Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs – Unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta

advisingMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za raspodelu podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi kroz unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta

Rok: 03.07.2015.

Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+

erasmus-plusMINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+ u Republici Srbiji

Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Pravo učešća na konkursu :
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije i koja su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta;

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 310, ili OVDE.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona:  + 381 11 311 72 96 ili putem elektronske pošte na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Link

Javni poziv za izbor organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere

edukacijaMINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv za izbor organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere i ovlašćene energetske savetnike

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:
•    Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 24. juni 2015. godine

•    Rok za podnošenje prijava 24. juli 2015. godine do 12 sati

•    Pravo na podnošenje prijava imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa javnim pozivom

•    U roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava Komisija za pripremu i sprovođenje javnog poziva za izbor organizacije za obuku energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika će na osnovu provere podnetih prijava predložiti  Ministru rudarstva i energetike da izda ovlašćenja za obuku

•    Lica za kontakt: Biljana Mlinar, tel. broj  011/36-04-490 i Vesna Rodić, tel. broj  011/360-44-59, e-mail: ems@mre.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima

handshakeOPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima

Osnovne informacije

Dodeljuju se bespovratna sredstva preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara utvrđena Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2015. godinu („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 19/2014 i 7/2015) u okviru Programa 3 – lokalni ekonomski razvoj, projekat 1501-P2 – Stvaranje uslova za poboljšanje poslovanja privrednih subjekata, ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja – 01 prihodi iz budžeta, sa ciljem povećanja broja zaposlenih, podsticanja i povećanja efikasnosti proizvodnih i uslužnih delatnosti i unapređenja stepena konkurentnosti.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Namena sredstava

1. Za troškove kamate svih vrsta kredita preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća  (u daljem tekstu: pravna lica) odobrenih od strane poslovnih banaka, osim za održavanje likvidnosti i  refinansiranje kredita

Bespovratna sredstva se dodeljuju za iznos kamate koja je  plaćena u prethodnih godinu dana, odnosno od 01.06.2014. godine do 01.06.2015. godine. Sredstva se doznačuju jednokratno, na tekući račun podnosioca prijave.
Najviši iznos sredstava koji se dodeljuje je:
1) za preduzetnika do 100.000,00 dinara
2) za pravno lice do 300.000,00 dinara.

2. Za troškove nabavke osnovnih sredstava od značaja za unapređenje poslovne delatnosti

Bespovratna sredstva se dodeljuju za nabavku osnovnih sredstava koja je realizovana u 2015. godini, a čija je isplata izvršena u celosti ili je nabavka u toku.
Najniži iznos sredstava koja se dodeljuju je 150.000,00 dinara,  a najviši 500.000,00 dinara.

Prijave na konkurs se uzimaju obzir i na osnovu prikaza avansnog računa ili predračuna. Sredstva se  doznačuju na tekući račun podnosioca prijave, tek nakon što isti prikaže izvod iz banke da je platio minimalno 50 % vrednosti osnovnog sredstva.
Sredstva se dodeljuju najviše do 50 % vrednosti troškova nabavke osnovnih sredstava, bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

3. Bespovratna sredstva za troškove uvođenja, sertifikacije,  odnosno  resertifikacije međunarodnih standarda i izradu akta o proceni rizika

 

Rok: 13.07.2015. godine

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite.

