Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

1. USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA

Podnosioci predloga programa po ovom konkursu mogu biti sportske organizacije i sportski savezi, registrovani u skladu sa Zakonom o sportu.

Podnosioci predloga programa posebno treba da ispunjavanju sledeće uslove da bi se njihovi projekti razmatrali:

 • da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
 • da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
 • da imaju sedište u AP Vojvodini,
 • da su direktno odgovorni za realizaciju programa,
 • da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana,
 • da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe,
 • da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu,
 • da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti i:

 • kopiju ugovora i diplome o angažovanju kandidatkinje za koju podnose zahtev,
 • dokaz o važećoj licenci kandidatkinja,
 • predračun za nabavku opreme/rekvizita koja je predmet zahteva.

Po svojoj sadržini projekti treba da doprinose unapređenju položaja žena kao sportistkinja, sportskih stručnjakinja i stručnjakinja u sportu u AP Vojvodini, a odnose se na:

 • usavršavanje sportskih stručnjakinja i stručnjakinja u sportu i
 • nabavku takmičarske opreme i sportskih rekvizita za sportistkinje.

Ukupan iznos sredstava za raspoređivanje po ovom konkursu, iznosi 4.000.000,00 (četiri miliona) dinara.

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA PO KONKURSU

Prijave na konkurs podnose se počev od dana objavljivanja Obaveštenja o raspisivanju ovog Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ do 10. oktobra 2018. godine.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet stranici sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente koji se dostavljaju uz zahtev) u koverti sa naznakom „Prijava za Konkurs za finansiranje projekata za afirmaciju žena u sportu”, preporučenom poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Detaljnije

Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2018. godinu

MINISTRATSVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2018. godinu

Rok za podnošenje prijava: 15.10.2018. godine

Detaljnije

Unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici Uprave www.uap.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora

I
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2018. godinu i Finansijskog plana za 2018. godinu, sufinansiraće realizaciju projekata organizacija civilnog društva koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora.
Cilj konkursa: saradnja javnog i civilnog sektora i aktivno uključivanje civilnog sektora u realizaciji akcionih planova vezanih za strateške planove razvoja jedinica lokalnih samouprava.

Mere i aktivnosti, koje se sprovode u okviru projekta moraju se realizovati na teritoriji AP Vojvodine, a trebale bi da doprinesu:

• podsticanju dijaloga i debata o procesu strateškog razvoja JLS (organizacija javnih rasprava, naučnih skupova, panel diskusija, fokus grupa, vezanih za teme koje se tiču lokalnog ekonomskog razvoja na teritoriji JLS);
• podsticanje povezivanja ljudi sa teritorije JLS radi razmene mišljenja o aktuelnim temama i definisanju zajedničkih prioriteta sa ciljem pokretanja inicijativa vezanih za lokalni ekonomski razvoj.

II
Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 2.000.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans) u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081002 Podrška uređenju sistema lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama..

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta tj. podnosilac mora obezbediti sopstveno učešće od minimalmno 15% vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 300.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima konkursa.

III
USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
2. Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.
3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.
4. Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs
5. Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).
6. Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora „
7. Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
8. Rok za predaju predloga projekta je 21. septembar 2018. godine, do 12,00 časova – blagovremenim će se smatrati samo prijave koje budu predate (poštom ili na pisarnici) do istaknutog roka za predaju predloga projekata.
9. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
10. Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.
11. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .
12. Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.
13. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na olga.knezevic@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-4071, radnim danom od 9 do 15 časova.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine

I PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju stambene jedinice u vlasništvu ili suvlasništvu, porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete (u daljem tekstu: učesnici Konkursa) sa prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pod stambenim jedinicama iz prethodnog stava smatraju se nepokretnosti (stanovi ili kuće) koje se nalaze u sedištima gradova i opština, kao i u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta na teritoriji AP Vojvodine, i to na zemljištu koje je planskim dokumentom predviđeno za gradnju i koje su upisane u katastar nepokretnosti.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 63.000.000,00 dinara.

II CILJEVI KONKURSA

Ciljevi Konkursa usmereni su na:

– podsticanje rađanja i afirmaciju pronatalitetne politike,
– ublažavanje i zaustavljanje negativnih demografskih trendova i
– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture u opštinskim, gradskim i ruralnim sredinama kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

Ciljevi Konkursa, namena sredstava, uslovi za učešće na Konkursu, postupak za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja, obavezna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, zaključivanje ugovora sa korisnicima sredstava i druga pitanja od značaja za realizaciju ovog Konkursa definisani su Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list AP Vojvodine“, broj: 41/2018), u daljem tekstu: Pravilnik.

III PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice (u daljem tekstu: porodica) u kojima se počev od 01.01.2018. godine rodi treće ili četvrto dete.

IV USLOVI KONKURSA

Učesnici konkursa mogu biti roditelji u porodicama koji u trenutku raspisivanja konkursa ispunjavaju sledeće uslove:

1. da je majka u porodici, na dan 01.01.2018. godine pa do dana raspisivanja konkursa, rodila dete trećeg ili četvrtog reda rođenja, u smislu člana 7. stav 2. Pravilnika;
2. da je najmanje jedan od roditelja državljanin Republike Srbije i da na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine do dana raspisivanja konkursa ima najmanje pet godina neprekidno prijavljeno prebivalište;
3. da se nalaze u bračnoj ili vanbračnoj zajednici ili da imaju status samohranog roditelja;
4. da se neposredno brinu o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da njihova deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje i da nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, u skladu sa zakonom;
5. da nisu korisnici novčane socijalne pomoći;
6. da je najmanje jedan od roditelja zaposlen;
7. da su roditelji trećeg, odnosno, četvrtog deteta vlasnici ili suvlasnici nekretnine ili da žive u zajedničkom domaćinstvu sa vlasnikom ili suvlasnikom nekretnine najmanje tri godine neprekidno do dana raspisivanja konkursa, ukoliko apliciraju za dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju nekretnine;
8. da učesnici konkursa ili njihovi srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji sa učesnicima konkursa žive u zajedničkom domaćinstvu nisu kupili ili otuđili odgovarajuću nekretninu u prethodnih pet godina do dana raspisivanja konkursa, u smislu člana 2. Pravilnika.

Članovima zajedničkog domaćinstva učesnika konkursa smatraće se srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji žive zajedno sa učesnicima konkursa najmanje tri godine neprekidno do dana raspisivanja konkursa.

Uslovi iz stava 1. moraju biti kumulativno ispunjeni.

Učesnici Konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom i za jednu namenu i to:

1. za kupovinu nekretnine,
2. za dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju postojeće nekretnine.

Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.
Iznos dodeljenih sredstava može biti manji od traženog.

V OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Učesnici Konkursa su dužni da dostave sledeću dokumentaciju:

1. popunjen i potpisan obrazac prijave na konkurs (preuzima se na veb-sajtu Sekretarijata);
2. fotokopije ličnih karata za sve punoletne članove zajedničkog domaćinstva (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodno je da ista bude očitana), a za maloletne članove zajedničkog domaćinstva- potvrde o prebivalištu za decu;
3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije za jednog od učesnika konkursa (ne starije od šest meseci);
4. uverenja o prebivalištu za učesnike konkursa u prethodnih pet godina do dana raspisivanja konkursa;
5. izvode iz matične knjige rođenih za svu decu, odnosno, za sve članove zajedničkog domaćinstva učesnika konkursa u slučaju podnošenja prijave na konkurs za sredstva namenjena za dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju (ne stariji od mesec dana);
6. dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici – izvod iz matične knjige venčanih ili izjavu overenu kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice (ne stariji od mesec dana);
7. dokaz o statusu jednoroditeljske porodice- izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju (ne stariji od mesec dana);
8. uverenje nadležnog organa starateljstva o činjenici da se neposredno brinu o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, odnosno, da ni otac ni majka nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ne stariji od mesec dana);
9. uverenje Centra za socijalni rad da učesnici konkursa nisu korisnici novčane socijalne pomoći (ne stariji od mesec dana);
10. overenu fotokopiju diplome ili uverenja o položenim razredima-ispitima kao dokaz o stečenom obrazovanju;
11. dokaz o zaposlenju i dužini staža osiguranja za učesnike konkursa (listing izdat od strane Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje);
12. dokaz o prihodima ostvarenim u tri meseca koji prethode mesecu raspisivanja konkursa za svakog od učesnika konkursa (potvrda poslodavca);
13. potvrdu iz Ministarstva finansija Republike Srbije – Poreske uprave da učesnici konkursa i njihovi srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji sa učesnicima konkursa žive u zajedničkom domaćinstvu nisu kupili ili otuđili odgovarajuću nekretninu u prethodnih pet godina do dana raspisivanja konkursa;
14. izjavu učesnika konkursa i njihovih srodnika u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa učesnicima konkursa, datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ne poseduju odgovarajuću nekretninu na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno, nadležnog suda;
15. prepis lista nepokretnosti, izdat od strane Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti, za učesnike konkursa i njihove srodnike u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa učesnicima konkursa, za nekretninu u kojoj žive;
16. prepis lista nepokretnosti, izdat od strane Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti, za nepokretnost koju učesnici konkursa predlažu za kupovinu, odnosno, za nepokretnost koja je predmet dogradnje, adaptacije ili rekonstrukcije;
17. predugovor o kupoprodaji nekretnine, overen kod javnog beležnika;
18. overeni predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za izvršenje građevinskih radova, u smislu Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 72/2009, 81/2009- ispr, 64/2010- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013- odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014 i 145/2014);
19. rešenje nadležnog opštinskog-gradskog organa o dozvoli za dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju (rešenje o odobrenju izvođenja radova).

