata sledeće programe potprograma Kultura.

EACEA 29/2015 – Potpora za evropske projekte saradnje

Podržani projekti stoga sadržavaju obrazloženu strategiju i detaljan opis plana primene jednog ili više navedenih prioriteta programa. Podnosioci prijava moraju u prijavi naznačiti najviše tri od pet navedenih prioriteta koji su najvažniji za njihov projekat te ih poredati po važnosti.

Kriterijumi prihvatljivosti
Podnosioci prijava koji ispunjavaju uslove: Vidi deo II. – Opšti uslovi učešća – Podnosioci prijava koji ispunjavaju uslove.

Projekti koji zadovoljavaju kriterijume: Zavisno o obimu, potrebama, vrsti, ciljevima i prioritetima projekta, podnosilac prijave mora se prijaviti u 1. kategoriji, odnosno kategoriji projekata saradnje manjeg obima, ili 2. kategoriji, odnosno kategoriji projekata saradnje većeg obima.

Voditelj projekta može se u bilo kojoj kategoriji prijaviti samo jednom godišnje. Podnosilac prijave koji se prijavljuje kao voditelj projekta u bilo kojoj od kategorija može biti partner u nekoliko drugih projekata koje predstavljaju drugi voditelji u bilo kojoj od navedenih kategorija.

1. kategorija – projekti saradnje manjeg obima
Ta kategorija obuhvata sledeće projekte:
– Projekte koji uključuju vođe projekta te najmanje dvoje partnera sa sedištem u barem tri zemlje koje učestvuju u potprogramu Kultura programa Kreativna Evropa. Voditelj projekta ili je jedan od partnera mora imati sedište u jednoj od zemalja iz 1., 3. ili 4. kategorije zemalja koje zadovoljavaju kriterijume;
– Projekte koji su predmet prijave za dodelu sredstava EU-a u iznosu ne većem od 200.000 € koji predstavlja najviše 60% budžeta koji zadovoljava kriterijume.
U slučaju odabira voditelj projekta 1. kategorije može u narednim pozivima podneti prijavu za novi projekat 1. ili 2. kategorije.

2. kategorija – projekti saradnje većeg obima
Ta kategorija obuhvata sledeće projekte:
– Projekte koji uključuju vođe projekta te najmanje petoro partnera sa sedištem u najmanje šest zemalja koje učestvuju u potprogramu Kultura programa Kreativna Evropa. Voditelj projekta ili je jedan od partnera mora imati sedište u jednoj od zemalja iz 1., 3. ili 4. kategorije zemalja koje zadovoljavaju kriterijume;
– Projekte koji su predmet prijave za dodelu sredstava EU-a u iznosu ne većem od 2.000.000 € koji predstavlja najviše 50% budžeta koji zadovoljava kriterijume.
U slučaju odabira voditelj projekta 2. kategorije neće zadovoljavati kriterijume za podnošenje drugih prijava u 2. kategoriji za vreme trajanja projekta. To znači da voditelj projekta u 2. kategoriji koji je u toku ne zadovoljava kriterijume da bude voditelj nekog drugog projekta iz 2. kategorije osim ako period zadovoljavanja kriterijuma odabranog projekta saradnje završi kada započne period zadovoljavanja kriterijuma za projekat iz 2. kategorije za koji se predmetni voditelj prijavljuje. Međutim, voditelji projekta u toku iz 2. kategorije mogu u narednim pozivima za podnošenje predloga podneti prijavu za novi projekat iz 1. kategorije.

Maksimalno trajanje (period ispunjavanja kriterijuma) projekata iz obaju kategorija iznosi 48 meseci.

Projekat se mora zasnivati na ugovoru o saradnji sklopljenom između voditelja projekta i partnera, što važi za obe kategorije.

Aktivnosti koje ispunjavaju uslove: Vidi deo II. – Opšti uslovi učešća – Aktivnosti koje ispunjavaju uslove.

Kriterijumi za dodelu sredstava

Podnosioci prijave koji ispunjavaju uslove procjenjivat će se na osnovu sledećih kriterijuma:

1. Relevantnost (30 poena)
Tim se kriterijumom ocenjuje kako će se na osnovu prioriteta programa projektom doprineti jačanju profesionalizacije sektora i sposobnosti transnacionalnog i međunarodnog delovanja, promovisanju transnacionalnog kretanja kulturnih i kreativnih dela i mobilnosti umetnika, dopiranju do nove i veće publike i poboljšanju pristupa kulturnim i kreativnim delima.
U tu svrhu, projekat bi trebao sadržavati obrazloženu strategiju sprovođenja prioriteta programa.

2. Kvalitet sadržaja i aktivnosti (30 poena)
Tim se kriterijumom ocenjuje način sprovođenja projekta u praksi (kvaliteta aktivnosti i ciljeva, iskustvo osoblja zaduženog za projekat i način rada).

3. Komunikacija i informisanje (20 poena)
Tim se kriterijumom ocenjuje pristup informisanju o projektnim aktivnostima i rezultatima te deljenju znanja i iskustava sa sektorom i preko granica. Cilj je povećati učinak rezultata projekta čineći ih dostupnim u što većoj meri na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou kako bi doprli dalje od direktnih učesnika projekta te ostvarili učinak koji će trajati dugo nakon njegova završetka.

4. Kvalitet partnerstva (20 poena)
Tim se kriterijumom ocenjuje do će koje mere organizacija i koordinacija projekta osigurati efikasnu implementaciju aktivnosti i doprineti njihovoj održivosti.

IV. Budžet

Ukupan budžet potprograma Kultura programa Kreativna Evropa za period 2014. – 2020 iznosi 457.800.000 EUR. Ukupan iznos sredstava iz ovog poziva koja će biti dodeljena tokom 2016. jest oko 35.000.000 €.

Agencija zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva.

V. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava za evropske projekte saradnje: 7. oktobar 2015., 12:00 časova CET / CET (podne, po briselskom vremenu)

Ako je rok za dostavljanje na dan državnog praznika u zemlji podnosioca zahteva, produženje neće biti odobreno. Podnosioci zahteva to moraju uzeti u obzir pri planiranju dostavljanja.

Postupak dostavljanja i adresa na koju se mora poslati paket sa zahtevom može se pronaći u odgovarajućim smernicama na veb-mestu navedenom u odeljku VI u nastavku.

VI. Dalje informacije

Detaljni uslovi za podnošenje zahteva mogu se pronaći u posebnim smernicama na sledećim veb-mestima:

Glavna uprava za obrazovanje i kulturu
http://ec.europa.eu/culture/indek_en.htm

Izvršna agencija za obrazovanje, audio-vizuelne delatnosti i kulturu
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Detaljnije

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2015/2016. godinu

Dositeja-logo-plaviREPUBLIKA SRBIJA
FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14 i 114/14 ) raspisuje se

KONKURS
ZA STIPENDIRANjE NAJBOLjIH STUDENATA1 STUDIJA DRUGOG I TREĆEG STEPENA NA UNIVERZITETIMA ZEMALjA ČLANICA EVROPSKE UNIJE I EVROPSKE ASOCIJACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) I NA VODEĆIM SVETSKIM UNIVERZITETIMA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU SU:

1. da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
2. da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
3. da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;
4. da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku osnovnih akademskih studija;
5. da nisu navršili 27 godina života – za studente studija drugog stepena, odnosno 29 godina života – za studente studija trećeg stepena do datuma raspisivanja konkursa;
6. da su najmanje jednu godinu osnovnih akademskih studija završili (položili sve ispite predviđene programom za tu godinu studija) na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji;
7. da su u školskoj 2015/2016. godini upisani na godinu koju pohađaju na studijama drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima;
8. da su redovni studenti („full time students“) i da pohađaju studije i borave u zemlji gde su upisani na studije.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI OBAVEZNI DA DOSTAVE:

1. popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.mos.gov.rs/dositeja ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
2. uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci);
3. fotokopiju važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
4. za studente drugog i trećeg stepena studija – original ili overenu fotokopiju diplome/uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;
5. za studente drugog i trećeg stepena studija koji nemaju završene celokupne osnovne akademske studije na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji uz overenu diplomu/uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama u inostranstvu sa prosečnom ocenom i prevodom dokumenta overenim pečatom sudskog tumača, potrebno je dostaviti:
– original ili overenu potvrdu fakulteta o najmanje jednoj završenoj godini na osnovnim akademskim studijama na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji (uz napomenu da su položeni svi ispiti predviđeni studijskim programom osnovnih akademskih studija za tu godinu studija), i
– overeno uverenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocenama na osnovnim akademskim studijama uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača;
6. za studente trećeg stepena studija potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija (ukoliko je kandidat završio drugi stepen studija u inostranstvu potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača);
7. original potvrdu o upisu na godinu studija koja se upisuje u školskoj 2015/16. godini u statusu redovnog studenta drugog ili trećeg stepena studija na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača (potvrda o upisu treba da sadrži kada su studije tog stepena studija prvi put upisane);
8. overenu izjavu o redovnom studiranju, pohađanju studija i boravku u zemlji gde su upisane studije (primer izjave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente – www.mos.gov.rs/dositeja).

Pod original potvrdom o upisu studija u inostranstvu ne podrazumeva se:
– fotokopija potvrde o upisu;
– skenirana i odštampana potvrda o upisu;
– potvrda o prijemu na studije koja zvanično ne potvrđuje upis i status studenta u školskoj 2015/16. godini

NAPOMENA: Overena dokumenta koja su kandidati u obavezi da dostave treba da budu overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14 i 22/15), odnosno kod javnog beležnika, u sudovima, opštinskim upravama ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

Spisak vodećih svetskih univerziteta čini sastavni deo ovog konkursa i objavljen je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente – www.mos.gov.rs/dositeja uz tekst konkursa.

Studenti koji su dobili stipendiju Fonda ne mogu ponovo dobiti stipendiju Fonda za istu godinu istog stepena studija.

U zavisnosti od visine sredstava u budžetu za 2015. godinu i u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda, biće utvrđen broj i visina stipendije.

U slučaju da je broj kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i imaju potpunu dokumentaciju veći od maksimalnog broja stipendija koje se mogu dodeliti po ovom konkursu, Fond za mlade talente će rangirati kandidate koji ispunjavaju sve uslove konkursa i imaju potpunu dokumentaciju. Prilikom rangiranja kandidata ceniće se koliko je godina osnovnih akademskih studija student završio na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji, koliko je puta koristio stipendiju Fonda i da li se univerzitet koji upisuje nalazi na Listi vodećih svetskih univerziteta i kako je rangiran.

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija/školovanja ili da u tom roku najmanje tri godine budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Spisak vodećih svetskih univerziteta se sastoji od: a) Šangajske liste, bez Univerziteta u Republici Srbiji i b) Liste visokoškolskih ustanova iz oblasti umetnosti koju je Fond za mlade talente usvojio na predlog Ministarstva kulture i informisanja

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se poštom ili neposredno predaje u pisarnicu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo, Novi Beograd, na sledeću adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2 11070 BEOGRAD

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente- konkurs za stipendiranje studenata na univerzitetima u Evropskoj uniji, Evropskoj asocijaciji za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2015/16. godinu“.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 16. oktobra 2015. godine Blagovremena prijava se šalje na sledeći način:
1. poštom (običnom poštom, post ekspresom, kurirskom službom, dostavnom službom i sl.) s tim da je neophodno da prijava poslata na ovaj način stigne u pisarnicu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u roku za konkurisanje;

ili

2. preporučenom pošiljkom koja je predata u pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje).

Neblagovremene prijave koje nisu dostavljene na gore navedeni način neće biti razmatrane.

PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA BIĆE OBJAVLjENA NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA –www.mos.gov.rs/dositeja

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: jelena.praizovic@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-2761 svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji www.mos.gov.rs/dositeja

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na konkurs, spisak vodećih svetskih univerziteta i primer izjave o redovnom studiranju i boravku u inostranstvu možete preuzeti OVDE.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kojima će se sufinansirati programske aktivnosti udruženja građana

young farmersPOKRAJINSKI SEKRATARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kojima će se sufinansirati programske aktivnosti udruženja građana u 2015. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom

Cilj konkursa je podrška radu udruženja građana čija je aktivnost  usmerena na podsticanje razvoja i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti udruženja građana i poboljšanje uslova rada  udruženja građana.

Sredstva ovog konkursa ne mogu se koristiti za:
1.    Finansiranje troškova organizovanja, održavanja lokalno tradicionalnih manifestacija kao i izložbi stoke;
2.    Kupovinu polovne opreme i materijala;
3.    Plate i naknade članovima udruženja podnosioca prijave;
4.    Oganizovanja igara na sreću;

Podnosioci prijava koji su u toku 2015. godine ostvarili pravo na bespovratna sredstva prema Odluci o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine broj 104-401-417/2015-02 od 11.08.2015. godine nemaju pravo korišćenja sredstava po ovom konkursu.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom Konkursu  iznosi 1.811.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do utroška  sredstava, a zaključno sa 18.09.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete

food processing2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini – avgust

Cilj konkursa je proširenje privrednih aktivnosti na selu.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke nove opreme za preradu voća i povrća, uljanih kultura, pčelinjih proizvoda i nabavku košnica i pčelinjih društava.

Podnosioci prijava koji su u toku 2015. godine ostvarili pravo na bespovratna sredstva i zaključili ugovore po „Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini”, nemaju pravo korišćenja sredstava po ovom konkursu.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu iznosi do 55.383.850,00 dinara.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi:
•    za nabavku opreme za hladnjače i preradu voća i povrća do 4.500.000,00 dinara;
•    za nabavku opreme za preradu uljanih kultura do 500.000,00 dinara;
•    za nabavku opreme za preradu pčelinjih proizvoda, pčelinjih društava i košnica do 300.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2015. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture

putna infrastrukturaUPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture – poboljšanje bezbednosti saobraćaja i poboljšanje nivoa usluge saobraćajnica

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture u cilju poboljšanja bezbednosti i poboljšanja nivoa usluge saobraćajnica.
Opšti cilj javnog konkursa je podrška jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju saobraćajne infrastrukture, poboljšanju bezbednosti saobraćaja i nivoa saobraćajne usluge.
Specifični ciljevi javnog konkursa su obezbeđivanje stabilnog, sigurnog i dugoročnog odvijanja saobraćaja, poboljšanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, poboljšanje nivoa usluge saobraćajnica, stvaranje preduslova za održivi društveni i ekonomski razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 53/2014, 54/2014-ispr. i 29/2015), u članu 10, Razdeo 24 – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1006 – Podrška projektima u oblasti saobraćajne infrastrukture – ekonomska klasifikacija – 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, predviđena su sredstva u iznosu od 130.000.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture .

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica i saobraćajnih objekata u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine kojima se obezbeđuje povećanje bezbednosti saobraćaja i povećanje nivoa usluge saobraćajnica.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Podnosilac prijave može da podnese samo jednu (1) prijavu na javni konkurs.

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
Uslovi za dodelu sredstava po javnom konkursu su: da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom javnog konkursa, da je izrađena tehnička dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014), odnosno u skladu sa Zakonom o javnim putevima („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 i 104/2013) i da je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS
Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži:
1.    Uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.S3.01) u dva primerka;
2.    Kopiju glavne sveske tehničke dokumentacije u zavisnosti od klase i namene objekta (glavna sveska idejnog projekta, glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, glavna sveska projekta za izvođenje);
3.    Kopiju izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu;
•    Ukoliko je građevinska dozvola, odnosno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova izdato pre stupanja na snagu Zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br 145/2014), potrebno je dostaviti kopije naslovnih strana svih delova tehničke dokumentacije sadržane u građevinskoj dozvoli, odnosno rešenju kojim se odobrava izvođenje radova, kao i strana sa overom tehničke kontrole i overom nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole (umesto dokumentacije navedene pod tačkama 2 i 3);
•    Ukoliko je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa Zakonom o javnim putevima, potrebno je dostaviti kopije naslovnih strana tehničke dokumentacije za rehabilitaciju ili pojačano održavanje puteva sa dokazom o izvršenoj tehničkoj kontroli;
4.    Kopiju važećeg akta nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova;
5.    Predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova, overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum izrade);
6.    Kopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta.
Obrazac prijave (P.S3.01) se popunjava elektronski i preuzima se sa internet stranice Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs ili sa internet stranice Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs.
Prijave sa priloženom dokumentacijom se, nakon sprovedenog javnog konkursa, ne vraćaju učesnicima na javnom konkursu.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Javni konkurs se objavljuje u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, dnevnom listu „Danas“, na internet stranici Pokrajinske vlade i na internet stranici Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.
Prijava za učešće na javnom konkursu se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova ili putem pošte, na adresu: UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-4542/2015-01/2 – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture – poboljšanje bezbednosti saobraćaja i poboljšanje nivoa usluge saobraćajnica – NE OTVARATI“.

Javni konkurs je otvoren od 13.08.2015. godine do 24.08.2015. godine do 16.00 časova.

Blagovremena prijava je prijava koja je primljena od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u utvrđenom roku, odnosno do 24.08.2015. godine do 16.00 časova. Kada je prijava upućena poštom preporučeno, dan predaje pošti smatra se danom predaje Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA I DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za ocenu projekata i dodelu sredstava su sledeći:
1.    Stepen opšteg uticaja i značaj projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: značaj projekta, kategorija puteva, odnos trenutnog i ciljanog nivoa bezbednosti saobraćaja, projektantsko rešenje, stepen uticaja projekta na bezbednost saobraćaja, stepen uticaja projekta na nivo saobraćajne usluge;
2.    Opravdanost projekta se ocenjuje sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: stepen sufinansiranja projekta, prosečan godišnji dnevni saobraćaj (PGDS), lokacija projekta (u naseljenom mestu ili van naseljenog mesta), trenutni nivo bezbednosti i saobraćajne usluge, odnos troškova i očekivanih rezultata;
3.    Stepen održivosti projekta se ocenjuje sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: finansijska održivost i institucionalna održivost;
4.    Stepen rizika i izvodljivost projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: procena rizika i izvodljivost projekta.

Neće se uzimati u razmatranje:
1.    neblagovremene prijave (prijave pristigle nakon isteka roka predviđenog u javnom konkursu);
2.    nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni javnim konkursom, odnosno, one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene);
3.    nerazumljive i nepotpune prijave (prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, prijave uz koje nije priložena sva dokumentacija predviđena konkursom, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, prijave koje sadrže nerazumljive i netačne podatke).
Podnosilac prijave se o nedostacima prijave obaveštava pisanim putem i na istu nema pravo žalbe.

DODELA SREDSTAVA
Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija koju obrazuje direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.
Komisija obavlja stručni pregled podnetih prijava, vrednuje i rangira predložene projekte u skladu sa uslovima i kriterijumima navedenim u javnom konkursu i dostavlja direktoru Uprave predlog odluke o dodeli sredstava sa obrazloženjem predloga u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Odluku o dodeli sredstava sa obrazloženjem donosi direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Odluka o dodeli sredstava se dostavlja svim učesnicima na javnom konkursu i objavljuje na internet stranici Pokrajinske vlade i na internet stranici Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine narednog dana od dana donošenja iste.
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava, Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i Korisnik sredstava zaključiće ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

DODATNE INFORMACIJE
Sve informacije u vezi sa javnim konkursom, mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, pozivom na telefon broj 021.4881.811, svakog radnog dana, od 9.00 časova do 15.00 časova, u periodu od 13.08.2015. godine do 24.08.2015. godine, ili putem elektronske pošte na adresu slavko.bucko@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa” Stručna praksa” u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita

strucna praksaOPŠTINA KANJIŽA I NSZ

Javni poziv za realizaciju programa” Stručna praksa” u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u 2015. godini

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2015. godine.

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa “Stručna praksa”

prakticno znanjeOPŠTINA KANJIŽA I NSZ

Javni poziv za realizaciju programa “Stručna praksa” u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština u 2015. godini

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2015. godine.

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

selfemployment1OPŠTINA KANJIŽA I NSZ

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2015. godini

Javni poziv je otvoren do utroška rasppoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najksanije do 15.11.2015. godine.

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi

energy sustainable farmPOKRАJINSKI SEKRETАRIJАT ZА ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi.

Rok za podnošenje prijave je 25. avgust 2015. godine.

Detaljnije

Konkurs – Korišćenje solarne energija na farmama ovaca i koza

SHEEP-AND-GOATSPOKRАJINSKI SEKRETАRIJАT ZА ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u kombinaciji sa sistemima za rekuperaciju toplote na farmama ovaca i koza

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u kombinaciji sa sistemimna za rekuperaciju toplote na farmama ovaca i koza.

Rok za podnošenje prijave je 25. avgust 2015. godine.

Detaljnije