Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Podrške malim preduzećima za nabavku opreme

metal symphonyMINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i odabranim poslovnim bankama:

1. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
2. BANCA INTESA A.D. Beograd
3. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. Beograd
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. Beograd
5. PROCREDIT BANK A.D. Beograd

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 200.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Programa jeste povećanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu, kroz učešće u sufinansiranju nabavke sledeće opreme:
1) nove proizvodne opreme i/ili mašina;
2) polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godine;
3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobra koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne banke.

Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:
1. pravna lica, registrovani u Agenciji za privredne registre kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013) prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu , kao i
2. preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, registrovani u Agenciji za privredne registre, razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013) prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu.

Uslovi učešća u Programu
Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave za dodelu bespovratnih sredstava:
1. da su podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom jednoj od banaka uključenih u realizaciju ovog Programa;
2. da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra 2012. godine;
3. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
4. da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;
5. da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
6. da vlasnici i/ili odgovorna lica nisu krivično osuđivani;
7. da su u većinskom privatnom vlasništvu i da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
8. svrha i namena investiranja u opremu su u skladu sa prirodom delatnosti subjekta;
9. da privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema finansijskim izveštajima iz 2014. godine, imaju najmanje jedno zaposleno lice;
10. da ne obavljaju delatnosti u sledećim sektorima:
•    primarna poljoprivredna proizvodnja;
•    trgovina (maloprodaja i veleprodaja);
•    proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
•    organizovanje igara na sreću i sličnih delatnosti;
•    proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
•    proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatraju zabranjenim.
11. da nisu u teškoćama a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama koja se nalazi u Programu;
12. da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (2013., 2014., 2015. godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivrednosti.

Pri proveri kreditne sposobnosti privrednog subjekta, poslovne banke će se voditi kriterijumima koje koriste u svojim svakodnevnim kreditnim operacijama. Privredni subjekti će se ugovorno obavezati da predmetnu opremu neće otuđiti najmanje 24 meseca po sklapanju ugovora o dodeli bespovatnih sredstava i ugovora o kreditu.

Finansijski okvir
Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke uključene u realizaciju Programa uslovno odobre kredit mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% troškova nabavke opreme. Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi 5% učešća, dok će se preostalih 70% vrednosti investicije obezbediti iz kredita poslovnih banaka uključenih u sprovođenje ovog Programa. Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od vrednosti opreme ne može biti manji od 250.000,00 dinara, niti veći od 2.500.000,00 dinara.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka (original i overena fotokopija), u skladu sa Programom, predaju se prilikom podnošenja zahteva za kredit u jednoj od ekspozitura/filijala sledećih poslovnih banaka:
1. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
2. BANCA INTESA A.D. Beograd
3. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. Beograd
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. Beograd
5. PROCREDIT BANK A.D. Beograd

Potrebna dokumentacija:
1) prijavni obrazac – Obrazac broj 1;
2) potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2;
3) profaktura ili predugovor izdata u 2015. godini;
4) original ili overena kopija potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda;
5) original ili overena kopija potvrde nadležnog suda da privrednom subjektu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
6) original ili overena fotokopija potvrde da vlasnici i/ili odgovorna lica privrednog subjekta nisu krivično osuđivana.

U navedenim poslovnim bankama se mogu dobiti i sve informacije neophodne za učešće u Programu.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave dostavljene na pisarnicu Ministarstva će biti diskvalifikovane.

Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs, Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs i Preduzetničkog servisa: www.preduzetnickiservis.rs može se preuzeti neophodna konkursna dokumentacija: Obrazac broj 1, Obrazac broj 2, kao i Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godinim, Informacija o načinu sprovođenja Programa, Informacija o uslovima izabranih banaka i nacrt Ugovora o realizaciji Programa, u kojima su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom Javnom pozivu.

Detaljnije

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika

regresiranje prevoya ucenikaOPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika

Pravo na regresiranje putnih troškova  ostvaruje se od oktobra do decembra 2015. godine, koje se nastavlja do kraja školske 2015/2016. (jan.- jun) godine u slučaju ostvarivanja sredstava iz budžeta AP Vojvodine.

Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji:
1.    imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža
2.    svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog ili višeg obrazovanja
3.    školuju se na teret budžeta
4.    prvi put upisuju godinu studija
5.    nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima i
6.    nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete,  AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija

Studenti podnose zahtev sa navedenom dokumentacijom do 25.novembra 2015. godine  u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, (zgrada Skupštine opštine Kanjiža, Trg Glavni br. 1.Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji br. 4.  ili na telefon  024/875-166 lok.221.

Detaljnije

Unapređenje savetodavnih poslova u poljoprivredi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2015. godinu

Ovim konkursom dodeljuju se bespovratna sredstva od 3.000.000,00 dinara za realizaciju projekata u okviru tačke IX – Posebni programi Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2015. godinu („Službeni list APV”, br. 54/14, 29/15 i 42/15)

Ovim programom finansiraće se naučnoistraživačke aktivnosti s ciljem rešavanja određenih problema u vezi sa savetodavstvom, unapređivanjem poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Projekti koji će biti finansirani putem ovog konkursa moraju biti u vezi sa:
•    izborom i primenom održive tehnike i tehnologije aplikacije sredstava za zaštitu i ishranu bilja kod poljoprivrednih proizvođača;
•    održivim korišćenjem i mogućnošću intenzifikacije korišćenja poljoprivrednog zemljišta bez štetnog uticaja na zemljište;
•    mogućnošću unapređivanja grupnih metoda savetodavnog rada;
•    faktorima koji utiču na uspešnost poslovanja malih prerađivača poljoprivrednih proizvoda iz aspekta razvoja sela;
•    analizom mera podrške poljoprivredi i ruralnog razvoja s ciljem unapređivanja poljoprivrede AP Vojvodine;
•    analizom i korišćenjem proizvodno ekonomskih pokazatelja poslovanja poljoprivrednih gazdinstava radi unapređivanja savetodavnog rada.

Konkurs je otvoren do 20.11.2015. godine

Detaljnije

Dodela sredstava za finansiranje projektnih aktivnosti izdavanja časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada i organizacije stručnih skupova i seminara

social newspaperMINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za finansiranje projektnih aktivnosti izdavanja časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada i organizacije stručnih skupova i seminara iz oblasti socijalne zaštite

1.    Predmet oglašavanja
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće:

1.    Izdavanje časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada i
2.    Organizovanje stručnih skupova i seminara iz oblasti socijalne zaštite

Sredstva za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara obezbeđuju se Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 142/14), razdeo 28 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, glava 28.3-Budžetski fond za ustanove socijalne zaštite, Program 0902- Socijalna zaštita, funkcija 070- Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 0007- Podrška obavljanju delatnosti ustanova socijalne zaštite, ekonomska klasifikacija 481-dotacija nevladinim organizacijama.

2.    Podnosioci prijava

1.    Registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji
2.    Udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta

3.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
•    obrasci: Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta, Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta, Aneks 3 – Narativni budžet i Aneks 4 – Izvršni pregled projekta (dostupni na internet adresi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs);
•    dokaz kojim se potvrđuje mogućnost obavljanja izdavačke delatnosti. Ovaj uslov važi samo za predloge projekata koji se podnose u okviru 1. konkursnog prioriteta.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 19.11.2015. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs ili pozivom na brojeve telefona: +381 11 2642 054; +381 11 363 1731 i +381 11 2646 096

Detaljnije

Javni poziv ‒ program „Čistije i zelenije škole u Vojvodini”

cistije i zelenije skole u VojvodiniPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE ‒ NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni poziv ‒ program „Čistije i zelenije škole u Vojvodini”

Sedmu godinu zaredom, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, u saradnji s Pokretom gorana Vojvodine, raspisuje javni poziv na učešće u programu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za 2015/16. školsku godinu.

Rok za prijavu je 15. novembar 2015. godine.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite

Social-Care-1MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite

Predmet oglašavanja
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće:
1.    Uspostavljanje usluga socijalne zaštite
2.    Razvoj i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite i poboljšanje njihovog kvaliteta
3.    Poboljšanje materijalnog statusa najugroženijih kategorija stanovništva.

Sredstva za ovaj poziv u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 obezbeđena su sa razdela 28 Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Program 0902- Socijalna zaštita, funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 0004 – Podrška udruženjima i lokalnim zajednicama, aproprijacija 463 – Transfer ostarim nivoima vlasti.

Podnosioci prijava
Podnosioci predloga projekata mogu biti isključivo:
1.    Lokalne samouprave treće i četvrte grupe i devastirana područja u skladu sa Uredbom Vlade Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu (”Službeni glasnik RS”, br. 104/14).

Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
•    Obrasci: Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta, Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta, Aneks 3 – Narativni budžet i Aneks 4 – Izvršni pregled projekta (dostupni na internet adresi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs)

Rok i način dostavljanja projektnih predloga

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti:

Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26 sa naznakom  „ZA KONKURS – NE OTVARATI”.

Predlozi projekata dostavljaju se poštom preporučeno, kurirskim putem ili ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 17.11.2015. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs ili pozivom na brojeve telefona: 011 363 14 95; 011 361 62 55.

Detaljnije

Raspisan nagradni konkurs „Digitalni čas“ u školskoj 2015/16 godini

digitalni-casMINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Raspisan nagradni konkurs „Digitalni čas“ u školskoj 2015/16 godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje Nagradni konkurs za nastavnike osnovnih škola „Digitalni čas“ u školskoj 2015/2016. godini, čiji je cilj podsticanje upotrebe informacionih tehnologija kao nastavnih sredstava, odnosno upotreba informacionih tehnologija koje su primenljive u nastavi i ujedno usklađene sa zadacima i ciljevima časa.

