Arhiva ‘Konkursi’

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme

MINISTARSTVO PRIVREDE

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini (u daljem tekstu: Program). Ovaj program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama:

1.    CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
2.    ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
3.    UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
4.    BANCA INTESA A.D. BEOGRAD.
5.    INTESA LEASING D.O.O. BEOGRAD
6.    UNICREDIT LEASING SRBIJA D.O.O. BEOGRAD

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 542.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Programa jeste povećanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu, kroz učešće u sufinansiranju nabavke sledeće proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje:

1.    nove proizvodne opreme i/ili mašina;
2.    polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godina;
3.    novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara koja će se koristiti za proizvodnju razmenjivih dobara.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:
1) porez na dodatu vrednost;
2) nabavku putničkih, teretnih i komercijalnih vozila;
3) pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr;
4) pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl.;
5) refundaciju sredstava za već nabavljenu opremu;
6) zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;
7) ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:
1. pravna lica, registrovana u Agenciji za privredne registre kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013)  prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu,  kao i
2. preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, registrovani u Agenciji za privredne registre.

Uslovi učešća u Programu
Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave za dodelu bespovratnih sredstava:
1.    da su podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom jednoj od banaka ili lizing kompanija uključenih u realizaciju ovog

Programa;
2.    da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra 2013 godine;
3.    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
4.    da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;
5.    da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
6.    da vlasnici i/ili odgovorna lica nisu krivično osuđivani;
7.    da su u većinskom privatnom vlasništvu i da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
8.    svrha i namena investiranja u proizvodnu opremu su u skladu sa prirodom delatnosti subjekta;
9.    da privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema finansijskim izveštajima iz 2014. godine, imaju najmanje jedno zaposleno lice;
10.    da ne obavljaju delatnosti u sledećim sektorima:
•    primarna poljoprivredna proizvodnja;
•    trgovina (maloprodaja i veleprodaja);
•    ugostiteljstvo;
•    proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
•    organizovanje igara na sreću i sličnih delatnosti;
•    proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
•    proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatraju zabranjenim.
11.    da nisu u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama koja se nalazi u Programu;
12.    da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (2014, 2015, 2016. godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivrednosti;
•    da nisu primili bespovratna sredstva iz javnih sredstava za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini.

Pri proveri kreditne sposobnosti privrednog subjekta, poslovne banke i lizing kompanije će se voditi kriterijumima koje koriste u svojim  redovnim kreditnim, odnosno operacijama u vezi sa finansijskim lizingom. Privredni subjekti će se ugovorno obavezati da predmetnu opremu neće otuđiti najmanje 24 meseca po sklapanju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, ugovora o kreditu, odnosno ugovora o finansijskom lizingu.

Privredni subjekti mogu otplatiti sredstva kredita, odnosno finansijskog lizinga prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa bankom, odnosno lizing kompanijom, s tim da ukoliko prevremenu otplatu izvrše u toku prve trećine trajanja ugovora o kreditu, odnosno finansijskom  lizingu, dužni su da vrate celokupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava.
Finansijski okvir

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi učešće u visini 5% neto vrednosti proizvodne opreme, dok će se preostalih 70% neto vrednosti proizvodne opreme obezbediti iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje ovog Programa.

U slučaju da su ukupni neto troškovi nabavke opreme viši od 10.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke, ili zahtev za finansijski lizing kod lizing kompanije.

Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od neto vrednosti proizvodne opreme ne može biti manji od 250.000,00 dinara, niti veći od 2.500.000,00 dinara.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka (original i overena fotokopija), u skladu sa Programom, predaju se prilikom podnošenja zahteva za kredit, odnosno finansijski lizing, u jednoj od ekspozitura/filijala sledećih poslovnih banaka i lizing kompanija:
1.    CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
2.    ERSTE BANK A.D. Novi Sad
3.    UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. Beograd
4.    BANCA INTESA A.D. Beograd.
5.    INTESA LEASING D.O.O. BEOGRAD
6.    UNICREDIT LEASING SRBIJA D.O.O. BEOGRAD

U navedenim poslovnim bankama i lizing kompanijama se mogu dobiti i sve informacije neophodne za učešće u Programu.

Potrebna dokumentacija:
1.    prijavni obrazac – Obrazac broj 1;
2.    potpisana pisana izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2;
3.    profaktura ili predugovor izdat u 2016. godini;
4.    original ili overena kopija potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda;
5.    original ili overena kopija potvrde nadležnog suda da privrednom subjektu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
6.    original ili overena fotokopija potvrde da vlasnici i/ili odgovorna lica privrednog subjekta nisu krivično osuđivana.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše. Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne banke ili lizing kompanije.

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave dostavljene na pisarnicu Ministarstva će biti diskvalifikovane.

Link

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika

certified1-100577444-primary.idgeRAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika u 2016. godini

Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:
•    Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda ili sertifikacija ili resertifikacija)
•    implementacija standarda iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti hrane i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta;
•    sertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta;
•    resertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta.
•    Priprema za dobijanje prava na korišćenje znaka proizvoda („CE“ znak, eko-znak, FSC CoC, znak organskog proizvoda,…)
•    usaglašavanje proizvoda sa zahtevima znaka proizvoda.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici/e koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja, prerada ili pružanje usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova;
•    da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    da su osnovani najkasnije  25. maja 2014. godine;
•    da uspešno posluju prethodne dve godine;
•    da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da u prethodnoj i ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodine.

Program se sastoji iz tri komponente i ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 70.000.000,00 dinara. Od toga budžet za:
1.    Komponentu I – Unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika, iznosi 43.000.000,00 RSD;
2.    Komponentu II – Podrška ženskom preduzetništvu, iznosi 15.000.000,00 RSD;
3.    Komponentu III – Podrška mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima u nedovoljno razvijenim područjima, iznosi 12.000.000,00 RSD.

U okviru Komponente I za bespovratna sredstva mogu da konkurišu sva privredna društva/preduzetnici sa teritorije Republike Srbije koja ispunjavaju uslove za učešće u Programu.

U okviru Komponente II za bespovratna sredstva mogu da konkurišu samo preduzetnice, osnivači preduzetničke radnje, ili privredni subjekti gde žena/e imaju većinsko vlasništvo i istovremeno obavljaju rukovodeću funkciju (direktor ili zamenica direktora).

U okviru Komponente III za bespovratna sredstva mogu da konkurišu samo preduzetnici/e i privredna društva čije sedište se nalazi u gradovima i opštinama koji su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, razvrstani u treću ili četvrtu grupu, uključujući i devastirana područja.

Privredni subjekat može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava. Za odabranu aktivnost privredni subjekat angažuje stručnog pružaoca usluga. Pružaoci usluga ne mogu biti fizička lica, već samo pravna lica i registrovani preduzetnici. Privredni subjekat može, izuzetno, da angažuje stranog pružaoca usluge koji nema predstavništvo u Republici Srbiji, ukoliko na teritoriji Republike Srbije ne postoji pružalac usluge koji može realizovati predmetnu aktivnost.

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:
•    vojnoj i duvanskoj industriji;
•    trgovini;
•    primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
•    finansijskom sektoru;
•    sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine;
•    organizaciji igara na sreću i lutrija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

Rok za podnošenje prijava je 8. jul 2016. godine.            

Programom se finansiraju i aktivnosti koje su započete u 2016. godini, (zaključenje ugovora sa pružaocem usluge, ugovorna prava i obaveze), a nisu završene do trenutka objavljivanja javnog poziva. Aktivnosti za koje su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa realizacijom istih od strane privrednog subjekta (korisnika sredstava), moraju biti završena do 31. januara 2017. godine. Krajnji rok za podnošenje izveštaja je 14. februar 2017. godine.

Uputstvo za realizaciju Programa podrške daljem razvoju MMSP  i preduzetnika u 2016. godini, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, na adresi www.ras.gov.rs, i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika u 2016. godini.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Razvojnoj agenciji Srbije na adresu: office@ras.gov.rs ili akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama: Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“, Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Regionalna razvojna agencija „JUG“, Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“, Regionalna razvojna agencija Bačka, Regionalna razvojna agencija Srem, Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA“, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine, Regionalna razvojna agencija PANONREG, Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“, Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga.

Detaljnije

Podrška projektima zaštite životne sredine koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016. godini

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine dana 24. maja 2016. godine objavljuje Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine  koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016. godini.

Konkurs ima za cilj unapređenje zaštite životne sredine kroz jačanje svesti javnosti o značaju zaštite životne sredine. Prioritetne tematske oblasti su: zaštita prirodnih vrednosti; zaštita zemljišta; zaštita voda; upravljanje otpadom, prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promena; sprovođenje Arhuske konvencije; promocija zelene ekonomije.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa na internet stranici Ministarstva (www.eko.minpolj.gov.rs) i (www.mpzzs.gov.rs) i portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs).

Tekst Javnog konkursa i prateću dokumentaciua možete preuzeti – ovde

Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up

MINISTARSTVO PRIVREDE

Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up

Produžen rok za predaju projektnih ideja! Novi rok za konkurisanja je 20.06.2016. godine.

Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up (u daljem tekstu: Projekat) realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: ARRA).

Ciljevi Projekta
Opšti ciljevi:
•    Razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva (stub 6. Akcionog plana za sprovođenje Strategije za podršku razvoja MSPP i konkurentnosti za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. godinu).
•    Uvođenje posebnih programa podrške za MSPP namenjenih isključivo za žene, mlade i socijalno preduzetništvo (stub 6./6.1 Mera 3 – Aktivnost 4: Unapređenje finansiranja ženskog preduzetništva, preduzetništva mladih i socijalnih preduzeća).
•    Unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju MMSP (stub 4 /4.1 Mera 3 – Dalji razvoj poslovnih usluga za MSPP, Aktivnost 5 Sprovođenje programa mentorstva za preduzetnike koji su u prvim godinama svog poslovanja. Mera 4 – Dalji razvoj obuka za potencijalne i postojeće preduzetnike, Aktivnost 3 – Nastavak sprovođenja i dalji razvoj modula obuka u okviru programa Standardizovanog seta usluga za MSPP).

Ciljna grupa
Pravo učešća u Projektu imaju fizička lica koja nemaju zaposlenje, ali imaju kvalitetnu poslovnu ideju za samozapošljavanje.

Potencijalne korisnike bespovratnih sredstava čine četiri kategorije:
•    žene;
•    mladi u starosnoj dobi od 18-30 godina ;
•    „teško zapošljive kategorije“ –  lica starija od 45 godina  (posebno viškovi koji su ostali bez posla tokom privatizacije ili u preduzećima u procesu restrukturiranja ili nakon racionalizacije u javnom sektoru, osobe sa invaliditetom i osobe bez stručnih kvalifikacija);
•    lica iz devastiranih područja (u skladu sa trenutno važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 104/2014) devastirana područja čine 19 jedinica lokalne samouprave: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište, Tutin) koja registruju  delatnost na tom području.
Uslovi za učešće u Projektu

Projekat se realizuje u dve faze, i to:
•    I faza Projekta – Obuka za započinjanje biznisa
•    II faza Projekta – Dodela bespovratnih sredstava i mentoring

Pravo na dodelu paketa podrške imaju lica koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

1.    U prvoj fazi Projekta (obuke):
•    imaju poslovnu ideju vezanu za obavljanje delatnosti proizvodnje, prerade ili pojedinih uslužnih delatnosti (IT sektor, inovativne delatnosti i kreativne industrije);
•    evidentirani su u Nacionalnoj službi za zapošljavanje;
•    za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalnih samouprava ili donatorskih organizacija.

2.    U dugoj fazi Projekta (bespovratna sredstva i mentoring):
•    završene obuke predviđene Projektom;
•    izrađen biznis plan;
•    obezbeđeno sopstveno učešće – minimalno 50% sredstava od ukupnog iznosa investicije.

Potencijalni korisnici su u obavezi da biznis planom razrade poslovnu ideju koju su kandidovali u prvoj fazi Projekta, odnosno promene poslovne ideje nisu dozvoljene.
Uslov za dodelu bespovratnih sredstava i mentoringa jeste registracija privrednog društva odnosno preduzetničke radnju u Agenciji za privredne registre, koje je u većinskom vlasništvu potencijalnog korisnika.

Namena bespovratnih sredstava
Bespovratna sredstva se mogu odobriti za nabavku osnovnih sredstava, kao i za operativne troškove poslovanja maksimalno do 20% vrednosti projekta.

Sredstva po ovom projektu se ne mogu koristiti za:
•    organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
•    proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim;
•    promet nafte i naftnih derivata;
•    primarnu poljoprivrednu proizvodnju;
•    bilo koji oblik trgovačke i ugostiteljske delatnosti;
•    uslužne delatnosti (sem navedenih).

Način finansiranja
Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 100.000.000,00 dinara.

Planirana raspodela budžeta po kategorijama korisnika bespovratnih sredstava:
•    žene – 30% od ukupnog budžeta Projekta;
•    mladi – u starosnoj dobi od 18-30 godina  – 30% od ukupnog budžeta Projekta;
•    „teško zapošljive kategorije“ – 20% od ukupnog budžeta Projekta;
•    lica iz devastiranih područja – 20% od ukupnog budžeta Projekta.

RAS zadržava pravo povećanja odnosno smanjenja procenta raspodele do 10% između navedenih kategorija u zavisnosti od kvaliteta i broja primljenih projektnih predloga.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara, bez PDV-a,  što predstavlja do 50% ukupne vrednosti projekta, uz obavezu korisnika da obezbedi sopstveno učešće od minimum 50% od ukupne vrednosti projekta.

Korisnici koji za realizaciju svoje poslovne ideje dobiju bespovratna sredstva u rasponu od 500.000,00 do 1.000.000,00 dinara imaju obavezu da pored samozapošljavanja zaposle najmanje jedno lice u roku od šest meseci od datuma potpisivanja ugovora sa Agencijom.

Korisnik bespovratnih sredstava je u obavezi da posluje minimum dve godine i u tom periodu nije mu dozvoljeno otuđenje osnovnih sredstava i smanjenje broja zaposlenih u okviru Projekta.

Zainteresovana lica mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu paketa podrške.

Javni poziv traje do 20.06.2016. godine.

Dodatne informacije: Regionalna razvojna agencija PANONREG
Adresa:Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica
Telefon: 024/554-107
E-mail: office@panonreg.rs
www.panonreg.rs

Detaljnije

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: „Završi započeto”

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije „Završi započeto”

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje realizaciju programa-projekta Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije. Ovim projektom predviđeno je finansiranje radova na sportskim objektima čija izgradnja je započeta ali nije završena.

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za korišćenje sportskih objekata od svih segmenata populacije.

Sredstva za finansiranje projekta biće planirana u budžetu Ministarstva za 2017. godinu, na poziciji 511 – Zgrade i građevinski objekti.

Kriterijumi koje podnosilac programa-projekta treba da ispuni
Predlog programa-projekta, na osnovu člana 116. stav 5. Zakona, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.
Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu.

Kriterijumi u pogledu odabira programa-projekata
Predlog programa-projekta mora da zadovoljava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1. Pravilnika, i to:
•    da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog čl. 112. st. 1 tač. 3) Zakona;
•    da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. („Službeni glasnik RS“, br. 1/2015);
•    da je od nacionalnog značaja, odnosno od interesa za celu Republiku Srbiju ili šireg regionalnog značaja;
•    da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;
•    da se realizuje u Republici Srbiji;
•    da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;
•    da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
•    da će se realizovati u 2017. godini;
•    da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova programa iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora.

U postupku odobravanja programa-projekta pored navedenih kriterijuma ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 41. Pravilnika, i to:
•    da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
•    da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
•    da je u pitanju sportski objekat koji je od posebnog značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
•    da su radovi na izgradnji sportskog objekta predviđeni odgovarajućom urbanističko-planskom dokumentacijom;
•    da je predmer i predračun radova na izgradnji urađen i overen od strane stručnog lica;
•    da je sportski objekat u javnoj svojini Republike Srbije;
•    da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

Dokumentacija koju treba dostaviti
Podnosilac predloga programa-projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:
1.    Propratno pismo potpisano od ovlašćenog lica u kojem su navedene najosnovnije informacije o podnosiocu i predloženom programu-projektu, sa obrazloženjem (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava);
2.    Obrazac predloga programa-projekta (aplikacioni formular – Obrazac 3 – Predlog programa-projekta za završetak izgradnje sportskog objekta, programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.
Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e–mail: projekti@mos.gov.rs

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE DO 1. AVGUSTA 2016. GODINE

Detaljnije

Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Kanjiža u 2016. godini

OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Kanjiža u 2016. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE

Javni radovi od interesa za opštinu kao mera aktivne politike zapošljavanja organizuju se u cilju podsticanja zapošljavanja nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), naročito teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe  kao i očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javnim radovima se obuhvata sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa.

Finansijski okvir programa za javne radove iznosi 3.950.000,00 dinara, planiranih na poziciji u budžetu opštine  razdeo IV, glava 1, funkcija 620, pozicija 135.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Opština Kanjiža na osnovu javnog poziva.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 5 meseci a treba da se realizuje najkasnije do 15.12.2016.

Poslodavac-izvođač javnog rada podnosi prijavu Opštini Kanjiža, Komisiji za sprovođenje Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Kanjiža za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

Javni poziv je otvoren do 19.05.2016. godine, odnosno do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za tu namenu.

Detaljnije

Bespovratna sredstva za priključnu mehanizaciju i opremu Ministarstva poljoprivrede u 2016-oj godini

MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE

Bespovratna sredstva za priključnu mehanizaciju i opremu Ministarstva poljoprivrede u 2016-oj godini

Važna napomena:
Pravilnik o podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji(„Službeni glasnik RS”, broj 105/14 od 03.10.2014. godine) je zamenjen sa dva nova pravilnika:
1.     Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura (Sl.Glasnik 38/16) i
2.    Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnju (Sl.Glasnik 38/16)

Po novim pravilnicima, bespovratna podsticajna sredstva se mogu dobiti:
1.    U primarnoj proizvodnji biljnih kultura za proizvodnju: žitarica,industrijskog bilja, aromatičnog i lekovitog bilja,povrća,voća,grožđa i cveća.
2.    U primarnoj stočarskoj proizvodnji za proizvodnju: mleka (kravljeg i kozijeg), mesa i jaja(tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”,proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa i jaja i kunića radi proizvodnje mesa),konzumne ribe, meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Bespovratna sredstva namenjena biljnoj proizvodnji (pogledajte OVDE):
1.    nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje;
2.    nabavku nove mehanizacije, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura;
3.    nabavku novih priključnih mašina i opreme za setvu, sadnju i  berbu;
4.    nabavku novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom  prostoru;
5.    izgradnju, proširenje, rekonstrukciju ili adaptaciju  hladnjača i nabavke nove opreme za hladnjače;
6.    izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa i podnih skladišta) i nabavku nove opreme za objekte namenjene  skladištenju žitarica;
7.    nabavku nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište

Bespovratna sredstva namenjena stočarstvu (pogledajte OVDE:
1.    Investicije u pčelarstvu
2.    Nabavka kvalitetnog priplodnog materijala
3.    Nabavka opreme i mehanizacije za manipulisanje čvrstim i tečnim stajnjakom
4.    Nabavka opreme i mehanizacije za pripremu i distribuciju stočne hrane
5.    Nabavka  opreme za smeštaj životinja
6.    Nabavka opreme za orezivanje papaka kod krava
7.    Nabavka nove opreme za ribnjake
8.    Nabavka opreme za šišanje ovaca
9.    Nabavka opreme i izgradnja objekata za skladištenje mesa

Pravo na podsticaje ima:
1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog
poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravna lica: privredno društvo, zemljoradnička zadruga,srednje škole i naučno-istraživačke organizacije iz oblasti poljoprivrede

Granica za podsticaje kada je prijava na konkurs u pitanju je maksimalno 50 ha prijavljeno pod biljnom kulturom za koju se oprema i mehanizacija planiraju  koristiti(površina pod kulturom koja je prijavljena u registru poljoprivrednih gazdinstava).

Subvencionisanje cene nove opreme za pripremu i distribuciju stočne hrane iznosi 40-55% od iznosa cene bez PDV-a.
Iznos podsticaja zavisi od toga da li se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ne. Ukoliko se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području, iznos podsticaja je 55% od cene bez poreza.

Spisak marginalnih područja možete pronaći na http://subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je od 3-6 milona dinara dinara u zavisnosti od investicije.
Predmetna oprema i investicija mora biti kupljena od 16. oktobra prethodne do 15. oktobra tekuće godine.

Iznos pojedinačnog računa kao i iznos za svaku pojedinu stavku na računu mora biti veći od 50,000.00 dinara.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 84, sa naznakom: „Zahtev za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnoj stočarskoj proizvodnji”.

Za korisnike sa teritorije AP Vojvodine neophodna je potvrda od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije,bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju.

Još jedna novina je i potvrda od strane lokalne samouprave(grada ili opštine) da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije,bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju.

Za razliku od prethodnog pravilnika, PIO dugovanje ne mora da bude izmireno. Ovaj put se traži samo da ne postoje dugovanja po osnovu poreza Republici Srbiji i lokalnoj samoupravi podnosioca zahteva.

Link

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera

Razvojna agencija Srbije raspisala je 27.04.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini (dalje: Program). Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:
•    Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
•    Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
•    Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih stranim tržištima;
•    Testiranje novih proizvoda;
•    Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
•    Ispitivanje stranog tržišta.

Napomena: Velika preduzeća i klasteri mogu konkurisati samo za dve vrste aktivnosti:
•    Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
•    Ispitivanje stranog tržišta.

Privredni subjekat ili klaster može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne  delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova);
•    da su registrovani na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
•    da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2014. godine;
•    da uspešno posluju prethodne dve godine;
•    da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da u prethodnoj i ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodina.

Pravo na dodelu sredstava imaju klasteri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;
•    da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2015. godine;
•    da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
•    da imaju za članove minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;
•    da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;
•    da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
•    da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;
•    da preduzeća, članovi klastera, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama;
•    da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:
•    vojnoj i duvanskoj industriji;
•    trgovini;
•    primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
•    finansijskom sektoru;
•    sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine;
•    organizaciji igara na sreću i lutrija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara za privredna društva i preduzetnike u zavisnosti od aktivnosti, dok se za klastere sredstva dodeljuju u iznosu od 100.000 do 2.000.000,00 dinara. Za učešće na sajmovima privrednim društvima će se dodeljivati sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara ako nisu do sada izvozili, odnosno do 1.000.000,00 dinara ukoliko već izvoze. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

Javni poziv će trajati do utroška sredstava.

Svi prateći obrasci dostupni su u i na sajtu Godina Preduzetništva 2016 www.godinapreduzetnistva.rs i u štampanom obliku u ARRA, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji, na broj telefona:  011/33 98 510 ili na adrese: office@ras.gov.rs.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini. Listu Akreditovanih regionalnih razvojih agencija pogledajte OVDE.

Detaljnije

Konkurs “Pravi primeri internet prisustva”

internet1FONDACIJA “REGISTAR NACIONALNOG INTERNET DOMENA SRBIJE”

Konkurs “Pravi primeri internet prisustva”

Fondacija “Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) u sklopu svojih programa saradnje sa lokalnom internet zajednicom namerava da, povodom 10 godina od svog osnivanja, tokom 2016. promoviše zapažene primere internet prisustva malih privrednika, izabranih kroz Konkurs “Pravi primeri internet prisustva”.

Cilj Konkursa “Pravi primeri internet prisustva” je izbor domaćih privrednih društava i preduzetnika koji na kvalitetan način koriste Internet i tako doprinose svom osnovnom (oflajn) biznisu. Konkurs je namenjen onima čiji su internet sajtovi na jednom od nacionalnih internet domena (.RS ili .СРБ) i spadaju u male privredne subjekte do 20 zaposlenih, a zadovoljavaju i ostale opšte, posebne i eliminacione uslove. Izabrani privrednici biće predstavljeni u promotivnoj kampanji koju će RNIDS realizovati u narednom periodu.

Zainteresovani treba najpre da provere da li ispunjavaju Uslove učešća na Konkursu, a zatim mogu da popune i onlajn formular za prijavu. Dokaze o ispunjenosti pojedinih uslova su obavezni da dostave svi koji uđu u uži izbor.

Rok za prijavljivanje je 30. maj 2016. u 10.00 časova.

Lista prijavljenih koji su ušli u uži izbor biće objavljena u prvoj polovini juna 2016.

Dodatne informacije mogu da se dobiju preko adrese e-pošte: primeri@rnids.rs.

Uslovi učešća na Konkursu “Pravi primeri internet prisustva”
1. Opšti uslovi
Mogu da konkurišu sva pravna lica i preduzetnici sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, registrovani najkasnije do 01. 11. 2012.

Ne mogu da konkurišu pravna lica i preduzetničke radnje u vlasništvu ili pod direktnom ili indirektnom kontrolom zaposlenih u Kancelariji RNIDS-a, članova Komisije za stručni pregled podnetih predloga (u daljem tekstu: Komisija), suosnivača RNIDS-a i lica koja su trenutno na funkcijama u RNIDS-u (direktor, članovi Upravnog odbora, predsednik i zamenik predsednika Konferencije suosnivača i drugih organa), ili su to bila u poslednje dve godine (računajući od 1. aprila 2014), kao ni bliski članovi njihovih porodica. Pod bliskim članom porodice, smatra se dete, bračni drug, roditelj, brat, sestra, usvojenik i usvojitelj.

Internet sajtovi učesnika moraju da budu aktivni i dostupni na jednom od nacionalnih internet domena (.RS ili .СРБ), kao i da im je to primarna adresa sajta, a ne novokreirani alijas ili da im služi za preusmeravanje na neki drugi internet domen.

2. Posebni uslovi
Pravo na učešće na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju sledeće uslove:
•    da spadaju u male privredne subjekte, do 20 zaposlenih
•    da su u domaćem većinskom vlasništvu
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa
•    da imaju pozitivno poslovanje u poslednje dve godine
•    da nisu u postupku likvidacije i da nije pokrenut postupak stečaja
•    da im u roku od tri godine pre podnošenja prijave nije izrečena kazna za privredni prestup, krivično delo, pravnosnažna sudska odluka ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti

Dokaze o ispunjenosti posebnih uslova su obavezni da dostave svi koji uđu u uži izbor.

