Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

omladinskapolitikaMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima  omladinskog sektora

1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

2. Javni konkurs za programe i projekte za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

3. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Pravo učešća na konkursima:
– Pravo učešća na konkursu 1 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima;
– Pravo učešća na konkursima 2 i 3 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Rok i način prijavljivanja na konkurs:
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 16. avgusta 2016. godine.

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata može se preuzeti ovde:
1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou
2. Javni konkurs za programe i projekte za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade
3. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Ministarstvo će tokom trajanja konkursa organizovati „otvorena vrata” za konsultacije u vezi objavljenih konkursa sa zainteresovanim podnosiocima projekata 8. avgusta 2016. godine u periodu od 12.30 do 15 časova. Zainteresovani mogu da se prijave na mejl konkursi.omladina@mos.gov.rs. Nakon prijave, ministarstvo će podnosiocima prijave poslati mejl sa dodatnim detaljima.
Ministarstvo omladine i sporta je 4. marta 2016. godine objavilo prvi krug javnih konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora i objavilo rezultate krajem maja/početkom juna 2016. godine. Rezultate tih konkursa možete pogledati OVDE.

Link

Javni poziv za Program saradnje nauke i privrede

innovationchalkFOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za Program saradnje nauke i privrede

Fond za inovacionu delatnost raspisao je danas javni poziv za sufinansiranje inovativnih projekata koji za cilj imaju stvaranje novih, komercijalno primenjivih proizvoda i usluga, kao i inovativnih tehnologija u ranoj fazi koje mogu imati značaj za budući razvoj i tržišni potencijal

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne preduzeća iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da sprovode zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte.

Podobni podnosioci prijava projekata su konzorcijumi koji se sastoje od najmanje jednog mikro, malog ili srednjeg privatnog preduzeća osnovanog u Srbiji kao vođe konzorcijuma, i najmanje jedne registrovane javne naučno-istraživačke organizacije iz Srbije kao glavnog partnera. Konzorcijum može imati najviše pet članica.

U okviru ovog programa, Fond za inovacionu delatnost dodeljuje sufinansiranje u iznosu do 300,000 evra za razvojne projekte u trajanju od 12 meseci do 24 meseca, čime se pokriva najviše 70% ukupno dozvoljenih projektnih troškova. Obavezno sufinansiranje od strane korisnika iznosi najmanje 30% ukupnog budžeta projekta i mora se obezbediti u novcu, u kvartalnim ratama.

Sve pojedinosti vezane za Program saradnje nauke i privrede, uključujući detaljne kriterijume podobnosti podnosioca prijave, mogu se naći u Priručniku Programa.

Da biste se prijavili za Program saradnje nauke i privrede, molimo Vas da se registrujete na internet Portalu Fonda za inovacionu delatnost.

Ukoliko imate pitanja vezana za Program saradnje nauke i privrede i njegove pojedinosti, kontaktirajte nas putem e-maila na cgs@inovacionifond.rs

Javni poziv traje do 23. septembra 2016. godine do 17 časova.

Finansiranje za ovaj program obezbedila je Evropska unija, u iznosu od 2.4 miliona evra i Republika Srbija, u iznosu od 1 milion evra.

Link

Međunarodni konkurs za kratki eko-film “Green-Go”

go greenCEEWEB FOR BIODIVERSITY

Međunarodni konkurs za kratki eko-film “Green-Go”

“CEEweb for Biodiversity”, mreža nevladinih ekoloških organizacija iz centralne i istočne Evrope sa sedištem u Budimpešti, , otvorila je konkurs za kratke filmove u oblasti ekologije.

Rok za prijavu je 31. oktobar.

Filmovi koji konkurišu za “Green-Go” nagradu treba da utiču na podizanje sveti o specifičnim problemima ili usmeravaju na rešenja, kao i da pozivaju građane i donosioce odluka na aktivnost i promenu ponašanja.

Radovi mogu biti bilo kog žanra, ali ne bi trebali da budu duži od 4 minuta. Preporuka je da filmovi traju 60 do 90 sekundi.

Prva nagrada iznosi 700 evra u obliku vaučera za jednu od on–line prodavnica, prenosi portal najstudent.com

Detaljnije informacije o konkursu, uslovima i načinu prijave radova, kao i sam obrazac prijave, mogu se pronaći ovde.