Opšti cilj javnog konkursa je podrška zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Specifični ciljevi javnog konkursa su obezbeđenje kontinuiranog pružanja zdravstvene zaštite, poboljšanje uslova rada u zdravstvenim ustanovama, obezbeđenje  zdravstvene zaštite koja je jednako dostupna svim građanima i očuvanje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 53/2014), u članu 10, Razdeo 24 – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1008 – Podrška projektima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite – ekonomska klasifikacija – 464 – dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, predviđena su sredstva u iznosu od 254.232.970,27 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina koji se odnose na izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju objekata zdravstvenih ustanova, nabavku medicinske opreme i razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu nisu namenjena sa finansiranje i sufinansiranje projekata koji se odnose na tekuće i investiciono održavanje objekata zdravstvenih ustanova.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
Uslov za dodelu sredstava po javnom konkursu je da je realizacija projekta u skladu sa ciljevima i namenom javnog konkursa.
Dodatni uslovi za dodelu sredstava po javnom konkursu za projekte izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata su da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014) i da je izdat važeći akt nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS
Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži:
1.    Uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.Z2.01) u dva primerka;
2.    Kopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
3.    Kopija potvrde o registraciji zdravstvene ustanove kod nadležnog organa;
4.    Za projekte koji se odnose na nabavku medicinske opreme i razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema:
Tehničku specifikaciju dobara sa procenjenom vrednošću dobara sa numerisanim stranama, overenu i potpisanu od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, ne stariju od šest meseci (dokument obavezno sadrži datum izrade);
5.    Za projekte izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata zdravstvenih ustanova:
a)    Kopiju glavne sveske tehničke dokumentacije u zavisnosti od klase i namene objekta (glavna sveska idejnog projekta, glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, glavna sveska projekta za izvođenje);
b)    Kopiju izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu;
•    Ukoliko je građevinska dozvola, odnosno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova izdato pre stupanja na snagu Zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br 145/2014), potrebno je dostaviti kopije naslovnih strana svih delova tehničke dokumentacije sadržane u građevinskoj dozvoli, odnosno rešenju kojim se odobrava izvođenje radova, kao i strana sa overom tehničke kontrole i overom nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole (umesto dokumenata navedenih pod tačkama a) i b));
c)    Kopiju važećeg akta nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova;
d)    Predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, sa numerisanim stranama, ne stariji od šest meseci (dokument obavezno sadrži datum izrade).

Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta.
Obrazac prijave (P.Z2.01) se popunjava elektronski i preuzima se sa internet stranice Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs .
Prijave sa priloženom dokumentacijom se, nakon sprovedenog javnog konkursa, ne vraćaju učesnicima na javnom konkursu.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Javni konkurs se objavljuje u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, dnevnom listu „Danas“ i na internet stranici Pokrajinske vlade.
Prijava za učešće na javni konkurs se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova ili putem pošte, na adresu: UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-3443/2015-01/2 – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite – NE OTVARATI“.
Javni konkurs je otvoren od 18.06.2015. godine do 01.07.2015. godine do 16.00 časova.
Blagovremene prijava je prijava koja je primljena od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u utvrđenom roku, odnosno do 01.07.2015. godine do 16.00 časova. Kada je prijava upućena poštom preporučeno, dan predaje pošti smatra se danom predaje Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA I DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za ocenu projekata i dodelu sredstava su sledeći:
1.    Stepen opšteg uticaja i značaj projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: značaj projekta, povezanost projekta sa strateškim dokumentima, stepen razvijenosti lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realizuje projekat, međusobna povezanost i usaglašenost elemenata projekta, očekivani efekti projekta;
2.    Opravdanost projekta se ocenjuje sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: stepen sufinansiranja projekta, odnos troškova i očekivanih rezultata;
3.    Stepen održivosti projekta se ocenjuju sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: finansijska održivost i institucionalna održivost;
4.    Stepen rizika i izvodljivost projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: procena rizika i izvodljivost projekta.

Neće se uzimati u razmatranje:
1.    neblagovremene prijave (prijave podnete nakon isteka roka predviđenog u javnom konkursu);
2.    nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni javnim konkursom, odnosno, one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene);
3.    nerazumljive i nepotpune prijave (prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, prijave uz koje nije priložena sva dokumentacija predviđena konkursom, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, prijave koje sadrže nerazumljive i netačne podatke).
Podnosilac prijave se o nedostacima prijave obaveštava pisanim putem i na istu nema pravo žalbe.

DODELA SREDSTAVA
Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija koju obrazuje direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.
Komisija obavlja stručni pregled podnetih prijava, vrednuje i rangira predložene projekte u skladu sa uslovima i kriterijumima navedenim u javnom konkursu i dostavlja direktoru Uprave predlog odluke o dodeli sredstava sa obrazloženjem predloga u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Odluku o dodeli sredstava sa obrazloženjem donosi direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Odluka o dodeli sredstava se dostavlja svim učesnicima na javnom konkursu i objavljuje na internet stranici  Pokrajinske vlade narednog dana od dana donošenja iste.
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava, Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i Korisnik sredstava zaključiće ugovor sa kojim će da regulišu prava i obaveze.

