Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za unapređenje sistema socijalne zaštite u 2018. godini

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Konkurs za unapređenje sistema socijalne zaštite u 2018. godini

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa čiji je cilj unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji koji podržavaju realizaciju projektnih aktivnosti koje imaju za cilj razvoj i jačanje socijalne i zdravstvene podrške starim osobama čime se postiže:
– Unapređeno razumevanje potreba starijeg dela populacije i sagledane mogućnosti unapređenja aktivnosti starenja,
– Poređenje grada Beograda sa sličnim evropskim gradovima na osnovu dobijenih rezultatai indikatora,
– Definisane dobre strane postojeće politike prema starima, sagledane slabosti i date preporuke za unapređenje aktivnog starenja,
– Utvrđene i promovisane nove društvene vrednosti formulisanjem javnih politika aktivnog starenja.

Sredstva za finansiranje ili učešće u finansiranju programa za unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2018. godini opredeljena su u ukupnom iznosu ne većem od:
Sredstva za finansiranje ili učešće u finansiranju programa čiji je cilj unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2018. godini opredeljena su u ukupnom iznosu ne većem od 9.480.000,00 dinara Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 113/17), razdeo 30– Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, program 0902- Socijalna zaštita, funkcija 070-Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, programska aktivnost 0004- Podrška udruženjima i lokalnim zajednicama, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama,

1. Podnosioci predloga projekata moraju ispunjavati sledeće uslove:
• da su registrovani kao udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji;
• da su prethodne obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno i u potpunosti;
• da imaju odgovarajuće kapacitete za sprovođenje programa.

Predlozi projekata se dostavljaju zaključno do 10. avgusta 2018. godine.

Dodatne informacije o ovom konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata koje se nalaze na internet prezentaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs, u okviru konkursne dokumentacije. Informacije se, mogu dobiti i telefonskim putem pozivom na broj 011/3616-259.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu sredstava u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni konkurs za dodelu sredstava u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu

Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava Ministarstva u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu, koje sprovode udruženja kao dobrovoljne, nevladine i nedobitne organizacije, a koji su od javnog interesa.

Opšti cilj javnog konkursa:

– Poboljšan ekonomski položaj i status žena na selu

Opredeljena sredstava

Sredstva za ovaj konkurs, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 (slovima: tri miliona) dinara, obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 113/17).
Maksimalni iznos koji se može potraživati je 300.000,00 (slovima: tristahiljada) dinara.
Odobrena sredstva udruženja mogu koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta. Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Udruženja ne mogu koristiti odobrena sredstva za:

  • promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita;
  • pokrivanje dugovanja;
  • namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
  • stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
  • kupovinu zemlje i izgradnju objekata;
  • kupovinu opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima;
  • individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima;
  • kupovinu vozila;
  • retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.

Rok za podnošenje prijava
Zainteresovana udruženja, dužna su da Prijave i predloge projekata dostave najkasnije do 14. avgusta 2018. godine u 15:30 časova.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom Konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata, u okviru konkursne dokumentacije.

Detaljnije

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2018. godinu

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do: 20.08.2018. godine

Detaljnije

Sufinansiranje troškova uvođenja sistema kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2018. godini.

Konkurs je otvoren do: 23.11.2018. godine

Detaljnije

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i za uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mleka u AP Vojvodini u 2018. godini

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.
Predmet konkursa je sufinansiranje adaptacije prostora i kupovina potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mleka, a prema projektu koji će obezbediti visokoobrazovna institucija, a finansirati Sekretarijat.

Konkurs je otvoren do: 01.09.2018. godine

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva

Program za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva (u daljem tekstu: Program), sprovodi Kabinet ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Kabinet ministra), a za realizaciju Programa obezbeđenja su sredstva u iznosu od 52.029.000,00 dinara

Sredstva su opredeljenja za sledeće mere:
1. Maksimalan iznos od 26.014.500,00 dinara namenjen je za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje o značaju razvoja inovacija i inovacionog preduzetništva, na nacionalnom i lokalnom nivou.
2. Maksimalan iznos od 10.405.800,00 dinara namenjen je za organizaciju manifestacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva.
3. Maksimalan iznos od 5.000.000,00 dinara namenjen je za izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj promocija inovacija u funkciji podizanja efikasnosti i unapređenja procesa rada u preduzećima i drugim subjektima u Republici Srbiji.
4. Maksimalan iznos od 5.405.800,00 dinara namenjen je za izradu i sprovođenje istraživanja o stanju, problemima i perspektivama inovacionog ekosistema u Republici Srbiji.
5. Maksimalan iznos od 5.202.900,00 dinara namenjen je za izradu štampanih i multimedijalnih publikacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva u široj populaciji.

Opredeljena sredstva se dodeljuju u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći male vrednosti, a sve aktivnosti koje su predviđene Programom moraju biti sprovedene do kraja 2018. godine.

Cilj
Opšti cilj Programa je informisanje javnosti, univerzitetske, akademske, naučno- istraživačke i poslovne zajednice, a pre svega mladih, o aktivnostima Vlade Republike Srbije koja putem sistemskih mera i rešenja podržava razvoj tehnoloških i društvenih inovacija, inovacionog ekosistema, inovacionog preduzetništva i inovacione infrastrukture.

Krajnji cilj Programa je ostvarenje kontinuiranog doprinosa u razvoju održive preduzetničke kulture u Srbiji, rast konkurentnosti Republike Srbije i izgradnja ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju.
Realizacijom Programa Republika Srbija nastoji da podstakne građane, a posebno mlade, da razmišljaju na preduzetnički način, kao i da ih ohrabri da u većoj meri osnivaju svoje inovacione i tehnološke startap kompanije.

Korisnici
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju organizacije koje konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, a koje svojim iskustvom u predmetnoj oblasti, kao i tehničkim, kadrovskim i ekspertskim kapacitetima, mogu da obezbede uspešnu realizaciju mera za čije sprovođenje su namenjena sredstva iz ovog programa.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

Za sva pitanja u vezi sa realizacijom Konkursa zaintersovani mogu obratiti na broj telefona 011 3617 587.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva

Cilj Programa je sistemsko unapređenje inovacionog preduzetništva među ženama kroz promociju i afirmaciju ženskog inovacionog preduzetništva, direktnu podršku realizaciji njihovih preduzetničkih ideja, kao i razvoj preduzetničkih sposobnosti i kapaciteta kod žena.

Korisnici
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru realizacije mere iz tačke 1 Programa imaju organizacije koje konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, a koje ispunjavaju uslove propisane ovim Programom i poseduju iskustvo u predmetnoj oblasti, kao i tehničke i kadrovske kapacitete kojima mogu da obezbede uspešnu realizaciju navedene mere.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru realizacije mere iz tačke 2 Programa imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove propisane ovim Programom i poseduju iskustvo u realizaciji istih ili srodnih projekata i dostave indikatore na osnovu kojih će pratiti kako realizacija projekta doprinosi razvoju ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj turizma – Vrednost grantova 1.62 miliona evra

SEKRETARIJAT SAVETA ZA REGIONALNU SARADNJU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj turizma – Vrednost grantova 1.62 miliona evra

Sekretarijat Saveta za regionalnu saradnju (RCC) objavio je danas program bespovratnih finansijskih sredstava (grantova) vredan 1,62 miliona evra, koji će se koristiti za unapređenje infrastrukture i kvaliteta usluga na regionalnim kulturnim i avanturističkim turističkim rutama.

Programom će biti obuhvaćeno trideset i više grantova, pojedinačne vrednosti do 54.000 evra, a realizovaće se tokom perioda od tri godine, saopštio je RCC.

– Ovim programom dodele bespovratnih finansijskih sredstava Savet za regionalnu saradnju će omogućiti javnom i privatnom sektoru u šest ekonomija Zapadnog Balkana da sprovedu neophodne intervencije na turističkim lokalitetima, a kulturne i prirodne atrakcije učine privlačnijim posetiocima iz inostranstva i regiona – rekao je Goran Svilanović, generalni sekretar RCC-a.

– Drugim rečima, pomoći ćemo da se sačini zajednička i bolja regionalna turistička ponuda koja će privući više turista u region, produžiti njihov boravak, i povećati prihode i broj kvalitetnih radnih mesta u ovoj industriji – dodao je on.

Program bespovratnih finansijskih sredstava je sastavni deo projekta razvoja i promocije turizma vrednog 5 mil EUR, kojeg finansira Evropska unija a sprovodi RCC. Program će se realizovati u tri uzastopna ciklusa s ciljem da se u svakom ciklusu sprovede najmanje deset pilot projekata.

Javni poziv za dostavljanje projektnih ponuda će označiti početak svakog ciklusa koji će biti otvoren za pravna lica, uključujući nevladine i neprofitne organizacije, udruženja, fondacije i lokalne vlasti, koja će biti direktno odgovorna za pripremu, upravljanje i realizaciju sredstava.

Prvi poziv za dostavljanje ponuda, koji je objavljen danas, otvoren je konkretno za lokalne i regionalne organizacije koje se bave razvojem turizma, turističke klastere, organizacije za obrazovanje i usavršavanje, koje aktivno učestvuju u razvoju turizma, kao i nacionalne parkove i parkove prirode.

Rok za dostavljanje ponuda je 16. avgust 2018. godine.

Više informacija o programu

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti implementacije digitalnih multimedijalnih vodiča za promociju kulturnog nasleđa

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti implementacije digitalnih multimedijalnih vodiča za promociju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2018. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva a u domenu primene digitalnih, multimedijalnih, višejezičkih vodiča kojima se podstiče vidljivost i dostupnost kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji.

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva kroz prezentaciju nacionalnih kulturnih vrednosti; predstavljanje digitalne građe, digitalne umetnosti, posredstvom digitalnih multimedijalnih vodiča-aplikacija i višejezičnih sistema.

Opšti ciljevi konkursa:
• doprinos kvalitetnijoj prezentaciji nepokretnih kulturnih dobara u sklopu znamenitih mesta, prostorno kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i prezentaciji spomenika kulture kao i pokretnih kulturnih dobara u muzejima, muzejskim zbirkama i galerijama;
• podizanje svesti o značaju procesa digitalizacije i ulozi digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u informatičkom društvu;
• jačanje kapaciteta ustanova kulture za kreiranje turističke ponude kroz stvaranje raznolike publike, kao i unapređenje učestalosti i kvaliteta poseta;
• stvaranje pristupačnijih programa ustanova kulture upotrebom IT tehnologija;
• puna primena Smernica za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji:
http://www.kultura.gov.rs/docs/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji.pdf;
• unapređenje prezentacije, promocije i pretraživosti multimedijalno predstavljenog digitalizovanog pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa koje se postiže razvojem i upotrebom aplikacija, platformi i drugih oblika informaciono komunikacionih tehnologija u kulturi/ustanovama kulture.

Specifični ciljevi konkursa:
• unapređenje i razvoj digitalnih metoda i tehnika za prezentaciju digitalizovanog kulturnog nasleđa;
• valorizacija digitalizovanog i multimedijalno predstavljenog kulturnog nasleđa u svrhu razvoja kulturnog turizma;
• doprinos nacionalnom i internacionalnom umrežavanju digitalizovanog kulturnog nasleđa;
• unapređenje saradnje među ustanovama kulture, kao i između privrednog i javnog sektora, radi podizanja kvaliteta i pristupačnosti programa za različite društvene grupacije;
• razvoj naprednih digitalnih platformi, aplikacija, alata i digitalnih usluga za dugoročne projekte digitalizacije kulturnog nasleđa i upotrebu novih tehnologija u ustanovama u svim fazama procesa digitalizacije u kulturi koje će doprineti kontinuiranom radu na razvoju kulturnih navika i potreba društva;
• sticanje novih znanja i veština učesnika u procesu digitalizacije;
• intenzivni rad na promovisanju digitalizacije kako kod učesnika u procesu tako i kod najšire javnosti;
• širenje i stvaranje nove publike, odnosno korisničke populacije;
• jačanje kapaciteta ustanova zaštite u aspektu vidljivosti i dostupnosti kulturnog nasleđa, razvoju publike, odnosno učešću građana u javnom kulturnom životu posredstvom primene IT tehnologije (društvene mreže);
• unapređenje pristupačnosti u digitalnom polju i stvaranje preduslova za prezentaciju digitalizovanog kulturnog nasleđa osobama sa invaliditetom.

Tehnički zahtevi za izradu digitalnih multimedijalnih vodiča:
• digitalni multimedijalni vodiči moraju biti višejezični odnosno da sadrže obavezno srpski jezik (ćirilicu i latinicu) i engleski jezik. Pored ovih prednost će imati predlozi projekata koji u ponudi imaju neki od svetskih jezika: ruski jezik, kineski jezik, turski jezik, nemački jezik, francuski jezik;
• digitalni multimedijalni vodič mora imati navigaciju kroz mapu Srbije uz pružanje kulturnih i administrativnih informacija. Za razvoj aplikacije poželjno je koristiti Google Maps Api;
• potrebno je da aplikacija ima više filtera za pretragu u cilju jednostavnog, bržeg i optimizovanog korišćenja;
• digitalni multimedijalni vodič mora biti razvijen tako da bude operativan sa drugim aplikacijama;
• neophodna je upotreba GPS-a, Bluetooth-a, učitavanje koda ili drugih tehnologija radi omogućavanja najekonomičnijeg korišćenja virtualne izložbe;
• putem dizajna mape potrebno je posebno naznačiti informacije o smeštaju, javnom prevozu i tradicionalnim proizvodima;
• aplikacija treba da nudi dodatne informacije o cenama karata, radnom vremenu kulturne ustanove, parkingu i prilasku za invalidna lica;
• digitalni multimedijalni vodič je potrebno da omogući korisniku da kreira sopstvenu kulturno-turističku rutu;
• korisnik će imati mogućnost prijavljivanja (check in) na mapi (mestu kulturnog lokaliteta), uz ostavljanje komentara u vidu teksta i/ili postavljanja fotografije. Komentar posetilaca je potrebno da ima mogućnost automatskog prevoda;
• vodič/aplikacij u sebi moraju da imaju elemente proširene stvarnosti (augmented reality – AR), virtuelnu realnost (virtual reality – VR), tekstualne, audio i video materijale kao i 3D objekte;
• alati za direktno povezivanje sa društvenim mrežama;
• digitalni multimedijalni vodič mora biti kompatibilan za korišćenje na platformama: Android, IOS i Windows CE;
• obuka zaposlenih u ustanovi gde se implementira aplikacija u cilju održivosti projekta kao i zakonom predviđeni period garancije i održavanja aplikacije.