“Green-Go Short Film” takmičenje organizuje se od 2011. godine.

Link

Finansijska sredstva nevladinim i drugim neprofitnim organizacijama značajnim za obrazovanje

education2MINISTARSTVO PROSVETE NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni konkurs za  učešće  u korišćenju finansijskih sredstava Ministarstva  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, namenjenim za dotacije nevladinim i drugim neprofitnim organizacijama značajnim za obrazovanje u 2016. godini

Rok za podnošenje prijave: 12.08.2016. godine

Detaljnije

Trajna stambena rešenja i unapređenje fizičke infrastrukture u romaskim naseljima

VLADA REPUBLIKE SRBIJE, MINISTARSTVO FINANSIJA, ODELJENEJ ZA UGOVARANJE I FINANSIRANJE PROGRAM FINANSIRANIH OD STRANE EU

Trajna stambena rešenja i unapređenje fizičke infrastrukture u romaskim naseljima

Ko može da aplicira: lokalne samouprave u partnerstvu sa organizacijom civilnog društva

Rok za koncept: 9. septembar 2016.

Trajanje: min. 12 max. 20 meseci

Vrednost: min 100.000, max. 1.000.000 evra (minimum kofinansiranja 51%, maksimum 85%)

Tipovi aktivnosti:
Infrastrukturni projekti na opštinskom nivou za razvoj trajnih stambenih rešenja i fizičke infrastrukture kao i propratne mere koje pozitivno utiču na romske zajednice u opštinama:
–    Razvoj  trajnih stambenih rešenja
–    Unapređenje prilaza u romska naselja
–    Razvoj fizičke infrastrukture (voda, kanačizacija, atmosferski odvodi)

Aktivnosti sa ciljem poboljšanja životnih okolnosti u romskim zajednicama u opštinama:
–    Izgradnja novih zgrada/kuća za Rome
–    Značajna rekonstrukcija postojećih zgrada/kuća u romskim naseljima
–    Manji radovi rekonstrukcije/adaptacije (popravka krova, dodavanje toaleta/kupatila, itd.) samo za kuće u jasnom vlasništvu
–    Nabavka opreme u direktnoj vezi sa aktivnostima za unapređenje infrastrukture
–    Izgradnja/rekonstrukcija javnih zgrada/kulturnih centara ili igrališta u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija puteva ili ulica u u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija/proširenje  vodosnabdevanja u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija/proširenje kanalizacionog sistema u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija/proširenje  atmosferskih odvoda u romskim naseljima
–    Zaštita romskih naseljima od poplava (nasipi, regulacija rečnog korita, i sl.)
–    Snabdevanje opremom za sakupljanje/recikliranje otpada u romskim naseljima

Sledeće aktivnosti se priznaju samo u kombinaciji sa nekom od gorenavedenih aktivnosti:
–    Nadgledanje izgradnje
–    Propratne mere koje ciljaju lokalnu ne-romsku zajednicu (stanarski ugovori sa romskim porodicama)

Detaljnije

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Ministarstvo privrede raspisuje Javni poziv za za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini (u daljem tekstu: Program), u delu koji se odnosi na meru 3.1. Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za koju se raspisuje ovaj javni poziv, sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

I.    Korisnici
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili više jedinica lokalne samouprave koje zajedno učestvuju u izradi projektno-tehničke dokumentacije.
Ukoliko jedinica lokalne samouprave podnosi jednu prijavu za izradu više vrsta projektno-tehničke dokumentacije sva projektno-tehnička dokumentacije mora da se odnosi na isti infrastrukturni projekat.

II.    Namena bespovratnih sredstava
Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu sledećih vrsta projektno-tehničke dokumentacije:
1.    prethodna studija opravdanosti;
2.    studija opravdanosti;
3.    studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
4.    generalni projekat;
5.    idejno rešenje;
6.    idejni projekat;
7.    projekat za građevinsku dozvolu;
8.    projekat za izvođenje.

Projektno-tehnička dokumentacija od značaja za regionalni razvoj koja je predmet sufinansiranja od strane Ministarstva je dokumentacija koja se odnosi na:
1.    razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovne zone, poslovni inkubatori i klasteri);
2.    revitalizaciju braunfild lokacija;
3.    razvoj saobraćajne i komunalne infrastrukture.

III Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da su podnele popunjen prijavni obrazac Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;
2.    da su obezbedile sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u budžetu jedinice lokalne samouprave, odnosno da su podnele izjavu da će sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije biti obezbeđena odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana donošenja odluke ministra nadležnog za poslove regionalnog razvoja o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije (u daljem tekstu: Odluka);
3.    da je izrada projektno-tehničke dokumentacije u skladu sa ciljem i namenom Programa.

IV Neophodna dokumentacija za prijavljivanje
Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja je:
1.    pravilno popunjen Obrazac 1 – Prijava za Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini – 3.1. Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave – izrada projektno-tehničke dokumentacije;
2.    izvod iz odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije. Ukoliko sredstva za sufinansiranje nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije biti obezbeđena odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana donošenja Odluke;
3.    projektni zadatak za izradu projektno-tehničke dokumentacije overen i potpisan od strane jedinice lokalne samouprave i investitora;
4.    dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima;
5.    akt nadležnog organa koji je uslov za izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije za koju je podneta prijava;
6.    procenu troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije uz dostavljanje minimalno tri međusobno uporedive ponude koje se odnose na izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije.
Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala i skenirana u elektronskom formatu na CD.

V.    Finansijski okvir
Za realizaciju Mere sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije predviđena su sredstva u visini od 80.000.000,00 dinara.

Ministarstvo će u određenom procentu sufinansirati ukupne troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije, i to u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave na sledeći način:
1.    do 30% za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe;
2.    do 50% za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe;
3.    do 70% za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe;
4.    do 90% za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe.

Podnosilac prijave utvrđuje visinu zahteva za sufinansiranje u skladu sa cenom iz najniže dostavljene ponude.

Sve administrativne troškove koji nastanu prilikom izrade određene vrste  projektno-tehničke dokumentacije koja je predmet sufinansiranja snosi jedinica lokalne samouprave i ne mogu biti sastavni deo prijave.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave primenjivaće se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u momentu podnošenja zahteva.
Jedinica lokalne samouprave ne može da koristi bespovratna sredstva za izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije za koju je već dobila sredstva iz budžeta Republike Srbije.

VI.    Kriterijumi za odabir projekata
Pregled dostavljene dokumentacije i ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.
Komisija će razmatrati samo prijave koje su blagovremeno podnete i kompletne.
Komisija može vršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od jedinica lokalne samouprave koje su ispunile uslove iz Programa i javnog poziva.
U skladu sa kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata Programa, Komisija vrši rangiranje projekata.

Postupak odabira projekata sprovodi se po sledećim kriterijumima:
1) vrsta projekta (lokalni ili regionalni);
2) stepen razvijenosti;
3) efekti projekta;
4) održivost projekta;
5) usklađenost projekta sa strateškim dokumentima.
Projekat može biti ocenjen maksimalno sa 100 bodova.

VII.    Postupak odabira prijava i način prenosa bespovratnih sredstava
Komisija utvrđuje Predlog odluke o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije i dostavlja ministru nadležnom za poslove regionalnog razvoja.
Odluku donosi ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.
Odluka sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave, naziv projektno-tehničke dokumentacije, preliminarnu visinu odobrenih bespovratnih sredstava za izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju bespovratnih sredstava sa izabranim jedinicama lokalne samouprave, nakon zaključenog ugovora između jedinice lokalne samouprave i projektanta (ponuđača), a na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke koju sprovodi jedinica lokalne samouprave i izvršiti prenos pripadajućeg iznosa za sufinansiranje projektno-tehničke dokumentacije.
Ukoliko ugovorena vrednost prelazi odobrenu vrednost predviđenu Odlukom, jedinica lokalne samouprave je u obavezi da finansira razliku.

Prilikom zaključenja ugovora između Ministarstva i jedinice lokalne samouprave, učešće Ministarstva u finansiranju projekta odrediće se u istoj proporciji po kojoj su sredstva dodeljena Odlukom.
Zaključen ugovor između Ministarstva i jedinice lokalne samouprave, pored ostalih odredaba, sadržaće i odredbu o obavezi korisnika da ukoliko odobrena sredstva ne iskoristi namenski, ista vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 15. novembra 2016. godine.

VIII.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Ministarstvo će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranicama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Razvojne agencije Srbije: www.ras.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije” (22.07.2016.)

Tačno popunjen prijavni formular koji se preuzima na internet strani Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs. i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom predaje se na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu:
Ministarstvo privrede
Kneza Miloša 20
11000 Beograd

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.
Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na sledećim brojevima telefona Ministarstva privrede: 011/333-4165, 011/333-4189 i 011/333-4174.

Detaljnije

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

EVROPSKA UNIJA

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

Ovim putem podsećamo zainteresovane na mogućnost prijave na na dugi krug programa “Evropa za građane i građanke” za 2016. godinu, koji je od novembra 2012. godine otvoren i za Republiku Srbiju. Ovo je deo programa Evropske Unije koji ima za cilj unapređenje saradnje između zemalja učesnica Programa u različitim oblastima koje su povezane zajedničkim politikama.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije imenovana je za nacionalno kontakt telo i smatra se koordinatorom za sprovođenje programa, a deluje u svojstvu kontakt tačke za program Evropa za građane i građanke (europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs).

Opšti ciljevi programa Evropa za građane i građanke doprinose:
Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće (Promocija evropskog građanstva i unapređenje građanskog i demokratskog učešća na nivou EU).
o    Mera 2.1 Bratimljenje gradova
o    Mera 2.2 Mreže gradova
Rok za podnošenje prijava je 1. septembar 2016. godine.

U okviru junskog roka, organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave mogu da konkurišu na obe mere.
Više informacija možete naći na sledećem linku: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en  dok programski vodič na vise jezika možete naći na sledećem linku: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Kontakt:
Osoba zadužena za program: Marina Tadić
Tel: +381 11 3130 968
e-mail: europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs
marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs

Detaljnije

Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje („CBC“), kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera

handshakeNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje („CBC“), kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera

Cilj programa
Podrška institucijama i organizacijama iz Srbije pri apliciranju za programe prekogranične saradnje i samim time jačanje regionalne konkurentnosti kroz realizaciju zajedničkih projekata, kao i institucionalna održivost u kreiranju i realizaciji projekata.

Programi prekogranične saradnje
Programi prekogranične saradnje su instrument Evropske unije za pružanje podrške saradnji institucija i organizacija u pograničnim oblastima susednih država.

Programi prekogranične/teritorijalne saradnje predstavljaju finansijsku podršku saradnji navedenih područja na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa. Ovakvi programi se sprovode od početka 90-ih godina, a od 2004. godine u programe teritorijalne saradnje se uključuju i države koje nisu članice EU, kada je u ovaj vid saradnje prvi put uključena i Republika Srbija (u to vreme su se nazivali Susedski programi).

Sadašnji programi prekogranične i transnacionalne saradnje deo su finansijske perspektive 2014.-2020. godine i imaju višestruki značaj ,jer pomažu institucijama u Srbiji da se upoznaju i rade u skladu sa pravilima strukturnih fondova koja važe za zemlje članice EU.

Imajući u vidu sve veći značaj programa prekogranične/teritorijalne saradnje sa jedne strane, kao i rastući interes institucija i organizacija iz Srbije za uključivanjem u navedene programe sa druge strane, Nacionalna agencija je pripremila Program podrške projektima prekogranične saradnje u vidu sufinansiranja učešća (kontribucije) projektnih partnera iz Srbije. U pitanju je šest programa prekogranične saradnje iz finansijskog perioda (perspektive) 2014.-2020. godine, i to:
• Mađarska-Srbija;
• Rumunija-Srbija;
• Bugarska-Srbija;
• Hrvatska-Srbija;
• Srbija-Bosna i Hercegovina;
• Srbija-Crna Gora.

Kroz Program podrške NARR, moguće je aplicirati za sufinansiranje projekata koji bi bili podržani kroz gore navedene programe, otvorene u trenutku objavljivanja javnog poziva, kao i za one koji će biti otvoreni za vreme trajanja javnog poziva.

