Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2017. godinu

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2017. godinu

1. INOVACIONI PROJEKTI KOJI SE PRIJAVLJUJU PO OVOM POZIVU
Programi inovacione delatnosti za 2017. godinu se ostvaruju putem inovacionih projekata u čijoj realizaciji učestvuje jedna ili više organizacija iz čl. 28. stav 2. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 ,18/10 i 55/13– Zakon), a najmanje jedan registrovani subjekt inovacione delatnosti – pravno lice upisano u Registar inovacione delatnosti – Registar koji vodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Ministarstvo.

Registrovani subjekti inovacione delatnosti, u saradnji sa drugim nosiocima inovacione delatnosti, prijavljuju inovacione projekte koji će doprineti realizaciji ciljeva programa inovacione delatnosti za 2017. godinu utvrđenih Uredbom Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 73/017):
a) Program finansiranja inovacionih projekata koji za rezultat imaju razvijen komercijalno vrifikovan proizvod, uključujući i softver, proces, tehnologiju ili uslugu;

b) Program razvoja registrovanih organizacija za obavljanje inovacione delatnosti i pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti;

Programi su ravnopravni i realizuju se na način utvrđen podzakonskim aktima donetim u skladu sa Zakonom.

Po ovom javnom pozivu se prijavljuju inovacioni projekti koji su po pretežnim svojstvima:
tip 1 – za neposredan rezultat ima stvaranje novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnu izmenu postojećih u skladu sa potrebama tržišta – registrovani istraživačko razvojni centri i inovacioni centri podnose predloge projekata

tip 2 – za rezultat ima izgradnju infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata- registrovane infrastrukturne organizacije podnose predloge projekata

2. VREME REALIZACIJE INOVACIONOG PROJEKTA
Po ovom pozivu se prijavljuju inovacioni/infrastrukturni projekti koji traju od 6-12 meseci, a realizuju se do kraja 2018. godine.

3. FINANSIRANJE ODOBRENIH INOVACIONIH PROJEKATA
Na finansiranje inovacionih/infrastrukturnih projekata sredstvima budžeta Republike Srbije po prethodno navedenim programima primenjuje se zakon kojim se uređuje državna pomoć male vrednosti (de minimis), kao i podzakonski propisi i drugi opšti akti doneti radi njegovog izvršavanja.

Finansiranje pojedinog inovacionog projekta „tip 1“ budžetskim sredstvima po ovom pozivu vrši se u iznosu do 2.000.000,00 dinara, bez obzira na ukupnu prijavljenu odn. utvrđenu cenu inovacionog projekta.

Finansiranje pojedinog infrastrukturnog inovacionog projekta „tip 2“ budžetskim sredstvima po ovom pozivu vrši se u iznosu do 2.000.000,00 dinara bez obzira na ukupnu prijavljenu odn. utvrđenu cenu infrastrukturnog projekta.

U skladu sa članom 95. stav 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), ukupan iznos sredstava koje Ministarstvo može odobriti po jednoj registrovanoj inovacionoj organizaciji do 23.000.000,00 dinara, u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine.

4. OSTALO
Inovacioni/infrastrukturni projekti po ovom pozivu se prijavljuju popunjavanjem i štampanjem on line Obrazaca za prijavljivanje koji je zajedno sa Uslovima konkurisanja, kriterijumima za izbor realizatora i uslovima finansiranja inovacionih projekata i Uputstvom za podnosioce prijave predloga inovacionog/infrastrukturnog projekta objavljen na internet sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs. u okviru sekcije Konkursi i javni pozivi, naslova Nauka, tehnološki razvoj i inovaciona delatnost-aktuelno .

Prijava inovacionog/infrastrukturnog projekta se dostavlja i u elektronskoj verziji popunjavanjem on line prijave kojoj možete pristupiti na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs

Prijava inovacionog/infrastrukturnog projekta, overena i potpisana od strane ovlašćenog lica svih realizatora i lica određenog za rukovodioca projekta, dostavlja se u jednom štampanom primerku neposredno na pisarnicu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26 ili preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „za Javni poziv – prijava predloga inovacionog projekta”

Rok za podnošenje prijava je 9.10.2017. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Kontakt osoba za dodatne informacije o sprovođenju ovog javnog poziva je Marina Vukobratović Karan, kontakt telefoni: 011/ 3616-526 i 011/3640-230 lok.107.

Detaljnije

Javni poziv za finansiranje iz budžeta Repulike Srbije fizičkih lica-inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za finansiranje iz budžeta Repulike Srbije fizičkih lica-inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

1. INOVACIONE AKTIVNOSTI FIZIČKIH LICA KOJE SE PRIJAVLJUJU PO OVOM POZIVU

Inovacione aktivnosti fizičkih lica u 2017. godini ostvaruju se putem prijava za finansiranje aktivnosti fizički lica inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o inovacionoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 110/05 ,18/10 i 55/13) – Zakon.

Fizičko lice se upisuje u Registar kao inovator ako ima prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji i ako poseduje ispravu o priznatom patentu, odnosno ispravu industrijskog dizajna ili topografije integrisanih kola. Ogledni obrazac zahteva za upis fizičkog lica u Registar, nalaze se na portalu Ministarstva www.mpn.gov.rs u okviru naslova „Tehnološki razvoj- Inovaciona delatnost – Registar inovacione delatnosti“.

U cilju afirmacije, unapređenja i ostvarivanja ciljeva inovacione politike, po osnovu ovog javnog poziva se finansiraju inovacione delatnosti ili projekti čiji su nosioci ili učesnici fizička lica – registrovani subjekti inovacione delatnosti, a tako što se:
– obezbeđuje finansijska podrška u cilju unapređenja stručne i materijalno-tehničke opremljenosti i stvaranja uslova za njegovo uključenje u pojedine inovacione delatnosti ili projekte finansirane sredstvima budžeta autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, Fonda za inovacionu delatnost i drugih fondova, međunarodnih finansijskih organizacija.

– obezbeđuje finansijska podrška za izradu prototipa prozvoda koji će se realizovati kroz praktičnu primenu patentnog rešenja;

– obezbeđuje finansijska podrška za opremanje inovatora stručnim, materijalnim i drugim resursima koji su u funkciji realizacije inovacionih projekata iz člana 28. Zakona.

2. VREME REALIZACIJE
Po ovom pozivu se može zahtevati finansiranje inovacione delatnost/projekta za čiju realizaciju su neophodne aktivnosti u trajanju od 3 i 6 meseci.

3. FINANSIRANJE ODOBRENIH ZAHTEVA
Finansiranje pojedine inovacione delatnosti/projekta po ovom pozivu vrši se do iznosa od 400.000,00 dinara.

Jedno registrovano fizičko lice – inovator može po ovom javnom pozivu podneti samo jednu prijavu za finansiranje inovacione delatnosti/projekta.

4. OSTALO
Prijave za finansiranje iz budžetskih sredstava, po ovom pozivu, podnose fizička lica-inovatori koji su registrovani, odnosno koji su podneli zahtev za upis u Registar. Prijave za finansiranje se podnose popunjavanjem Obrasca I za prijavu koji je zajedno sa «Uputstvom za podnosioce prijave za finansiranje fizičkih lica registrovanih inovatora» objavljen na internet sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs u
okviru sekcije Konkursi i javni pozivi, Nauka,tehnološki razvoj i inovaciona delatnost-aktuelno – Javni pozivi po Zakonu o inovacionoj delatnosti – 2017 i dostavljanjem priloga navedenih u tački 2. pomenutog Uputstva.

Prijavu za finansiranje iz budžetskih sredstava fizičkih lica inovatora upisanih u Registar inovacione delatnosti potpisanu od strane registrovanog fizičkog lica inovatora potrebno je dostaviti elektronski na marina.vukobratovic@mpn.gov.rs i u jednom štampanom primerku neposredno na pisarnicu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26 ili preporučenom poštom, na adresu:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
11000 Beograd, Nemanjina 22-26,
sa naznakom ”za Javni poziv – finansiranje fizičkih lica-inovatora”

Rok za podnošenje prijava je 9.10.2017. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Kontakt osoba za dodatne informacije o sprovođenju ovog javnog poziva je: Marina Vukobratović Karan kontakt telefoni: 011/ 361-65-26 i 011/3640-230 lok.107

Detaljnije

Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu

Konkurs se odnosi na podsticanje programa sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu.

Podsticaji za programe sertifikacije i klonske selekcije su plaćanja za odobrene programe podnosiocima prijave za realizaciju tih programa, i to za:

1. pripremu terena i izgradnju i montažu mrežanika i/ili staklenika sa opremom za čuvanje i umnožavanje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, inicijalnih (primarnih) biljaka, odnosno biljaka predosnovne i osnovne kategorije i obavljanje aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kupovinu opreme, reagenasa i indikator biljaka za njihovo testiranje i retestiranje i obavljanja tih aktivnosti, a koje su sve navedene u Prilogu 1 – Spisak opreme, aktivnosti i drugih neophodnosti koji se finansiraju programima sertifikacije, koji je odštampan uz ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo, a sve u cilju dobijanja i održavanja sadnog materijala viših kategorija, odnosno predosnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: sertifikacija);

