Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za godišnje programe–projekte u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata

Izgradnja sportskih objekataMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za godišnje programe–projekte u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije

Godišnji programi–projekti moraju biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenih članom 114. stav 1. tač. 3) Zakona o sportu: Izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od posebnog značaja za razvoj sporta na području Republike Srbije, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti.

Sredstva za finansiranje programa–projekata biće planirana u budžetu Ministarstva omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2016. godinu, na poziciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti. Ova sredstva, na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Služebeni glasnik RS”, br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – usklađeni din. izn. i 125/14 – usklađeni din. izn.), namenjena su za finansiranje programa–projekata jedinica lokalnih samouprava iz četvrte grupe razvijenosti.

KRITERIJUMI KOJE PODNOSILAC PROGRAMA–PROJEKTA TREBA DA ISPUNI

Predlog programa-projekta, na osnovu člana 117. stav 6. Zakona o sportu, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu.

Održavanje sportskog objekta, podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA PROGRAMA–PROJEKATA

Predlog programa–projekta mora da zadovoljava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1.  Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, i to:
–    da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog čl. 114. st. 1 tač. 3) Zakona o sportu;
–    da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji;
–    da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;
–    da se realizuje u Republici Srbiji;
–    da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;
–    da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
–    da će se realizovati u 2016. godini;
–    da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova programa iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora.

U postupku odobravanja programa–projekta pored navedenih kriterijuma ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 41. Pravilnika, i to:
–    da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
–    da je obezbeđena lokacija za izgradnju sportskog objekta;
–    da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
–    da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata , u skladu sa Zakonom;
–    da je u pitanju kapitalno održavanje sportskog objekta (rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija);
–    da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskog objekta predviđeni odgovarajućom urbanističko-planskom dokumentacijom;
–    da je predmer i predračun radova na izgradnji, odnosno održavanju sportskog objekta urađen i overen od strane stručnog lica;
–    da je zemljište na kojem se planira izgradnja novog sportskog objekta u javnoj svojini;
–    da je sportski objekat u javnoj svojini;
–    da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI

Podnosilac predloga programa–projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:
1.    Propratno pismo ovlašćenog lica u kome su navedene najosnovnije informacije o podnosiocu i predloženom programu–projektu, sa obrazloženjem (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava);
2.    Obrazac predloga programa–projekta (aplikacioni formular – Obrazac 3 – Predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata), čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.

Prateća dokumentacija:
Uz predlog programa–projekta izgradnje i održavanja sportskog objekta mora biti priložena dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa, i to:
–    predmer i predračun radova ažuriran u skladu sa tržišnim cenama u momentu podnošenja prijave, overen potpisom i pečatom od strane licenciranog inženjera;
–    izvod iz posedovnog lista za zemljište i objekat;
–    lokacijski uslovi, građevinska dozvola ili rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji sportskog objekta;
–    glavni projekat prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje;
–    okončana ili poslednja privremena situacija za izvršene radove i izveštaj nadzornog organa – kod fazne izgradnje, odnosno u slučaju nadovezivanja na prethodno izvedene radove;
–    druga dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređeuje oblast planiranja i izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa (kopija plana sa ucrtanim objektom ukoliko se radi o kapitalnom održavanju, upotrebna dozvola i sl.).

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: projekti@mos.gov.rs

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE DO 1. AVGUSTA 2015. GODINE

Detaljnije

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata

sportski_objektiMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije  „Završi započeto”

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje realizaciju programa-projekta Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije. Ovim projektom predviđeno je finansiranje radova na sportskim objektima čija izgradnja je započeta ali nije završena.

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za korišćenje sportskih objekata od svih segmenata populacije.

Sredstva za finansiranje projekta biće planirana  u budžetu Ministarstva za 2016. godinu, na poziciji 511 – Zgrade i građevinski objekti.

KRITERIJUMI KOJE PODNOSILAC PROGRAMA-PROJEKTA TREBA DA ISPUNI:

Predlog programa-projekta, na osnovu člana 117. stav 6. Zakona o sportu, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA PROGRAMA-PROJEKATA

Predlog programa-projekta mora da zadovoljava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, i to:

–    da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog čl. 114. st. 1 tač. 3) Zakona o sportu;
–    da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji;
–    da je od nacionalnog značaja, odnosno od interesa za celu Republiku Srbiju ili šireg regionalnog značaja;
–    da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;
–    da se realizuje u Republici Srbiji;
–    da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;
–    da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
–    da će se realizovati u 2016. godini;
–    da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova programa iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora.

U postupku odobravanja programa-projekta pored navedenih kriterijuma ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 41. Pravilnika, i to:

 • da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
 • da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
 • da je u pitanju sportski objekat koji je od posebnog značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
 • da su radovi na izgradnji sportskog objekta predviđeni odgovarajućom urbanističko-planskom dokumentacijom;
 • da je predmer i predračun radova na izgradnji urađen i overen od strane stručnog lica;
 • da je sportski objekat u javnoj svojini Republike Srbije;
 • da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove  pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI

Podnosilac predloga programa-projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

1.    Propratno pismo potpisano od ovlašćenog lica u kojem su navedene najosnovnije informacije o podnosiocu i predloženom programu-projektu, sa obrazloženjem (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava);
2.    Obrazac predloga programa-projekta (aplikacioni formular – Obrazac 3 – Predlog programa-projekta za završetak izgradnje sportskog objekta, programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.

Prateća dokumentacija:

Uz predlog programa-projekta izgradnje i održavanja sportskog objekta mora biti priložena dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja a izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa, i to:

 • predmer i predračun radova za završetak objekta ažuriran u skladu sa tržišnim cenama u momentu podnošenja prijave, overen potpisom i pečatom licenciranog inženjera;
 • izvod iz posedovnog lista za zemljište i objekat;
 • odgovarajuće odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova na predmetnom objektu;
 • glavni projekat prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje;
 • okončana ili poslednja privremena situacija za izvršene radove i izveštaj nadzornog organa – kod fazne izgradnje, odnosno u slučaju nadovezivanja na prethodno izvedene radove;
 • druga dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređeuje oblast planiranja i izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa (kopija plana sa ucrtanim temeljom objekta i sl.);
 • izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima – presek stanja;
 • zapisnik o primopredaji izvedenih radova;
 • pozitivan izveštaj Komisije za tehnički pregled o izvedenim radovima odnosno Komisije za proveru bezbednosti i sigurnosti izvedenih radova;
 • izjava odgovornog lica da ne postoji spor po prethodno zaključenim ugovorima za izvedene radove.

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: projekti@mos.gov.rs .

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE DO 1. AVGUSTA 2015. GODINE

Detaljnije

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom

Javni rad invalidNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2015. godini

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je do 20.07.2015. godine

Detaljnije

Javni poziv domaćim kompanijama iz AP Vojvodine za dostavljanje biznis planova za investicione projekte

investment projectFOND ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – VIP

Javni poziv domaćim kompanijama iz AP Vojvodine za dostavljanje biznis planova za investicione projekte

Fond za podršku investicija u Vojvodini – VIP objavljuje javni poziv domaćim kompanijama iz Vojvodine za dostavljanje biznis planova za investicione projekte usmerene ka traženju stranih strateških partnera i investitora.

Zadatak VIP Fonda je privlačenje stranih direktnih investicija u Vojvodinu, podrška u realizaciji investicionih projekata stranih kompanija, kao i podrška u realizaciji zajedničkih ulaganja u kojima učestvuju strane i domaće kompanije. S tim u vezi, pozivamo domaće firme iz Vojvodine, koje imaju spremne investicione projekte i za čiju realizaciju su im potrebni strani partneri, da popune prijavu uz ovaj javni poziv i da nam dostave biznis plan za investicioni projekat/projekte.

Cilj programa je proširivanje investicione ponude Vojvodine i pronalaženje adekvatnih stranih partnera i investitora za domaće kompanije, putem promocije investicionih projekata na relevantnim događajima u zemlji i inostranstvu od strane VIP Fonda.

Investicioni projekat u vezi sa ovim programom podrazumeva:
•    Ulaganje u izgradnju novih ili proširenje postojećih proizvodnih kapaciteta
•    Uvođenje nove tehnologije u proizvodni proces
•    Uvođenje novih proizvoda
•    Izlazak na nova tržišta

Investicioni projekat treba da bude prezentovan i dostavljen VIP Fondu u vidu poslovnog (biznis) plana, koji treba da sadrži sledeće elemente:
•    Osnovne podatke o preduzeću (uključujući i analizu i ocenu razvojnih mogućnosti i opis projekta koji je predmet poslovnog plana)
•    Operativni plan (tehničko-tehnološka analiza, opis odabranog tehničko-tehnološkog rešenja, podaci vezani za proizvodni i kadrovski kapacitet, lokaciju, organizacionu strukturu, uticaj na životnu sredinu)
•    Marketing plan (plan prodaje, promocije i distrubucije, politika cena, plan nabavke)
•    Finansijski plan (dinamika ulaganja, izvori finansiranja, projektovani bilansi stanja i uspeha i novčani tok, finansijski pokazatelji)

Pravo na učešće u programu imaju privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:
1.    Da posluju u sektoru prerađivačkih delatnosti ili u industriji informacionih tehnologija (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti  „Sl.Glasnik RS“, br.54/2010 –sve delatnosti iz sektora C, kao i delatnost 62.01 iz sektora J)
2.    Da imaju većinsko domaće vlasništvo i sedište registrovano na teritoriji AP Vojvodine
3.    Da nemaju neizmirenih dospelih obaveza prema Republici Srbiji u trenutku objave konkursa
4.    Na javni poziv se ne mogu prijaviti privredni subjekti u teškoćama (u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći), u stečaju ili postupku likvidacije.

Ispunjenost uslova 1, 2.  utvrdiće se na osnovu podataka iz registraAPR-a.

Ispunjenost uslova 3. i 4. kompanija dokazuje dostavljanjem izjave koja je sastavni deo dokumentacije.

Odabrane kompanije će biti u obavezi da stave na raspolaganje VIP Fondu sve neophodne informacije u vezi sa investicionim projektom koje su potrebne radi predstavljanja projekta potencijalnim stranim partnerima i investitorima.

Za tačnost dostavljenih podataka će biti odgovorna sama kompanija.

Aktivnosti VIP Fonda: izrada investicionog tizera na osnovu dostavljenog biznis plana u formatu i dizajnu napravljenom od strane VIP Fonda, promocija investicionih projekata odabranih kompanija na događajima u inostranstvu (sajmovi, konferencije, prezentacije), u odnosu na usklađenost tematike i svrhe događaja sa investicionim projektom; pretraga baze podataka kompanija kojoj VIP Fond ima pristup, priprema liste potencijalnih stranih partnera iz baze, analiza kompanija sa liste i kontaktiranje istih sa ciljem prezentovanja investicionih projekata domaćih kompanija.

VIP Fond ne snosi odgovarnost za konačan ishod i rezultat investicionog projekta, kao i za sve poslovne procese koji nastanu prilikom, tokom ili nakon realizacije projekta.

VIP Fond će na osnovu sledećih kriterijuma, a u skladu sa Pravilnikom za ocenjivanje prijava, odabrati investicione projekte za koje će tražiti strane partnere/investitore:
1.    atraktivnost poslovne ideje (originalnost, inovativnost)
2.    procenjena tehnička, pravna i tržišna izvodljivost;
3.    kapacitet (organizacioni, kadrovski, finansijski) kompanije da realizuje investicioni projekat
4.    finansijska analiza projekta i procenjena isplativost projekta
5.    potencijal nalaženja strateškog partnera/investitora

Za učešće u programu neophodno je popuniti Prijavu i poslati biznis plan sa napred navedenim elementima. Takođe treba priložiti Izjavu o prihvatanju i ispunjavanju uslova. Prijava za Program i Izjava nalaze se na internet stranici VIP Fonda.

Molimo Vas da popunjenu prijavu pošaljete na adresu: Fond za podršku investicija u Vojvodini, Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, sa naznakom „JAVNI POZIV DOMAĆIM KOMPANIJAMA IZ AP VOJVODINE ZA DOSTAVLJANJE BIZNIS PLANOVA ZA INVESTICIONE PROJEKTE“.

Rok za podnošenje prijave je 20. avgust 2015. godine.

VIP Fond zadržava pravo da zatraži dostavljanje dodatne dokumentacije, koja nije navedena u konkursu, a u svrhu preciznijeg vrednovanja prijave. Naknadno pristigle i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za više informacija, molimo Vas da se obratite Aleksandri Matić na telefon 021/472-32-40 ili email: aleksandra.matic@vip.org.rs

Detaljnije

Konkurs – Unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta

advisingMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za raspodelu podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi kroz unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta

Rok: 03.07.2015.

Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+

erasmus-plusMINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+ u Republici Srbiji

Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Pravo učešća na konkursu :
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije i koja su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta;

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 310, ili OVDE.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona:  + 381 11 311 72 96 ili putem elektronske pošte na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Link

Javni poziv za izbor organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere

edukacijaMINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv za izbor organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere i ovlašćene energetske savetnike

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:
•    Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 24. juni 2015. godine

•    Rok za podnošenje prijava 24. juli 2015. godine do 12 sati

•    Pravo na podnošenje prijava imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa javnim pozivom

•    U roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava Komisija za pripremu i sprovođenje javnog poziva za izbor organizacije za obuku energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika će na osnovu provere podnetih prijava predložiti  Ministru rudarstva i energetike da izda ovlašćenja za obuku

•    Lica za kontakt: Biljana Mlinar, tel. broj  011/36-04-490 i Vesna Rodić, tel. broj  011/360-44-59, e-mail: ems@mre.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima

handshakeOPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima

Osnovne informacije

Dodeljuju se bespovratna sredstva preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara utvrđena Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2015. godinu („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 19/2014 i 7/2015) u okviru Programa 3 – lokalni ekonomski razvoj, projekat 1501-P2 – Stvaranje uslova za poboljšanje poslovanja privrednih subjekata, ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja – 01 prihodi iz budžeta, sa ciljem povećanja broja zaposlenih, podsticanja i povećanja efikasnosti proizvodnih i uslužnih delatnosti i unapređenja stepena konkurentnosti.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Namena sredstava

1. Za troškove kamate svih vrsta kredita preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća  (u daljem tekstu: pravna lica) odobrenih od strane poslovnih banaka, osim za održavanje likvidnosti i  refinansiranje kredita

Bespovratna sredstva se dodeljuju za iznos kamate koja je  plaćena u prethodnih godinu dana, odnosno od 01.06.2014. godine do 01.06.2015. godine. Sredstva se doznačuju jednokratno, na tekući račun podnosioca prijave.
Najviši iznos sredstava koji se dodeljuje je:
1) za preduzetnika do 100.000,00 dinara
2) za pravno lice do 300.000,00 dinara.

2. Za troškove nabavke osnovnih sredstava od značaja za unapređenje poslovne delatnosti

Bespovratna sredstva se dodeljuju za nabavku osnovnih sredstava koja je realizovana u 2015. godini, a čija je isplata izvršena u celosti ili je nabavka u toku.
Najniži iznos sredstava koja se dodeljuju je 150.000,00 dinara,  a najviši 500.000,00 dinara.

Prijave na konkurs se uzimaju obzir i na osnovu prikaza avansnog računa ili predračuna. Sredstva se  doznačuju na tekući račun podnosioca prijave, tek nakon što isti prikaže izvod iz banke da je platio minimalno 50 % vrednosti osnovnog sredstva.
Sredstva se dodeljuju najviše do 50 % vrednosti troškova nabavke osnovnih sredstava, bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

3. Bespovratna sredstva za troškove uvođenja, sertifikacije,  odnosno  resertifikacije međunarodnih standarda i izradu akta o proceni rizika

 

Rok: 13.07.2015. godine

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite.

Opšti cilj javnog konkursa je podrška zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Specifični ciljevi javnog konkursa su obezbeđenje kontinuiranog pružanja zdravstvene zaštite, poboljšanje uslova rada u zdravstvenim ustanovama, obezbeđenje  zdravstvene zaštite koja je jednako dostupna svim građanima i očuvanje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 53/2014), u članu 10, Razdeo 24 – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1008 – Podrška projektima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite – ekonomska klasifikacija – 464 – dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, predviđena su sredstva u iznosu od 254.232.970,27 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina koji se odnose na izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju objekata zdravstvenih ustanova, nabavku medicinske opreme i razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu nisu namenjena sa finansiranje i sufinansiranje projekata koji se odnose na tekuće i investiciono održavanje objekata zdravstvenih ustanova.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
Uslov za dodelu sredstava po javnom konkursu je da je realizacija projekta u skladu sa ciljevima i namenom javnog konkursa.
Dodatni uslovi za dodelu sredstava po javnom konkursu za projekte izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata su da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014) i da je izdat važeći akt nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS
Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži:
1.    Uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.Z2.01) u dva primerka;
2.    Kopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
3.    Kopija potvrde o registraciji zdravstvene ustanove kod nadležnog organa;
4.    Za projekte koji se odnose na nabavku medicinske opreme i razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema:
Tehničku specifikaciju dobara sa procenjenom vrednošću dobara sa numerisanim stranama, overenu i potpisanu od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, ne stariju od šest meseci (dokument obavezno sadrži datum izrade);
5.    Za projekte izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata zdravstvenih ustanova:
a)    Kopiju glavne sveske tehničke dokumentacije u zavisnosti od klase i namene objekta (glavna sveska idejnog projekta, glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, glavna sveska projekta za izvođenje);
b)    Kopiju izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu;
•    Ukoliko je građevinska dozvola, odnosno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova izdato pre stupanja na snagu Zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br 145/2014), potrebno je dostaviti kopije naslovnih strana svih delova tehničke dokumentacije sadržane u građevinskoj dozvoli, odnosno rešenju kojim se odobrava izvođenje radova, kao i strana sa overom tehničke kontrole i overom nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole (umesto dokumenata navedenih pod tačkama a) i b));
c)    Kopiju važećeg akta nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova;
d)    Predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, sa numerisanim stranama, ne stariji od šest meseci (dokument obavezno sadrži datum izrade).

Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta.
Obrazac prijave (P.Z2.01) se popunjava elektronski i preuzima se sa internet stranice Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs .
Prijave sa priloženom dokumentacijom se, nakon sprovedenog javnog konkursa, ne vraćaju učesnicima na javnom konkursu.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Javni konkurs se objavljuje u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, dnevnom listu „Danas“ i na internet stranici Pokrajinske vlade.
Prijava za učešće na javni konkurs se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova ili putem pošte, na adresu: UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-3443/2015-01/2 – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite – NE OTVARATI“.
Javni konkurs je otvoren od 18.06.2015. godine do 01.07.2015. godine do 16.00 časova.
Blagovremene prijava je prijava koja je primljena od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u utvrđenom roku, odnosno do 01.07.2015. godine do 16.00 časova. Kada je prijava upućena poštom preporučeno, dan predaje pošti smatra se danom predaje Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA I DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za ocenu projekata i dodelu sredstava su sledeći:
1.    Stepen opšteg uticaja i značaj projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: značaj projekta, povezanost projekta sa strateškim dokumentima, stepen razvijenosti lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realizuje projekat, međusobna povezanost i usaglašenost elemenata projekta, očekivani efekti projekta;
2.    Opravdanost projekta se ocenjuje sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: stepen sufinansiranja projekta, odnos troškova i očekivanih rezultata;
3.    Stepen održivosti projekta se ocenjuju sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: finansijska održivost i institucionalna održivost;
4.    Stepen rizika i izvodljivost projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: procena rizika i izvodljivost projekta.

Neće se uzimati u razmatranje:
1.    neblagovremene prijave (prijave podnete nakon isteka roka predviđenog u javnom konkursu);
2.    nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni javnim konkursom, odnosno, one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene);
3.    nerazumljive i nepotpune prijave (prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, prijave uz koje nije priložena sva dokumentacija predviđena konkursom, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, prijave koje sadrže nerazumljive i netačne podatke).
Podnosilac prijave se o nedostacima prijave obaveštava pisanim putem i na istu nema pravo žalbe.

DODELA SREDSTAVA
Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija koju obrazuje direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.
Komisija obavlja stručni pregled podnetih prijava, vrednuje i rangira predložene projekte u skladu sa uslovima i kriterijumima navedenim u javnom konkursu i dostavlja direktoru Uprave predlog odluke o dodeli sredstava sa obrazloženjem predloga u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Odluku o dodeli sredstava sa obrazloženjem donosi direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Odluka o dodeli sredstava se dostavlja svim učesnicima na javnom konkursu i objavljuje na internet stranici  Pokrajinske vlade narednog dana od dana donošenja iste.
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava, Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i Korisnik sredstava zaključiće ugovor sa kojim će da regulišu prava i obaveze.

DODATNE INFORMACIJE
Sve informacije u vezi sa javnim konkursom, mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, pozivom na telefon broj 021.4881.807, svakog radnog od 09.00 časova do 15.00 časova u periodu od 18.06.2015. godine do 01.07.2015. godine, ili putem elektronske pošte na adresu  tatjana.antonic@vojvodina.gov.rs .

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravlјanja projektima

 

Na osniStock-000004470299-project-managementovu člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list AP Vojvodine“, broj 37/2014 i 54/2014), i člana 21,  22. stav 4. i člana 25.  Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl.list AP Vojvodine“, broj 53/2014 i 54/2014), Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje:

 

KONKURS
Za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravlјanja projektima

I.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2015. godinu u oblasti lokalne samouprave, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Cilј konkursa: Unapređenje delotvornosti i efikasnosti rada institucija uvođenjem efikasnog sistema za upravlјanje projektima.

Aktivnosti na projektima treba da doprinesu:

•    Primeni novih IKT rešenja za upravlјanje projektima i praćenje  efekata realizovanih projekata
•    Bolјem međuopštinskom povezivanju i povećanju broja regionalnih projekata
•    Implementaciji Internet servisa kom može da se pristupi sa bilo koje internet lokacije
•    Povezivanju elektronske baze projekata sa već postojećim sistemima za upravlјanje projektima u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini u cilјu sveobuhvatnog praćenja i izveštavanja na celokupnoj teritoriji.

II.

Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list APV“, broj 53/2014 i 53/2014) u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463,  Transferi ostalim nivoima vlasti.
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 800.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.
Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavlјenim cilјevima i ustanovlјenim kriterijumima Konkursa.

III.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1)    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
2)    Podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa drugim jedinicama lokalnih samouprava ili Akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.
3)    Podnosilac projekta za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom.
4)    Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.
5)    Prijavni konkursni obrasci dostavlјaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan, dve kopije u elektronskom obliku (CD).

Na koverti mora da stoji naziv “Konkurs za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravlјanja projektima unapređenja institucionalnih i upravlјačkih kapaciteta na polјu upravlјanja projektima u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini primenom informaciono-komunikacionih tehnologija“, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.

Prijave se dostavlјaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
6)    Rok za podnošenje prijave na konkurs je 26. jun 2015. godine.
7)    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
8)    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
9)    Rezultati konkursa biće objavlјeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
10)    Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u    slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
11)    Na osnovu skloplјenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isklјučivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavlјivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 09 do 15 časova.

Detaljnije