Pojedinačni iznos sufinansiranja-učešća NARR ne može biti veći od 10% vrednosti udela u projektu za svakog partnera-aplikanta iz Srbije.

OPŠTI USLOVI JAVNOG POZIVA
Kandidat-podnosilac zahteva treba ispuniti sledeće uslove:
• u većinskom domaćem vlasništvu, registrovan na teritoriji Republike Srbije;
• ispunjava opšte uslove poziva Programa prekogranične saradnje;
• izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

POSEBNI USLOVI JAVNOG POZIVA
Projekat (predložen za sufinansiranje) treba da bude usmeren ka postizanju posebnih ciljeva:

 • jačanje konkurentnosti MSPP;
 • kreiranje novih i očuvanje postojećih radnih mesta;
 • unapređenje sposobnosti MSPP za pristup različitim izvorima finansiranja;
 • unapređenje kvaliteta radne snage;
 • podrška razvoju obrazovanja za preduzetništvo;
 • unapređenje efikasnosti institucionalne podrške poslovanju i razvoju MSP i preduzetništva;
 • optimizacija i unapređenje stepena iskorišćenosti postojeće i izgradnja nove poslovne infrastrukture;
 • jačanje inovativnosti u MSPP;
 • stimulisanje poslovnog udruživanja i kreiranja lanaca vrednosti internacionalizacija poslovanja MSPP;
 • podršku ženskom preduzetništvu, preduzetništvu mladih i socijalnom preduzetništvu podrška ravnomernom regionalnom razvoju;
 • unapređivanje i jačanje saradnje sa institucijama susednih zemalja, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou;
 • promocija važnosti pridruživanja EU za razvoj konkurentnosti MSPP;
 • unapređivanje saradnje javnog i privatnog sektora na projektima.

KATEGORIJE KANDIDATA
Kandidati/podnosioci zahteva mogu biti svi legitimni korisnici Programa prekogranične saradnje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. Popunjena prijava, koja se sastoji od Obrasca 1 i Obrasca 2 (mogu se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs);
2. Izvod o registraciji institucije/organizacije, odnosno dokaz o identitetu (original ili overena kopija);
3. Potvrda nadležne Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, izdata najduže 15 dana pre podnošenja zahteva(original ili overena kopija);
4. Izjava o prihvatanju uslova javnog poziva (potpisana i pečatirana; Obrazac 3 – može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs);
5. Dokaz o podnetoj aplikaciji za „IPA“ prekogranični program;

• U prvoj fazi je potrebno u okviru konkursne dokumentacije dostaviti NARR potvrdu (dokaz) o podnetoj aplikaciji/projektu, dok će ugovor sa NARR biti potpisan nakon potpisivanja programskog ugovora sa Upravljačkim telom programa.

• Konačan obračun/isplata će biti realizovani po okončanju projekta koji se sufinansira i iznos sufinansiranja će biti preciziran u odnosu na ukupna utrošena/realizovana sredstva. Pojedinačni iznos ne može da pređe 10% od vrednosti projekta.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 45.000.000 dinara.

DOSTAVLJANJE PRIJAVA
Prijave se dostavljaju na adrese:
NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ, Terazije 23/7, Beograd
Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV – PROGRAM SUFINANSIRANJA PREKOGRANIČNE SARADNJE 2015.“

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na telefon 011/20-60-815 011/20-60-814 ili putem elektronske pošte na adrese jelena.radoman.ilic@narr.gov.rs i milan.vujovic@narr.gov.rs.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO UTROŠKA SREDSTAVA, ODNOSNO DO KRAJA KALENDARSKE 2016.

Poziv za konkurs Otvoreno o javnim politikama

trag fondacijaTRAG FONADCIJA

Poziv za konkurs Otvoreno o javnim politikama

Trag fondacija u saradnji sa udruženjem CRTA i u okviru projekta „Real say on policy” raspisuje poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje projektnih ideja koje se odnose na analize javnih politika iz oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda. Analize i predlozi praktičnih politika koje budu podržane kroz ovaj konkurs, treba da budu kreirane na jednostavan i razumljiv način kako bi se postojeće politike i propisi približili drugim organizacijama i građanima/kama.

