Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva

huntingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2016. godinu

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine

Rok: 21.11.2016. godine

Detaljnije

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta

deponijaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

Cilj konkursa jeste uklanjanje komunalnog, neopasnog, inertnog otpada (u daljem tekstu: otpad) odlaganog na divljim deponijama lociranim na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini. Divlje deponije koje se nalaze na parcelama poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i koje su predmet uklanjanja treba da budu uklonjene u celosti sa parcela na kojima se nalaze.

Konkurs je otvoren zaključno sa 18.11.2016. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405.

Detaljnije

Konkurs – Sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

water_object_021_newPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I  ŠUMARSTVO

II Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije u 2016. godini

1. PREDMET I CILJ KONKURSA
Predmet konkursa je sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda radi unapređenja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a cilj je obezbeđenje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstva i bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz domaćinstava i delom od korisnika iz industrijskih pogona. Obezbeđivanjem dostojnih uslova življenja sprečava se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja.

Radovi u smislu ovog konkursa, se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju objekata vodosnabdevanja, kao što je bušenje i opremanje bunara, izgradnja objekata i nabavka i ugradnja opreme za poboljšanje kvaliteta vode-fabrika vode, crpnih stanica, nabavke i ugradnje elektromašinske opreme, rezervoara, javnih vodovodnih mreža, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije, odnosno za odvođenje otpadnih – fekalnih voda:
kolektorskih vodova (bez kućnih priključaka), crpnih stanica, nabavku i ugradnju elektromašinske opreme i uređaja/postrojenja za prečišćavanje otpadnih – fekalnih voda.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu je do 292.115.949,67 dinara, i to:
● Za vodne objekte u javnoj svojini do 150.000.000,00 dinara,
● Za objekte fekalne kanalizacije do 142.115.949,67 dinara.
Maksimalni iznos odobrenih sredstava od strane Sekretarijata po prijavi je 20.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Minimalan iznos učešća sopstvenim sredstvima podnosioca prijave je 20% od vrednosti projekta bez PDV-a.

3. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, a za
potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine (u daljem tekstu krajnji korisnici sredstava).
Maksimalan broj prijava koji se može podneti po ovom konkursu od strane gradova je 5 (za pet projekata), dok je za opštine 3 (za tri projekta).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Izmirena obaveza za vodne naknade za korišćenje vodnog dobra i za ispuštenu vodu od strane krajnjih korisnika sredstava, a zaključno sa 31.12.2015. godine, ili potpisan reprogram duga. Ukoliko krajnji korisnik sredstava nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu.
Obrazac izjave se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs i prilagoditi nazivu krajnjeg korisnika sredstava.

2. Regulisana obaveza po ugovorima iz prethodnih konkursa – izvršeni radovi i opravdana sredstva i dostavljen izveštaj ili zaključen aneks ugovora o produženju roka za izvršenje radova.
Sekretarijat neće uzimati u razmatranje zahteve iz opština i gradova sa kojima je u sudskom sporu i koji nemaju regulisane obaveze po gore navedenim kriterijumima.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 18. 11. 2016. godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu od 12h do 14h putem telefona 021-4881-
636. Osoba za kontakt: Slavica Stipac, mejl slavica.stipac@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Save

Konkurs – Sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata

documents-full-handsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO  I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini, za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju  infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave za koje građevinske dozvole izdaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije APV, i to za izradu:

1.    projekta za građevinsku dozvolu i
2.    projekta za izvođenje

u cilju podrške jedinicama lokalne samouprave u unapređenju razvoja infrastrukturnih objekata koji doprinose stvaranju povoljnijih uslova za život stanovništva kao i razvoju jedinice lokalne samouprave.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva
1.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 10.000.000,00 dinara.
2.     Iznos sredstava koje dodeljuje Sekretarijat na ime sufinansiranja izrade pojedinačne projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata ne može preći iznos od  1.000.000,00 dinara.
3.    Pravo na dodelu sredstava ima jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine koja je u budžetu za 2016. godinu obezbedila deo sopstvenih sredstava za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata za koju konkuriše.
4.    Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za sufinansiranje izrade samo 1 (jednog) projektno tehničkog dokumenta za izgradnju infrastrukturnih objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave sa teritorije APV.

Rokovi za sprovođenje konkursa
–    dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“  do 10.11.2016. godine,
–    donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:  21.11.2016. godine,
–    rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je do 30.06.2017. godine,
–    nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.
–    rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, a najkasnije 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
1.    Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Danas“ i na internet sajtu Sekretarijata (www.psemr.vojvodina.gov.rs.).
2.    Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
3.    O podnetim prijavama na konkurs odlučuje pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.
4.    Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju  infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
5.    Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu.

Detaljnije

Konkurs – Finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

rekultivierungPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Sredstva za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku građevinarstvo i saobraćaj za 2016. godinu, Projekat 4007 Rekultivacija napuštenih kopova bez titulara, konto 463- transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija  4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.
Sredstva se dodeljuju lokalnim samoupravama (gradovima/opštinama) i mesnim zajednicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u cilju realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

Pravo učešća na konkursu imaju lokalne samouprave (gradovi/opštine) i mesne zajednice na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara koji se nalaze na teritoriji lokalnih samouprava (gradova/opština) i mesnih zajednica na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju će se koristiti za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara na teritoriji AP Vojvodine sa ciljem:
•    trajnog otklanjanja štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina,
•    obezbeđivanje višenamenskog korišćenja rekultivisanih prostora,
•    sprečavanja negativnih uticaja na životnu sredinu,
•    promocije održivog razvoja jedinica lokalne samouprave i mesnih zajednica,
•     unapređenja uslova života stanovnika lokalne zajednice

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 24.500.000,00 dinara (slovima: dvadesetčetirimilionapetstotinahiljadadinara i 00/100);
2.    Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je 4.000.000,00 dinara
3.    Pravo učešća na konkursu imaju loklane samouprave (gradovi/opštine) i mesne zajednice na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
4.    Podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom
5.    Rok za podnošenje prijave je 10. novembar 2016. godine.
6.    Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine svakog radnog dana putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

toplotna-pumpaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2016. godinu, kao pravnog sledbenika Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, Program 0501 Planiranje i sprovođenje energetske politike, Projekat 4010 Primena toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje javnih objekata, na poziciji 0585, konto 463- transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija  4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

Sredstva se dodeljuju javnim ustanovama , sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, u cilju realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnovač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi sa korišćenjem energije vode ili tla za zagrevanje/hlađenje u objektima koje koriste javne ustanove, sufinansiranjem:
1)    nabavke i montaže novih postrojenja sa toplotnim pumpama za rad u monovalentnom režimu (toplotna pumpa pokriva celokupne potrebe za grejanjem/hlađenjem objekta), sa pratećim instalacijama (cevovodi, grejna tela, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema);

2)    adaptacije/rekonstrukcije postojećeg sistema za grejanje/hlađenje, ugradnjom toplotne pumpe za rad u bivalentnom režimu (toplotna pumpa pokriva osnovno grejno opterećenje dok sistem sa konvencionalnim izvorom toplote pokriva vršna opterećenja), sa pratećom mašinskom i elektro opremom;

U cenu postrojenja navedenih pod tačkama 1) i 2)  ovog člana, ulaze i neophodni prateći elektro radovi.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju koristiće se za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja energije vode ili tla primenom toplotnih pumpi u objektima javnih ustanova na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, pri čemu će se dobijena energija koristiti za potrebe grejanja/hlađenja objekata, kao i pripremu  sanitarne tople potrošne vode, sa ciljem:
•    ugradnje opreme koja koristi obnovljive izvore energije  u energetske svrhe radi smanjenja troškova za energiju i energente;
•    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
•    afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
•    sigurnijeg snabdevanja energijom;
•    smanjenja zavisnosti od uvoza fosilnih goriva;
•    revitalizacije postojećih sistema.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 23.542.126,60 dinara (slovima: dvadesettrimilionapetstotinačetrdesetdvehiljadestotinudvadesetšestdinara i 60/100);
2.    Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije bez PDV-a;
3.    Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je 10.000.000,00 dinara;
4.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5.    Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnovač Republika Srbija, Autonomne pokrajine Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;
6.    Rok za podnošenje prijave je 10. novembar 2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu studentskih stipendija

scholarshipOPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za dodelu studentskih stipendija

Na osnovu člana 8. Odluke o stipendiranju studenata opštine Kanjiža („Službeni list opštine Kanjiža“, br.  6/2014) Predsednik opštine Kanjiža  raspisuje Konkurs za dodelu studentskih stipendija u 2016/2017. godini.

Pravo na studentsku stipendiju ima kandidat koji:

 • je državljanin Republike Srbije,
 • ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža najmanje jednu godinu pre raspisivanja konkursa,
 • upisuje prvi put bilo koju godinu osnovnih studija, odnosno osnovnih akademskih studija sa zvanjem prvog stepena akademskih studija (Bachelor), diplomskih akademskih studija sa zvanjem drugog stepena diplomskih akademskih studija (Master)
 • je redovan student akreditovanog fakulteta koji ima sedište na teritoriji Republike Srbije.
  Prijava na konkurs vrši se popunjavanjem obrasca prijave.

Uz popunjeni obrazac prijave kandidat podnosi i sledeću dokumentaciju:

 • kopiju lične karte,
 • dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine Kanjiža, izdat posle datuma objavljivanja konkursa kojim se dokazuje kontinuitet prebivališta na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uverenje o upisu na fakultet ili o upisu na narednu godinu studija,
 • uverenje o prosečnoj oceni tokom svih prethodnih godina studija, a za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih studija – svedočanstva o uspehu u svim razredima srednje škole,
 • uverenje nadležnog organa starateljstva da je student bez roditeljskog staranja, odnosno da je korisnik novčane socijalne pomoći,
 • potvrdu o nezaposlenosti,
 • overenu izjavu dva svedoka o broju članova domaćinstva i
 • uverenje o iznosu prosečnog mesečnog prihoda porodice ostvarenog tokom tri meseca koji prethode mesecu u kome je raspisan javni konkurs (za zaposlene članove porodice uverenje izdato od poslodavca, za penzionere oba isečka od penzije ili izveštaj banke o izvršenoj isplati penzije, a u slučaju drugih prihoda uverenje izdato od strane nadležnog republičkog poreskog organa).
 • fotokopiju obe strane kartice dinarskog tekućeg računa odnosno štedne knjižice.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je od 26. oktobra 2016. godine do 9.novembra 2016. godine

Prijave na konkurs dostavljaju se putem pošte na adresu: Opština Kanjiža, Komisija za studentske stipendije, Glavni trg br. 1, 24420 Kanjiža sa naznakom „ZA STUDENTSKU STIPENDIJU“ ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1. u Kanjiži, kancelarija br. 2, šalter br. 8.
Za bliže informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 024/ 875-166 lok.221. (Apro Oto).

Detaljnije

Konkurs – Sufinansiranje projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

Photovoltaikanlage

Photovoltaikanlage

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2016. godinu, Program 0501 Planiranje i sprovođenje energetske politike,  Projekat 4003 Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u objektima javne namene, na poziciji 0581, konto 463- transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija  4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima koje koriste javne ustanove , koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, sufinansiranjem:
1.    nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema), pri čemu je obavezno ugraditi merno-regulacionu opremu sa mogućnošću praćenja proizvedene toplotne energije u solarnom sistemu;
2.    adaptacije/sanacije postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode (koji kao energent za dobijanje toplotne energije koristi fosilno gorivo kao što je: zemni gas, mazut, lako ulje, ugalj, drvo i slično, ili električnu energiju) i nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema, pri čemu obavezno ugraditi merno-regulacionu opremu sa mogućnošću praćenja proizvedene toplotne energije u solarnom sistemu;
3.    rekonstrukcije postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftinije zagrevanje tople potrošne vode, pri čemu obavezno ugraditi merno-regulacionu opremu sa mogućnošću praćenja proizvedene toplotne energije u solarnom sistemu;

U cenu postrojenja navedenih pod tačkama 1, 2. i 3. ulaze i neophodni prateći elektro radovi.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    sve vrste građevinskih radova;
2.    kupovinu polovne opreme i materijala;
3.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekata
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju koristiće se za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije u objektima javnih ustanova sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, pri čemu će se solarna energija koristiti za pripremu sanitarne tople potrošne vode, kao i tople vode za potrebe kuhinje i vešeraja, sa ciljem:
•    ugradnje opreme koja koristi obnovljive izvore energije  u energetske svrhe radi smanjenja troškova za energiju i energente;
•    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
•    afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
•    sigurnijeg snabdevanja energijom;
•    revitalizacije postojećih sistema.

III Uslovi Konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 15.000.000,00 dinara (slovima: petnaestmilionadinara i 0/100);
2.    Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije bez PDV-a;
3.    Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednom projektu je 5.000.000,00 dinara;
4.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5.    Pravo učešća na Konkursu imaju javne ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad);
6.    Rok za podnošenje prijave je 03. novembar 2016. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs – Sufinansiranje projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama

rasveta-unutrasnjaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2016. godinu, Program 0502 Energetska efikasnost, Projekat 4001 Štedljiva unutrašnja rasveta u javnim ustanovama, na poziciji 0587, konto 463-transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, u ukupnom iznosu od 23.874.277,67 dinara.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ , kao i u jednom od dnevnih glasila koje se distribuiraju na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata javnih ustanova , koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za zamenu unutrašnje rasvete i to:

1.    zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i pripadajuće opreme
2.    zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i nabavku i montažu sistema za upravljanje unutrašnjom rasvetom, sa pripadajućom opremom.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    kupovinu polovnih materijala i opreme;
2.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
3.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koji imaju za cilj:
•    podsticanje javnih ustanova za preduzimanje mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u oblasti unutrašnje rasvete;
•    poboljšanje energetske efikasnosti unutrašnje rasvete kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga;
•    unapređenje sistema unutrašnje rasvete;
•    smanjenje troškova rukovanja, održavanja i kontrole neophodne za unutrašnju rasvetu u javnim ustanovama na terotoriji AP Vojvodine;
•    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
•    afirmacije primene mera energetske efikasnosti.

III Uslovi Konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 23.874.277,67 dinara (slovima: dvadesettrimilionaosamstotinasedamdesetčetirihiljadedvestotinesedamdesetsedamdinara i 67/100);
2.    Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije bez PDV-a
3.    Pravo učešća na Konkursu imaju javne ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad);
4.    Rok za podnošenje prijave je 3. novembar 2016. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje

culture-musicPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

1. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2016. godini

2. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2016. godini

3. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje muzičkog izdavaštva u oblasti umetničke muzike  u  2016. godini

4. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje  podsticanja izvođačke tamburaške umetničke produkcije od izuzetnog značaja u 2016. godini

5. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje podsticanja umetničkog tamburaškog muzičkog stvaralaštva od izuzetnog značaja u  2016. godini

6. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova
u AP Vojvodini u 2016. godini

Rok za podnošenje Prijave je 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas”

Detaljnije