2. jednu ili više faza klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, podrazumevajući i analize na prisustvo regulisanih štetnih organizama, odnosno obavljanje aktivnosti na zdravstvenoj (fitosanitarnoj) selekciji i genetičkoj selekciji (masovna pozitivna i/ili negativna klonska selekcija za podloge i domaće stvorene sorte, individualna klonska selekcija: predklonska selekcija, selekcija kandidat klonova i završno ispitivanje klonova) (u daljem tekstu: klonska selekcija) navedene u Prilogu 2 – Spisak aktivnosti koje se finansiraju u okviru programa klonske selekcije, koji je odštampan uz ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo.

Pravo na podsticaje za sertifikaciju, odnosno klonsku selekciju, podnosilac zahteva može da ostvari za 2017. godinu za maksimalan ukupan iznos do 10.000.000,00 dinara.

Pravo na korišćenje podsticaja za sertifikaciju i klonsku selekciju, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju ima pravno lice i preduzetnik koji ispunjava sledeće kriterijume:
1) da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu, u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava;

2) da je upisan u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja sadnog materijala, a za podsticaje za sertifikaciju i da ispunjavaju uslove propisane posebnim propisom, odnosno da sprovode programe sertifikacije u skladu sa zvaničnim šemama sertifikacije Evropske i Mediteranske organizacije za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant Protection Organization) i regulativom Evropske unije, a za klonsku selekciju vinove loze i u skladu sa Rezolucijom Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino (Organisation Internationale de la vigne et du vin) OIV-VITI 564A-2017;

3) da ima lice zaposleno na neodređeno vreme sa sedmim stepenom stručne spreme poljoprivredne struke (smer: voćarstvo-vinogradarstvo i/ili zaštita bilja), a za poslove klonske selekcije smera koji u svom programu ima predmete voćarstvo (za sertifikaciju voćaka), vinogradarstvo (za sertifikaciju i klonsku selekciju vinove loze) i/ili predarada grožđa/vinarstvo (za klonsku selekciju vinskih sorti vinove loze), angažovano na poslovima sertifikacije i/ili klonske selekcije (u daljem tekstu: stručno lice);

4) da je izjavio da po nekom drugom osnovu u 2017. godini ne koristi podsticajna sredstva za sertifikaciju, odnosno klonsku selekciju koja su predmet ovog konkursa, odnosno finansiranja;

5) da je predložio aktivnosti programa koje su u skladu sa načelima sertifikacije i klonske selekcije, odnosno prihvatljivim aktivnostima iz Priloga 3 – Aktivnosti koje se obavljaju prilikom implementacije programa sertifikacije i klonske selekcije, koji je odštampan uz ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticaja za sertifikaciju i klonsku selekciju za troškove i aktivnosti izvršene od 01.01.2017. godine, pa do 31.03.2018. godine.

Prijava za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu (u daljem tekstu: Prijava) podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja od 15.09.2017. do 15.10.2017. godine.
Prijava se podnosi na Obrascu 1 – Prijava za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu, koji je odštampan uz ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo.

Uz popunjenu Prijavu na Obrascu 1, podnosi se sledeća dokumentacija:
1) kopija ugovora o radu, odnosno drugi dokazni dokument za lica angažovana na poslovima sertifikacije i/ili klonske selekcije i kopije diploma o stečenoj stručnoj spremi;

2) računi i/ili predračuni kojima se dokazuje da su oprema, neophodnosti i aktivnosti iz Priloga 1 – Spisak opreme, aktivnosti i drugih neophodnosti koji se finansiraju programima sertifikacije i Priloga 2 – Spisak aktivnosti koje se finansiraju u okviru programa klonske selekcije ovog konkursa koje su plaćene ili se planira njihovo plaćanje, koji glase na naziv podnosioca prijave na kojima su jasno iskazane osnovne cene koštanja, PDV i ukupne cene plaćanja opreme, neophodnosti i aktivnosti, kao i overene potvrde o prenosima sredstava ili overeni izvodi od strane banke, kao dokazi o uplatama po dostavljenim računima. Ako prodavac nije u sistemu PDV-a taj podatak mora da bude jasno naveden na računu;

3) otpremnice ili jedinstvene carinske deklaracije (u slučaju uvoza) koje prate račune za opremu, neophodnosti i aktivnosti iz Priloga 1 i 2;

4) za podnosioce prijava koji konkurišu za programe sertifikacije sadnog materijala, u slučaju nabavke, odnosno uvoza biljaka i neophodnog biljnog materijala, dostavljaju se rezultati laboratorijskih analiza i testiranja koja su obavljena u domaćim ovlašćenim ili laboratorijama u inostranstvu.

Sva dokumenta moraju da glase na podnosioca prijave i prilažu se u originalu ili kao fotokopija, osim dokumenta iz tačke 2) i 3) ovog člana koji se isključivo prilažu u originalu ili kao overena fotokopija. Dokumenta izdata na stranom jeziku moraju da budu prevedena na srpski jezik.

Direktor Uprave za agrarna plaćanja obrazuje Komisiju koja utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 2. i 3. Konkursa i usklađenost aktivnosti iz predloga programa sa normama sertifikacije i/ili klonske selekcije, odnosno aktivnostima iz Priloga 3 – Aktivnosti koje se obavljaju prilikom implementacije programa sertifikacije i klonske selekcije.
Komisija utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, utvrđuje rang listu podnosilaca prijave na konkurs i daje predlog direktoru Uprave za dodelu podsticaja za sertifikaciju i klonsku selekciju.
Prijava i konkursna dokumentacija treba da bude u skladu sa uputstvima iz Priloga 4 – Uputstvo za pripremu i sprovođenje projekata sertifikacije i klonske selekcije.

Komisija sačinjava predlog podnosioca prijava za dodelu podsticaja direktoru Uprave. Direktor Uprave na osnovu predloga Komisije posle izvršene inspekcijske kontrole kod predloženih podnosioca prijava, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, rešenjem utvrđuje pravo i zaključuje Ugovor o korišćenju podsticaja kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u pogledu korišćenja podsticaja (u daljem tekstu: korisnik sredstava).

Podsticaji se isplaćuju iz dva dela i to:
– 50% po potpisivanju Ugovora iz stava 4. ovog člana;
– 50% po oceni Izveštaja iz stava 6. ovog člana od strane Komisije iz stava 1. ovog člana.

Prijava po ovom konkursu podnosi se na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Uprava za agrarna plaćanja
Bulevar kralja Aleksandra br. 84
11000 Beograd
sa naznakom „KONKURS ZA PROGRAME SERTIFIKACIJE I KLONSKE SELEKCIJE – 2017“.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

1. USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA
Podnosioci predloga programa po ovom konkursu mogu biti sportske organizacije, registrovane u skladu sa Zakonom o sportu.

Podnosioci predloga programa posebno treba da ispunjavanju sledeće uslove da bi se njihovi projekti razmatrali:
• da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
• da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
• da imaju sedište u AP Vojvodini,
• da su direktno odgovorni za realizaciju programa,
• da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana,
• da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe,
• da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu,
• da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti i:
• kopiju ugovora i diplome o angažovanju kandidatkinje za koju podnose zahtev,
• dokaz o važećoj licenci kandidatkinja,
• predračun za nabavku opreme/rekvizita koja je predmet zahteva.

Po svojoj sadržini projekti treba da doprinose unapređenju položaja žena kao sportistkinja, sportskih stručnjakinja i stručnjakinja u sportu u AP Vojvodini, a odnose se na:
• Usavršavanje sportskih stručnjakinja i stručnjakinja u sportu i
• Nabavku takmičarske opreme i sportskih rekvizita za sportistkinje.

Ukupan iznos sredstava na konkrusu iznosi 2.500.000,00 (dvamilionapetstohiljada) dinara.

2. TRAJANJE KONKURSA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA
Krajnji rok za dostavljanje prijava po ovom konkursu je 04. oktobar 2017. godine.

Dozvoljava se da jedan nosilac programa može da podnese samo jedan predlog programa.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente koji se dostavljaju uz zahtev) u zapečaćenoj koverti sa naznakom „prijava za Konkurs za finansiranje projekata za afirmaciju žena u sportu”, preporučenom poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije

Save

Save

Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike uslovi u pogledu podnosioca i predmeta konkursa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike uslovi u pogledu podnosioca i predmeta konkursa

Podnosioci predloga projekata po ovom Konkursu mogu biti udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi.

Projekti koji se finansiraju su projekti podrške sprovođenju omladinske politike definisane Akcionim planom politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine u osam oblasti: obrazovanje mladih; zapošljavanje mladih; zdravlje mladih i socijalna politika prema mladima; kultura i informisanje mladih; aktivizam i slobodno vreme mladih; volonterizam i mobilnost mladih; bezbednost mladih; zaštita životne sredine i održivi razvoj.

Na konkursu se dodeljuje ukupno 2.250.000,00 dinara.

KRITERIJUMI ZA ODLUČIVANJE PO PROJEKTIMA
Prilikom odlučivanja Konkursna komisija će vrednovanje vršiti saglasno kriterijumima utvrđenim članom 11. Pravilnika o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 3/17).

Podnosilac zahteva mora da ima sedište na području AP Vojvodine, mora da raspolaže kapacitetima za realizaciju projekata i ne sme u trenutku zaključenja ugovora imati blokadu namenskog računa koji se vodi kod Uprave za Trezor.

Na konkurs jedan nosilac projekata može dostaviti jedan predlog projekta.

TRAJANJE KONKURSA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave na konkurs podnose se najkasnije do 20. oktobra 2017. godine.
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente u PDF formatu koji se dostavljaju uz zahtev) u koverti sa naznakom „prijava za Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike“, preporučenom poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Komisija za vrednovanje će predloge za finansiranja dostavljati pokrajinskom sekretaru sukcesivno, u zavisnosti od dinamike pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od dinamike raspoloživosti sredstava. Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije u vezi s konkursom možete dobiti pozivom na broj telefona 021/487-4871, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 sati ili putem elektronske pošte na adresi mladi@vojvodina.gov.rs.

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine

Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Specifičan cilj konkursa je održivost medija na jezicima nacionalnih manjina.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 1.800.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina; organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija.

Kriterijumi za ocenu projekata
Izbor programa i projekata koji će se finansirati sredstvima Fonda vrši se primenom sledećih kriterijuma:
1. koliko opisani program i projekat odgovara ostvarivanju ciljeva programa i projekata postavljenih u konkursnom postupku;
2. dužina trajanja;
3. mogućnost daljeg razvijanja i održivost programa i projekata;
4. mera do koje se doseže do ciljnih grupa kojoj su program i projekat namenjeni;
5. mera u kojoj kapacitet organizacije odgovara ostvarivanju ciljeva i
6. opravdanost budžeta programa i projekata

Dopunski kriterijumi
1. unapređenje medijskih sadržaja u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina;
2. jačanje stručnih i tehničkih kapaciteta redakcija i medija i
3. unapređenje medijskog i novinarskog profesionalizma

Bliža merila
1. teritorijalna pokrivenost emitovanja i/ili distrubucije medijskih sadržaja;
2. pokrivenost više društvenih grupa;
3. razvoj dijaloga, boljeg upoznavanja između različitih zajednica;
4. integrativna interkulturalnost

Potrebna dokumentacija
Prijava se dostavlja na propisanom popunjenom obrascu u 6 primeraka, uz koju se obavezno dostavlja sledeća dokumentacija:
1. Izjava podnosioca prijave kojom se potvrđuje da se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja, odnosno druge organizacije civilnog društva, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina;(preuzeti sa sajta);

2. Izjava/saglasnost medija da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju;

3. Kompaktni disk (CD) sa obaveznom pratećom dokumentacijom.

Pored gore navedene dokumentacije podnosilac prijave može dostaviti i druga dokumenta koje smatra potrebnim i odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke, saglasnosti, pisma podrške ako postoje i dr).

Rok za podnošenje Prijava
Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana raspisivanja konkursa. Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 20. oktobra 2017. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 13 časova na telefon: 011/26-45-357.

Detaljnije

Konkurs “Specijalni fokus”

REKONSTRUKCIJA ŽENSKI FOND

Konkurs “Specijalni fokus”

ZAŠTO?
Borba za ženska ljudska prava (kao nenasilan, aktivan odnos prema stvarnosti koju živimo) mora biti (i u svojoj suštini jeste) borba za sasvim drugačiji svet – od našeg ličnog sveta, preko čovečanstva do sveta prirode. Sa potpuno jasnom, zajedničkom idejom šta je dobro, a šta nije, bez relativizacije. Sa idejom oslobođenom grupisanja u identitete , bez njihovog “utrkivanja” koji je važniji i/ ili koji je opresovaniji. Bez fragmentacije. Teška borba, uz stalne (vidljive i nevidljive) prepreke, u kojoj konstantno donosimo odluke, rizične.
Kroz Specijalni fokus cilj nam je da razumemo, razmenimo, imenujemo i podržimo aktivnosti koje se suočavaju sa nekim od ključnih izvora sadašnje politike.

KO?
Za podršku se mogu prijaviti neprofitne nevladine organizacije i neformalne (neregistrovane) grupe (u daljem tekstu GRUPE) koje vode i/ili u njima aktivno učestvuju žene.

ŠTA?
DA:
• Grupe koje vode žene (kojoj god generaciji pripadaju)
• Projekti koje su kreirale i sprovode ih žene (u grupama i aktivnostima mogu učestvovati i muškarci, ali ne kao isključivo glavni i brojniji nositelji projekta i aktivnosti u njemu)
• Projekti i grupe sa autentičnim, inovativnim, duhovitim i kreativnim pristupom javnosti,
• Projekti i grupe koji podstiču solidarnost među različitim ljudima, koji pokazuju spremnost za saradnju sa ostalim organizacijama za ženska ljudska prava i socijalnu pravdu
• Predlozi projekata sa realističnim budžetom koji ne prelazi maksimalan iznos podrške od 300.000 RS

NE:
• Projekti i grupe koje vode muškarci (muškarci mogu učestvovati kao saradnici na projektu)
• Projekti političkih partija (i njihovih podmladaka, foruma žena, itd.), verskih organizacija, desničarskih organizacija, profitnih organizacija, državnih institucija.
• Javne institucije, npr. škole, ustanove kulture i umetnosti, itd. ne mogu biti nositeljke projekta, već isključivo eventualne saradnice grupama žena
• Projekti pojedinki, kao ni stipendije, akademska istraživanja, putni grantovi za međunarodna i studijska putovanja odnosno putni troškovi koji nisu u najdirektnijoj vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti
• Projekti usmereni na zdravstvenu pomoć, posledice elementarnih nepogoda, mikrokredite

VAŽNO!
U slučaju da dobijemo više predloga koji u potpunosti zadovoljavaju uslove konkursa, a da zbog ograničenih sredstava nismo u mogućnosti sve da podržimo, solidarno ćemo prednost davati grupama koje imaju manjak finansijskih i organizacionih mogućnosti usled nerazvijenosti okruženja u kojem žive i rade, zbog diskriminacije kojoj su izložene na osnovu sadržaja kojima se bave ili generacijske zanemarenosti.

GDE
Cela Srbija

KOLIKO
Maksimalan iznos podrške za predlog projekta je 300.000 dinara.
Svaka grupa koja aplicira može poslati samo jedan predlog projekta u toku trajanja jednog intervala konkursa.

KAKO…
… Se prijaviti: Konkurs je stalno otvoren, ali se odluke donose tri puta godišnje – februar, juni, novembar. Vaš predlog projekta treba poslati na prijavnom formularu ili nas pozvati sa zahtevom da vam formular pošaljemo poštom. Kompletno popunjen formular , kao i pitanja u vezi sa programom treba poslati ili elektronski na adresu office@rwfund.org, ili običnom poštom na sledeću adresu: Rekonstrukcija Ženski fond, Braće Baruh 6, 11 000 Beograd.
Nakon toga dobićete potvrdu da je vaš predlog projekta stigao. Ukoliko u roku od dve nedelje od slanja vašeg predloga ne dobijete ovu potvrdu, pišite nam da proverite da li je aplikacija uopšte stigla do nas.

…Se donose odluke: Tim RŽF-a prima sve predloge projekata i proverava da li se uklapaju u osnovne kriterijume. U slučaju da su potrebne dodatne informacije, kontaktiraćemo osobu/e navedenu/e kao odgovornu/e za projekat, kao i osobu/e navedenu/e kao preporuka za vaš projekat ili grupu. Sve aplikacije koje ispunjavaju osnovne uslove, šalju se na razmatranje i konačno odlučivanje našem Upravnom odboru. Nakon sastanka Upravnog odbora će svi koji su konkurisali biti obavešteni da li je njihov predlog podržan ili ne.

JOŠ MALO PA GOTOVO!
Grupe čiji predlozi projekata budu odobreni, potpisuju sa Rekonstrukcijom Ženski fond ugovor o finansiranju projekta. Neformalne (neregistrovane) grupe bi trebalo da imaju grupu od poverenja koja bi na svoj račun mogla da primi odobrena sredstva, jer Rekonstrukcija ne uplaćuje novac na privatne račune.

I NA KRAJU…
30 dana nakon isteka roka na koji je ugovor zaključen, podnosi se celovit programski (narativni) i finansijski izveštaj, u elektronskoj formi.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa

Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima: četirimilionadinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2017. godinu – Podsticajni programi.

CILJEVI KONKURSA:

– promocija biznis planova/poslovnih ideja, radi unapređenja sopstvenog biznisa, kao i pružanje finasijske podrške najboljim poslovnim idejama za koje se proceni da imaju kapacitet sa kojim bi olakšali poslovanje.

USLOVI ZA UČEŠĆE:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženje građana/žena, privredni subjekti, preduzetnici i druge organizacije koje ispunjavaju uslove
2. Podnosilac može konkurisati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava odrediće se u skladu sa projektovanim budžetskim sredstvima i ciljevima koji se propisuju javnim konkursima

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE:

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

– uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica konkursni obrazac uz opis projekta (3 primerka)
– Fotokopiju rešenja o registraciji
– Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB)
– Fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)

Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa” sa naznakom Ne otvarati.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Neće se uzimati neblagovremene, nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao i prijave koje nisu predmet Konkursa.

DONOŠENJE ODLUKE:

Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Zavoda za ravnopravnosti polova na predlog Komisije, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava za finansuranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa biće objavljena na sajtu Zavoda, nakon čega se podnosilac prijave kome se odobre sredstva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac prijave ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 28.09.2017. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona: 021/6615 – 133, 021/6617-177 ili mejlom: zavod.ravnopravnost@gmail.com

Detaljnije

Poziv za podnošenje predloga projekata

AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE U BEOGRADU

Poziv za podnošenje predloga projekata

Ambasada Republike Češke u Beogradu obaveštava nevladine organizacije registrovane u Srbiji da do 15. oktobra 2017. mogu predati predloge projekata u okviru programa Transformacione saradnje koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke.

Projekat mora da odražava tematske prioritete programa, i to:
(1) podrška civilnom društvu, uključujući branioce ljudskih prava;
(2) promocija slobode izražavanja i pristupa informacijama, uključujući slobodu medija;
(3) promocija jednakog i punog političkog i javnog učešća;
(4) podrška izgradnji institucija u oblasti vladavine prava;
(5) promocija jednakosti i nediskriminacije;
(6) promocija ljudskih prava u oblasti zapošljavanja i u kontekstu zaštite životne sredine.

Ambasada preporučuje da se predaju samo projekti koji se sadržinski ne podudaraju sa projektima koje finansira Evropska unija i drugi donatori.

Predviđeni obim projekta je 8.000 – 12.000 EUR. Predviđeni period realizacije: 1.2.2018–31.10.2018. Projekat mora biti samostalan, ne sme biti dodatak većeg projekta.

Mole se zainteresovane strane da Formular (XLS, 50 KB) popunjen na engleskom jeziku pošalju na e-mail adresu: belgrade@embassy.mzv, predmet: „TRANSITION PROJECT“ uz naziv organizacije. Za potrebe popunjavanja formulara koristi se kurs češke krune: 1 RSD = 0,2217 CZK.

Ambasada će odgovarajući projekat preporučiti Ministarstvu spoljnih poslova Republike Češke. Na osnovu ocene stručne komisije, Ministarstvo će odlučiti o njegovoj eventualnoj realizaciji. Ambasada će o rezultatu konkursa obavestiti samo podnosioca predloga projekta koji preporuči za realizaciju.

Detaljnije

Konkurs za izbor učenika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole za dodelu stipendija za školsku 2017/18. godinu

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Konkurs za izbor učenika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole za dodelu stipendija za školsku 2017/18. godinu

U okviru projekta „Unapređivanje mogućnosti za integraciju i obrazovanje Roma u Srbiji, pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i reintegraciju povratnika“, čiji je nosilac Romski obrazovni fond (ROF)/Roma Education Fund, finansiran kroz program Nemačke finansijske saradnje, a implementiran od strane Nemačke razvojne banke u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj objavljuje se konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti koji pohađaju prvi razred trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih škola školske 2017/18. godine.

I USLOVI ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA
Učenik (pod rečju učenik podrazumevaju se osobe oba pola, učenici i učenice) može da učestvuje na konkursu za dobijanje stipendije iz sredstava Projekta ukoliko ispunjava sledeće uslove:
1. da je državljanin Republike Srbije;
2. da je pripadnik romske nacionalne manjine;
3. da nije korisnik stipendija i kredita drugih institucija/ustanova ili stipendija koje se dodeljuju od strane organizacija koje su direktni i indirektni korisnici budžeta Republike Srbije;
4. da je školske 2017/18. godine upisan prvi put kao redovan učenik u prvi razred srednje škole (gimnazije, stručne ili mešovite) u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina;
5. da je prethodni razred završio sa opštim uspehom, odnosno, prosečnom ocenom od 2,50 do 3,50 i da iz vladanja ima najmanje ocenu dobro (3).

Broj i visina učeničkih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u okviru Projekta za 2017/18. školsku godinu.

U skladu sa članom 3 . Memoranduma o saradnji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fonda za obrazovanje Roma, delovodni broj 670-01-32/2017-09, utvrđen je ukupan broj od 500 stipendija na desetomesečnom nivou. Imajući u vidu da stipendisti koji ispune uslove za zadržavanje stipendije, a bili su korisnici TARI stipendija, ostvaruju pravo na stipendiju i u školskoj 2017/18. godini, to je broj novih stipendija koje će biti ponuđene kandidatima za školsku 2017/18. veoma skroman i neće preći 150 stipendija. Konačan broj stipendija će se utvrditi po završetku Konkursa za izbor učenika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole za dodelu stipendija za školsku 2017/18. godinu.

II OBAVEZE KORISNIKA STIPENDIJE
Tokom korišćenja stipendije učenici, korisnici se obavezuju na sledeće:
da održe ili poprave opšti uspeh u razredu koji pohađaju školske 2017/18. godine u odnosu na opšti uspeh u prethodnoj školskoj godini;
da redovno pohađaju nastavu;
da sarađuju sa nastavnikom/stručnim saradnikom iz škole koji je izabran za njegovog mentora u cilju zajedničkog planiranja, sprovođenja i vrednovanja mera i aktivnosti za poboljšanje školskog uspeha i redovnosti pohađanja nastave;
da redovno pohađaju dodatne mentorske časove i druge dogovorene obaveze;
da obavljaju različite vrste zadataka i aktivnosti van nastave, u skladu sa dogovorom sa mentorom (uključivanje u vannastavne aktivnosti, školske akcije, akcije lokalne zajednice na promociji obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine, medijske događaje);
da sarađuju sa Projektnim timom i pružaju tražene informacije u vezi sa evaluacijom programa stipendiranja i mentorstva;
da blagovremeno obaveštavaju svog mentora o bilo kakvim promenama svog statusa kao učenika (prebacivanje u drugu školu, preseljenje, odustajanje od školovanja, bilo kakve promene ličnih kontakt informacija, računa u poslovnoj banci, itd.).

III POTREBNA DOKUMENTA
Kandidat prilikom prijavljivanja na Konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
1. Originalnu Prijavu za dodelu stipendija za učenike romske nacionalnosti srednjih škola koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (www.mpn.gov.rs) ili se odštampana može dobiti poštom kao preporučena pošiljka, na elektronski zahtev srednje škole koju učenik pohađa (mejl adresa: refserbia@romaeducationfund.org) (OBRAZAC broj 1.- PRIJAVA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/)

2. Overenu Potvrdu od srednje škole koju učenik pohađa da je upisan u prvi, razred školske 2017/18. godine kao redovan učenik (OBRAZAC broj 2.- POTVRDA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/);

3. Overenu Potvrdu škole u kojoj je učenik završio prethodni razred o uspehu učenika, ocenom iz vladanja i broju opravdanih i neopravdanih izostanaka u školskoj 2016/17. godini ( OBRAZAC broj 3. – POTVRDA, preuzeti na sledećoj Internet stranici http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/);

4. Overenu fotokopiju svedočanstva o završenom prethodnom razredu;

5. Izjavu da kandidat nije korisnik druge stipendije koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (www.mpn.gov.rs) ili se odštampana može dobiti poštom kao preporučena pošiljka, na zahtev elektronskim putem od srednje škole koju učenik pohađa (mejl adresa: refserbia@romaeducationfund.org) (OBRAZAC broj 4. – IZJAVA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o- konkursi/);

6. Izjavu roditelja/staratelja da je kandidat pripadnik romske nacionalne manjine koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili se odštampana može dobiti poštom na zahtev elektronskim putem od srednje škole koju učenik pohađa (mejl adresa: refserbia@romaeducationfund.org) (OBRAZAC broj 5. – IZJAVA o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/ );

7. Original ili fotokopiju Uverenja o državljanstvu Republike Srbije učenika, bez obzira na datum izdavanja;

Konkursna dokumentacija se ne vraća pošiljaocu.

IV ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA
Rok za prijavljivanje na Konkurs je od 14. septembra do 14. oktobra 2017. godine. Pečat pošte na koverti u kojoj se šalje dokumentacija može biti najkasnije 14. oktobra 2017. godine. Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

DODATNE INFORMACIJE
Pitanja zaposlenih u školama, učenika i roditelja/staratelja u vezi sa dokumentacijom i procedurama konkurisanja, kao i drugim pitanjima u vezi sa izborom kandidata i dodelom stipendija mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: refserbia@romaeducationfund.org, ili telefonskim putem pozivom na broj 011/2401-911, lokal 254 svakog radnog dana od 10-14 časova.

Detaljnije