Ukoliko učesnici konkursa obezbeđuju sredstva za kupovinu, dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju stana ili kuće putem bankarskog kredita, dužni su da Komisiji iz člana 12. Pravilnika dostave i zaključen ugovor o kreditu sa bankom.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na konkurs mora biti u originalu osim fotokopije lične karte i overene fotokopije diplome o stečenom obrazovanju, odnosno, overene fotokopije uverenja o položenim razredima-ispitima.

Dokumentacija podneta na Konkurs se ne vraća.

Komisija iz člana 12. Pravilnika zadržava pravo da od učesnika konkursa, prema potrebi, zatraži i dodatnu dokumentaciju ili informacije.

VI OPŠTE NAPOMENE

1. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično, na gore navedenu adresu sa naznakom:
”KONKURS ZA DODELU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PORODICAMA U KOJIMA SE RODI TREĆE ILI ČETVRTO DETE ZA REŠAVANJE STAMBENOG PITANJA ILI ZA UNAPREĐENJE USLOVA STANOVANJA
NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE“

2. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene, nepotpune, nepravilno popunjene i nerazumljive prijave, kao i prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa.

3. Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine.

4. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na konkurs mora biti u originalu osim fotokopije lične karte i overene fotokopije diplome o stečenom obrazovanju, odnosno, overene fotokopije uverenja o položenim razredima-ispitima.
Sekretarijat ne vraća zaprimljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi. Sekretarijat nije u obavezi da o toku i rezultatima Konkursa informiše sva lica koja su se prijavila već će kontaktirati samo lica koja su ušla u uži izbor, odnosno, koja su se našla na predlozima rang-lista učesnika Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava.

5. Predlozi rang-lista učesnika Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava sačinjavaju se nakon bodovanja izvršenog prema kriterijumima iz člana 14. Pravilnika.

6. Pokrajinski sekretar donosi odluku o dodeli bespovratnih sredstava u roku od 15 dana od dana dobijanja predloga rang-lista za dodelu bespovratnih sredstava, sačinjenih i dostavljenih od strane Komisije.

7. Nakon donete odluke o dodeli bespovratnih sredstava, učesnicima konkursa upućuje se poziv da potpišu ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

VII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 45 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“.

Prijava na Konkurs se preuzima sa veb-sajta Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, na telefon 021/452-339, 021/452-317 i 021/487-4243.

Broj: 139-401-5872/2018-03
Datum: 31.08.2018. godine

Detaljnije

Konkurs Švajcarske fondacije za solidarnost u turizmu

ŠVAJCARSKA FONDACIJA ZA SOLIDARNOST U TURIZMU

Konkurs Švajcarske fondacije za solidarnost u turizmu

Fondacija podržava projekte i organizacije koji

• doprinose poboljšanju ekonomskih, kulturnih i socijalnih uslova stanovništva naseljenog u turističkim mestima

• doprinose održivom razvoju turizma u turističkim naseljima

• doprinose unapređenju interkulturalnog razumevanja među zemljama domaćinima i zemljama iz kojih turisti dolaze

Da bi dobili finansijsku podršku, aplikanti treba da podnose predloge projekata koji uzimaju u obzir sledeće kriterijume:

• se sprovode u Švajcarskoj ili drugim državama širom sveta
• ako su organizacije, asocijacije i pravna lica
• ne odobravaju se dodatna sredstva za projekte koji su u toku
• ukoliko se projekat traje više godina, moguće je višestruko dodeljivanje sredstava.