DODATNE INFORMACIJE
Sve informacije u vezi sa javnim konkursom, mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, pozivom na telefon broj 021.4881.807, svakog radnog od 09.00 časova do 15.00 časova u periodu od 18.06.2015. godine do 01.07.2015. godine, ili putem elektronske pošte na adresu  tatjana.antonic@vojvodina.gov.rs .

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravlјanja projektima

 

Na osniStock-000004470299-project-managementovu člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list AP Vojvodine“, broj 37/2014 i 54/2014), i člana 21,  22. stav 4. i člana 25.  Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl.list AP Vojvodine“, broj 53/2014 i 54/2014), Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje:

 

KONKURS
Za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravlјanja projektima

I.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2015. godinu u oblasti lokalne samouprave, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Cilј konkursa: Unapređenje delotvornosti i efikasnosti rada institucija uvođenjem efikasnog sistema za upravlјanje projektima.

Aktivnosti na projektima treba da doprinesu:

•    Primeni novih IKT rešenja za upravlјanje projektima i praćenje  efekata realizovanih projekata
•    Bolјem međuopštinskom povezivanju i povećanju broja regionalnih projekata
•    Implementaciji Internet servisa kom može da se pristupi sa bilo koje internet lokacije
•    Povezivanju elektronske baze projekata sa već postojećim sistemima za upravlјanje projektima u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini u cilјu sveobuhvatnog praćenja i izveštavanja na celokupnoj teritoriji.

II.

Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list APV“, broj 53/2014 i 53/2014) u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463,  Transferi ostalim nivoima vlasti.
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 800.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.
Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavlјenim cilјevima i ustanovlјenim kriterijumima Konkursa.

III.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1)    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
2)    Podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa drugim jedinicama lokalnih samouprava ili Akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.
3)    Podnosilac projekta za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom.
4)    Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.
5)    Prijavni konkursni obrasci dostavlјaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan, dve kopije u elektronskom obliku (CD).

Na koverti mora da stoji naziv “Konkurs za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravlјanja projektima unapređenja institucionalnih i upravlјačkih kapaciteta na polјu upravlјanja projektima u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini primenom informaciono-komunikacionih tehnologija“, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.

Prijave se dostavlјaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
6)    Rok za podnošenje prijave na konkurs je 26. jun 2015. godine.
7)    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
8)    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
9)    Rezultati konkursa biće objavlјeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
10)    Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u    slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
11)    Na osnovu skloplјenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isklјučivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavlјivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 09 do 15 časova.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom

Javni seoske-kuce-za-izbegla-licapoziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu za dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine.

Maksimalni iznos sredstava namenjenih za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodičnim domaćinstvima interno raseljenih lica dok su u rasljeništvu, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave, iznosi 1.800.000 dinara.
Maksimalni iznos sredstava namenjenih za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodičnim domaćinstvima interno raseljenih lica dok su u rasljeništvu, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, po porodičnom domaćinstvu korisnika, iznosi 180.000 dinara.

Kriterijumi za učešće jedinica lokalne samouprave

Za učešće na Javnom pozivu, potrebno je da jedinica lokalne samouprave ispunjava sledeće kriterijume:

1. da je obrazovan Savet za migracije;

2. da je usvojen lokalni akcioni plan;

3. da postoje personalni i tehnički kapaciteti za realizaciju aktivnosti (spremnost jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti uslova za realizaciju aktivnosti);

4. da su pravdana sredstva koja su dodeljivana kroz ranije, slične, programe i projekte (da su jedinice lokalne samouprave dobile potvrdu Komesarijata o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osamostaljivanje izbeglica i interno raseljenih lica za pojedinačne projekte, za period od januara 2009. godine, zaključno sa sredstvima realizovanim po javnom pozivu Komesarijata za izbeglice i migracije u decembru 2012. godine);

5. da je spremna da participira u iznosu od najmanje 5%, odnosno najmanje 10% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti (nedovoljno razvijene, izrazito nedovoljno razvijene i jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u devastiranom području u iznosu od najmanje 5% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti, ostale jedinice lokalne samouprave u iznosu od najmanje 10% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti. Razvijenost jedinica lokalne samouprave utvrđuje se u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS” br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS” broj 104/14).

Obavezna dokumentacija

Jedinica lokalne samouprave, prilikom prijave na Javni poziv, dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen obrazac Prijave;
– fotokopiju akta o obrazovanju/formiranju Saveta za migracije;
– lokalni akcioni plan;
– izjavu o spremnosti jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti uslova za realizaciju aktivnosti;
– fotokopiju potvrda Komesarijata o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osamostaljivanje izbeglica i interno raseljenih lica, za period od januara 2009. godine, zaključno sa sredstvima realizovanim po javnom pozivu Komesarijata za izbeglice i migracije u decembru 2012. godine;
– izjavu o spremnosti jedinice lokalne samouprave da participira sopstvenim sredstvima u realizaciji aktivnosti.

Obrazac prijave koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 16. juna 2015. godine, sa naznakom: „JAVNI POZIV – za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom ”.
Pristigle prijave razmatra Komisija za izbor jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstav koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava Republike Srbije i AP Vojvodine za interno raseljena lica dok su u raseljeništvu (u daljem tekstu: Komisija) i u skladu sa navedenim kriterijumima, utvrđuje listu jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodičnim domaćinstvima interno raseljenih lica dok su u rasljeništvu, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine (u daljem tekstu: Lista). Odluku o izboru jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji kojima se dodeljuju sredstva namenjena za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodičnim domaćinstvima interno raseljenih lica dok su u rasljeništvu, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine za porodična domaćinstav koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom donosi komesar, na osnovu utvrđene Liste.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama

Obаveštаgo-greenvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama.

Rok za podnošenje prijave je 30. jun 2015. godine.

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2015. godinu, Projekat 4001 Štedljiva unutrašnja rasveta u javnim ustanovama, na poziciji 0676, konto 463-transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (u daljem tekstu: Konkurs).

Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata javnih ustanova, koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za zamenu unutrašnje rasvete i to:
1. zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i pripadajuće opreme
2. zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i nabavku i montažu sistema za upravljanje unutrašnjom rasvetom, sa pripadajućom opremom.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1. kupovinu polovnih materijala i opreme;
2. poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
3. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine iz člana 1. ovog Pravilnika, koji imaju za cilj:
• podsticanje javnih ustanova za preduzimanje mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u oblasti unutrašnje rasvete;
• poboljšanje energetske efikasnosti unutrašnje rasvete kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga;
• unapređenje sistema unutrašnje rasvete;
• smanjenje troškova rukovanja, održavanja i kontrole neophodne za unutrašnju rasvetu u javnim ustanovama na terotoriji AP Vojvodine;
• smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
• afirmacije primene mera energetske efikasnosti.

Uslovi Konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 45.000.000,00 dinara (slovima: četrdesetpetmilionadinarai0/100para);
2. Pravo učešća na Konkursu imaju javne ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad);
3. Rok za podnošenje prijave je 30. jun 2015. godine.

Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi, isključivo na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom ”NE OTVARATI” i nazivom konkursa, na adresu:

Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine
Pokrajinska sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs

1. Popunjena, potpisana i pečatom overena Prijava za učešće na Konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata);
2. Fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju;
3. Ovlašćenje za zastupanje javne ustanove (fotokopija kartona deponovanih potpisa);
4. Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne stariji od 30 dana od dana objave konkursa;
5. Potvrda o registraciji (izvod iz odgovarajućeg registra);
6. Broj računa otvorenog kod Uprave za trezor;
7. Idejni projekat sa predmerom i predračunom (ukoliko se realizuje deo/faza projekta, neophodno je dostaviti predmer i predračun za taj deo/fazu projekta, koji će se realizovati nakon dodele sredstava);
8. Kratak izvod iz studije opravdanosti ili tehno-ekonomske analize isplativosti ugradnje savremenih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti, odnosno svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i sistema za upravljanje unutrašnjom rasvetom; u izvodu mora biti data ukupna godišnja potrošnja električne energije sa postojećim i novim rešenjem (u kWh), ukupna godišnja ušteda električne energije primenom novog rešenja (u kWh i u %), ukupna godišnja emisija SO2 sa postojećim i novim rešenjem (u tonama), ukupno godišnje smanjenje emisije SO2 primenom novog rešenja (u tonama i u %), ukupna vrednost investicije u svetiljke sa štedljivim izvorima svetlosti i montažu istih, odnosno ukupna vrednost investicije u svetiljke sa štedljivim izvorima svetlosti i opremu za upravljanje i montažu istih, vrsta, broj i snaga novih izvora svetlosti (pojedinačna snaga svetiljke i upravljačkog uređaja u W i ukupna snaga svih svetiljki i upravljačkih uređaja u kW) i karakteristike sistema upravljanja (ukoliko postoji), kao i period otplate investicije; ukoliko je cilj realizacije projekta podizanje obima i kvaliteta unutrašnje rasvete, tada i to iskazati kroz odgovarajuće parametre (stepen osvetljenosti, povećanje broja svetiljki…)
9. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
10. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
11. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine u poslednje 3 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
12. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):
a) da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena/biće obezbeđena preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta;
b) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;
c) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama.
13. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU (Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja u skladu sa Zakonom).