Projekat “Real say on policy” sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa udruženjem CRTA, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) i Fondacijom Slavko Ćuruvija, i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Poziv je namenjen organizacijama civilnog društva koje imaju iskustva u analizi javnih politika i javnom zastupanju. Izveštaji i analize javnih politika na jednostavan i razumljiv način treba da približe politike i propise, kao i predložena rešenja, drugim organizacijama civilnog društva i građanima/kama. Kroz ovaj konkurs biće podržane ideje koje se odnose na analize javnih politka u sledećim oblastima, za koje su građani/ke pokazali najviše interesovanja tokom izbora:
•    Ostvarivanje prava na rad;
•    Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva;
•    Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju;
•    Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje;
•    Biračko pravo građana (aktivno i pasivno);
•    Pravo na pravično suđenje;
•    Ljudska i građanska prava kroz ustavnu reformu.

Budući dobitnici donacija treba da kreiraju analizu prethodnog stanja politika i propisa u okviru navedenih oblasti koja se odnosi na period do početka mandata nove Vlade Republike Srbije. Pored toga, neophodno je da za svaku od odabranih oblasti izrade i dva izveštaja o napretku koji će sadržati i preporuke za unapređenje propisa u ovim oblastima. Posebno naglašavamo da izveštaji treba da se odnose na sledeće vremenske periode: prvih 100 dana Vlade Republike Srbije, kao i izveštaj nakon šest meseci od izbora nove vlade.

Visina donacije je do 2500 $ pri čemu se do 20% sredstava može iskoristiti za operativne, a ostatak za programske troškove.

Na konkurs mogu da se prijave registrovane organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa područja Srbije koje imaju minimum dve godine iskustva u oblastima za koje se prijavljuju i koje imaju ostvarene rezultate u analizama javnih politika i u procesu javnog zastupanja.

Za prijavu treba popuniti: PRIJAVNI FORMULAR i FORMULAR ZA BUDŽET. Navedena dokumenta potrebno je proslediti na sledeću e-mail adresu: zastupanje@tragfondacija.org do 11.jula 2016.godine (16h).

Detaljnije

Program podrške privrednicima kroz Italijansku kreditnu liniju

Italijanska kreditna linijaMINISTARSTVO PFINANSIJA

Program podrške privrednicima kroz Italijansku kreditnu liniju

Nakon veoma uspešne realizacije prve Kreditne linije, Italijanska Vlada je odobrila i Program druge Kreditne linije u vrednosti od 30 miliona evra, koji u Srbiji implementira Ambasada Italije zajedno sa Ministarstvom Finansija Srbije. Svrha Kreditne linije je da preko domaćeg bankarskog sistema doprinese ekonomskom rastu Srbije kroz podsticanje razvoja privatnog sektora i proširenje odnosa sa Evropskom unijom, kao i da pomogne u unapređivanju osnovnih lokalnih usluga koje pružaju javna komunalna preduzeća, kroz lakši pristup kreditnim sredstvima koja se odobravaju po povoljnim uslovima. Ovaj Program realizuje se preko devet lokalnih banaka.

U Program su uvedene određene olakšice, pa tako sada korisnici italijanske kreditne linije mogu biti i preduzetnici i sva preduzeća registrovana u Srbiji, bez obzira na državljanstvo vlasnika kompanije.

Iznos kredita kreće se od 5.000 evra do 1 milion evra za mikro preduzeća i preduzetnike, za mala i srednja preduzeća od 50.000 do 1 milion evra, a od 150.000 do 2 miliona evra za javna komunalna preduzeća.

Najmanje 70% kredita mora se iskoristiti za kupovinu opreme, tehnologije, tehničke pomoći, rezervnih delova i industrijskih licenci italijanske proizvodnje, dok je najviše 30% iznosa moguće iskoristiti za pokrivanje lokalnih troškova i obrtnih sredstava neophodnih za potrebe investicionog projekta.

Sredstva iz italijanske Kreditne linije mogu se iskoristiti i za kupovinu polovne opreme direktno od italijanskih dobavljača, ali i od lokalnih distributera.

Sva oprema kupljena ovim sredstvima oslobođena je plaćanja PDV-a.

Detaljnije