Finansijski okvir

Organizacije trenutno raspolaže sa 150.000 CHF godišnje. Komisija odlučuje o iznosu koji se dodeljuje po predlogu projekta, do sada su u pitanju bili iznosi između 5.000 i 25.000 CHF.

Pravo učešća imaju: organizacije i asocijacije koje i pravna lica.

Aplikacje se prihvataju na engleskom i nemačkom jeziku u dva roka: 31. jul 2018. i 31. oktobar 2018.

Za više informacija posetite https://www.sstfoundation.org/

Detaljnije

Poziv za podnošenje predloga projekata u 2019. godini

AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE U BEOGRADU

Poziv za podnošenje predloga projekata u 2019. godini

Ambasada Republike Češke u Beogradu sa zadovoljstvom objavljuje poziv za podnošenje zahteva za male lokalne projekte (MLP) razvojne saradnje kojim direktno upravlja Ambasada Republike Češke u Beogradu.

Ovi projekti komplementarni su velikim višegodišnjim projektima, koje implementira Češka razvojna agencija (CzDA) te predstavljaju važnu komponentu Češke inostrane razvojne saradnje.

Projekti bi trebalo da budu usmereni u sektore zdravstva, obrazovanja i prosvete, zaštite životne sredine, kao i podrške marginalizovanim grupama.
Sredstva obezbeđena od strane Ambasade Republike Češke za svaki projekat kreću se između 200.000 CZK (oko 920.000 dinara) do maksimalnog limita 500.000 CZK (oko 2.300.000 dinara). Isplata grantova se vrši u dinarima, na osnovu iznosa navedenog u obrascu u CZK i prema kursu koji Ambasada koristi prilikom isplate. Prema tome, podnosilac prijave mora uzeti u obzir da se iznos malo razlikuje od iznosa datog u prijavnom formularu.

Sufinansiranje od strane podnosioca prijave ili iz drugih izvora je dobrodošlo. Prekomerne troškove snosi podnosilac prijave. Ukupan iznos ličnih i putnih troškova ne sme prelaziti 25% ukupnog budžeta MLP. Naglašavamo da mali lokalni projekti moraju imati razvojni aspekat (ne podrazumevaju npr. troškove režije korisnika, niti im je cilj jačanje kapaciteta korisnika).

Ko je kvalifikovan da podnese prijavu za projekat?
Podnosioci zahteva mogu biti nevladine organizacije, institucije javne uprave i samouprave (opštinske, pokrajinske, republičke), akademske, kulturne, socijalne i zdravstvene ustanove i dr. Donacije nisu namenjene za podsticanje preduzetništva.

Podnošenje prijave:
Zahtev se popunjava na engleskom jeziku i podnosi Ambasadi na dalje razmatranje. Razmatrane će biti samo prijave sa adekvatno i kompletno popunjenim formularom overenim i potpisanim od strane ovlašćenog lica. Uz formular potrebno je poslati i dokument o ovlašćenju imenovanog predstavnika da zastupa podnosioca projekta.

Ukoliko podnosilac nije državna ustanova prilaže se i kopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac pravno lice. Osim popunjenog formulara za prijavu i navedenih dokumenata ne slati nikakve druge priloge.

Dokumentaciju je potrebno poslati u papirnoj formi na adresu Ambasade: Bulevar kralja Aleksandra 22, 11000 Beograd, kao i u elektronskoj formi na e-mail adresu: mlp.belgrade.2019@gmail.com.

Rok za podnošenje predloga je 30. septembar 2018. godine, do 12 časova.

Kontaktirani će biti samo oni podnosioci čiji predlozi budu ušli u uži izbor za donaciju.

Ističemo da podnošenjem zahteva nije automatski omogućeno pravo na donaciju, zbog toga što na osnovu velikog broja zainteresovanih Ambasada nije u mogućnosti da pozitivno odgovori svim podnosiocima zahteva.

Za ostale informacije molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila.