Detaljnije

Poziv za prijavjivanje za dodelu stipendija

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Poziv za prijavjivanje za dodelu stipendija za školsku 2016/2017. godinu u okviru Projekta: „SVET U SRBIJI“

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve zainteresovane pripadnike zemalja članica i zemalja posmatrača PNZ, starosti od 18 do 35 godina da se prijave za dodelu stipendija Vlade Republike Srbije u okviru projekta „Svet u Srbiji“.

Zainteresovani se mogu prijaviti preko nadležnog Diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u svojoj državi.

Stipendija Vlade Republike Srbije obuhvata učenje srpskog jezika i pohađanje osnovnih, master ili doktorskih studija na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Stipendija obuhvata: besplatnu vizu za privremeni boravak, besplatnu nostrifikaciju srednjoškolskih/visokoškolskih isprava, plaćene troškove školarine tečaja srpskog jezika i izabranih studija, plaćen smeštaj i ishrana u ustanovama studentskog standarda, zdravstveno osiguranje i stipendiju u iznosu od 15.000,00 dinara mesečno za troškove prevoza, udžbenika i ostale troškove.

USLOVI ZA DOBIJANJE STIPENDIJE:
1.    Kandidat mora da bude mlađi od:
•    21 godine za osnovne studije
•    25 godina za diplomske-master studije
•    35 godina za doktorske studije

2.    Kandidat mora da poseduje lekarsko uverenje ne starije od šest meseci kojim se potvrđuje da kandidat ne boluje od neke zarazne bolesti (uključujući i HIV test).

3.    Kandidat mora da zna engleski i/ili francuski jezik.

4.    Kandidat mora da bude predložen od strane nadležnog organa države učesnice Projekta čiji je državljanin.

5.    Kandidat predložen za osnovne studije može da se upiše na prvu godinu studija ukoliko poseduje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stepen obrazovanja ekvivalentan diplomi srednje škole u Republici Srbiji.

6.    Kandidat predložen za diplomske – master akademske studije, može da se upiše na studije ukoliko ima odgovarajuću diplomu Univerziteta stečenu na osnovnim studijama, ekvivalentnu diplomi stečenoj na osnovnim studijama na Univerzitetima u Republici Srbiji (180 ili 240 ESPB bodova).

7.    Kandidat predložen za doktorske akademske studije može da upiše studije ukoliko ima stečenu odgovarajuću diplomu Univerziteta stečenu na master studijama, ekvivalentnu diplomi stečenoj na diplomskim – master studijama na Univerzitetima u Republici Srbiji (300 ESPB bodova).

8.    Po završetku studija kandidat treba da se vrati i da živi u državi koja ga je  predložila za stipendiju u okviru Projekta.

*Napomena: Prosek se utvrđuje prema sistemu ocenjivanja u državi u kojoj je kandidat stekao srednje, odnosno visoko obrazovanje.

DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PRIJAVNI FORMULAR:
1.    Biografija (CV) sa kontakt adresom, telefonom i e-mail adresom.

2.    Kandidati za osnovne studije: original ili overena kopija srednjoškolskih svedočanstava ili diplome o završenoj srednjoj školi.

Kandidati za master studije: original ili overena kopija diplome o završenim osnovnim akademskim studijama sa dodatkom diplomi.

Kandidati za doktorske studije: original ili overena kopija diplome sa osnovnih studija sa dodatkom diplomi, original ili overenu kopiju diplome o završenim master studijama sa dodatkom diplomi.

3.    Kopija pasoša.

4.    Fotografija.

Kandidati koji ispunjavaju uslove za dobijanje stipendije, popunjeni formular overen od nadležnog organa države koja predlaže zajedno sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju nadležnim Diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u državama u kojima žive.

Rok za dostavljanje prijavnih formulara i propratne dokumentacije je 31. maj 2016. godine.

Detaljnije