Nagradni konkurs namenjen je svim predmetnim i razrednim nastavnicima osnovnih škola čiji je osnivač Republika Srbija.

Rad treba da sadrži:
– prikaz jedne nastavne jedinice čiju realizaciju prati upotreba informacionih tehnologija kao nastavnog sredstva i
– prikaz aktivnosti realizovanih tokom određenog vremenskog perioda gde je IKT stavljen u funkciju rešavanja određenog, ranije uočenog, vaspitno-obrazovnog problema (npr. disciplina, motivacija, pažnja, odsustvo).

Rad može biti svrstan u jednu od tri grupe nastavnih predmeta i to:
– matematika, informatika, računarstvo i tehničko obrazovanje
(od igračke do računara, tehničko i informatičko obrazovanje, informatika i računarstvo);
– društvene nauke, umetnost i sport
(srpski jezik, strani jezik, jezik nacionalne manjine kao maternji, likovna kultura, muzička kultura, fizičko vaspitanje, verska nastava, građansko vaspitanje, narodna tradicija, ruke u testu, lepo pisanje, maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture, šah, istorija, svakodnevni život u prošlosti; crtanje, slikanje i vajanje, hor i orkestar);
– prirodne nauke
(svet oko nas, priroda i društvo, otkrivanje sveta, čuvari prirode, geografija, biologija, hemija, fizika).

Prijave za učešće na konkursu podnose se od 09.11.2015. godine do 20.11.2015. godine popunjavanjem elektronske prijave na veb strani: cas2.digitalneskole.gov.rs

Uslovi konkursa i informacije u vezi sa njegovim sprovođenjem nalaze se u tekstu konkursa.

Detaljinije

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika

nacionalna sluzba za zaposljavanjeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog / stručnog ispita u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, uz zasnivanje radnog odnosa.

Program pripravnika traje u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca / opisom posla, a Nacionalna služba učestvuje u finansiranju najduže do 12 meseci, i to:
– do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,
– do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,
– do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Nezaposleni koji je radio kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu stručne spreme koje je uslov za rad na tim poslovima u program se može uključiti za preostalo vreme potrebno za sticanje uslova za polaganje pripravničkog / stručnog ispita.

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Nacionalna služba poslodavcima refundira sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje lica uključenih u program, na mesečnom nivou, do 28.400,00 dinara, za pun fond radnih časova.

Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 20.09.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izrade urbanističkih planova

planMINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za sufinansiranje izrade urbanističkih planova u 2015. godini.

Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje predloga projekata je 13.11.2015. godine.

Detaljnije

III Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija

tree with iconsOPŠTINA KANJIŽA

III Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija

Na osnovu člana 7. Odluke o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta, a u vezi sa Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2015. godinu predsednik opštine Kanjiža raspisuje III Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2015. godinu.

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža po III javnom konkursu za 2015. godinu iznosi 1.050.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:
1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, poljoprivreda, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
3. razvoj lokalne zajednice
4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
6. programa za obrazovanje
7. programa za omladinu
8. programa za stara lica
9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
10. razvoja civilnog društva
11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
13. volonterstva
14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
16. aktivnosti penzionerskih organizacija
17. neformalnog obrazovanja
18. afirmisanja ženskih prava
19. za razvoj javnog informisanja
20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

Odlukom predsednika opštine br. 02-304/2015-I/A od dana 30. oktobra 2015. godine kao prioritetne oblasti za projekte nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža po III. javnom konkursu u 2015. godini utvrđene su oblasti pod rednim br. 2. i 3.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koje su registrovane na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije. Pravo učešća imaju samo ona udruženja građana koja svoje ciljeve ne ostvaruju prvenstveno u oblasti kulture, poljoprivrede i informisanja i to potvrđuju rešenjem o upisu udruženja u Registar.

Nevladina organizacija (udruženje) može učestvovati na konkursu sa najviše 2 projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža. Projekat mora biti završen do isteka budžetske godine, odnosno do 31.12.2015. godine.

Nevladina organizacija (udruženje) je dužna da obezbedi sredstva u visini od 10% vrednosti projekta iz drugih izvora za realizaciju projekta.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 12,00 časova, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1 i kancelariji br. 24., odnosno sa zvanične internet prezentacije opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs/konkursi)

Konkursna dokumentacija sadrži:
1.            obrazac prijave
2.            biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika
3.            fotokopiju rešenja o upisu organizacije (udruženja) u Registar
4.            fotokopiju osnivačkog akta (statuta)

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: III. JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NVO, na adresu Glavni trg br. 1., 24420 Kanjiža, poštom ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža.

Rok za podnošenje prijava je 7. novembar 2015. godine.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 875–166 lok. 244 kod Piroške Daraban.

Detaljnije