Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2018. godini

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće razvojnoistraživačke projekte visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine.

U okviru programa istraživanja, biće realizovani projekti čiji je cilj unapređivanje i razvoj stručne, istraživačke, umetničke ili obrazovne delatnosti.

Za ove namene, finansijskim planom Sekretarijata planirano je da se izdvoji ukupno 6.400.000,00 dinara, pri čemu je maksimalan iznos po projektu ‒ 500.000,00 dinara.

2.
Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

3.
Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja konkursa do 05. juna 2018. godine.

4.
Prijavu s predlogom projekta podnose registrovane visoke škole strukovnih studija, registrovane na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, uz saglasnost nastavno-stručnog veća. Ukoliko realizacija projekta podrazumeva učešće više institucija, uz prijavu se dostavlja saglasnost nastavno-stručnih veća svih učesnica na projektu.

Rok za realizaciju projekta jeste najduže dvanaest meseci.

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „Za učešće na javnom konkursu za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine ”, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupuna 16., 21108 Novi Sad

Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Sekretarijata (http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi.

Na pomenutoj internet stranici nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu s javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Danijel Dragosavljević, broj telefona: 021/487 4074, imejl: danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2018. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2018. godinu

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, obezbediće sredstva ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za rad s darovitim studentima odnosno obezbediti materijalnu naknadu darovitim studentima od strane Sekretarijata zajedno s nadoknadom koju obezbeđuju privatne kompanije. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

2.
Sredstva se raspodeljuju za darovite studente ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Visina sredstava koja obezbeđuje Sekretarijat jeste 15.000,00 dinara bruto, mesečno, po studentu. Iznos sredstava koji obezbeđuje kompanija i koji je specificiran međusobnim ugovorom između studenta i privatne kompanije treba da bude dodatnih najmanje 5.000,00 dinara bruto, mesečno, po studentu. Sekretarijat će preneti sredstva Ustanovi u iznosu od deset mesečnih isplata u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

3.
Pravo učešća na javnom konkursu imaju ustanove visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Pravo apliciranja za ova sredstva kod Ustanova imaju daroviti studenti, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta;
2) da imaju državljanstvo Republike Srbije;
3) da nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja;
4) da nisu korisnici studentskih stipendija od strane nadležnih ministarstava, nadležnih pokrajinskih organa uprave, lokalnih samouprava i drugih institucija, fondova i fondacija;
5) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

4.
Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog stepena studija koji nisu u radnom odnosu, odnosno koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena.
Student-kandidat podnosi dokumentaciju Ustanovi, a ustanova prilaže objedinjenu dokumentaciju za sve prijavljene studente (najviše sedam po jednoj privatnoj kompaniji) Sekretarijatu. Kompletna dokumentacija treba da sadrži sledeće:
1) PRIJAVU (Obrazac br. 7);
2) UVERENJE o upisanoj školskoj godini i statusu na odgovarajućoj godini studija;
3) Uverenje o ostvarenoj prosečnoj oceni položenih ispita odnosno postignutom uspehu i broju ostvarenih ESPB, zaključno sa završetkom prethodne školske godine;
4) Potpisan UGOVOR između kandidata (studenta) i privatne kompanije o sufinansiranju ili stipendiranju studenta od strane kompanije, obavljanju prakse i zapošljavanju nakon završetka studija;
5) Izjavu kandidata (studenta) da nije korisnik drugih stipendija;
6) Štampane podatke sa elektronske lične karte;
Kandidat koji je student na studijama drugog stepena, pored gore navedenih dokumenata, podnosi i sledeća dokumenta:
7) Fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama;
8) Dokaz da nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu.

5.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, 21108 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

Konkurs je otvoren od datuma objavljivanja do 05. juna 2018. godine.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV”, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine i na internet stranici Sekretarijata.

O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle prijave. Sekretarijat može po potrebi zatražiti dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

Neblagovremene, nepotpune, nepravilno popunjene prijave, prijave podnete od strane neovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa, neće se razmatrati. Kontakt osoba za dodatne informacije: dr Željka Bojanić, telefon 021/457-984, e-mail: Zeljka.Bojanic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Godišnji konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Raspisan godišnji konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Sa ciljem podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije, a na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (“Službeni glasnik RS”, br. 16/18), a na osnovu rezultata redovnih godišnjih istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana o Evropskoj uniji, Ministarstvo za evropske integracije objavljuje konkurs za sprovođenje projekata u oblasti informisanja o sledećim temama:

KROVNA TEMA: Mladi i Evropska unija; Šta nam donosi članstvo
CILJNA GRUPA: srednjoškolci

1. EU i obrazovanje; mogućnosti i iskustva (srednjoškolaca i studenata), aktivno učešće mladih u procesu evropskih integracija kroz evropske programe za mlade: Erazmus plus, HORIZONT 2020, Kreativna Evropa (Kultura i mediji), Evropski volonterski servis, Evropa za građane i građanke i dr.

2. EU i nacionalni i kulturni identitet: istine i predrasude;

3. Zašto pregovaramo o članstvu u Evropskoj uniji?

4. Upoznajmo komšije – promocija i informisanje o programima prekogranične saradnje u kojima Srbija učestvuje sa Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom, Crnom Gorom i Makedonijom.

Napomena: Evropska unija, kroz IPA sredstva, finansijski podržava razvoj pograničnih teritorija i doprinosi rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, kao što su – upravljanje otpadom, kulturna i ekonomska saradnja, obrazovanje, turizam, saobraćaj, usluge u različitim sektorima, itd.

KROZ:
•debate, vršnjačku edukaciju, radionice, seminare, kvizove, audiovizuelne sadržaje, internet/kampanje, portale, predstave i drugo.

Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (udruženja i fondacije), da nisu pod stečajem, te da su izmirile sve poreske obaveze.

Konkurs će biti otvoren od dana objavljivanja, 26. aprila do 16. maja 2018. godine.

Neophodne formulare za prijavljivanje takođe možete preuzeti i u prostorijama Ministarstva za evropske integracije, Sektor za komunikacije, obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, natasa.savic@mei.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, i to:

1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou;
2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;
3. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakon”;
4. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike;
5. Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije.

Pravo učešća na konkursima:
Pravo učešća na konkursu 1 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima;

Pravo učešća na konkursima 2, 3, 4 i 5 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Rok i način prijavljivanja na konkurs:
Rokovi za dostavljanje predloga programa i projekata su 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 15. maja 2018. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 15. maja 2018. godine do 15:30 časova. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje, odnosno 15. maja 2018. godine).

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata može se preuzeti ovde:
1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou;
2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;
3. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakon”;
4. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike;
5. Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije;
6. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

Ministarstvo će tokom trajanja konkursa organizovati „otvorena vrata” za konsultacije u vezi objavljenih konkursa sa zainteresovanim podnosiocima projekata 8. maja 2018. godine u periodu od 12.30 do 15 časova. Zainteresovani mogu da se prijave na mejl konkursi.omladina@mos.gov.rs. Nakon prijave, ministarstvo će podnosiocima prijave poslati mejl sa dodatnim detaljima.

Detaljnije

Javni poziv za podnosenje predloga za izradu planova detaljne regulacije

EVROPSKI PROGRES

Javni poziv za podnosenje predloga za izradu planova detaljne regulacije

Specifični cilj: Poboljšanje uslova za ekonomski razvoj kroz izradu planova detaljne regulacije u područjima koja imaju potencijal da generišu ekonomsku aktivnost

Preduslovi:
• Inicijativa i / ili odluka Opštinskog veća o izradi plana detaljne regulacije
• Javno dostupni prostorni / generalni plan regulacije opštine

Prihvatljivi projekti:
• Izrada planova detaljne regulacije u vezi sa prioritetnim oblastima
• Izmena postojećih planova detaljne regulacije

Obavezne aktivnosti: Samo projekti koji uključuju sve obavezne aktivnosti, predstavljene ispod, smatraće se prihvatljivim:
• Odluka o izradi plana, uz Odluku o obaveznoj izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu
• Pribavljanje i kompetiranje katastarskih podloga
• Materijal za rani javni uvid
• Oglašavanje medija (internet oglašavanje – veb stranica posvećena objavljivanju i prezentaciji Materijala za javni uvid i Nacrta plana i / ili novina itd.)
• Rana javna rasprava
• Nacrt plana
• Javna rasprava
• Predlog plana
• Odluka o usvajanju plana

Neprihvatljive aktivnosti:
• Izrada prostornog plana opštine
• Izrada generalnog urbanističkog plana
• Izrada plana generalne regulacije
• Izrada urbanističkog plana
• Aktivnosti koje direktno impliciraju direktnu korist za pojedinačna preduzeća

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave samostalno ili u partnerstvu

Napomena: JLS može da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta bez obzira da li konkuriše kao vodeći aplikant ili partner

Vrednost granta: max 15.000.00 eur

Iznos granta: min 51% , max 90%

Konkurs otvoren do: 11.06.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv za podnosenje predloga za ekonomske infrastrukturne projekte

EVROPSKI PROGRES

Javni poziv za podnosenje predloga za ekonomske infrastrukturne projekte

Specifični cilj poziva: Unapređenje opštinske infrastrukture i dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Prioritetne oblasti: Ekonomska infrastruktura i ostali infrastrukturni radovikoji jasno omogućavaju ekonomski rast i zapošljavanje

Prihvatljivi projekti:
• Javna infrastruktura koja će omogućiti ili poboljšati funkcionisanje industrijskih zona (brownfield, greenfield, greyfield)
• Javna infrastruktura koja će omogućiti ili poboljšati funkcionisanje tehnoloških parkova
• Javna infrastruktura koja će omogućiti ili poboljšati funkcionisanje Biznis inkubatora
• Javna infrastruktura koja doprinosi razvoju turističkih destinacija, uključujući i Spa centre

Prihvatljive Aktivnosti:
• Izgradanja, rekonstrukcija: prilaznih puteva, vodosnabdevanja, kanalizacije, snabdevanja energijom, snabdevanje telekomunikacionom infrastrukturom za određenu lokaciju
• Izgradanja, rekonstrukcija: sistema/objekata za upravljanje čvrstim industrijskim otpadom, industrijskih sistema za prečišćavanje otpadnih voda i objekata za reciklažu
• Izgradnja, rekonstrukcija biznis inkubatora
• Digitalna i širokopojasna infrastruktura
• Ostali radovi na izgradnji i /ili rekonstrukciji koji jasno doprinose razvoju industrijskih zona, tehnoloških parkova, biznis inkubatora ili turističkim destinacijama
• Nabavka opreme je takođe prihvatljiva aktivnost do max 30 % ukupne vrednosti granta

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave samostalno ili u partnerstvu

Napomene:
• JLS može da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta bez obzira da li konkuriše kao vodeći aplikant ili partner
• Dokaz o vlasništvu kao i građevinsku dozvolu ( u skladu sa čl.135 Zakona o planiranju i izgradnji) ili drugo u skladu sa Zakonom ( čl. 144 i čl. 133)

Vrednost granta: min 200.000 eur – max 1.000.000.00 eur

Iznos granta: min 51% , max 85 %

Trajanje projekta: max 18 meseci

Rok za podnošenje koncepta projekta: 11.06.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv za podnosenje predloga za lokalne infrastrukturne projekte

EVROPSKI PROGRES

Javni poziv za podnosenje predloga za lokalne infrastrukturne projekte

Specifični cilj poziva: Unapređenje opštinske infrastrukture i dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Prioritetne oblasti: Unapređenje infrastrukture u oblasti: edukacije, zdravstva, socijalnih usluga, zaštite životne sredine, upravljanja voda i otpada, kulture i sporta

Prihvatljivi projekti:
• Sva javna infrastruktura koja će doprineti boljim životnim uslovima (školama, bolnicama ili zdravstvenim ustanovama, vrtićima, vodovodnim sistemima, drugim javnim zgradama), isključujući lokalne puteve.
• Sva javna infrastruktura koja doprinosi zaštiti životne sredine, poboljšanju upravljanja čvrstim otpadom, prečišćavanju otpadnih voda, smanjenju zagađenja i poboljšanju energetske efikasnosti
• Sva javna infrastruktura koja doprinosi poboljšanju uslova života ugroženih grupa, posebno Roma, kroz nadogradnju i unapređenje postojeće socijalne i komunalne infrastrukture.
• Projekti koji se razmatraju za finansiranje od strane Kancelarije za upravljanje javnim investicijama ulaganjima su podobni

Prihvatljive Aktivnosti:
• Izgradanja, rekonstrukcija: objekata u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalnih usluga, kulture i sporta
• Poboljšanje energetske efikasnosti: zamena stolarije, poboljšanje fasada, elektro instalacija i sistema grejanja
• Prilazna infrastruktura za osobe sa fizičkim invaliditetom
• Izgradnja i rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacionih sistema
• Izgradnja i rekonstrukcija sistema za upravljanje čvrstim otpadom, objektima za reciklažu,sistema za otpadne vode (osim za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda)
• I drugo, u skladu sa prihvatljivim aktivnostima
• Nabavka opreme je takođe prihvatljiva aktivnost do max 30 % ukupne vrednosti granta

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave samostalno ili u partnerstvu

Napomena:
– JLS može da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta bez obzira da li konkuriše kao vodeći aplikant ili partner
– Dokaz o vlasništvu kao i građevinsku dozvolu ( u skladu sa čl.135 Zakona o planiranju i izgradnji) ili drugo u skladu sa Zakonom ( čl. 144 i čl. 133)

Vrednost granta: min 50.000 eur – max 150.00 eur

Iznos granta: min 51% , max 85 %

Trajanje projekta: max 18 meseci

Rok za podnošenje koncepta projekta: 29.06.2018.g.

Detaljnije

Javni poziv za podnosenje predloga za izradu izvođačkih projekata za ekonomsku infrastrukturu

EVROPSKI PROGRES

Javni poziv za podnosenje predloga za izradu izvođačkih projekata za ekonomsku infrastrukturu

Prihvatljive Aktivnosti: Izvođački projekti za projekte lokalne ekonomske infrastrukture:

• Izgradanja i rekonstrukcija javne infrastrktre u poslovnim zonama
• Izgradanja javne infrastrukture za greenfield
• Izgradnja, rekonstrukcija i rehabilitacija javne infrastrukture za Braunfild
• Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture koja vodi do industrijskih zona – voda, kanalizacija, struja, pristupni putevi
• Izgradnja i rekonstrukcija objekata za podršku poslovanju
• Nabavka opreme je takođe prihvatljiva aktivnost do max 30 % ukupne vrednosti granta

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave samostalno ili u partnerstvu

Napomena: JLS može da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta bez obzira da li konkuriše kao vodeći aplikant ili partner

Vrednost granta: max 30.000.00 eur

Iznos granta: min 51% , max 90%

Trajanje projekta: max 18 meseci

Rok za podnošenje koncepta projekta: 11.06.2018.g.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP u 2018. godini

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP u 2018. godini

Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) razvila je Program podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji (dalje: Program) u okviru Programa rada RAS za 2018. godinu. Opšti cilj Programa je razvoj privrednih subjekata i povećanje njihove konkurentnosti koja treba da stvori snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSPP.

U okviru ovog programa podrška je namenjena MMSPP kroz sufinansiranje sledećih projektnih aktivnosti:
1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda;
2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa;
3. Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga;
o Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga
o Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
o Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
4. Individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

1) da je pretežna delatnost MMSPP proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR – detaljnije informacije u Uputstvu za realizaciju programa podrške konkurentnosti produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP);
2) da su u većinskom privatnom vlasništvu;
3) da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najkasnije do 1. januara 2016. godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);
4) da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
5) da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
6) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
7) da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
8) da za iste opravdane troškove za koje konkurišu, u poslednje dve godine nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS;
9) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
10) Programom će se sufinansirati projektne aktivnosti koje su započete po objavljivanju Javnog poziva, a nisu završene pre potpisivanja ugovora sa RAS. Izuzetak su projektne aktivnosti definisane pod rednim brojem 3. „Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga“ koje mogu biti započete najranije 01.01.2018. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu Prijavu projekta za učešće u Programu.

Sredstva se ne mogu koristiti za:

1. Projektne aktivnosti koje su usmerene ka: duvanskoj industriji; organizaciji igara na sreću; proizvodnji i prodaji oružja i vojne opreme; građevinarstvu; trgovini i primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
2. Projekti koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
3. Projekti koji su povezani sa političkim partijama;
4. Projekti usmereni na donacije u dobrotvorne svrhe.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 140.000.000 dinara.

Krajnji rok za završetak svih ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Opravdani troškovi projekta su:

1. Troškovi za uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda i to:
1.1 Troškovi implementacije standarda sa prvom sertifikacijom;

2. Troškovi za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima Evropskih direktiva novog pristupa kojima se zahteva CE označavanje, odnosno sa tehničkim propisima kojima se propisuje označavanje proizvoda srpskim znakom usaglašenosti „3A“ i to:
2.1 Troškovi ispunjavanja bitnih zahteva za bezbednost proizvoda;
2.2 Troškovi ispunjavanja zahteva direktiva/pravilnika za prethodno upakovane proizvode;
2.3 Troškovi etaloniranja mernih uređaja u proizvodnom procesu;
2.4 Troškovi ispitivanja i kontrole zdravstvene ispravnosti proizvoda;
2.5 Troškovi izdavanja ispitnog izveštaja (test report);
Napomena: Svi troškovi navedeni od podtačke 2.1 do 2.5 smatraće se opravdanim jedino ako se prilikom pravdanja projektnih aktivnosti dostavi ispitni izveštaj/izveštaj o etaloniranju (test report/calibration report) od strane akreditovane laboratorije.
2.6 Troškovi sertifikacije sa ispitivanjem proizvoda u evropskim notifikovanim telima (npr. NANDO baza);
2.7 Troškovi pregleda tehničke dokumentacije od strane imenovanih tela prilikom izdavanja potvrde o usaglašenosti.

3. Troškovi poboljšanja postojećih i razvoj novih proizvoda i/ili tehnoloških procesa:
3.1 Troškovi izrade tehničke dokumentacije za proizvod;
3.2 Troškovi izrade prototipa proizvoda;
3.3 Troškovi testiranja/ispitivanja prototipa proizvoda;
3.4 Troškovi izrade dizajna novog proizvoda;
3.5 Troškovi izrade redizajna proizvoda;
3.6 Troškovi izrade dizajna ambalaže;
3.7 Troškovi izrade tehnološke dokumentacije za potrebe poboljšanja postojećih i/ili razvoja novih tehnoloških procesa;
3.8 Troškovi nabavke nove proizvodne opreme za unapređenje proizvodnog i tehnološkog procesa (oprema ne može biti kupljena od fizičkog lica, osim ako je prodavac opreme preduzetnik);
3.9 Troškovi izrade studije izvodljivosti i uvođenja automatizacije procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;
3.10 Troškovi nabavke/izrade/dorade i implementacije specijalizovanih softvera (što isključuje operativni sistem i softver opšte namene npr. Office paket).

4. Troškovi individualnog nastupa na međunarodnom sajmu u inostranstvu:
4.1 Troškovi zakupa izlagačkog prostora;
4.2 Troškovi iznajmljivanja ili izrade i postavljanja štanda;
4.3 Obavezni administrativni troškovi propisani od strane sajma (upisnina i slično);
4.4 Operativni troškovi za vreme trajanja sajma (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet i sl.).

5. Troškovi specijalizovanih obuka za menadžment i zaposlene u vezi realizacije prihvatljivih projektnih aktivnosti ovog programa;
5.1 Troškovi angažovanja predavača, trenera, mentora;
5.2 Operativni troškovi za realizaciju specijalizovanih obuka (troškovi iznajmljivanja sala/prostora; troškovi iznajmljivanja opreme/mašina za održavanje specijalizovane obuke; troškovi radnog materijala; troškovi keteringa).

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena od strane Podnosioca prijave);

2. Obrazac 2 –Budžet projekta;

3. Obrazac 3 –Izjava Podnosioca prijave;

4. Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od 30 dana od datuma podnošenja prijave (orginal ili overena fotokopija od strane nadležnog organa overe);

5. Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za prethodnu godinu (2017. godinu) – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja izdata od APR.
Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu, potrebno je da dostavi bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2017. godinu, potpisan i overen od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika privrednog društva o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

6. Ponuda/e izabranog/ih Isporučioca za različite projektne aktivnosti. Ponuda treba da sadrži jasno definisani predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu izraženu u dinarima i sa prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti na ponudi, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave i iznos u dinarima se prikazuje u budžet prijave. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik.

7. Dokumentacija kojom se dokazuju kompetencije Isporučioca usluge (ova dokumentacija se odnosi na prihvatljive projektne aktivnosti za čiju realizaciju se angažuje Isporučilac usluge, a koje su definisane u poglavlju 2.3.1 od tačke 1 do tačke 3) i to:
• Referentna lista sa minimum 3 preporuke (ne starije od 3 godine) na memorandumu klijenta sa detaljnim opisom vrste usluge i periodom izvršenja kojom dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge;
• Lista angažovanih lica koji će implementirati projektne aktivnosti i za svakog pojedinačno dokazati sledeće:
– Kvalifikacije i kompetencije (dokazi: diplome, sertifikati, licence, uverenja, članstvo u strukovnim organizacijama);
– Radno iskustvo minimum 3 godine (dokaz: potvrda poslodavca na memorandumu sa opisom posla ili ugovor o angažovanju na pružanju usluga MMSP kojom dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge);

8. Dokumentacija koja se dostavlja za projektnu aktivnost – Individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu:
• Osnovne informacije o sajmu pribavljene od organizatora sajma ili sa zvaničnog sajta sajma;
• Blanko prijavu i cenovnik sajamskog nastupa;
• Lista zemalja učesnica u prethodnoj godini na sajmu za koji se podnosi prijava.

RAS zadržava pravo da vrši dodatnu proveru dostavljene dokumentacije i ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za formalno ispravne prijave.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u Akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama sa naznakom: Prijava na Javni poziv za učešće po Programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP U 2018. godini.
Spisak Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija sa kontaktima možete pogledati ovde.
Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: konkurentnost2018@ras.gov.rs

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2018. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine

1. PREDMET I CILJ KONKURSA

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u svrhu organizovanja tradicionalnih manifestacija u 2018. godini, na teritoriji AP Vojvodine, s ciljem bolje promocije i podizanja kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.
Sredstva su namenjena za:
a) podršku za organizovanje naučno stručnih skupova, studijskih putovanja, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup prostora, angažovanje konsultanata, prevodioca i tehničkog osoblja, putne i troškove boravka, izrada dizajna i štampanja promotivnog i stručnog materijala);
b) podršku za organizovanje sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnje, odnosno zakupa štanda, zakupa bine, ozvučenja i osvetljenja, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, oglašavanje u štampanim i elektronskim medijama, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade);
v) podršku lokalnim manifestacijama sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i proizvodnje lokalnih proizvoda (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnja, odnosno zakup štanda, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, zakup bine, ozvučenja i osvetljenja, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade).

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za podršku organizatorima tradicionalnih manifestacija namenjeno je ukupno 20.000.000,00 dinara.
Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 40.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 1.200.000,00 dinara.

3. KORISNICI ZA PODSTICAJNA SREDSTAVA SU:

– Za podtačku a) tačke 1.:

Obrazovne ustanove i naučnoistraživačke ustanove s teritorije AP Vojvodine korisnici budžetskih sredstava koje je osnovala Republika Srbija ili AP Vojvodina.

– za podtačku b) iz tačke 1. :

– lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine i
– udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom u smislu člana 37. stav 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/2009 i 99/2011 ‒ dr. zakoni).

– za podtačku v) iz tačke 1:

-lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
– udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu (osim kulturno-umetničkih društava).

4. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I OBRAZOVNE I NAUČNO ISTAŽIVAČKE USTANOVE

  • Udruženja moraju biti registrovana u Agenciji za privredne registre pre 01.01.2018.godine;
  • Podnosilac prijave mora posedovati program manifestacije;
  • Podnosilac prijave mora regulisati poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2017. godinu;
  • Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i mesto realizacije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
  • Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora;
  • Plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

5. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA LOKALNE SAMOUPRAVE

  • Podnosilac prijave mora posedovati program manifestacije;
  • Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora;
  • Podnosilac prijave mora dostaviti odluku o održavanju manifestacije, sajma ili izložbe.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Prilikom podnošenja prijave za dodelu podrške za održavanje manifestacije, organizator ‒ u zavisnosti od vrste manifestacije ‒ podnosi i sledeća dokumenta:

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona: 021/487-4601.

Tekst konkursa i obrazac prijave i ostali obrasci mogu se preuzeti na sajtu: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije