Arhiva ‘Konkursi’

Dodela bespovratnih sredstava razvojnim regionalnim agencijama sa teritorije AP Vojvodine za jačanje kapaciteta destinacijskog udruživanja opština

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava razvojnim regionalnim agencijama sa teritorije AP Vojvodine za jačanje kapaciteta destinacijskog udruživanja opština u cilju unapređenja turističke ponude u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, (u daljem tekstu Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. Godinu, aktivnost 06 – Podrška razvoju turizma u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4651 – Ostale tekuće dotacije i transferi.

CILJ KONKURSA:

Sprovođenje definisanih prioriteta razvoja turizma u lokalnim samoupravama, podizanje konkurentnosti i jačanje pozicije na turističkom tržištu Republike Srbije, kroz implementaciju dugoročnih i srednjoročnih ciljeva i turističkih proizvoda definisanih u Marketing strategiji turizma Vojvodine i Akcionim planovima lokalnih samouprava.

NAMENA SREDSTAVA:

Sredstva su namenjena za realizaciju projekata za jačanje kapaciteta destinacijskog udruživanja lokalnih samouprava u cilju unapređenja turističke ponude u AP Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

– Pravo učešća imaju akreditovane regionalne razvojne agencije sa teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: Agencija).

– Partneri Agencije na projektu moraju biti lokalne samouprave sa geografskog prostora koji pokriva agencija (minimum 7 lokalnih samouprava koje su članovi akreditovane regionalne razvojne agencije) i druge partnerske organizacije (udruženja građana, fakulteti, javne institucije i dr.).

– Agencija može podneti samo jedan projekat na Konkurs.

– Agencija mora obezbediti minimum 10% sredstava neophodnih za sufinansiranje projekta i dostaviti dokaz o tome.

TRAJANJE PROJEKTA:
Projekat ne može da traje kraće od 6 odnosno duže od 12 meseci.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

– popunjen konkursni obrazac;
– budžet projekta (specifikacija troškova);
– dokaz o ostvarenom partnerstvu na projektu kojim se aplicira
– dokaz o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji projekta
– fotokopiju rešenja o akreditaciji regionalne razvojne agencije;
– fotokopiju osnivačkog akta regionalne razvojne agencije;
– fotokopiju bilansa stanja i uspeha za 2013.godinu;
– potvrda o izmirenim porezima i doprinosima (original, ne starija od 2 meseca).

DONOŠENJE ODLUKE:

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

Prednost prilikom odlučivanja imaće Agencije koje prilože dokaz o obezbeđenom učešću partnera iz zemalja Evropske unije na projektu (opštine, organizacije, naučno-istraživačke institucije, turistički klasteri i slično).

Prijave za Konkurs podnose se na konkursnom obrascu koji se može preuzeti sa sajta Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom se, u zatvorenoj koverti, dostavlja na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava razvojnim regionalnim agencijama sa teritorije AP Vojvodine za jačanje kapaciteta destinacijskog udruživanja opština u cilju unapređenja turističke ponude u AP Vojvodini.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 12. decembar 2014. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Agencija koja nije ispunila prethodnu ugovornu obavezu prema Sekretarijatu, do objavljivanja ovog konkursa, biće izuzeta od prava na dodelu sredstava.

Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti pozivom na brojeve 021/487 4669, 456 790, 487 4580.

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

POKRАJINSKI SEKRETАRIJАT ZА ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava.

Rok za podnošenje prijave je 22. decembar 2014. godine.

Detaljnije

Sufinansiranje projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

POKRАJINSKI SEKRETАRIJАT ZА ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama.

Rok za podnošenje prijave je 22. decembar 2014. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

Za opremanje poljočuvarske službe raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 30.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% od sredstava utrošenih za opremanje poljočuvarske službe. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine koji su doneli odluku kojom se predviđa osnivanje  poljočuvarske službe.

Preuzmite:
•    Tekst konkursa
•    Prijava

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

Za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% za troškove na izradi tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u 2014. godini. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo na učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine.

Preuzmite:
•    Tekst konkursa
•    Prijava

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

Za započinjanje novih postupaka komasacije raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 55%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.
Predmet sufinansiranja su troškovi: procene vrednosti zemljišta, izvođača geodetsko tehničkih radova, nadzornog organa, radova na krčenju terena i uređenju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije, nabavka belega, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta i sl.
Predmet sufinansiranja nisu troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija, komisije za javnu nabavku, kancelarijskog materijala i opreme, izrada programa komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i sl.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine uz uslov da u prethodnom periodu nisu zaključile ugovor o korišćenju sredstava za započinjanje postupka komasacije, a da sam postupak realizacije komasacije još nije započet.

Preuzmite:
•    Tekst konkursa
•    Prijava

Konkurs za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat), u okviru svojih nadležnosti, zaključaka Pokrajinske vlade o međunarodnoj saradnji jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i Finansijskog plana Sekretarijata za 2014. godinu, sufinansiraće realizaciju projekta koji doprinosi pružanju podrške međunarodnim aktivnostima jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.
Cilj konkursa:  Izrada pregleda, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013.

Projekat organizacije civilnog društva treba da doprinese:

transparentnosti korišćenja sredstava evropskih fondova na teritoriji AP Vojvodine;
upoznavanju javnosti o postignutim rezultatima projekata lokalnih samouprava finansiranim iz fondova Evropske unije i
poboljšanju uslova za realizaciju projekata koji će se finansirati iz sredstava fondova EU.
Sredstva opredeljena za ovaj Konkurs iznose 3.000.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 50/2013, 24/2014 i 42/2014-rebalans) u okviru Programa međuregionalne saradnje i učešća u procesu evropskih integracija, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.

2) Učesnici na konkursu  mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3) Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.

4) Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5) Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6) Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta ili učešće drugih donatora mora biti najmanje 15% od iznosa koji dodeljuje Sekretarijat.

7) Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013.

8) Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

9) Rok za predaju predloga projekta je 12. decembar 2014. godine.

10) Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

11) Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.

12) Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

13) Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.

14) Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 487 45 42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Preuzmite dokumentaciju konkursa

Javni poziv kompanijama čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koje su zainteresovane za dobijanje znaka

prodexpoPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv kompanijama čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koje su zainteresovane za dobijanje znaka

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u okviru programa zajedničkog učešća privrede Srbije na 22. Međunarodnoj izložbi hrane i pića PRODEKSPO 2015, koja se održava u Moskvi, RF, od 09. – 13. 02. 2015. u organizaciji Privredne komore Srbije, će nastupiti sa programom izlaganja – proizvodi iz projekta „Najbolje iz Vojvodine”.
Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:
Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koje su zainteresovane za dobijanje znaka.
Kompanijama će na štandu biti obezbeđeno – zajednički izložbeni prostor sa pultom i vitrinom, upis u zajednički katalog izlagača, registracija učešća,prevodilačke usluge tokom trajanja izložbe, medijska promocija zajedničkog učešća na izložbi.

Kompanije koje budu učestvovale na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužne su da obezbede troškove puta i smeštaja, špediciju eksponata i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Prisustvo predstavnika kompanije na štandu je obavezno.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović
Tel 021/487 44 81 ; 487 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs
Fax 021/557 084

Javni poziv je otvoren do 01. 12. 2014.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju – rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1ha i ne većoj od 100 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini do 80% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima. Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se isključivo objekati za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali). Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 70.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava: 20.12.2014. godine

Detaljnije

Konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva

huntingMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije u lovnoj 2014/2015. godini

Rok za dostavljanje zahteva po ovom konkursu je 24.11.2014. godine.

Detaljnije