Pravo učešća na konkursu imaju privredna društva i preduzetnici koji posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, predstavnici/zastupnici kompanija koje na globalnom nivou imaju razvijene servise/platforme/aplikacije, visokoškolske ustanove i naučni instituti.

Pored navedenih, dodatni obavezni kriterijumi za izbor učesnika na konkursu su sledeći:
• minimum 5 implementiranih aplikacija za potrebe nepokretnih kulturnih dobara u sklopu znamenitih mesta, prostorno kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i prezentaciji spomenika kulture, ustanovama kulture kao i pokretnih kulturnih dobara u muzejima, muzejskim zbirkama i galerijama na teritoriji Republike Srbije (prilog 8);
• predlagač projekat mora imati najmanje 3 godine iskustva i prisutnosti na tržištu Srbije sa gotovim rešenjima.
Prednost će imati:
• ponuđači koji poseduju platforme za povezivanje sa drugim ustanovama kulture u Evropi i/ili svetu;
• ponuđači koji omogućavaju regionalnu, evropsku i/ili svetsku vidljivost;
• ponuđači sa jasnim marketing strategijama u oblasti izrade globalne platforme koja povezuje više ustanova i daje bolju vidljivost i dostupnost, prezentaciju, kroz mobilnu aplikaciju;
• ponuđači koji u svom projektu predviđaju sve hardverske i softverske elemente koji će omogućite nesmetano funkcionisanje aplikacije i omogućiti brže i jednostavnije preuzimanje sadržaja aplikacije;
• ponuđači koji projektom predvide softversko rešenje koje može da radi i bez aktivne WiFi konekcije nakon preuzimanja aplikacije;
• ponuđači koji projektom predvide softversko rešenje koje je ekonomično za roming korisnike interneta odnosno strane turiste.

Minimalni iznos sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva je 300.000,00 dinara a maksimalni iznos je 1.000.000,00 dinara po jednom predatom zahtevu.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, vodiće se računa i o sledećim kriterijumima:
1. usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi, ciljevima i prioritetima konkursa;
2. kvalitetu i inovativnost projekta;
3. kapaciteti potrebni za realizaciju projekta, i to:
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti i
(2) neophodni resursi.
4. finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5. stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

Posebno će se voditi računa i o:
1. značaju pokretnog i nepokretnog kulturnog dobra, kao i značaju ustanove kulture čije je kulturno dobro u nadležnosti,
2. poštovanju preporuka u Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u roku od 23. jula do 22. avgusta 2018. godine.

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj: 011/3398-652, svakog radnog dana od 12-13 časova.

Detaljnije

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Programa 1809 „Prevencija i kontrola vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja“

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Programa 1809 „Prevencija i kontrola vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja“ projekat 0002- Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti onkološke zdravstvene zaštite“ , koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstva zdravlja

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU

Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma debelog creva, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma grlića materice prioritet u finansiranju imaće oni projekti čije aktivnosti predviđaju :

1. jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova za sprovođenje ranog otkrivanja malignih bolesti, lečenja i rehabilitacije onkoloških pacijenata;
2. uspostavljanje kontrole kvaliteta usluga u sprovođenju skrininga;
3. unapređenje kvaliteta života obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica
4. stručno usavršavanje lekara specijalista u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja malignih bolesti, pod sledećim uslovima:
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka“;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama koje su u Planu mreže;
g) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacija lekara specijalista u inostranstvu u maksimalnom iznosu do 625.000 dinara po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
– Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
– Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom, donosi odluku o izboru kandidata za edukaciju.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca aktivnosti projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja Ministarstvu zdravlja overeni detaljan narativni i finansijski izveštaj i popunjen obrazac za izveštavanje iz matrice M1, uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija ( kopije računa, fakture i dr).

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane sredstavima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja, odnosno koje predviđaju nabavku medicinske opreme, lekova i medicinskih sredstava smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta; troškove finansijskih usluga.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode i realnih troškova koji proizilaze iz tih aktivnosti.

Napomena: Edukacije iz oblasti skrininga mogu sprovoditi isključivo sertifikovani supervizori.

Rok podnošenja projekata je 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja.

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja: dr Vesna Knjeginjić Email: vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs, dr Vladimir Čakarević Email: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs, tel: 011/2699-505

Detaljnije