Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama

MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama, učenika i studenata koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite i učenika i studenata iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć

Sredstva za stipendije obezbeđuje Udruženje osiguravača Srbije za period maj-decembar 2015. godine, u ukupnom iznosu od po 10.000,00 dinara na mesečnom nivou po učeniku, odnosno studentu iz sledećih kategorija: učenici i studenti koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama, učenici i studenti koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite i učenici i studenti iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć.
Stipendiranje će se obezbediti za period od maja do decembra 2015. godine i to: od maja do decembra 2015. godine za učenike i studente iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć; od juna do decembra 2015. godine za učenike i studente koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite i od jula do decembra 2015. godine za učenike i studente koji se nalaze na hraniteljskom smeštaju.

Namena sredstava je podsticaj razvoja po 10 talentovanih učenika ili studenata iz svake od navedenih kategorija, a koji postižu zapažene rezultate u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti ili sporta.

USLOVI I KRITERIJUMI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU

1. da su redovni učenici osnovnih ili srednjih škola, odnosno studenti visokoškolskih ustanova, na teritoriji Republike Srbije;
2. da imaju državljanstvo, kao i prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije;
3. da imaju manje od 26 godina života;
4. da imaju prosek ocena tokom školovanja najmanje 4,50 ili tokom studiranja najmanje 8,00,
5. da su pokazali naročit uspeh u oblasti koja je predmet interesovanja (diplome ili svedočanstva sa takmičenja, izložbe radova, objavljeni radovi u časopisima ili izražen talenat u oblasti umetnosti, sporta i sl.)

POTREBNI DOKAZI O ISPUNJENOSTI USLOVA I KRITERIJUMA KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PRIJAVU

1. uverenje o prebivalištu/boravištu izdato u MUP Republike Srbije ili fotokopija lične karte učenika/studenta (izvod iz čitača) ukoliko je punoletan, dok se za maloletnog učenika dostavlja fotokopija lične karte jednog roditelja/staratelja (izvod iz čitača);
2. potvrda o redovnom školovanju, odnosno potvrda da je lice student;
3. fotokopija đačke knjižice ili svedočanstava prethodno završenih razreda ili potvrda o proseku ocena za studenta, fotokopija diplome/svedočanstva/medalja sa takmičenja,  potvrda o učešću na izložbi, objavljenim radovima i sl;
4. fotokopija rešenja nadležnog organa o smeštaju podnosioca prijave u hraniteljsku porodicu i fotokopija ugovora o smeštaju zaključenog između nadležnog organa i hraniteljske porodice;
5. fotokopija rešenja nadležnog organa o smeštaju podnosioca prijave u ustanovu socijalne zaštite;
6. fotokopija rešenja nadležnog organa o utvrđivanja prava na ostvarivanje novčane socijalne pomoći porodice, odnosno podnosioca prijave.

OSTALE INFORMACIJE

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se preporučenom pošiljkom na adresu: Nemanjina 22-26, Beograd, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu sa naznakom „Prijava za dodelu stipendija talentovanim učenicima i studentima koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama, učenicima i studentima koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite i učenicima i studentima iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć.

Rok za podnošenje prijava je 20.04.2015. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade

EU youthMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora:

1.    Javni konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Pravo učešća na konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi, pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi ovo ministarstvo.

Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, kao i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 335.
Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 71 64 ili putem elektronske pošte na adresu:
omladina@mos.gov.rs

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranјe novih radnih mesta

welcomeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranјe novih radnih mesta u 2015. godini

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izrade planskih dokumenata

planski dokumentPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata i to:

1.    plana generalne regulacije
2.    plana detaljne regulacije

Rok: 20.04.2015. godine.

Detaljnije

Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje u AP Vojvodini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2015. godini

Detaljnije

Javni oglas za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni oglas za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv za učešće u finansiranјu programa obuke na zahtev poslodavca u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranјu programa obuke na zahtev poslodavca u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa sticanјa praktičnih znanјa

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa sticanјa praktičnih znanјa u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa uslova za polaganјe stručnog ispita

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa uslova za polaganјe stručnog ispita u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa posebnih praktičnih znanјa i veština u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa posebnih praktičnih znanјa i veština u 2015. godini

Detaljnije