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:
• neblagovremene prijave (prijave koje pristignu nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima u tabeli sa kriterijumima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, bez odgovarajućeg broja računa otvorenog kod Uprave za trezor, koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.
Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine pozivom na telefon: 021/487-43 37, svakog radnog dana od 13:00-15:00 sati ili putem elektronske pošte psemr@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti u objektima javne namene

Obаveštаvаmo energetska1Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti o objektima javne namene.

Rok za podnošenje prijave je 30. jun 2015. godine.

 

Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata izvođenja energetske sanacije zgrada, koje koriste javne ustanove na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz člana 1. ovog Pravilnika, za nabavku izolacionih materijala i/ili stolarije, kao i za izvođenje neophodnih radova za ugradnju istih i to za:
• unapređenje izolacionih karakteristika omotača zgrade (krova, fasade, poda);
• zamenu spoljašnje stolarije (vrata i prozora),

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
• kupovinu polovnih materijala i stolarije;
• poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
• carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, koristiće se za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti u objektima javnih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine sa ciljem:
• unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene u cilju uštede energije potrebne za grejanje i hlađenje objekta;
• smanjenja troškova za grejanje i hlađenje objekta;
• unapređenja energetske efikasnosti objekata u pogledu toplotnog komfora prema članu 8. Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada („Sl. glasnik RS“, br: 61/2011);
• smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
• afirmacije primene mera energetske efikasnosti.
Uslovi konkursa 1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 115.000.000,00 dinara (slovima: jednustotinupetnaestmilionadinara);
2. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je 25.000.000,00 dinara
3. Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa teritorije AP Vojvodine, koje je osnovala Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;
4. Rok za podnošenje prijave je 30. jun 2015. godine.
Dokumentacija koja se podnosi na konkurs i način podnošenja prijavePrijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom ”NE OTVARATI” i nazivom konkursa, na adresu:Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:
1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata);
2. Potvrda Poreske uprave o izmirenju poreskih obaveza, ne starija od 30 dana od datuma objave ovog Konkursa;
3. Potvrda o registraciji (izvod iz odgovarajućeg registra);
4. Fotokopija rešenja o poreskom indentifikacionom broju;
5. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
6. Broj računa otvorenog kod Uprave za trezor;
7. Sertifikat o energetskim svojstvima zgrade/dela zgrade, tj. Energetski pasoš zgrade/dela zgrade u skladu sa Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Sl. Glasnik RS”, br. 69/2012);
8. Idejni projekat energetske sanacije zgrade/dela zgrade, sa predmerom i predračunom, u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Sl. Glasnik RS”, br. 23/2015) sa priloženim Elaboratom energetske efikasnosti u skladu sa članovima 22, 23, 24 Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada („Sl. Glasnik RS”, br. 61/2011), koji je urađen od strane ovlašćenog lica koje poseduje licencu za energetsku sertifikaciju zgrada u skladu sa članom 2., stav 1. tačka 12) Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Sl. Glasnik RS”, br. 69/2012);
9. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
10. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
11. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine u poslednje 3 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
12. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):
a) da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena/biće obezbeđena preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta;
b) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;
c) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama.
13. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU .
(Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja u skladu sa Zakonom).

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

• neblagovremene prijave (prijave koje pristignu nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima u tabeli sa kriterijumima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, bez odgovarajućeg broja računa otvorenog kod Uprave za trezor, koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.
Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.
Podnosilac prijave iz stava 1. i 2. ovog člana obaveštava se pisanim putem i na istu nema pravo žalbe niti pokretanja upravnog spora.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine svakog radnog dana od 13:00-15:00 sati, pozivom na telefon broj: 021/487-43 37, ili putem elektronske pošte: psemr@vojvodina.gov.rs

Javni poziv za finansijsku podršku poslovnim inkubatorima

NACIONALN144c8cb49afb8cb390592bd4d9d44f3dA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ RASPISUJE JAVNI POZIV ZA FINANSIJSKU PODRŠKU POSLOVNIM INKUBATORIMA

Rok za prijavu: četvrtak, 01. oktobar 2015.

Program podrške razvoju poslovnih inkubatora – finansijska podrška u 2015. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: NARR) u skladu sa Programom rada NARR za 2015. godinu.

Korisnici sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi poslovni inkubatori koji se prijave putem javnog poziva, a koji ispunjavaju propisane uslove za učešće u Programu.
Poslovni inkubatori (u daljem tekstu: PI) je, u smislu ovog Programa, privredno društvo koje se bavi poslovnom inkubacijom, nezavisno od delatnosti njegovih stanara. Pod poslovnom inkubacijom se podrazumeva, proces poslovanja koji pospešuje i potpomaže razvoj novoosnovanih preduzeća u najranijoj fazi poslovanja.

Uslovi za podnošenje prijave
Pravo prijave na javni poziv imaju svi PI koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:
– da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
– da su osnovani u formi privrednog društva sa ograničenom odgovornošću;
– da su osnovani zaključno sa 31.12.2013. godine;
– da imaju najmanje jednog stalno zaposlenog u menadžment timu PI;
– da je bar jedno novoosnovano preduzeće postalo stanar PI u prethodne dve godine.
– da PI u tekućoj godini nisu koristili podsticajna sredstva po istom osnovu iz drugih budžetskih izvora finansiranja.
PI je dužan da obezbedi sredstva za sufinansiranje pre podnošenja zahteva za odobrenje sredstava po ovom programu, ukoliko pojedine projektne vrednosti prevazilaze odobrene iznose.

Finansijski okvir i namena bespovratnih sredstava
Za realizaciju Programa budžetom su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara, čija je osnovna namena podrška unapređenju funkcionisanja i stimulisanje razvoja postojećih PI.
PI se mogu prijaviti podnošenjem zahteva za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz bilo koje od navednih grupa projekata u definisanom finansijskom limitu po svakom projektu, tako da odobreni iznos sredstava po pojedinačnom PI može biti najviše do 3.000.000 dinara bez PDV.
Sredstva se dodeljuju PI u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Predmet finansiranja mogu biti sledeće projektne aktivnosti:
1. Podrška operativnom poslovanju PI, kroz finansiranje opravdanih operativnih troškova nastalih u tekućoj godini u PI pri podršci stanarima koji se nalaze u preinkubacionoj fazi ili u prve dve godine inkubacije – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 1.500.000 dinara bez PDV.
2. Podrška menadžment timu PI – kroz angažovanje konsultanta (pružaoca usluga za podršku poslovanju). PI sam bira kvalifikovanog konsultanta koji će obavljati ove poslove. Izabrani konsultanat treba da ima najmanje 3 godine iskustva u pružanju konsultanskih usluga i dokaz o kvalitetno pruženim uslugama – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.
3. Podrška marketing aktivnostima PI – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.
4. Infrastrukturni projekti – Za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 800.000 dinara bez PDV.
5. Oprema PI – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.

Način prijavljivanja
Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, na adresu Terazije 23/VII, Beograd, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške razvoju poslovnih inkubatora – finansijska podrška u 2015. godini.
Opšta dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva za finansiranje ili sufinansiranje nekog ili svih projekata iz ovog programa je sledeća:
1. Popunjen, potpisan i overen Obrazac 1 – Prijava;
2. Popunjen, potpisan i overen Obrazac 2 – Opis pojedinačnih projekata (zaseban obrazac za svaki pojedinačni projekat za koji se podnosi zahtev);
3. Popunjen, potpisan i overen Obrazac 3 – Izjava;
4. Fotokopija rešenja o upisu ili izvod iz registra;
5. Overena i potpisana izjava o stalno angažovanom licu u menadžment timu PI;
6. Fotokopija ugovora ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje da je novoosnovano preduzeće postalo stanar PI u prethodne dve godine.

Posebna dokumentacija kojom se podnosi zahtev za finansiranje projekta iz određene grupe aktivnosti je sledeća:
Za I Projekat Podrška operativnom poslovanju PI – Priložiti fotokopije Ugovora o pružanju usluga poslovne inkubacije između PI i klijenata (stanara početnika koji su u preinkubacionoj fazi ili u prve dve godine inkubacije i koji su postali stanari PI najranije 01.01.2014. godine). Stanari iz ove grupe su registrovana pravna lica i preduzetnici ne stariji od dve godine.
Priložiti obračun troškova pruženih usluga (subvencionisane rente, troškova poslovanja, konsultantskih i ostalih usluga) stanarima početnicima, sa relevantnim dokaznicama počev od 01.01.2015. godine, i sa projekcijom troškova do kraja godine.
Za II Projekat – Podrška menadžment timu PI – Priložiti ponudu ili fotokopiju ugovora o pružanju konsultantskih usluga između PI i konsultanta, sa tačnim opisom planiranih aktivnosti, rokovima i cenom usluge. Izabrani konsultant mora da zadovoljava sledeće uslove: da ima najmanje 3 godine iskustva u pružanju konsultantskih usluga, što se dokazuje potvrdom poslodavca na memorandumu sa opisom posla ili ugovorom o angažovanju na pružanju konsultanskih usluga, i da priloži dokaz o kvalitetno pruženim uslugama (najmanje tri preporuke korisnika odgovarajućih usluga). Ukoliko je PI angažovao konsultanta nakon 01.01.2015. godine za ovu namenu, dostaviti fotokopiju računa za izvršene usluge, kao i izvod iz banke kao dokaz da je uplata izvršena.
Za III Projekat – Podrška marketing aktivnostima PI – Priložiti ponudu ili fotokopiju ugovora između PI i pružaoca usluga sa tačnim opisom aktivnosti, rokovima, cenom usluga i referencama. U slučaju sufinansiranja sajamskog nastupa, aplikant je obavezan da priloži fotokopiju prijave za sajamski nastup, overenu od strane sajma, i dokaz o uplati (npr. izvod iz banke) kao i nešto od pratećeg materijala kojim bi se dodatno potvrdilo učešće na sajmu: katalog učesnika, fotografije sa sajma i sl. Ukoliko je PI angažovao konsultanta nakon 01.01.2015. godine, dostaviti fotokopiju računa za izvršene usluge, kao i izvod iz banke kao dokaz da je uplata izvršena.
Za IV Projekat – Infrastruktura – Priložiti ponudu ili fotokopiju ugovora podnosioca prijave (PI) zaključenog sa ponuđačem infrastrukturnih aktivnosti (izrade projektno- tehničke dokumentacije, investicionog ili tekućeg održavanja objekta, rekonstrukcije, dogradnje, adaptacije ili sanacije objekta PI). Ponuda, odnosno ugovor, mora da sadrži tačan opis aktivnosti, rokove, dinamiku, cenu usluga i reference, ili, ukoliko su aktivnosti započete nakon 01.01.2015. godine, dostaviti fotokopiju računa (situacija) za izrađena dokumenta ili izvršene radove, kao i izvod iz banke kao dokaz da je uplata izvršena.
Za V Projekat – Oprema PI – Ukoliko je proces nabavke opreme planiran ili je u toku, priložiti fotokopije predračuna za nabavku opreme za PI. Ukoliko je nabavka izvršena počev od 01.01.2015. godine, dostaviti fotokopiju računa za nabavljenu opremu, kao i izvod iz banke kao dokaz da je uplata izvršena.

Napomena
Prijave se primaju počev od 15.06.2015. godine, a najkasnije do 01.10.2015. godine, odnosno do utroška raspoloživih sredstava.
Krajnji rok za realizaciju svih podržanih aktivnosti i sva plaćanja u vezi sa realizacijom je 20.12.2015. godine.
Ukoliko se raspoloživa sredstava utroše pre isteka krajnjeg roka za podnošenje prijava, obaveštenje o toj činjenici će biti dostupno na internet stranici NARR

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj sledećim kontakt osobama: Mileni Blagojević, telefon 064/8018-639, email: milena.blagojevic@narr.gov.rs i Nataši Milonjić, telefon 064/8018-677 email: natasa.milonjic@narr.gov.rs