Detaljnije

Konkurs za participaciju putnih troškova srednjoškolaca

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za participaciju putnih troškova srednjoškolaca

Na osnovu člana 4. Odluke o participiranju putnih troškova redovnih učenika srednjih škola („Službeni list opštine Kanjiža”, br. 18/2014) predsednik opštine Kanjiža raspisuje konkurs za ostvarivanje prava na participiranje putnih troškova redovnih učenika srednjih škola.

Pravo na participiranje putnih troškova ima svaki redovan učenik srednje škole koji ispunjava sledeće uslove:
1. da je redovan učenik srednje škole
2. da ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža.

Pravo na participiranje putnih troškova ostvaruje se do kraja drugog polugodišta školske 2018/2019. godine.

Za ostvarivanje prava učenik podnosi sledeću dokumentaciju:
1. Zahtev za priznavanje prava (koji se popunjava u Uslužnom centru)
2. Potvrdu škole da je redovan učenik srednje škole
3. Fotokopiju lične karte učenika ili fotokopiju lične karte jednog od roditelja ili staratelja.

Učenik koji je korisnik prava na dečiji dodatak ili prava na stalnu novčanu pomoć, treba da prilaže i:
1. Fotokopiju pravosnažnog rešenja o priznatom pravu na dečiji dodatak ili
2. Fotokopiju pravosnažnog rešenja o priznatom pravu porodice na stalnu novčanu pomoć.

Učenici podnose zahtev sa navedenom dokumentacijom od 29. 08. 2018 do 11. 09. 2018. godine Odeljenju za opštu upravu i društvene delatnosti, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža (kancelarija br. 2, zgrada Skupštine opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1.) ili službeniku mesne kancelarije u naseljima opštine Kanjiža.

Konkurs je otvoren od 29.08. 2018. do 11. 09. 2018. godine.

Detaljnije

Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara (slovima:dvamilionadinara) predviđena Finansijskim planom i programom rada Zavoda za ravnopravnost polova za 2018. godinu – Podsticajni programi
Sredstva se dodeljuju udruženjima građana/udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine koja ispunjavaju uslove, a bave se unapređenjem položaja žena i ravnopravnosti polova

CILJEVI FINANSIRANJA:
– organizovanje obuka, edukacija, skupova i drugih aktivnosti sa ciljem unapređenja oblasti ravnopravnosti polova;
– podrška projektima i aktivnostima kojima se unapređuje saradnja civilnog i javnog sektora u oblasti ravnopravnosti polova
– podrška projektima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća imaju registrovana udruženja građana/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koja svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve konkursa
2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 250.000,00 dinara (slovima: dvestotinepedesethiljadadinara);
3. Udruženja građana/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu, a ugovorena obaveza je istekla, prema Zavodu za ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE:
Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– Fotokopiju rešenja o registraciji
– Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju
– Fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
– Fotokopija Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje
– uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica konkursni obrazac uz opis projekta (3 primerka)

Prijave na konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine” sa oznakom Ne otvarati.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Konkurs će biti objavljen u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Zavoda za ravnopravnost polova.
Komisija procenjuje i vrednuje pristigle prijave prema sledećim kriterijumima:
1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (ukupno najviše do 20 bodova);
– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa (do 10 bodova);
– mogućnost razvijanja programa/projekta i njegova održivost (do 10 bodova);

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa/projekta – doprinos stepenu unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (ukuono najviše 40 bodova po oblasti za koju je prijava podneta);
– za oblast unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova, broj obuka i edukacija u kom je akcenat na ekonomskoj ravnopravnosti žena i muškaraca;

3. Prema ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (ukupno najviše 40 bodova)
– procena ekonomičnosti budžeta projekta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima do 20 bodova);
– visina traženih sredstava u poređenju sa ukupnim obimom sredstava na koja se javni konkurs odnosi (do 20 bodova)

DONOŠENJE ODLUKE:
Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Zavoda, nakon čega podnosilac prijave kome se odobre sredstva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac prijave ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje konkursna dokumentacije je 06.09.2018. godine

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Zavodu za ravnopravnost polova na telefone: 021/66 15 133, 021/66 15 177 ili mejlom: zavod.ravnopravnost@gmail.com

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom

Cilj konkursa jeste podrška radu udruženja građana čija je aktivnost usmerena na podsticanje razvoja i unapređivanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju    programskih aktivnosti udruženja građana i poboljšanje uslova rada udruženja građana.
Detaljnije: