Arhiva ‘Konkursi’

III Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija

tree with iconsOPŠTINA KANJIŽA

III Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija

Na osnovu člana 7. Odluke o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta, a u vezi sa Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2015. godinu predsednik opštine Kanjiža raspisuje III Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2015. godinu.

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža po III javnom konkursu za 2015. godinu iznosi 1.050.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:
1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, poljoprivreda, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
3. razvoj lokalne zajednice
4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
6. programa za obrazovanje
7. programa za omladinu
8. programa za stara lica
9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
10. razvoja civilnog društva
11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
13. volonterstva
14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
16. aktivnosti penzionerskih organizacija
17. neformalnog obrazovanja
18. afirmisanja ženskih prava
19. za razvoj javnog informisanja
20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

Odlukom predsednika opštine br. 02-304/2015-I/A od dana 30. oktobra 2015. godine kao prioritetne oblasti za projekte nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža po III. javnom konkursu u 2015. godini utvrđene su oblasti pod rednim br. 2. i 3.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koje su registrovane na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije. Pravo učešća imaju samo ona udruženja građana koja svoje ciljeve ne ostvaruju prvenstveno u oblasti kulture, poljoprivrede i informisanja i to potvrđuju rešenjem o upisu udruženja u Registar.

Nevladina organizacija (udruženje) može učestvovati na konkursu sa najviše 2 projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža. Projekat mora biti završen do isteka budžetske godine, odnosno do 31.12.2015. godine.

Nevladina organizacija (udruženje) je dužna da obezbedi sredstva u visini od 10% vrednosti projekta iz drugih izvora za realizaciju projekta.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 12,00 časova, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1 i kancelariji br. 24., odnosno sa zvanične internet prezentacije opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs/konkursi)

Konkursna dokumentacija sadrži:
1.            obrazac prijave
2.            biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika
3.            fotokopiju rešenja o upisu organizacije (udruženja) u Registar
4.            fotokopiju osnivačkog akta (statuta)

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: III. JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NVO, na adresu Glavni trg br. 1., 24420 Kanjiža, poštom ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža.

Rok za podnošenje prijava je 7. novembar 2015. godine.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 875–166 lok. 244 kod Piroške Daraban.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane

iso halal globalgap kosherSEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2015. godini

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2015. godini.

Sredstava po ovom konkursom dodeljuju se za aktivnosti kojim će se sufinansirati:

1. troškovi izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2015. godini;
2. troškovi kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom čija je kontrola i sertifikacija proizvodnje završena u 2015. godini od strane ovlašćenih organizacija;
3. troškovi kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2015. godini;
4. troškovi za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER u 2015. godini;
5. troškovi kontrole i sertifikacije proizvoda bez glutena u 2015. godini.

Konkurs je otvoren do 16.11.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodin

leader_logo_isoPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodini – lokalne akcione grupe s teritorije AP Vojvodine za 2015. godinu (program „LEADER”)

Cilj konkursa je:

• Jačanje partnerstva u odabranim teritorijama povećanjem postojećeg znanja i ekspertize u oblasti lokalnog planiranja, kao rezultat primene principa „odozdo na gore”, u procesu sprovođenja Lokalnih strategija ruralnog razvoja (LSRR);
• Multisektorski pristup na lokalnom nivou koji utiče na jačanje partnerstva između aktera ruralnog razvoja iz različitih sektora (javni, privatni i civilni);
• Uticaj na razvoj inovativnih projekata i inovativnosti u praksi planiranja i implementacije ruralnog razvoja uopšte;
• Povećanje efikasnosti rada Sekretarijata obezbeđivanjem interaktivne veze s lokalnim ruralnim stanovništvom i drugim nosiocima ruralnog razvoja na lokalu;
• Priprema lokalnih aktera ruralnog razvoja za kvalitetnije i sveobuhvatnije korišćenje pretpristupnih fondova Evropske unije za ruralni razvoj, prema principima evropskog „LEADER” programa.

Predmet konkursa je:

Sufinansiranje relizacije prioritetnih projekata iz usvojenih Lokalnih strategija ruralnog razvoja, formiranih teritorijalnih partnerstava po programu „LEADER”.

Prijave se podnose zaključno sa 16.11.2015. godinom.

Detaljnije

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

stop-nasilju-1_thumbPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

Konkurs je namenjen finansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije.

Konkursom će biti podržani projekti koji naročito senzibilišu:
–         prevenciju nasilja: elektronsko nasilje (društvene mreže na internetu), vršnjačko nasilje (posebno nasilje u školi), rodno zasnovano nasilje;
–          smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa – prema pripadnicima svih manjina.

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

Konkurs traje do 5.11.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs aktivan zimski raspust

zimski raspustPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs aktivan zimski raspust

Konkurs je namenjen javnim vaspitno-obrazovnim ustanovama (samostalno ili u saradnji sa organizacijom mladih, za mlade ili sportskim organizacijama), sa sedištem u AP Vojvodini, radi realizacije projekata namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom zimskog raspusta (decembar 2015. – januar 2016. godine).

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

Konkurs traje do 5.11.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje

medjunarodna saradnjaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje za 2015. godinu

Prijave se podnose elektronskim putem popunjavanjem on-line formulara kao i u papirnoj formi zajedno sa potrebnom dokumentacijom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16.

Rok za podnošenje prijava je 28. oktobar 2015. godine.

Kontakt osoba u Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj: Dragica Koldžin, tel 487 4576, e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs

Za sva pitanja u vezi sa unosom podataka i popunjavanjem on-line formulara kontakt osobe su na Fakultetu tehničkih nauka: tel 485 2246.

Detaljnije

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa

cowsheeppiggoatchickenhorsePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2015. godini

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera za odgajivački program u AP Vojvodini za 2015. godinu (u daljem tekstu: Program), u ukupnom iznosu od 55.000.000,00 dinara koristiće se za:
a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu;
b) poslovima kontrole sprovođenja programa.

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 06.11.2015. godine, na sledeću adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, s naznakom: „Konkurs za odgajivanje stoke”.

Tekst konkursa i prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/487-4432 i 021/487-4414

Detaljnije

Javni konkus za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologij

information-technology 2MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Javni konkus za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije u Republici Srbiji u 2015. godini i osnovne informacije

Ministarstvo trgovine, turizima i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) upućuje javni poziv zainteresovanim privrednim subjektima u oblasti informaciono komunikacione tehnologije (u daljem tekstu: IKT) za podnošenje zahteva za dodelu kreditnih sredstava, start- ap i inovativnih kredita, opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu.

Dodela kreditnih sredstava, odnosno start-ap i inovativnih kredita, realizuje se u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Cilj dodele kreditnih sredstava je:
– Razvoj informacionog društva
– Podrška industriji IKT
– Razvoj start-ap kompanija u oblasti IKT
– Podrška invativnim projektima u oblasti IKT

PRAVO NA KORIŠĆENJE START-AP I INOVATIVNIH KREDITA
Start-ap i inovativne kredite mogu da koriste privredni subjekti, odnosno pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) pod sledećim uslovima:
– da je registrovan u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR) u prethodne dve godine počev od momenta objavljivanja Konkursa za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono komunikacione tehnologije. Pravo na kredit ima i podnosilac zahteva registrovan pre navedenog perioda u slučaju kada podnosi zahtev za dodelu kredita koji se odnosi na realizaciju inovativnog projekta;
– da je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti IKT, i to za:
o Izdavanje ostalih softvera
o Računarsko programiranje
o Izdavanje računarskih igara
o Konsultantske delatnosti u okviru informacionih tehnologija
o Upravljanje računarskom opremom
o Ostale usluge informacione tehnologije
o Obrada podataka, hosting i sl.
o Veb portale.
– da podnosilac zahteva nije bio vlasnik privrednog društva ili preduzetnik, odnosno da nije bio obveznik poreza na dobit ili obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
– da je izmirio poreske i druge dažbine u prethodne dve godine od momenta podnošenja zahteva za odobrenje start-ap i inovativnog kredita;
– da nije pravnosnažno kažnjavan za prekršaj ili privredni prestup u obavljanju delatnosti u prethodne dve godine od momenta podnošenja zahteva za odobrenje start-ap i inovativnog kredita;
– da se protiv podnosioca zahteva (direktora ili osnivača ili preduzetnika), ne vodi istražni i/ili krivični postupak, niti da je podnosilac zahteva lice pravnosnažno osuđivano za krivična dela;
– da podnosilac zahteva (direktor ili osnivača ili preduzetnika) nije lice koje u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposleno u javnom preduzeću ili državnom organu.

Zahtev za start-ap kredit podnose privredni subjekti koji su registrovani u APR-u u prethodne dve godine počev od momenta objavljivanja ovog Konkursa.
Zahtev za inovativni kredit podnose privredni subjekti koji su registrovani duže od dve godine od momenta objavljivanja ovog Konkursa.

NAMENA START-AP I INOVATIVNIH KREDITA
Start-ap i inovativni krediti odobravaju se za Projekat razvoja novog ili postojećeg proizvoda ili usluge iz oblasti IKT (u daljem tekstu: Inovativni projekat) i mogu se koristiti za sledeću namenu:
– kupovina opreme (ne starije od pet godina);
– kupovina nematerijalne imovine (npr. softver);
– kupovina trajnih obrtnih sredstava (za repromaterijal) i
– plaćanje usluge izrade i realizacije Inovativnog projekta.

VISINA START-AP I INOVATIVNIH KREDITA
Visina odobrenih kreditnih sredstava za start-ap i inovativne kredite iznosi:
– od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara – za preduzetnike;
– od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara – za pravna lica;
– rok otplate do četiri godine;
– grejs period do jedne godine (u okviru roka otplate od četiri godine) i
– tromesečna otplata kredita.

Kamatna stopa za kreditna sredstva iz stava 1. ovog člana je 1% na godišnjem nivou, a u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu. Valutna klauzula, predstavlja utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kreditnih sredstava u tečaj i preračunavanje duga u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća, s tim da nominalna visina duga ne može biti niža od nominalnog iznosa puštenog kredita.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Rok za podnošenje zahteva za odobravanje kredita je 30.10.2015. godine.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Ministarstvu.

Detaljnije

Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

clusterPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, u okviru Programa 1504-Podsticaji razvoju privrede, programska aktivnost 1004 – Podrška poslovnom udruživanju i umrežavanju, ekonomska kalasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, 4511 – tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz Budžeta.

Pravo i uslovi za učešće na Konkursu

Pravo da konkurišu imajupravna lica ili udruženja, organizovana kao klaster organizacije registovana u APR-u (u daljem tekstu: klasteri), koja u osnivačkim aktima imaju za cilj unapređenje konkurentnosti privrede AP Vojvodine putem poslovnog udruživanja i umrežavanja pravnih lica sa potpornim organizacijama (razvojnim agencijama, školskim i visokoškolskim ustanovama, naučnim institutima i dr.), ukoliko kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
1)       da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
2)      da imaju najmanje 10 članica čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine;
3)      da u projektu učestvuje najmanje 5 članica klastera;
4)      da za članice imaju najmanje 60 odsto pravnih lica i/ili preduzetnika;
5)      da im za iste aktivnosti nisu odobrena sredstva koja potiču iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, budžeta Republike Srbije ili budžeta lokalne samouprave

Klasteri koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu, a ugovorena obaveza je istekla, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

Klasteri koji ispunjavaju uslove mogu konkurisati sa jednim projektom na ovom Konkursu.Trajanje projekta može biti najduže šest meseci.

Namena sredstava
Sredstva su namenjena za podsticanje razvoja klastera na teritoriji AP Vojvodine, kroz projekte koji treba da sadrže:
– aktivnosti na jačanju klaster organizacija s ciljem unapređenja konkurentnosti privrede AP Vojvodine;
– aktivnosti na izradi strategija razvoja klastera sa akcionim planom za period od najmanje pet godina;
– aktivnosti na izradi i razvoju zajedničkih proizvoda i/ili usluga, odnosno poboljšanju postojećih proizvoda i/ili usluga kojima se doprinosi jačanju konkurentnosti članica klastera (izrada studija izvodljivosti, angažovanje eksperata za razvoj novih proizvoda i/ili usluga, odnosno poboljšanje postojećih proizvoda i/ili usluga i sl.);
– aktivnosti na organizovanju „B2B” susreta (susreti privrednika) stručnih studijskih poseta i ostalih konferencija i radionica edukativnog, informativnog i promotivnog karaktera, kojima se doprinosi jačanju kapacitata klastera;
– aktivnosti na razvoju informacionih sistema koji su potrebni većini članica klastera, i uspostavljanje zajedničkih servisa kojima se unapređuje konkurentnost članica klastera;
– aktivnosti na umrežavanju u prekogranične i transnacionalne klastere.

Dokumentacija za prijavu na Konkurs
1) popunjen obrazac prijave sa izjavom o tačnosti podataka;
2) budžet projekta;
3) pregled članica klastera i potpornih organizacija;
4) fotokopija Izvoda o registraciji iz APR;
5) fotokopija akta o osnivanju;
6) prikaz najuspešnijeg realizovanog projekta u 2014. godini.
Rok za podnošenje prijave na Konkurs je  30. 10. 2015. godine.
Informacije: 021/487-4248, radnim danom.

Detaljnije

Konkurs opštinama – Uklanjanje objekata koji se grade ili je njihovo građenje završeno bez građevinske dozvole

Građevinska-dozvola-1024x6781-1024x480MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Konkurs za dodelu budžetskih sredstava Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (u daljem tekstu: Ministarstvo) jedinicama lokalne samouprave radi uklanjanja objekata, odnosno delova objekata, na području Republike Srbije, za 2015. godinu, koji se grade ili je njihovo građenje završeno bez građevinske dozvole, a koji su u nadležnosti lokalnih saomouprava.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva
1. Uklanjanje objekata, odnosno delova objekata, finansiraće se iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu, razdeo 21 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Finansijskog plana Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj: 401-00-126/5/2015-02 od 01.09.2015. godine, Program: 1101 – Uređenje i nadzor u oblasti planiranja i izgradnje, Programska aktivnost 005 – regulatorne delatnosti, uređenje građevinskog zemljišta i legalizacija, Funkcija 620 – razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija: 4631 – Transferi – Rušenje bespravno sagrađenih objekata, a na osnovu „transfera ostalim nivoima vlasti“, u ukupnom iznosu od 33.000.000,00 din.

2. Sredstva koja dodeljuje Ministarstvo nisu bespovratna, s obzirom da je odredbom člana 171. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji propisano da troškovi izvršenja inspekcijskog nadzora padaju na teret budžeta nadležnog organa, do naplate od izvršenika. Nakon naplate sredstava od izvršenika, jedinice lokalne samouprave vrše povraćaj sredstava u budžet Republike Srbije.

3. Pravo na dodelu sredstava imaju sve jedinice lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije.

Način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu budžetskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje objekata, odnosno delova objekata, na području Republike Srbije, za 2015. godinu, koji se grade ili je njihovo građenje završeno bez građevinske dozvole” ili neposredno na pisarnici republičkih organa.
(Kontakt osoba za prijave je Katarina Vučenović, telefon: 011/21-38-311 , e-mail: katarina.vucenovic@mgsi.gov.rs).
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija
1. Prijava na konkurs dostavlja se Ministarstvu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Ministarstva (www.mgsi.gov.rs)
2. U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke
3. Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
– Pravosnažno rešenje o uklanjanju objekta ili dela objekta,
– overenu fotokopiju PIB obrasca,
– overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
– izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,

Konkurs je objavljen je na internet stranici Ministarstva dana 07. oktobra 2015. godine i traje 8 dana od dana objavljivanja.

Kontakt osoba u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je Katarina Vučenović (tel: 011/21-38-311, e-mail: katarina.vucenovic@mgsi.gov.rs)

Detaljnije